LP/2016/1082 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Breziny, a. s.

Pridať
Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Breziny, a. s.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) materiálu ako celku 3. Žiadame prehodnotiť alebo zdôvodniť rozsah činností, ktorými sa nová spoločnosť má zaoberať. Rozpis činností, ktorými sa má nová spoločnosť zaoberať, je pomerne rozsiahly, obsahuje okrem iného aj ubytovacie služby, či prevádzkovanie nocľahárne a chaty a iné aktivity. Návrhu chýba explicitnejšie uvedenie toho, čím sa bude firma zaoberať a aký bude jej účel, a tým pádom ako bude využívať nadobudnutý majetok. Z dôvodu nejasnosti predkladaného návrhu nie je možné dostatočne kvalitne posúdiť dopady na životné prostredie. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) materiálu ako celku 2. Žiadame uviesť konkrétny rozpis majetku, ktorý má byť prevedený na novú spoločnosť. Pomerne rozsiahly majetok sa prenesie na novovzniknutú spoločnosť (skoro 900 000 EUR), vo vlastnom materiáli je ale len vyčíslené, v ktorom katastri sa nachádza, aká hodnota, a že viac je v znaleckom posudku, ktorý k materiálu nie je priložený. Nie je teda vôbec jasné, aký majetok sa ide preniesť, iba kde sa nachádza. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) materiálu ako celku 1. Žiadame o prehodnotenie zámeru založiť spoločnosť Breziny, a.s. V súčasnosti je spoločnosť PN Tatry v dlhotrvajúcom súdnom spore a v predmetnej právnej veci bolo vydané predbežné opatrenie zakazujúce nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve spoločnosti. Opakovanie toho istého konceptu ešte raz nerieši podstatu a nepredíde podobným problémom v budúcnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu Do materiálu je navrhujeme doplniť posúdenie opatrení pomoci, ktoré sú predmetom materiálu - založenie a vznik obchodnej spoločnosti Breziny, a.s. a nepeňažný vklad majetku vo vlastníctve štátu v správe Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) z hľadiska dodržania pravidiel Európskej únie pre štátnu pomoc. Zdôvodnenie: Vychádzajúc z predmetného materiálu SŠHR SR predkladá návrh na založenie a vznik obchodnej spoločnosti Breziny, a.s. nepeňažným vkladom. Predmetom nepeňažného vkladu je hnuteľný a nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe SŠHR SR. Podľa § 14c zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ak sa môže pri nakladaní s majetkom štátu poskytnúť štátna pomoc, správca môže použiť majetok štátu, ak sú splnené podmienky poskytnutia štátnej pomoci. Vychádzajúc z predloženého materiálu tento neobsahuje vo svojom znení posúdenie, či pri nakladaní s majetkom štátu je vylúčené poskytnutie štátnej pomoci podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“). Hospodárske transakcie, ktoré vykonávajú verejné subjekty (vrátane verejných podnikov), neposkytujú hospodársku výhodu druhej strane, a teda nepredstavujú štátnu pomoc, ak sa vykonávajú v súlade s bežnými trhovými podmienkami. Na účely zistenia prítomnosti štátnej pomoci v prípadoch verejnej investície, na stanovenie toho, či investícia verejného subjektu predstavuje štátnu pomoc, je potrebné ex ante (s ohľadom na informácie dostupné v čase rozhodovania o „zásahu“ štátu) posúdiť, či by súkromný investor porovnateľnej veľkosti pôsobiaci v bežných podmienkach trhového hospodárstva mohol mať záujem uskutočniť za podobných podmienok predmetnú investíciu (zásada súkromného investora v trhovom hospodárstve). Na účely uplatnenia kritéria súkromného subjektu v trhovom hospodárstve sa majú zohľadniť len prínosy a záväzky súvisiace s postavením štátu ako hospodárskeho subjektu, s vylúčením tých, ktoré sa viažu na jeho postavenie ako orgánu verejnej moci. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) materiál Predložený návrh informuje len o hodnote a katastrálnom území predmetného majetku. Z dôvodu jednoznačnosti žiadame podrobnejšie doplniť, o aký majetok sa jedná a ako sa s ním plánuje nakladať. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) materiál V predkladanom materiáli sa uvádza, že pre SŠHR SR sa osvedčil model hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami, v rámci ktorého sú určité úlohy zabezpečované prostredníctvom dcérskej spoločnosti, ktorá je v 100% vlastníctve štátu a v ktorej SŠHR SR vykonáva zakladateľské funkcie. Návrh sa odvoláva na úspešnú prax dcérskej akciovej spoločnosti Poľnonákup TATRY a. s., založenej v roku 1997. V súčasnosti je spoločnosť PN Tatry v dlhotrvajúcom súdnom spore a v predmetnej právnej veci bolo vydané predbežné opatrenie zakazujúce nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve spoločnosti. Z materiálu nie je zrejmé, ako nasledovanie rovnakého konceptu v podobe založenia novej akciovej spoločnosti Breziny, a. s. pomôže predísť podobným problémom v budúcnosti. Z uvedeného dôvodu žiadame o prehodnotenie zámeru založenia spoločnosti Breziny a. s., ako aj následného vloženia hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý je v súčasnosti vo vlastníctve SR v hodnote 898 192, 06 eur. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.12.2016 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) celému materiálu Nepredkladať do Bezpečnostnej rady SR a vlády SR, kým nebude materiál doplnený o súhlasné stanovisko MF SR. Odôvodnenie: Podľa § 13a ods. 5 písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov môže SŠHR SR so súhlasom vlády Slovenskej republiky a po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky použiť majetok vo vlastníctve štátu ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo ako vklad pri založení právnickej osoby, ktorej jediným zakladateľom je štát. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.12.2016 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) celému materiálu Pred prerokovaním vo vláde SR žiadame predložiť materiál na rokovanie Bezpečnostnej rady SR. Zároveň žiadame materiál formálne doplniť o časti materiálu predkladaného na rokovanie Bezpečnostnej rady SR podľa Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie Bezpečnostnej rady SR. Odôvodnenie: Pripomienka sa uplatňuje v súlade s čl. 2 ods. 3 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a súčasne v súlade s § 1 v spojitosti s § 2 písm. a) bodu 2 zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru. Najbližšie zasadnutie Bezpečnostnej rady SR je plánované na január 2017. V prípade potreby však môže v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 110/2004 Z. z. člen Bezpečnostnej rady SR navrhnúť predsedovi Bezpečnostnej rady SR zvolanie neplánovaného zasadnutia Bezpečnostnej rady SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.12.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.12.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.12.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2016 Detail