LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) 445. Pripomienka k čl. III – § 46 ods. 3 Poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, je tiež oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu; návrh musí poškodený uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. V rámci dosiahnutia cieľa právnej úpravy, a to zvýšenie ochrany obetí trestných činov, sa navrhuje, aby návrh na náhradu škody nebol viazaný na skončenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. Poškodený sa často ani nedozvie, že mu márne uplynula lehota na podanie takéhoto návrhu. Preto sa navrhuje, aby takýto návrh mohol vzniesť kedykoľvek. Je na súde či o nároku rozhodne alebo poškodeného odkáže na civilný proces. Preto sa navrhuje nasledovné : V § 46 ods. 3 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „návrh musí poškodený uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) 447. Pripomienka k čl. III – § 132 ods. 3 V predsúdnom konaní sa bežne tá istá osoba vypočúva aj niekoľkokrát. Pričom vo väčšine prípadov sa výpoveď zhoduje z predchádzajúcou. Oznamovatelia alebo svedkovia sa tak cítia byť zbytočne zaťažovaný trestným konaním. Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby sa vypočutie konal iba raz. Zopakovať by sa mohol len za určitých podmienok. Navrhovaná úprava má zvýšiť rýchlosť trestného konania, čo je plne v súlade s cieľom právnej úpravy, a to s ochranou obetí trestných činov. Preto sa navrhuje nasledovné : V § 132 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie : „(3) Svedok môže byť v predsúdnom konaní vypočutý iba raz, okrem prípadu ak je to potrebné alebo o to požiada obvinený za prítomnosti svojho obhajcu.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) 444. Pripomienka k čl. III – § 46 ods. 1 Poškodený si môže v trestnom konaní uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenú trestným činom. Avšak zákon nepriznáva poškodenému priznanie nemajetkovej ujmy. V iných odvetviach práva sa jedná o štandardné právo, ale v trestnom práve chýba. Vec sa navrhuje upraviť cez legislatívnu skratku, aby pojem nárok na náhradu škody zahŕňal aj nárok na náhradu nemajetkovej ujmy. Navrhovaná úprava má priznať obeti trestného činu právo na náhradu nemajetkovej ujmy, čo je plne v súlade s cieľom právnej úpravy, a to s ochranou obetí trestných činov. Preto sa navrhuje nasledovné : V § 46 ods. 1 sa za slovo „škody“ vkladajú slová „a nárok na náhradu nemajetkovej ujmy (ďalej len „nárok na náhradu škody“)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K osobitnej časti dôvodovej správy k čl. I § 2 Odporúčame v osobitnej časti dôvodovej správy k čl. I § 2 bližšie vysvetliť navrhované znenie § 2 písm. c) prvého bodu časti vety za bodkočiarkou a uviesť, aké dôvody môžu existovať na spochybnenie veku dieťaťa, ktorý je možné preukázať napr. rodným listom. Odôvodnenie: Spresnenie textu návrhu v záujme bezproblémovej aplikácie a výkladu návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) 446. Pripomienka k čl. III – § 131 ods. 4 V trestnom poriadku nie je ustanovenie, ktoré by svedkovi priznávalo právo na zastupovanie advokátom. V praxi sa však toto právo svedkovi priznáva. Preto, ak svedok príde so svojim právnym zástupcom, výsluch sa vykoná za jeho prítomnosti. Preto sa navrhuje doplnenie zákona o toto právo. Preto sa navrhuje nasledovné : V § 131 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie : „(4) Svedok má právo vypovedať za prítomnosti svojho obhajcu.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) 448. Pripomienka k čl. III Trestný poriadok pozná pojem výsluch, z ktorého je odvodené sloveso vyslúchnuť a nie vypočuť. Napriek tomu zákon obsahuje až 51 slov „vypočuť“ Preto sa navrhuje nasledovné : Slovo „vypočuť" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „vyslúchnuť" v príslušnom tvare. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k celému materiálu AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) všeobecne k návrhu zákona Odporúčame zjednotiť používanie pojmov "morálna škoda" a "morálna ujma". Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe V predkladacej správe žiadame slová „(ďalej len „smernica 2012/209/EÚ“)“ nahradiť slovami „(ďalej len „smernica 2012/29/EÚ“)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 3 návrhu zákona 2. Odporúčame prepracovať § 3 ods. 3 návrhu zákona. Upozorňujeme, že v návrhu zákona nie sú ustanovené žiadne sankcie v prípade porušenia povinností uvedených v tomto ustanovení (teda v prípade neohľaduplného, neprofesionálneho správania sa k obeti, bez rešpektu a vychádzania jej v ústrety). Máme za to, že uvedené ustanovenie je v takejto podobe neaplikovateľné a nevynútiteľné. Zároveň medzi subjekty, ktorých sa dotýkajú uvedené povinnosti patria v zmysle dôvodovej správy, osobitnej časti aj masmédiá. Odporúčame vytvoriť pomocou návrhu zákona také legislatívne nástroje, prostredníctvom ktorých sa naplní účel tohto ustanovenia, teda sa zabezpečí aby „subjekty, ktoré v rozsahu svojich právomocí alebo činností ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť postavenie alebo situáciu obete boli povinné správať sa k nej ohľaduplne, profesionálne, s rešpektom a podľa možností jej vychádzať v ústrety“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 3 návrhu zákona 3. V zmysle dôvodovej správy, osobitnej časti sa za subjekty, ktoré v rozsahu svojich právomocí alebo činností ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť postavenie alebo situáciu obete, považujú aj masmédiá. Máme za to, že ustanovenie § 3 ods. 4 návrhu zákona je v takejto podobe neaplikovateľné a nevynútiteľné, keďže takýmto subjektom sa ustanovuje „povinnosť informovať obeť o jej právach jednoduchým a pre ňu zrozumiteľným spôsobom, pričom majú osobitne prihliadať na ťažkosti pri porozumení alebo komunikácii vyplývajúce z určitého druhu zdravotného postihnutia, znalosti jazyka, ako aj na obmedzenú schopnosť obete vyjadrovať sa“. Odporúčame konkrétne vymedziť „subjekt“, ako napríklad „orgány činné v trestnom konaní“ alebo iné, ktorým sa priamo ustanovia takéto povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 2 návrhu zákona 2. Žiadame v § 2 písm. k) návrhu zákona za slovami „členského štátu“ doplniť slová „Európskej únie“ a následne odporúčame vytvoriť legislatívnu skratku, a to slovami: „(ďalej len „členský štát“)“. V zmysle uvedeného potom žiadame vypustiť z § 2 písm. l) návrhu zákona legislatívnu skratku „členský štát“, keďže v zmysle bodu 9.1. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR, legislatívnu skratku treba zaradiť na také miesto, kde sa skracované slová použijú prvýkrát. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 2 návrhu zákona 1. Do § 2 písm. b) druhý bod žiadame náležite transponovať čl. 2 ods. 1 písm. b) smernice 2012/29/EÚ a to rozšírením pojmu obeť aj „o osoby závislé“ od osoby, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť, ak utrpeli v dôsledku smrti danej osoby ujmu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 5 návrhu zákona 2. Do § 5 ods. 3 písm. d) sa transponuje čl. 9 ods. 3 písm. a) smernice 2012/29/EÚ, avšak neúplne. Žiadame ustanovenie doplniť o prípady „bezprostredného rizika sekundárnej a opakovanej viktimizácie, zastrašovania a pomsty“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 4 návrhu zákona 2. Do § 4 ods. 2 písm. k) návrhu zákona žiadame doplniť informáciu poskytovanú obeti trestného činu aj o informáciu o dostupných službách restoratívnej justície a to v zmysle čl. 4 ods. 1 písm. j) smernice 2012/29/EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 4 návrhu zákona 1. Z § 4 ods. 2 písm. g) návrhu zákona žiadame vypustiť slová „Európskej únie“, keďže v predchádzajúcich ustanoveniach bola pre členské štáty Európskej únie zavedená legislatívna skratka „členský štát“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 3 návrhu zákona 1. Odporúčame doplniť dôvodovú správu, osobitnú časť k § 3 ods. 1 návrhu zákona o vysvetlenie definície obete, najmä akým spôsobom môže obeť „zneužiť“ svoje postavenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 5 návrhu zákona 1. V § 5 ods. 2 písm. d) návrhu zákona žiadame „psychickú podporu“ nahradiť „psychologickou podporou“ a to v zmysle čl. 9 ods. 1 písm. c) smernice 2012/29/EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 6 návrhu zákona Žiadame úplne prepracovať znenie § 6 návrhu zákona, a to tak, aby obete mali v súlade so svojimi potrebami bezplatný prístup k dôverným službám na podporu obetí, a to pred trestným konaním, počas neho a primeraný čas po ňom a to v zmysle čl. 8 ods. 1 smernice 2012/29/EÚ. Zároveň upozorňujeme, že návrhom zákona nie je ustanovená forma, ani náležitosti žiadosti o poskytnutie odbornej pomoci. Uvedené žiadame doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 15 návrhu zákona 1. Ustanovenie § 15 ods. 2 návrhu zákona, žiadame upraviť v zmysle bodu 22.6. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR : „Ak sa používa výraz „ak tento zákon neustanovuje inak“, je účelné odkázať, v ktorých konkrétnych ustanoveniach zákon ustanovuje inak, napríklad takto: „ak § 6 neustanovuje inak“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail