Nesprávne označenie fragmentu

LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 6. K čl. I bodu 18 .§ 11 ods. 2 písm. g). Odporúčame vypustiť čiarky za slovami „predpisu“ a „hier“ a slová „v rozsahu tohto zákona“ nahradiť slovami „podľa tohto zákona“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K čl. I bodu 8 (§ 3 ods. 3) Odporúčame slová „však nemôže byť“ nahradiť slovami „nie je“ (legislatívno-technická úprava textu). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 12. K čl. I bodu 23 (§ 14 ods. 4) Odporúčame v § 14 ods. 4 doplniť písmeno m) v znení: „m) hlavnému kontrolórovi športu, ak ide o športovú organizáciu zapísanú v registri právnických osôb v športe.“. Vzhľadom na postavenie a pôsobnosti hlavného kontrolóra športu podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (najmä § 60 a 61), navrhujeme, aby sa za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť nepovažovalo sprístupnenie predmetu mlčanlivosti hlavnému kontrolórovi športu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 8. K čl. I bodu 20 (§ 13 ods. 4) Odporúčame zvážiť vypustenie odseku 4 ako nadbytočného, vzhľadom na to, že ide o duplicitu s § 3 ods. 2 Trestného poriadku, respektíve vo vzťahu k úprave v § 4 a 17 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 11. K čl. I bodu 20 (§ 13 ods. 7) Odporúčame zvážiť úpravu odseku 7, aby sa formálna zápisnica o vykonanom dozore na diaľku vyhotovovala iba v prípade, ak osoba poverená výkonom dozoru zistí konkrétny nedostatok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 14. K čl. I bodu 24, § .15 ods. 4 písm. d). Odporúčame vypustiť písmeno d), vzhľadom na duplicitu ustanovenia o oprávnení vyžadovať súčinnosť podľa § 15 ods. 3 druhej vety návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 15. K čl. I bodu 25 (§ 15a ods. 3) Odporúčame zvážiť rozšírenie možnosti vykonávania dozoru pod utajenou identitou aj vo vzťahu k iným ustanoveniam ako len § 35 ods. 6. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 16. K čl. I bodu 25 (§ 15b ods. 2) Odporúčame slová „každý pondelok“ nahradiť slovami „vždy v prvý pracovný deň“. Odporúčame vyriešiť prípady, keď na pondelok pripadne deň pracovného pokoja. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 9. K čl. I bodu 20 (§ 13 ods. 6 a 7) Odporúčame v druhej vete vypustiť slovo „však“ ako nadbytočné (legislatívno-technická úprava textu). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 10. K čl. I bodu 20 (§ 13 ods. 7 a 9) Odporúčame slová „ustanovené v“ nahradiť slovom „podľa“ (legislatívno-technická úprava textu). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 13. K čl. I bodu 24 (§ 15 ods. 2) Odporúčame slovo „pochybnosti“ nahradiť slovom „pochybnosť“ (legislatívno-technická úprava textu). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 23. K čl. I bodu 61 (§ 35 ods. 6) Odporúčame poslednú vetu doplniť tak, aby bolo zrejmé, že orgán dozoru a prevádzkovateľ hazardnej hry majú právo požadovať predloženie dokladu totožnosti od každej osoby zúčastňujúcej sa na hazardnej hre a každej osoby nachádzajúcej sa v herni. Zároveň je potrebné upraviť, aby sa taká osoba bola povinná podriadiť ich požiadavke. Pri odmietnutí alebo neschopnosti preukázať totožnosť musí byť účasť na hazardnej hre zakázaná a môže byť vyzvaná na opustenie priestoru. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 25. K čl. I bodu 70 (§ 35a ods. 2) Odporúčame zvážiť rozšírenie okruhu osôb obdobným spôsobom ako v Českej republike, t.j. zvážiť doplnenie ďalšej skupiny osôb, ktoré zákon č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách upravuje v § 16 ods. 5 písm. c) ako fyzickú osobu „vůči které je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení,“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 24. K čl. I bodu 63 (§ 35 ods. 11) Odporúčame uviesť odsek 11 v tomto znení: „(11) Vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi vchodom do prevádzky herne a najbližším vchodom do areálu školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež alebo ubytovne mládeže, ktorý sa bežne používa. Vzdialenosť sa meria certifikovaným meradlom.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 22. K čl. I bodu 47 (§ 22 ods. 3) Odporúčame za slovo „bezodkladne“ vložiť slová „najneskôr do troch pracovných dní“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 17. K čl. I bodu 25 .§ 15b ods. 3 písm. a). Odporúčame za slovo „zverejnenia“ vložiť slovo „zoznamu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 18. K čl. I bodu 25 .§ 15b ods. 3 písm. e). Odporúčame za slovo „meno“ vložiť slová „a priezvisko“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 21. K čl. I bodu 28 (§ 19 ods. 4) Odporúčame vypustiť slovo „aj“ ako nadbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 30. K čl. I nad rámec návrhu zákona (§ 47) Odporúčame doplniť nový odsek, ktorý ustanoví zákaz pre prevádzkovateľov stávkových hier prijímať stávky na športové súťaže vekových kategórií detí a mládeže do 18 rokov, ktoré sa konajú na území Slovenskej republiky alebo sa na nich zúčastňujú športovci, športové kluby alebo športová reprezentácia Slovenskej republiky. Navrhované doplnenie právnej úpravy je v záujme generálnej ochrany športu detí a mládeže pred potenciálnym rizikom manipulácie výsledkov športových súťaží, prípadne navrhujeme upraviť pravidlo, že súťaže detí a mládeže môžu byť predmetom stávkových hier len ak ide o významné medzinárodné súťaže, ktoré zrejme budú predmetom stávkových hier u zahraničných prevádzkovateľov stávkových hier, pričom príslušný národný športový zväz by mal mať právo iniciovať zákaz aj na takéto súťaže. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 28. K čl. I nad rámec návrhu zákona (§ 1) Odporúčame podľa vzoru novej českej právnej úpravy doplniť do § 1 vymedzenie územnej pôsobnosti zákona č. 171/2005 Z. z. tak, aby sa vzťahoval na prevádzkovanie a propagovanie hazardných hier na území Slovenskej republiky s tým, že pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu alebo inej verejnej komunikačnej siete je potrebné vymedziť, kedy sa hazardná hra považuje za prevádzkovanú na území Slovenskej republiky (napríklad, ak je hazardná hra čo i len sčasti zameraná alebo cielená aj na osoby, ktoré majú bydlisko na území Slovenskej republiky. Takéto vymedzenie pôsobnosti zákona pomôže oveľa jednoznačnejšie určiť, kedy sa bude vzťahovať na prevádzkovanie a propagáciu hazardných hier slovenská právna úprava vrátane jej sankčných mechanizmov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail