Nesprávne označenie fragmentu

LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 98 (§ 54) V čl. I bode 98 (§ 54) sa v odseku 1 vypúšťa písmeno d), doterajšie písmená „e) a f)“ sa označujú ako písmená „d) a e)“, odseky 3 a 4 znejú : „(3) Ministerstvo môže na základe podnetu orgánu dozoru pozastaviť prevádzkovanie hazardnej hry v herni, kasíne alebo pobočke stávkovej kancelárie, ak orgán dozoru pri výkone dozoru zistil nedostatky spočívajúce v opakovanom porušovaní tohto zákona alebo podmienok licencie, a ktoré prevádzkovateľ neodstránil v primeranej lehote určenej orgánom dozoru. (4) Pri pozastavení prevádzkovania hazardnej hry podľa odseku 3 je orgán dozoru oprávnený zapečatiť výherné prístroje, prípadne iné zariadenia alebo systémy využívané pri prevádzkovaní hazardnej hry.“. Odôvodnenie: V snahe predchádzať neopodstatnenému pozastaveniu prevádzkovania hazardných hier na základe zistenia orgánu dozoru sa navrhuje vyňať pozastavenie prevádzkovania hazardných hier z ustanovení o sankciách a toto opatrenie vymedziť ako predbežné opatrenie. Pôvodne navrhované riešenie je značne nekoncepčné, nakoľko pozastavenie prevádzkovania nie je sankciou ale svojou administratívno-právnou povahou predbežným opatrením. Cieľom navrhovanej zmeny je najmä vylúčiť možnosť korupčného správania pracovníkov orgánu dozoru a podriadiť rozhodovanie o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry pod proces, ktorý dôsledne posúdi opodstatnenosť takéhoto opatrenia. Zastávame názor, že len povoľujúci orgán môže pozastaviť činnosť. Zároveň je dôležité upozorniť, že v súčasnej dikcii zákona nie je definované aké závažné porušenie zákona, licencie alebo herného plánu môže viesť k pozastaveniu činnosti, z tohto dôvodu môže ísť o subjektívne rozhodnutie pracovníka orgánu dozoru (napr. môže pozastaviť činnosť za nesprávne vyvesený herný plán na pobočke prevádzkovateľa kurzových stávok). Zároveň zastávame názor, že pozastaviť prevádzku hazardnej hry možno len pre konkrétnu pobočku stávkovej kancelárie, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k pozastaveniu prevádzkovania celého prevádzkovateľa hazardných hier vrátane všetkých pobočiek a internetu, čo by mohlo mať za následok nevyčísliteľný dopad na štátny rozpočet. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 98 (§ 55) V čl. I bode 98 (§ 55) sa slová „podľa § 12 písm. b) až h)“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 písm. b) až g) a písm. i)“ a dopĺňa sa odsek 4, ktorý znie: „(4) Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí aj fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez licencie podľa tohto zákona zaplatením vkladu, uskutočnením stávky alebo vyplatením výhry. Za spáchanie priestupku podľa predchádzajúcej vety orgán dozoru uloží fyzickej osobe pokutu od 160 eur do 1 000 eur.“. Odôvodnenie: Súvisí s rozšírením dozorovaných subjektov o poskytovateľov platobných služieb a podniky poskytujúce verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby, avšak v prípade poskytovateľov platobných služieb postih za priestupok neprichádza do úvahy, keďže poskytovateľmi môžu byť len právnické osoby. Súčasne sa navrhuje zakotvenie administratívnoprávnej zodpovednosti hráčov za priestupok aktívne sa zúčastňujúcich na nelegálnych hazardných hrách, t.j. zaplatením vkladu, podaním stávky či vyplatením výhry. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) § 47 V § 47 sa dopĺňa odsek 5, ktorý znie: „(5) Na účely tohto zákona sa pobočka stávkovej kancelárie nepovažuje za herňu.“. Odôvodnenie: Podľa súčasného znenia možno za herňu považovať aj pobočku stávkovej kancelárie prevádzkovateľa stávkových hier. S poukazom na vymedzenie stávkovej kancelárie ako herne je nutné zdôrazniť, že povinnosti kladené herniam by museli spĺňať aj kamenné prevádzky stávkových kancelárií, a to aj napriek skutočnosti, že povinnosti, ktoré by im zákon ukladal by nebolo možné efektívne vykonať či náležite zrealizovať, prípadne by sa pobočkám stávkových kancelárií ukladali aj zjavne nezmyselné povinnosti (napr. povinnosť zabezpečiť stály dohľad, zabezpečiť zákaz vstupu a pod.). Zároveň by prevádzkovatelia kurzových stávok v zmysle §38 ods. 3 (v znení navrhovanej novely zákona) museli odstrániť na vonkajších častiach svojich pobočiek všetky svetelné a iné reklamy. Toto by malo za následok prudké zníženie tržieb prevádzkovateľov s následným negatívnym dopadom na príjmy štátneho rozpočtu a rozpočty obcí. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 98 (§ 54 odsek 5) V čl. I bode 98 (§ 54 odsek 5) odsek 5 znie: „Ak prevádzkovateľ hazardnej hry odstráni nedostatky, pre ktoré sa prevádzkovanie hazardnej hry pozastavilo, môže opätovne pokračovať v prevádzkovaní hazardnej hry len po predchádzajúcom písomnom súhlase orgánu dozoru. Ak prevádzkovateľ hazardnej hry odstráni nedostatky, pre ktoré sa prevádzkovanie hazardnej hry pozastavilo, orgán dozoru je povinný udeliť písomný súhlas podľa predchádzajúcej vety bezodkladne, najneskôr do 3 dní, od preukázania odstránenia nedostatkov prevádzkovateľom. Orgán dozoru je povinný zapečatenie výherného prístroja alebo iného zariadenia a systému využívaného pri prevádzkovaní hazardnej hry, ako aj súhlas s pokračovaním prevádzkovania hazardnej hry bezodkladne oznámiť ministerstvu alebo obci, ktoré individuálnu licenciu prevádzkovateľovi hazardnej hry udelili.“. Odôvodnenie: k dôvodom zmeny viď bližšie prechádzajúcu pripomienku k § 54. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 98 (§ 56 odsek 2) V čl. I bode 98 (§ 56 odsek 2) písmeno „a)“ znie: „od 700 eur do 17 000 eur za marenie výkonu dozoru podľa tohto zákona,“, písmená „c) – h)“ sa označujú ako „b) – g)“, v písmene f) sa nahrádza slovo „ods. 13“ slovom „ods. 12“ a slovo „ods. 14“ sa nahrádza slovom „ods. 13“ a dopĺňajú sa písmená h) a i), ktoré znejú: „h) od 5 000 eur do 500 000 eur právnickej osobe podľa § 12 písm. h) za nesplnenie povinností ustanovených v § 15b ods. 6 a 8, i) od 5 000 eur do 500 000 eur právnickej osobe podľa § 12 písm. i) za nesplnenie povinností ustanovených v § 15b ods. 9.“. Odôvodnenie: Navrhuje sa vznik administratívnoprávnej zodpovednosti za správny delikt poskytovateľov platobných služieb a podnikov poskytujúcich verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby za porušenie blokačných povinností podľa tohto zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) § 47 odsek 4 V § 47 odsek 4 znie: „(4) Herná istina pri stávkových hrách je rozdiel prijatých vkladov a vyplatených výhier s výnimkou dostihových stávok, v prípade ktorých je herná istina súčet vkladov.“. Odôvodnenie: Navrhovaným znením prostredníctvom zmeny definície pojmu herná istina dochádza v prípade stávkových hier (s výnimkou dostihových stávok) k nahradeniu základu pre výpočet odvodu (dane) podľa § 37 z tzv. obratovej dane na tzv. daň z výhry, t.j. základom pre výpočet odvodu bude rozdiel prijatých vkladov a vyplatených výhier, podobne ako je to v súčasnosti napr. v prípade charitatívnej lotérie. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 90 (§ 38 odsek 1) V čl. I bode 90 (§ 38 odsek 1) sa dopĺňa písmeno e), ktoré znie: „e) označenie prevádzkovateľa“. Odôvodnenie: Navrhuje sa doplnenie označenia prevádzkovateľa do prevádzkových pravidiel herne ako jedného z dôležitých údajov potrebných na identifikáciu prevádzkovateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) Nadpis šiestej časti Nadpis šiestej časti znie: „Sankcie a predbežné opatrenia“. Odôvodnenie: Formálna legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. III V čl. III sa dopĺňa § 230a zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov, ktorý znie: „§ 230a (1) Kto sa zúčastni hazardnej hry bez licencie zaplatením vkladu, uskutočnením stávky alebo vyplatením výhry v malom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov. (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky sa páchateľ potrestá, ak sa zúčastni hazardnej hry bez licencie zaplatením vkladu, uskutočnením stávky alebo vyplatením výhry vo väčšom rozsahu. (3) Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak sa zúčastni hazardnej hry bez licencie zaplatením vkladu, uskutočnením stávky alebo vyplatením výhry v značnom rozsahu. (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak sa zúčastni hazardnej hry bez licencie zaplatením vkladu, uskutočnením stávky alebo vyplatením výhry vo veľkom rozsahu.“. Odôvodnenie: Navrhuje sa zakotvenie trestnoprávnej zodpovednosti hráčov aktívne sa zúčastňujúcich na hazardných hrách bez licencie v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aktívne zúčastňovanie sa hazardných hier predstavuje zaplatenie vkladu, podanie stávky či vyplatenie výhry. Vyplatením výhry sa rozumie prijatie výhry z hazardnej hry do sféry dispozície hráča, t.j. získanie plnenia do rúk hráča, prípadne pripísanie výhry na platobný alebo iný účet hráča. Vyplatením výhry sa nerozumie pripísanie výhry na hráčsky účet hráča vedený nelegálnym prevádzkovateľom. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) § 57 V § 57 sa dopĺňa odsek 6, ktorý znie: „(6) Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa nevzťahujú osobitné predpisy.25)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie: „25) Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: V súvislosti s navrhovanou úpravou dochádza k zavedeniu početných povinností pre dozorované subjekty za účelom výkonu dozoru v súvislosti so spracúvaním osobných údajov ich zhromažďovaním či uchovávaním (najmä overovanie totožnosti osôb). Vyššie uvedené skutočnosti majú za následok kolíziu s osobitným predpisom, ktorým je v tomto prípade Zákon o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z.). Z tohto dôvodu sa navrhuje na ustanovenia tohto zákona nevzťahovať Zákon o ochrane osobných údajov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) Poznámka pod čiarou k odkazu 5 Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie: „5) Napríklad Trestný poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: legislatívno-technická zmena. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. VII V čl. VII sa v § 41 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov odseku 6 vypúšťajú druhá a tretia veta. Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustenie bližších podmienok upravujúcich blokačné povinnosti podnikov poskytujúcich verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby v zákone č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, keďže predmetná úprava sa navrhuje obsiahnuť priamo do zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 99 (§ 57 odsek 2) V čl. I bode 99 (§ 57 odsek 2) sa vypúšťa písmeno „d)“. Doterajšie písmená „e) – g)“ sa označia ako „d) – f)“. Odôvodnenie: Navrhuje sa zmena ustanovenia za účelom podriadiť konanie o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry pod právnu úpravu všeobecného predpisu o správnom konaní. Dôsledkom tejto úpravy bude o.i. možnosť prevádzkovateľa voči rozhodnutiu ministerstva uplatniť opravný prostriedok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. II V čl. II sa vypúšťa bod 2. Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustiť poplatok za vydanie súhlasu k umiestneniu stávkovej kancelárie a binga v sume 200 EUR, nakoľko predmetný poplatok možno považovať za likvidačný a zásadne obmedzujúci v možnosti vytvárať nové prevádzky. Dôsledkom dramatického zníženia počtu prevádzok môže byť nárast nezamestnanosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) Čl. IX Čl. IX znie: „Zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto: V § 3 sa za slová “ohrozovanie mravnej výchovy mládeže podľa § 211,“ dopĺňajú slová “prevádzkovanie hazardnej hry bez licencie“ podľa § 230“. Odôvodnenie: Navrhuje sa zaradenie trestného činu prevádzkovanie hazardnej hry bez licencie podľa § 230 Trestného zákona medzi trestné činy právnických osôb podľa zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) Čl. X Pridáva sa nadpis „Čl. X“ nad slovo „Účinnosť“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická zmena v nadväznosti na zmenu čl. IX. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. I, všeobecne Zásadné pripomienky k článku I návrhu zákona:     1.   Všeobecne:   Navrhujeme zachovať oprávnenia obcí v oblasti dozoru, aby neboli iba štatistami orgánov dozoru, keďže prípadné následky rozhodnutia ostávajú na nich.   Navrhujeme sa vrátiť späť k právnej úprave, keď mali obce právo aj bez petície občanov obmedziť hazard na svojom území. Občania si zvolili svojich zástupcov na to, aby ich zastupovali.   Navrhujeme však tiež aj to, aby petícia, ak  už je občanmi predložená mala svoju závažnosť a v prípade, ak sa jej rozhodnú poslanci nevyhovieť, aby o tejto závažnej otázke bolo vypísané referendum, ktoré nebude znefunkčnené nereálne vyžadovanou účasťou, ktorá sa nevyžaduje na voľby.   Navrhujeme zachovať požiadavku predkladania súhlasu obce s hazardnými hrami každoročne, tak ako je to doteraz.   Navrhujeme, aby odňať licenciu mohli obce a ministerstvo aj bez podnetu orgánu dozoru. Podnety môže dostať aj z iných zdrojov.   Navrhujeme, aby sa nezužovali podmienky pre ktoré je možné odmietnuť vydanie licencie na hazardné hry.   Navrhujeme, aby nebolo možné prevádzkovať ani herne v blízkosti škôl.   Navrhujeme, aby bolo možné vylúčiť z možnosti hrania hazardných hier aj manžela, ak o to požiada druhý z manželov z dôvodu, že nedal súhlas s nakladaním s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov na vklady do hazardu.   Navrhujeme, aby o vylúčenie osoby trpiacej chorobou patologického hráčstva žiadal priamo lekár.   Navrhujeme aj to, aby všeobecne záväzné nariadenia, ktoré obmedzujú hazard v obci boli prekážkou pre udelenie novej licencie, ak je žiadaná na obdobie, keď prijaté všeobecne záväzné nariadenie bude účinné.   Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. I, bod 8 V bode 8 navrhujeme doplniť za slová „pre neudelenie individuálnej licencie.“ vetu: Individuálnu licenciu však nie je možné udeliť, ak je v obci prijaté všeobecne záväzné nariadenie podľa  § 10 ods. 4 písm. c), ktorým je obmedzené prevádzkovanie hazardných hier a udelenie individuálnej licencie sa žiada aj na obdobie, v ktorom bude všeobecne záväzné nariadenie podľa  § 10 ods. 4 písm. c) účinné.   Odôvodnenie   Spresnenie navrhované predkladateľom, že len prerokovanie petície nemôže byť dôvodom na neudelenie licencie chápeme avšak prijaté všeobecne záväzné nariadenie hoci jeho účinnosť je stanovená neskôr by malo rešpektované pri vydávaní licencii a ich časovom období a má  byť efektívnou prekážkou na udeľovanie nových licencií do budúcnosti na časové obdobie, keď už nebude povolené prevádzkovanie hazardných hier.   Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. I, bod 15 Bod 15 navrhujeme vypustiť.   Odôvodnenie   Žiadame zachovať kompetenciu dozoru nad dodržiavaním zákona aj pre obce. Hazard zasahuje silne miestne spoločenstvá a majú preto právo vykonávať dozor. Zmenšením počtu orgánov dozoru sa zvyšuje riziko korupcie a zhoršuje možnosť výberu odvodov. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. I, bod 49 V bode 49 § 23, ods. 3 návrhu navrhujeme vypustiť slová „na základe podnetu orgánu dozoru“.   Odôvodnenie:   Obmedzenie možnosti odňať licenciu obci alebo ministerstvu iba na podnety orgánov dozoru je nevhodné. Obce a ministerstvo sú postavené iba do úlohy štatistov a strácajú možnosti posúdiť okolnosti a údaje aj bez podnetu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail