Nesprávne označenie fragmentu

LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 31. K čl. I nad rámec návrhu zákona (§ 47) Odporúčame pri stávkových hrách doplniť oprávnenie orgánu dozoru za účelom zníženia rizika manipulácie športovej súťaže obmedziť alebo zakázať na podnet národného športového zväzu prijímanie stávok na konkrétny typ a predmet kurzových stávok v rámci športovej súťaže organizovanej príslušným národným športovým zväzom na území Slovenskej republiky, o ktorých je známe, že sa stávajú predmetom manipulácie alebo majú negatívny charakter (napríklad počet faulov). Na ten účel odporúčame upraviť oprávnenie orgánu dozoru vytvoriť komisiu, ktorá v spolupráci s organizátorom športovej súťaže na území Slovenskej republiky môže stanoviť obmedzenie pre konkrétny typ a predmet kurzových stávok na športovú súťaž za účelom zníženia rizika manipulácie športovej súťaže. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 32. K čl. I nad rámec návrhu zákona (§ 47) Odporúčame upraviť povinnosť prevádzkovateľa stávkových hier, resp. kurzových stávok, v záujme boja proti manipulácii športových súťaží bezodkladne informovať organizátora športovej súťaže na území Slovenskej republiky o akomkoľvek podozrení na manipuláciu ním organizovanej súťaže, resp. podvodné alebo podozrivé stávkovanie v súvislosti s vypísanými stávkami na športové súťaže. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 29. K čl. I nad rámec návrhu zákona .§ 2 písm. e). Odporúčame zvážiť úpravu definície hráča v prípade jeho účasti na internetovej hazardnej hre tak, že účastníkom/hráčom hazardnej hry je iba fyzická osoba, ktorá sa k účasti na hazardnej hre registrovala alebo zaplatila vklad, ktorá má bydlisko (zdržiava sa) na území Slovenskej republiky s tým, že ak prevádzkovateľ hazardnej hry nepreukáže, že fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na internetovej hre na území Slovenskej republiky, má bydlisko (zdržiava sa) v inom štáte, má sa za to, že má bydlisko (sa zdržiava) na území Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 26. K čl. I bodu 85 (§ 37 ods. 10) Odporúčame doplniť do odseku 10 úpravu, ktorá zabezpečí štvrťročné zverejnenie výšky výnosov z lotérii alebo jeho oznámenie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (za účelom plánovania rozpočtových položiek pre oblasť športu) a hlavnému kontrolórovi športu (za účelom kontroly dodržiavania pravidiel financovania športu na centrálnej úrovni). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 33. K čl. III bodu 2 (§ 230 ods. 2) Odporúčame zvážiť vypustenie slov „alebo obdobného vzťahu“ pre neurčitosť, prípadne spresnenie alebo vysvetlenie v dôvodovej správe o aké „obdobné vzťahy“ k zmluvným vzťahom by mohlo ísť. Analogicky odporúčame upraviť aj znenie § 12 písm. b) a f) zákona č. 171/2005 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 20. K čl. I bodu 25 .§ 15b ods. 6, k poznámke pod čiarou k odkazu 10d. Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 10d uviesť namiesto odkazu na § 3 ods. 5 odkaz na § 2 ods. 3, ktorý ustanovuje subjekty, ktoré sa rozumejú pod pojmom „poskytovateľ platobných služieb“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 27. K čl. I bodu 98 (§ 56 ods. 2) Odporúčame spojiť písmená a) a b), nakoľko ide o zjavnú chybu pri formátovaní a úpravách textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) Pripomienka k § 58m ods. 18 a 19 zákona č. 171.2005 Z. z. o hazardných hrách (článok I) § 58m ods. 18 a 19 navrhujeme vypustiť Odôvodnenie: Povinnosť technickej blokácie niektorých webových sídiel považujeme za rozpornú s princípom technologickej a internetovej neutrality, ktorý je vlastný európskemu regulačnému rámcu elektronických komunikácií v zmysle Článku 3 ods. 3 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (ďalej len ako „Nariadenie Net neutrality“). Predmetné ustanovenie Nariadenia Net neutrality umožňuje poskytovateľom služieb prístupu k internetu blokovať obsah, aplikácie alebo služby alebo ich špecifické kategórie iba ak je to potrebné, a iba tak dlho, ako je potrebné, aby sa dodržali legislatívne akty EÚ alebo vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú v súlade s právom EÚ, ktorým poskytovateľ služieb prístupu k internetu podlieha, alebo opatrenia, ktoré sú v súlade s právom EÚ, ktorými sa vykonávajú takéto legislatívne akty EÚ alebo vnútroštátne právne predpisy, vrátane rozhodnutí súdov alebo orgánov verejnej moci s príslušnými právomocami; v opačnom prípade sa akékoľvek blokovanie obsahu, aplikácie alebo služby zakazuje. Zároveň predložený návrh novely je v rozpore so základnými slobodami, na ktorých je postavená a založená EÚ, čo v konečnom dôsledku znamená porušenie princípu voľného pohybu (tovarov a služieb) podľa čl. 56 a nasl. Zmluvy o fungovaní Európskej únie a čl. 59 tejto zmluvy o ďalšej liberalizácii služieb. Európska komisia v súvislosti s reguláciou internetových hazardných hier v júli 2014 vydala "Odporúčanie o zásadách ochrany spotrebiteľov a hráčov využívajúcich služby online hazardných hier a o predchádzaní hraniu online hazardných hier v prípade maloletých osôb (2014/478 / EU), v rámci ktorého uvádza celú radu opatrení, ktoré by mali členské štáty prijať. Žiadne z opatrení odporúčaných Európskou komisiou však nehovorí o blokovaní prístupu účastníkov k internetu. Rovnako predmetný návrh novely zákona o hazardných hrách nemusí byť v súlade s čl. 26 Ústavy SR, a to konkrétne s ústavne garantovaným právom na slobodné vyhľadávanie, prijímanie a rozširovanie informácií bez ohľadu na hranice štátu. Obsah webových stránok s online hazardnými hrami nepredstavuje informácie, ktoré by boli spôsobilé obmedzenia z dôvodu nevyhnutnej ochrany práv a slobôd iných, bezpečnosti štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. V prvom rade chceme upozorniť že zablokovanie IP adresy je veľmi obšírne a nemusí vždy blokovať len konkrétnu webovú stránku s hazardnými hrami. V prípade spoločného hostingu môže takéto blokovanie znefunkčniť prístup aj na webové stránky, ktoré s hazardom nemajú nič spoločné, čím by dochádzalo k popretiu ústavného práva na informácie. V praxi sa preto používa blokovanie konkrétnych webových stránok. Ani tento prístup však nie je dokonalý, nakoľko pri využití kryptovaného spojenia cez https poskytovateľ internetového spojenia nevidí, kam je užívateľ smerovaný a nevie ho zablokovať. V prípade prevádzkovateľov online hazardných hier bude ale zrejme štandardnom (minimálne na stránkach pre vkladanie peňazí, kreditných kariet a pod). Predložený návrh popiera princípy správneho správa a správneho trestania, kedy neprimerane rozširuje medze správnej úvahy Finančného riaditeľstva SR („FR SR“) a núti poskytovateľov služieb elektronických komunikácií a platobných služieb implementovať značne reštriktívne a veľmi invazívne opatrenie iba na základe stručného rozhodnutia správneho orgánu vo forme „zoznamu zakázaných ponúk“, bez riadneho a odôvodneného súdneho rozhodnutia. Umožniť blokovanie prístupu len na základe rozhodnutia FR SR vytvára pre Slovenskú republiku nebezpečný precedens. V Dánsku napr. rozhoduje o nelegálnosti stránky súd na základe podnetu od štátneho regulátora, s čím návrh nášho zákona nepočíta a dáva túto právomoc FR SR, ktoré si tým uzurpuje právo cenzurovať internetový obsah, pričom ani prípadné súdne preskúmanie a súdne rozhodnutie už nič nemusí zmeniť na skutočnosti, že pre prevádzkovateľa dlhodobo zablokovaného webu bude táto situácia likvidačná. Naviac v návrhu nie je transparentne zadefinované, kto je účastníkom správneho konania, pričom táto skutočnosť generuje značné riziko trvalého napádania rozhodnutí FR SR ako orgánu dozoru zo strany tak dotknutých subjektov, ako aj užívateľov – hráčov hazardných hier. V samotnom návrhu novely je neprimerane upravená aj aktualizácia zoznamu zakázaných ponúk na týždennej báze. Taká častá aktualizácia zoznamu vyvolá pre povinné subjekty neadekvátne personálne a technologicky zaťažujúce, až nerealizovateľné postupy a procesy. Ak by šlo o veľmi dynamický zoznam zakázaných ponúk, povinné subjekty by boli povinné vyvinúť nejaký nástroj, ktorým by sa tieto URL/IP adresy dali upravovať. Taktiež by bolo potrebné vytvoriť mechanizmy, ako bude Finančné riaditeľstvo zákazníkom podnikov komunikovať prípadné blokovania. Ako operátori nesledujeme, na aké web stránky naši zákazníci chodia, neumožňuje nám to legislatíva. Určite sa dá predpokladať zvýšený počet nespokojných zákazníkov, keď navyše si uvedomíme, že pri štátnych hraniciach bude možné pripojiť sa cez siete iných (zahraničných) poskytovateľov internetového spojenia, ktorí nebudú mať povinnosť blokovať zakázané ponuky. Opäť operátori, ktorí zákon dodržia, budú nespravodlivo znevýhodnení oproti operátorom, ktorí zákon plniť nebudú a taktiež voči OTT hráčom, ktorí nemajú vlastné siete, iba poskytujú obsah na infraštruktúre regulovaných operátorov. Predložený návrh stavia všetkých poskytovateľov elektronických komunikačných služieb v Slovenskej republike do značnej právnej neistoty. Budú nútení do úpravy technológií investovať značné finančné prostriedky, pričom výsledkom takejto investície je stav v rozpore s komunitárnym právom. Tento stav vytvorí potenciálne riziko súdnych žalôb na jednotlivých poskytovateľov služieb elektronických komunikácií zo strany subjektov, ktoré operátori technologickými opatreniami obmedzia (z pohľadu európskeho práva neoprávnene), ako aj zo strany užívateľov elektronických komunikačných služieb. Tiež je potrebné uviesť, že z technického hľadiska bude v praxi požadované obmedzenie prístupu neefektívne. Po implementácii akýchkoľvek technických opatrení jednotlivými operátormi sa veľmi skoro objavia technické nástroje (analogických príkladov je nemálo), ako tieto obmedzenia obísť, takže deklarovaný účel navrhovanej právnej úpravy bude zmarený, spolu s vysokými investíciami všetkých operátorov. Operátori na Slovensku aktuálne masívne investujú do rýchlych mobilných sietí 4G/LTE a pevných optických sietí, z ktorých investícií budú v prípade prijatia návrhu nútení v nemalej miere ukrojiť v prospech (v zmysle vyššie uvedeného) zbytočnej investície do tzv. „blacklistu“ – zoznamu zakázaných ponúk. Ak však bude štát trvať na navrhovanej regulácii, mal by štát aj znášať všetky ňou vyvolané investície na strane podnikov elektronických komunikácií a poskytovateľov platobných služieb nakoľko ich účelom je výlučne naplnenie verejného záujmu štátu. Návrh je neprimerane všeobecný v otázke definície povinných subjektov – podnikov elektronických komunikácií. Nie je zrejmé, kto by mal byť primárne zodpovedný za dodržanie ustanovenia § 41 ods. 6 ZEK (t.j. poskytovateľ elektronickej komunikačnej siete, ISP alebo poskytovateľ obsahu). V praxi sa môže jednať a často aj jedná o rôzne subjekty, z ktorých spravidla iba jeden má zmluvný vzťah s koncovým užívateľom. Nehovoriac o tom, že takto koncipované všeobecné a plošné riešenie môže postihnúť množstvo zahraničných užívateľov služieb telekomunikačných podnikov, zdržujúcich sa dočasne na území SR (z iných členských štátov EÚ aj iných krajín), pričom „blacklistom“ postihnuté webové sídlo môže byť v ich domovskej krajine riadne povolené a malo by im byť prístupné bez akýchkoľvek obmedzení. Navrhovaná regulácia teda zjavne postihne aj subjekty, vo vzťahu ku ktorým zjavne nie je potrebná a teda je nadbytočná. Návrh je teda aj v rozpore s európskymi ambíciami jednotného digitálneho trhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 34. K čl. III k bodu 2 .§ 230 ods. 3 písm. a). Odporúčame uviesť písmeno a) v znení: „a) vo väčšom rozsahu“. Pri prevádzkovaní hazardnej hry bez licencie nejde o spôsobenie škody v pravom slova zmysle. Páchateľ jednak nevynaloží prostriedky na získanie riadnej licencie na legálne prevádzkovanie hazardnej hry a tiež profituje zo samotného nelegálneho prevádzkovania hazardnej hry. Preto navrhujeme v kvalifikovaných skutkových podstatách uviesť ako kvalifikačný znak „rozsah činu“, nie „výšku škody“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 37. K čl. V (§ 3 ods. 5) Odporúčame slová „neposkytne platobné služby alebo nevykoná platobnú operáciu“ nahradiť slovami „je povinný odmietnuť poskytnutie platobnej služby a vykonanie platobnej operácie“. Pôvodne navrhované alternatívne vyjadrenie povinnosti poskytovateľa platobnej služby považujeme za nepresné a pripúšťajúce nesprávny výklad. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 36. K čl. III k bodu 2 .§ 230 ods. 5 písm. a). Odporúčame uviesť písmeno a) v znení: „a) vo veľkom rozsahu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 35. K čl. III k bodu 2 .§ 230 ods. 4 písm. a). Odporúčame uviesť písmeno a) v znení: „a) v značnom rozsahu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) Pripomienka k § 41 ods. 6 zákona č. 351.2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (článok VII) § 41 ods. 6 navrhujeme vypustiť Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) Pripomienka k § 15b zákona č. 171.2005 Z. z. o hazardných hrách (článok I) § 15b navrhujeme vypustiť Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) § 10 Do § 10 navrhujeme vložiť ods. (7): "V prípade, že samospráva iniciatívne nevyužije možnosť zákazu prevádzkovania hazardných hier na území obce/mestskej časti prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, je obec/mestská časť povinná rokovať o možnosti prijatia všeobecne záväzného nariadenia o zákaze hazardu na území obce po petícii občanov, ktorú podpísalo minimálne 30% obyvateľov obce/mestskej časti, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec/mestská časť oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti. " Žiadame zrušenie povinnosti petície občanov k zákazu hazardu, aby sa petícia nestala prekážkou pomoci rodinám či jednotlivcom. Zároveň navrhujeme, aby petícia mohla byť nástrojom pomoci pri zákaze hazardných hier za tých okolností, ak občania iniciatívne vyzbierajú minimálne 30% podpisov občanov o tom, že hazardné hry na území obce narúšajú verejný poriadok a negatívnym spôsobom zasahujú životov rodín a jednotlivcov. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) PRVÁ HLAVA PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A OBCÍ V OBLASTI HAZARDNÝCH HIER § 10 Ods. (6) Navrhujeme nahradiť text § 10 Ods. (6) týmto textom: Ustanovenia § 10 sa primerane vzťahujú aj na jednotlivé mestské časti Bratislavy a mestské časti Košíc. Samosprávy mestských častí Bratislavy a Košíc realizujú výkon samosprávy, prijímajú všeobecne záväzné nariadenia, avšak v regulácii hazardu nemajú kompetencie. Z tohto dôvodu je potrebné pre riešenie problematiky hazardných hier explicitne uviesť túto možnosť v zákonnom ustanovení aj pre mestské časti. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) TRETIA ČASŤ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA HAZARDNÝCH HIER PRVÁ HLAVA SPOLOČNÉ USTANOVENIA § 35 Navrhujeme, aby v § 35, Ods. (11) 1. veta a 2. veta - za „výherné prístroje“ sa vložilo slovo „herne“. Herne rovnako a výherné prístroje nesú v sebe riziko závislosti na hazardných hrách, preto je potrebné zakázať prevádzkovanie výherných prístrojov, ale aj herní v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež, v ubytovniach mládeže, zdravotníckych zariadeniach a v budovách štátnych orgánov alebo v ich blízkosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) § 35 Ods. (11) 2. veta Navrhujeme, aby v § 35, Ods. (11) sa za „ubytovní mládeže“ vložilo „kostolov, modlitební a iných posvätných miest, ktoré sú na základe rozhodnutia registrovaných cirkví a náboženských spoločností určené na vykonávanie náboženských úkonov“ K ochrane rodín a k prejavu úcty k sakrálnym miestam rovnako patrí aj dostatočná vzdialenosť herní a výherných prístrojov (a videohier) aj od kostolov a iných sakrálnych miest a modlitební určených na vykonávanie náboženských úkonov. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) § 2 Vymedzenie pojmov, § 2 Vymedzenie pojmov, navrhujeme vložiť odsek s písmenom t) obcou aj mestská časť Bratislavy a mestská časť Košíc. Samosprávy mestských častí Bratislavy a Košíc realizujú výkon samosprávy, prijímajú všeobecne záväzné nariadenia, avšak v regulácii hazardu nemajú kompetencie. Z tohto dôvodu je potrebné pre riešenie problematiky hazardných hier explicitne uviesť túto možnosť v zákonnom ustanovení aj pre mestské časti. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) § 35 Ods. (11) 2. veta Navrhujeme, aby v § 35, Ods. (11) v druhej vete sa „200“ nahradilo číslom „500". 200 m od školy (a ďalších inštitúcií) považujeme za symbolickú prekážku. Aby sme ľudí skutočne chránili a prispievali k prevencii pred závislosťou na hazardných hrách, je potrebné stanoviť minimálnu vzdialenosť od škôl a ďalších vymenovaných inštitúcií minimálne 500 m. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail