Nesprávne označenie fragmentu

LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) § 35 Ods. (11) 1. veta Navhrhujeme, aby v § 35, Ods. (11) v prvej vete za „v budovách štátnych orgánov“ sa vložilo „a v budovách samosprávy“. Nakoľko prax ukázala, že výherné prístroje sa zriedkavo vyskytujú v budovách samosprávy, je potrebné v zákone explicitne uviesť aj zákaz prevádzkovania výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, videohier a herní aj v budovách samosprávy. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) § 35 Ods. (11) 2. veta Ods. (11) 2. veta - za „výherné prístroje“ sa vkladá slovo „herne“ - vypúšťa sa: „s výnimkou ich prevádzkovania v herni." Herne rovnako a výherné prístroje nesú v sebe riziko závislosti na hazardných hrách, preto je potrebné v zákonnom ustanovení zakázať prevádzkovanie výherných prístrojov, ale aj herní. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) ZÁKON ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171.2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: K § 15b zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (článok I): navrhujeme vypustiť § 15b. K § 41 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (článok VII): navrhujeme vypustiť § 41 ods. 6. K § 58m ods. 18 a 19 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (článok I): navrhujeme vypustiť § 58m ods. 18 a 19 Odôvodnenie: KOZ SR vyjadruje vážne obavy vyplývajúce z navrhovanej povinnosti technickej blokácie niektorých webových sídiel, ktorá môže byť rozporná s princípom technologickej a internetovej neutrality, v zmysle Článku 3 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie, ako aj s európskymi ambíciami jednotného digitálneho trhu, ktorý je aj jednou z priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Predložený návrh môže mať negatívny dopad na investície operátorov v SR do rýchlych mobilných sietí a pevných optických sietí, a tým spojenú zamestnanosť. Uvedený fakt žiadame vyhodnotiť aj v Doložke vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Bod č. 70 v novelizovanom zákone § 35, ods. (2) za písm. c) Navrhujeme, aby sa v bode č. 70 v novelizovanom zákone § 35, ods. (2) za písm. c) vložilo: d) osoby, voči ktorým je vedené exekučné konanie pre neplnenie vyživovacej povinnosti e) evidovaní uchádzači o zamestnanie. Z dôvodu ochrany rodín ohrozených chudobou navrhujeme zaradiť do registra vylúčených osôb aj osoby nezamestnané a tzv. neplatičov výživného. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 18 § 11 ods. 2 písm. a) V bode 18 § 11 ods. 2 písm. a) odporúčame vypustiť slová „nad dozorovanými subjektmi; orgán dozoru pri dozore nad dozorovanými subjektmi vykonáva dozor“, písmeno b) upraviť takto : „b) Prevádzkuje informačný systém v oblasti ...“, v písmene c) vypustí slová „podľa tohto zákona“, v písmene g) vypustí slová „v rozsahu tohto zákona“ a v písmene i) vloží za slovo „súčasťou“ slovo „výkonu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 20 § 13 ods. 3 V bode 20 § 13 ods. 3 je potrebné zaviesť za slovo „predpisov“ odkaz na poznámku pod čiarou a v nej taxatívne uviesť predpisy a príslušné ustanovenia upravujúce príslušné kompetencie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 7 K čl. I bodu 7: Slová „textovej správy alebo multimediálnej správy“ odporúčame zosúladiť s terminológiou, ktorá je ustanovená v zákone č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 12 v písmene d) V bode 12 v písmene d) odporúčame nahradiť slová „a obce v oblasti“ slovami „a obce vo veciach“ a slová „v oblasti“ pred slovom „výkonu“ vypustiť ako nadbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 54 K čl. I bodu 54: Je potrebné upraviť označovanie písmen v navrhovanom § 29 ods. 2. V odseku 2 sú dve písmena a) a dve písmena b). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 19 písm. g) V bode 19 písm. g) vypustí slová „v rozpore s týmto zákonom“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 102 K čl. I bodu 102: Niektoré navrhované ustanovenia § 58m nemajú charakter prechodných ustanovení (napr. navrhovaný odsek 5 a 13). Prechodné ustanovenia majú obsahovať právnu úpravu režimu prechodného spolupôsobenia doterajšieho zákona a nového zákona na právne vzťahy upravené doterajším zákonom. Formulácia prechodných ustanovení musí byť úplná a presná, aby ich prepojenie s konkrétnymi zmenami v zákone bolo jednoznačné a vytvárali tak právny základ pre plynulý prechod existujúcich právnych vzťahov na novú právnu úpravu. Je potrebné navrhované prechodné ustanovenia zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky. Zároveň upozorňujeme, že úprava § 58 ods. 18 a 19 by nemala byť predmetom prechodných ustanovení návrhu čl. I zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V čl. V návrhu zákona v § 3 ods. 5 sa ustanovuje povinnosť pre poskytovateľa platobnej služby neposkytnúť platobné služby alebo nevykonať platobnú operáciu vo vzťahu k platobnému účtu uvedenému v zozname zakázaných ponúk. V čl. VII návrhu zákona v § 41 ods. 6 sa ustanovuje povinnosť pre podnik blokovať prístup účastníka k zakázanej ponuke uvedenej v zozname zakázaných ponúk. Zároveň je potrebné upozorniť, že navrhované prechodné ustanovenia v čl. I sú v priamom rozpore s čl. VIII, kde je upravená účinnosť aj vo vzťahu k čl. V a čl. VII. Najlepším riešením je vzhľadom na vyššie uvedené delená účinnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 24 § 15 ods. 6 V bode 24 § 15 ods. 6 žiadame upraviť tak, aby z jednotlivých písmen bolo zrejmé čím sa preukazuje plnomocenstvo, ako aj to, či dozorovaný subjekt, jeho zamestnanec alebo ich splnomocnenec majú rovnaké práva z hľadiska povinnosti alebo práva vyjadriť sa a od. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 98 K čl. I bodu 98: V § 56 ods. 2 je potrebné znenia písmen a) a b) spojiť. Zároveň odporúčame jednotlivé písmená v § 56 ods. 2 usporiadať napr. podľa výšky navrhovaných pokút za správne delikty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) novele zákona V novele zákona sú jednotlivé ustanovenia upravované raz v množnom raz v jednotnom čísle. Návrh je potrebné v súlade s legislatívnymi pravidlami formulačne upraviť do jednotného čísla. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. V K čl. V (§ 3 ods. 5 zákona o platobných službách) Podľa nášho názoru zákaz poskytnúť platobné služby alebo zákaz vykonať platobné operácie vo vzťahu k platobnému účtu uvedenému v zozname zakázaných ponúk je veľmi všeobecný a mal by sa zamerať výhradne na to, čo je nevyhnutné na účely navrhovanej novely zákona o hazardných hrách. Pod pojmom platobná služba sa rozumie aj vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s vedením platobného účtu alebo vydávanie alebo prijímanie platobnej karty alebo iného platobného prostriedku a keďže zaradenie do zoznamu zakázaných ponúk môže byť dočasné, prípadne opakujúce sa, uvedené by mohlo spôsobovať operatívne problémy (opakované zavádzanie a zrušovanie bankového účtu, opakované vydávanie a rušenie platobných kariet, internetbankingu a podobne).Podľa nášho názoru, tiež nie je vhodné zakázať všetky platobné operácie súvisiace s takýmto účtom, napríklad obmedziť alebo zakázať majiteľovi (disponentovi) takéhoto účtu platiť z takéhoto účtu napríklad odvody, dane, faktúry. Preto navrhujeme upraviť povinnosť poskytovateľa platobných služieb nevykonať platobnú operáciu (napríklad úhradu) na platobný účet uvedený v zozname zakázaných ponúk len výhradne pre prípad platiteľa, ktorý zamýšľa využiť zakázanú ponuku. V nadväznosti na povinnosť poskytovateľa platobných služieb nevykonať platobnú operáciu vo vzťahu k platobnému účtu uvedenému na zozname zakázaných ponúk, poukazujeme na skutočnosť, že podľa § 15b ods. 2 v čl. I bode 2 sa zoznam aktualizuje na týždennej báze, ak sa zoznam počas týždňa zmení a dotknutý subjekt už nebude alebo nemal byť uvedený na zozname, nie je upravený postup ako má v danej situácií poskytovateľ platobných služieb postupovať. Navrhujeme ustanovenie § 3 ods. 5 upraviť takto: „(5) Poskytovateľ platobných služieb nevykoná platobnú operáciu platiteľa súvisiacu s príjemcom finančných prostriedkov, ktorého číslo platobného účtu je uvedené v zozname zakázaných ponúk podľa osobitného predpisu.15a )“. Z navrhovanej právnej úpravy tiež nie je zrejmé po akú dobu má poskytovateľ platobných služieb blokovať poskytovanie platobnej služby bezprostredne súvisiacej so zakázanými ponukami. V návrhu zákona absentuje definícia resp. vymedzenie pojmu, čo sa rozumie zakázanou ponukou, preto je potrebné doplnenie navrhovanej právnej úpravy. Zoznam zakázaných ponúk má predstavovať zoznam subjektov, ktorí vykonávajú hazardné hry bez príslušného povolenia, odporúčame spresnenie tohto pojmu napríklad takto „zoznam subjektov poskytujúcich zakázané ponuky“.) Pre subjekty poskytujúce zakázané ponuky nie je upravený sankčný režim ako to je napríklad v § 55 návrhu zákona pre dozorované subjekty. Odporúčame zvážiť doplnenie navrhovanej právnej úpravy. Táto pripomienka je zásadná. K čl. V (§ 3 ods. 5 zákona o platobných službách) Podľa nášho názoru zákaz poskytnúť platobné služby alebo zákaz vykonať platobné operácie vo vzťahu k platobnému účtu uvedenému v zozname zakázaných ponúk je veľmi všeobecný a mal by sa zamerať výhradne na to, čo je nevyhnutné na účely navrhovanej novely zákona o hazardných hrách. Pod pojmom platobná služba sa rozumie aj vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s vedením platobného účtu alebo vydávanie alebo prijímanie platobnej karty alebo iného platobného prostriedku a keďže zaradenie do zoznamu zakázaných ponúk môže byť dočasné, prípadne opakujúce sa, uvedené by mohlo spôsobovať operatívne problémy (opakované zavádzanie a zrušovanie bankového účtu, opakované vydávanie a rušenie platobných kariet, internetbankingu a podobne).Podľa nášho názoru, tiež nie je vhodné zakázať všetky platobné operácie súvisiace s takýmto účtom, napríklad obmedziť alebo zakázať majiteľovi (disponentovi) takéhoto účtu platiť z takéhoto účtu napríklad odvody, dane, faktúry. Preto navrhujeme upraviť povinnosť poskytovateľa platobných služieb nevykonať platobnú operáciu (napríklad úhradu) na platobný účet uvedený v zozname zakázaných ponúk len výhradne pre prípad platiteľa, ktorý zamýšľa využiť zakázanú ponuku. V nadväznosti na povinnosť poskytovateľa platobných služieb nevykonať platobnú operáciu vo vzťahu k platobnému účtu uvedenému na zozname zakázaných ponúk, poukazujeme na skutočnosť, že podľa § 15b ods. 2 v čl. I bode 2 sa zoznam aktualizuje na týždennej báze, ak sa zoznam počas týždňa zmení a dotknutý subjekt už nebude alebo nemal byť uvedený na zozname, nie je upravený postup ako má v danej situácií poskytovateľ platobných služieb postupovať. Navrhujeme ustanovenie § 3 ods. 5 upraviť takto: „(5) Poskytovateľ platobných služieb nevykoná platobnú operáciu platiteľa súvisiacu s príjemcom finančných prostriedkov, ktorého číslo platobného účtu je uvedené v zozname zakázaných ponúk podľa osobitného predpisu.15a )“. Z navrhovanej právnej úpravy tiež nie je zrejmé po akú dobu má poskytovateľ platobných služieb blokovať poskytovanie platobnej služby bezprostredne súvisiacej so zakázanými ponukami. V návrhu zákona absentuje definícia resp. vymedzenie pojmu, čo sa rozumie zakázanou ponukou, preto je potrebné doplnenie navrhovanej právnej úpravy. Zoznam zakázaných ponúk má predstavovať zoznam subjektov, ktorí vykonávajú hazardné hry bez príslušného povolenia, odporúčame spresnenie tohto pojmu napríklad takto „zoznam subjektov poskytujúcich zakázané ponuky“.) Pre subjekty poskytujúce zakázané ponuky nie je upravený sankčný režim ako to je napríklad v § 55 návrhu zákona pre dozorované subjekty. Odporúčame zvážiť doplnenie navrhovanej právnej úpravy. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) 1. K čl. I bod 25 (§ 15b ods. 6) 1. K čl. I bod 25 (§ 15b ods. 6) Predmetným ustanovením sa zavádza oprávnenie pre orgán dozoru vyžadovať od poskytovateľa platobných služieb podľa osobitného predpisu identifikáciu a informácie o používateľovi platobných služieb. Za poskytovateľa platobných služieb sa považuje subjekt uvedený v § 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“), medzi takýchto poskytovateľov patrí napríklad aj Národná banka Slovenska, Európska centrálna banka a Štátna pokladnica. Z uvedeného ustanovenia nie je zrejme na aký okruh subjektov sa má navrhované poskytnutie súčinnosti v súvislosti so zakázanými ponukami vzťahovať, preto navrhujeme spresniť okruh poskytovateľov platobných služieb. Poukazujeme tiež na skutočnosť, že údaje, ktoré majú byť poskytnuté orgánu dozoru by sa mali vyžadovať výhradne na účely výkonu dozoru. Z tohto dôvodu odporúčame v navrhovanom ustanovení § 15b ods. 6 za slovo „vyžadovať“ vložiť slová „podklady potrebné na výkon dozoru“). Podľa § 88 zákona o platobných službách sú poskytovatelia platobných služieb povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokladoch o záležitostiach týkajúcich sa používateľov platobných služieb a ich obchodov, pričom sa na tieto záležitosti, na poskytovanie správ poskytovateľov platobných služieb o týchto záležitostiach a na povinnosť mlčanlivosti zamestnancov, členov orgánov a iných osôb podieľajúcich sa na činnosti poskytovateľov platobných služieb, rovnako vzťahujú ustanovenia o záležitostiach chránených bankovým tajomstvom (§ 88 ods. 2 zákona o platobných službách) podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o bankách“). Keďže sa na poskytovateľov platobných služieb vzťahujú ustanovenia bankového tajomstva, sme toho názoru, že je potrebné priamo v zákone o bankách prelomiť (upraviť) bankové tajomstvo voči orgánu dozoru s jednoznačným určením účelu poskytovania požadovaných informácií. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona 1. Dávame predkladateľovi na zváženie dátum účinnosti návrhu zákona, a to z dôvodu vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, ktorého predmetom bude návrh zákona, keďže v zmysle čl. 16 ods. 3 Legislatívnych pravidiel vlády SR „Ak sa návrh zákona podstatne zmení podľa výsledkov vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, predloží ho minister legislatívnej rade na opätovné prerokovanie.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona 2. Upozorňujeme, že v zmysle čl. I bod 70 a nasl. návrhu zákona prevádzkovateľ hazardnej hry poskytuje správcovi registra osobné údaje osôb, ktoré sú vylúčené z účasti na hazardných hrách. Žiadame zvážiť, či napriek „neverejnosti“ registra vylúčených osôb, prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorým je právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky len podľa zákona č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, je osobou, ktorá môže spracovávať takéto údaje a ďalej ich poskytovať správcovi registra. V danom prípade by mohlo ísť o rozpor so smernicou 95/46/EHS v platnom znení a rovnako aj so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I bod 102 3. V čl. I bod 102 (§ 58m ods. 18) - navrhované prechodné ustanovenie sa vecne dotýka úpravy v zákone o platobných službách, preto odporúčame presunúť toto navrhované ustanovenie do návrhu novely zákona o platobných službách. Podľa nášho názoru ide o nepriamu novelizáciu zákona o platobných službách. Odôvodnenie: Podľa čl 9 legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky sa novelizácia zákona vykonáva formou priamej novelizácie tak, že sa v úvodnej vete zákona výslovne uvádza, ktorý zákon sa má novelizovať, pričom treba dbať na čo najväčšiu prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Nepriama novelizácia zákona, teda zmena alebo doplnenie iného zákona ustanoveniami navrhovaného zákona bez uvedenia jeho úplnej citácie v samostatnom článku označenom rímskou číslicou (číslicami), je neprípustná. Neprípustná je aj taká novelizácia, ktorá v osobitnom článku novelizuje jeden zákon alebo viac zákonov bez toho, aby sa uviedlo, ktoré konkrétne ustanovenie novelizovaného zákona (zákonov) sa mení alebo dopĺňa, to neplatí. Táto pripomienka je zásadná Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I bod 25 2. V čl. I bod 25 v § 15b ods. 7 odporúčame upraviť tak, aby zoznam zakázaných ponúk bol záväzný aj pre ďalšie subjekty napríklad Poštový podnik, ktorý poskytuje poštový platobný styk podľa zákona o poštových službách. Odôvodnenie Účastník hazardnej hry (napríklad spotrebiteľ) môže poukázať finančné prostriedky vo vzťahu k platobnému účtu uvedenému v zozname zakázaných ponúk aj prostredníctvom poštového poukazu na účet. Takáto činnosť je poštovým platobným stykom, pričom sa nejedná o poskytovanie platobných služieb (Poštový podnik v takomto prípade nie je poskytovateľom platobných služieb). V prípade, ak bude akceptovaná táto pripomienky, navrhujeme doplniť text návrhu zákona o ďalší článok, ktorým bude novelizovaný zákon o poštových službách. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail