Nesprávne označenie fragmentu

LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. I, bod 52 Navrhujeme vypustiť bod 52. Odôvodnenie: Pôvodná formulácia umožňovala odmietnuť udelenie licencie ak nie sú splnené podmienky v § 20 a 21 zákona v tomto znení môže ministerstvo odmietnuť udelenie licencie iba ak nie sú splnené podmienky opísané v § 21, ods. 5 a 6. Považujeme za potrebné ponechať pôvodný rozsah podmienok: Napr. podmienku stanovenú v § 21, ods. 7 (7) K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovanie videohier musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 priložiť alebo v nej uviesť aj a) počet takýchto technických zariadení alebo terminálov a zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier,   b) adresy miest, v ktorých sa budú takéto technické zariadenia alebo videohry prevádzkovať,   c) vyjadrenie obce k umiestneniu týchto technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. I, bod 54 V bode 54 navrhujeme vypustiť slová potencionálne.   Odôvodnenie:   Slovo riziko znamená práve potenciu, t. j. možnosť. Význam slova „riziko” v Slovníku slovenského jazyka: riziko, -a stred. možnosť straty, nebezpečenstva, škody ap.: r. podnikania; robiť, konať, podnikať niečo na vlastné r.; Bohatol pomaly, bez rizika. (Min.) Partizánsky boj sa vždy viedol s rizikom nevinných obetí.(Tat.) Riziko omylov a porážok bolo minimálne. (Mňač.); rizikový príd. m. súvisiaci s rizikom; spojený s rizikom: r-á prirážka; r-é pracovisko na ktorom sa robí nebezpečná práca   Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. I, bod 48 Navrhujeme v bode 48 vypustiť slovo potencionálne.   Odôvodnenie:   Slovo riziko znamená práve potenciu, t. j. možnosť.  Význam slova „riziko” v Slovníku slovenského jazyka: riziko, -a stred. možnosť straty, nebezpečenstva, škody ap.: r. podnikania; robiť, konať, podnikať niečo na vlastné r.; Bohatol pomaly, bez rizika. (Min.) Partizánsky boj sa vždy viedol s rizikom nevinných obetí.(Tat.) Riziko omylov a porážok bolo minimálne. (Mňač.); rizikový príd. m. súvisiaci s rizikom; spojený s rizikom: r-á prirážka; r-é pracovisko na ktorom sa robí nebezpečná práca Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. I, bod 46 Žiadame vypustiť text bodu 46.   Odôvodnenie:     Ide o jasný krok v prospech hazardu a proti petíciám občanov ktorí sa sťažujú.  Odoberá sa právo obciam reagovať na zmenu situácie v obci vyjadrením vo primeranom čase podľa súčasného ods.15): Platnosť vyjadrenia obce podľa odseku 5 písm. i) a odseku 7 písm. c) je jeden kalendárny rok. Prevádzkovateľ hazardnej hry je počas platnosti individuálnej licencie povinný bezodkladne predložiť ministerstvu na každý kalendárny rok platnosti individuálnej licencie nové vyjadrenie obce podľa prvej vety.   Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. I, § 35 Navrhujeme doplniť nový bod 63 za pôvodný bod 62 (ostatné body sa primerane prečísľujú) , ktorý znie: 63. V § 35 ods. 11 sa vypúšťajú slová: „s výnimkou ich prevádzkovania v herni,“   Odôvodnenie: Ochrana mladistvých vyžaduje, aby boli čo najmenej vystavení riziku hazardu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl, I, bod 53 V bode 53 (§ 27) navrhujeme vypustiť slová: na základe podnetu orgánu dozoru.   Odôvodnenie:     Obmedzenie práva odňať licenciu iba na podnet orgánu dozoru považujeme za neúplné a nevhodné. Orgán, ktorý rozhoduje môže rozhodovať aj na základe podnetov iných orgánov či svojej vlastnej činnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. I, bod 50 V bode 50 návrhu (§ 24)  navrhujeme ponechať aj pôvodné znenie § 24.   Odôvodnenie: Považujeme za dôležité, aby ostala identifikácia výherných automatov. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. I, bod 70 V bode 70, § 35a, ods. 2 navrhujeme doplniť nové písmeno d) ktoré znie: d) ak o jej vylúčenie požiadala manžel alebo manželka osoby, ktorá má s osobou bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a vyjadrila nesúhlas s nakladaním so spoločným bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov formou vkladov a hrania, okrem prípadu, ak osoba, o ktorej vylúčenie ide preukáže, že financie, ktorými disponuje pre účely hry sú v jej výlučnom vlastníctve.   Odôvodnenie:   Väčšina osôb ktoré trpia chorobou patologického hráčstva sa nemieni liečiť a diagnostikovať. Utrpenie blízkych osôb je sociálne neudržateľné. Kým sa dosiahne súdne riešenie rozdelenie BSM, majetok manžela alebo manželky hráča je buď v herni, založený a spoločný majetok často zaťažujú dlhy, ktoré zničia celú rodinu vrátane detí. Nakladanie so spoločným majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je vecou ich spoločnej dohody a musí byť rešpektovaná. Podľa § 145 Občianskeho zákonníka Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí síce môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne. Nerešpektovanie týchto ustanovení herňami spôsobuje množstvo neplatných právnych úkonov, pretože poväčšine manželky žiaden súhlas na vloženie vkladu t. j.  prehajdákanie majetku formou hazardu nikdy nedali.   (Primerane tejto úprave sa upravia nasledujúce odseky). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. I, bod 98 V bode 98, (§ 54, ods. 7) navrhujeme doplniť na konci text:   „Osoba, ktorej získanie majetkového  prospechu v súvislosti s porušením ustanovení spôsobilo škodu a takáto škoda jej bola priznaná právoplatným súdnym rozhodnutím  a napriek súdnemu rozhodnutiu v jej prospech nie je úspešná vo vymáhaní dlžnej sumy  má nárok na úhradu tejto sumy, zo sumy, ktorá bola uhradená do štátneho rozpočtu podľa predchádzajúcej vety.“   Odôvodnenie: Uloženie povinnosti uhradiť sumu nesmie byť na úkor osoby, ktorá mala škodu z majetkového prospechu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. I, bod 67 V bode 67 navrhujeme za slová štátnej lotérii doplniť slová: „alebo hazardným hrám“.   Odôvodnenie Hry zameniteľné, zhodné alebo podobné hazardným hrám nepatria pod reguláciu a ich právne postavenie by ostalo neregulované, pričom by jednoznačne išlo o zameniteľné hry, ktoré môžu mať rovnako zhubné efekty pre hráčov. Touto úpravou sa môže zamedziť obchádzaniu zákona a odvodov napr. formou kvízomatov.   Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. III, bod 2 Zásadné pripomienky k čl. III. Návrhu zákona   15.V čl. III, bod 2, (§ 230, ods. 2) navrhujeme doplniť: „spočívajúce priamo v napomáhaní prevádzkovania hazardných hier“   Odôvodnenie:   Navrhujeme kvôli právnej istote a spravodlivosti  upresniť povahu činnosti, ktorá je vykonávaná pre osoby porušujúce zákon prevádzkovaním hazardnej hry bez licencie.   Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. I, bod 70 V bode 70, § 35a, ods. 5 navrhujeme nahradiť slová „blízka osoba je povinná“ slovami  „lekár osoby, trpiacej chorobou patologického hráčstva je povinný“.   Odôvodnenie:   Ide o medicínsky indikovaný postup, preto táto povinnosť musí byť v rukách lekára indikujúceho chorobu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. I, bod 70 V bode 70, § 35a, ods. 2 písm. c) navrhujeme vypustiť slová „a o ich vylúčenie požiadala blízka osoba.“   Odôvodnenie:   Domnievame sa, že aj keď takáto osoba nemá blízku osobu musí byť chránená vzhľadom k svojej chorobe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému materiálu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. I, bod 98 V bode 98 (§ 54, ods. 6) navrhujeme vypustiť slovo „opakovane“.   Odôvodnenie. Porušenie podmienok môže byť natoľko závažné, že môže odôvodniť odobratie licencie aj pri jednom ale veľmi závažnom porušení. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 4. K čl. I bodu 17 (§ 10 ods. 5) Vzhľadom na to, že aplikáciou ustanovenia § 10 ods. 5 obec zasahuje do základného práva podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť podľa čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), takéto obmedzenie sa môže uplatniť podľa čl. 35 ods. 2 ústavy iba na základe zákona a v súlade so zákonom ustanovenými podmienkami uplatnenia základného práva pokojne užívať svoj majetok podľa čl. 20 ods. 1 ústavy v spojení s ľudským právom priznaným v čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských a základných slobôd, odporúčame doplniť existujúcu právnu úpravu tak, aby sa dosiahol stav, že pred prijatím všeobecne záväzného nariadenia podľa § 10 ods. 5 bude obec povinná preukázateľne prešetriť opodstatnenosť petície s prihliadnutím na to, či skutočne v obci dochádza opakovane k narúšaniu verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier. V praxi pomerne často dochádza k otázkam a dopytom, či je potrebné aj reálne preskúmať a prešetrovať petíciu z pohľadu narúšania verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier alebo postačuje konštatovanie, ktoré nebolo spochybnené. Navrhujeme z tohto dôvodu zaviesť do zákona princíp jednoznačnosti výkladu tohto ustanovenia. Z hľadiska právnej istoty dotknutých subjektov by nebolo vhodné, aby dochádzalo k napádaniu a spochybňovaniu všeobecne záväzných nariadení obce podľa § 10 ods. 5 pre nedodržanie zákonných podmienok na spísanie petície. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 7. K čl. I bodu 19 .§ 12 písm. h) a § 3 ods. 4 písm. a). V súlade s terminológiou zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. navrhujeme písmeno h) preformulovať a rozdeliť na dve písmená v znení: „h) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré prevádzkujú propagačné súťaže, hry alebo kvízy podľa § 3 ods. 4 až 6 a i) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré organizujú športové súťaže, okrem súťaže podľa osobitného predpisux).“. Poznámka pod čiarou k odkazu x znie: „x) § 3 písm. g) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. Vzhľadom na to, že v zákone č. 171/2005 Z. z. nie je presne definovaný pojem „športová súťaž“ môže vzniknúť pochybnosť, kto je dozorovaným subjektom. Športové organizácie definované v zákone č. 440/2015 Z. z. organizujú športovú súťaž na základe presne stanovených pravidiel spravidla schválených medzinárodnou športovou organizáciou bez možnosti zámeny s akoukoľvek hazardnou hrou. Za účelom spresnenia množiny dozorovaných subjektov navrhujeme vyňať z navrhovaného ustanovenia § 12 písm. h) športové organizácie zapísané v registri právnických osôb v športe, ktoré nie sú prevádzkovateľmi stávkových hier. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K čl. I bodu 6 .§ 2 písm. u). Navrhujeme z dôvodu jednoznačnosti uviesť písmeno u) v tomto znení: „u) zakázanou ponukou je propagovanie alebo prevádzkovanie hazardnej hry, ktorá je dostupná na území Slovenskej republiky, bez licencie podľa tohto zákona prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo iným účinným spôsobom,“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 5. K čl. I bodu 18 .§ 11 ods. 2 písm. a). Odporúčame v písmene a) preformulovať body 1 až 4, ktorých vzájomne prekrývajúci sa obsah je zostavený podľa rozličných kritérií, tak aby vytvárali logický systém. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. I bodu 7 (§ 3 ods. 1) Odporúčame slová „textovej správy alebo multimediálnej správy“ nahradiť slovami „krátkej textovej správy (SMS) alebo multimediálnej správy (MMS)“ (legislatívno-technická úprava textu). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail