Nesprávne označenie fragmentu

LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 25 (§ 15a odsek 1) V čl. I bode 25 (§ 15a odsek 1) sa za slová „vykonáva dozor“ dopĺňajú slová „nad hazardnými hrami podľa §3 ods. 2 písm. b), d) a e)“. Odôvodnenie: Napriek nespochybniteľnému významu dozoru vykonávanému pod utajenou identitou je nevyhnutné právnu úpravu precizovať s ohľadom na zabezpečenie efektívneho výkonu predmetného dozoru. Z tohto dôvodu sa navrhuje dozor vykonávaný pod utajenou identitou vzťahovať len na situácie, kedy je výkon dozoru efektívne možný a spoločensky žiadúci. Predmetný návrh znenia plne reflektuje skutočnosť, že výkon dozoru pod utajenou identitou je svojou povahou vhodný a aj žiaduci pri tzv. tvrdom hazarde, t.j. hazardných hrách hraných v herniach (t.j. podľa § 3 ods. 2 písm. b), d) a e) ako aj v internetovom online prostredí. Je preto legitímne, aby bol tvrdý hazard z pohľadu mravného vývoja mládeže týmto spôsobom kontrolovaný. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 31 (§ 20 ods. 1) V čl. I sa bod 31 (§ 20 ods. 1) vypúšťa. Odôvodnenie: Zavedenie povinnosti obligatórne vytvoriť dozornú radu v prípade ak spoločnosť s ručením obmedzeným žiada o udelenie individuálnej licencie predstavuje nedôvodné zvýšenie administratívnej záťaže. Oblasť hazardných hier predstavuje dostatočne regulovanú oblasť práva, pričom samotný Obchodný zákonník definuje povinnosť spoločnosti s ručením obmedzeným zriadiť dozornú radu len fakultatívne. Navyše úprava zavedením dozornej rady nijako nestanovuje, čo by malo byť predmetom jej kompetencií. Dozorná rada v zmysle svojich kompetencií preskúmava hospodárenie spoločnosti, nevidíme vecný súvis so samotnou reguláciou hazardných hier. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 38 (§ 20 odsek 7) V čl. I bode 38 (§ 20 odsek 7) sa vypúšťajú písmená „a o)“. Odôvodnenie: Reagujúc na neprimerané zvýšenie administratívy v dôsledku požadovania dokumentácie o skutočnostiach často sa meniacich, navrhujeme vypustiť predmetnú povinnosť zo zákonného ustanovenia, nakoľko predmetné ustanovenie významne a nedôvodne zvyšuje administratívnu záťaž žiadateľov o udelenie licencie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) § 20 odsek 2 § 20 odsek 2 sa dopĺňa o písmeno h), ktoré znie: „h) 331 900 eur pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu.“. Odôvodnenie: V dôsledku otvorenia prevádzkovania hazardných hier prostredníctvom internetu pre súkromnoprávne subjekty, ako aj z dôvodu zachovania jednotnosti zákonnej úpravy, sa navrhuje vymedziť výšku základného imania žiadateľa licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom internetu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 37 (§ 20 odsek 6) V čl. I bode 37 (§ 20 odsek 6) sa vypúšťa písmeno o). Odôvodnenie: Reagujúc na neprimerané zvýšenie administratívy v dôsledku požadovania dokumentácie o skutočnostiach často sa meniacich, navrhujeme vypustiť predmetnú povinnosť zo zákonného ustanovenia, nakoľko predmetné ustanovenie významne a nedôvodne zvyšuje administratívnu záťaž žiadateľov o udelenie licencie. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 61 (§ 35) V čl. I bode 61 (§ 35) odsek 6 znie: „(6) Účasť na hazardných hrách je zakázaná fyzickým osobám mladším ako 18 rokov. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný vykonať opatrenia, aby sa takéto osoby nemohli zúčastňovať hazardných hier; prevádzkovateľ hazardnej hry je na tieto účely oprávnený požadovať predloženie dokladu totožnosti. Fyzickým osobám zaevidovaným v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier (ďalej len „register vylúčených osôb“) sa zakazuje vstup do herne, zúčastňovať sa hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. f) a hazardných hier, ktorých prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry sa realizuje prostredníctvom internetovej siete. Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej v herni využíva na účely zabránenia účasti na hazardnej hre fyzickým osobám podľa tretej vety register vylúčených osôb a doklad totožnosti fyzickej osoby. Prevádzkovateľ hazardnej hry v herni je povinný v herni zabezpečiť stály dohľad, ktorý vykonáva fyzická osoba na základe pracovného pomeru s jedným z prevádzkovateľov hazardnej hry prevádzkovanej v tejto herni na základe individuálnej licencie a táto fyzická osoba musí byť v herni prítomná počas celého prevádzkového času herne. Prevádzkovateľ hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu a hazardných hier, ktorých prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry sa realizuje prostredníctvom internetovej siete, využíva na účely zabránenia účasti na hazardnej hre fyzickým osobám podľa tretej vety register vylúčených osôb a údaje z dokladu totožnosti, kópiu ktorého mu na tento účel zasiela fyzická osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre.“. Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa cizeluje okruh zákazov a povinností a to tak, aby tieto v praxi aj bolo možné úspešne a efektívne implementovať. V opačnom prípade (t.j. pri prijatí pôvodne navrhovaného znenia ods. 6) totiž hrozí, že dané ustanovenie bude v praxi absolútne nevykonateľné a nezrealizovateľné. K uvedeným navrhovaným úpravám uvádzame aj niekoľko ďalších odôvodnení: a) osoby na tzv. blackliste nie je možné monitorovať tam, kde dochádza z povahy veci k fluktuácii osôb bez možnosti ich kontroly (pohostinstvá, reštauračné prevádzky, pobočky stávkových kancelárii a pod.); b) novela v znení navrhnutej ministerstvom nepredkladá žiadne technické ani legislatívne riešenie, ktoré by umožnilo nepretržitý monitoring týchto vylúčených osôb kdekoľvek a kedykoľvek. Súčasné technické a legislatívne možnosti umožňujú ich monitoring výlučne v uzavretom prostredí herní a v internetovom prostredí; c) pôvodne navrhovaná úprava je i značne nelogická nakoľko hazardné hry prevádzkované národnou lotériovú spoločnosťou by nespadali pod zákaz a jednoducho vylúčené osoby by mohli naďalej legálne hrať lotériové hry alebo sa zúčastniť hazardnej hry na internete prevádzkovanej napr. TIPOSOM a to bez akýchkoľvek obmedzení; d) prijatie predkladateľom navrhovaného znenia by malo za následok likvidáciu pobočkovej siete s predpokladaným dopadom na zamestnanosť na úrovni cca. 2.000 zrušených pracovných miest. Ďalšia významná výhrada sa vzťahuje na snahu o zavedenie overovania identity osoby dvomi dokladmi. Takéto overovanie nemá žiadny reálny praktický význam, v praxi by bolo prakticky nevykonateľné, nakoľko žiadny predpis nestanovuje disponovať iným dokladom totožnosti ako občianskym preukazom (v prípade občana SR). Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) § 29 V § 29 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Licencia na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom internetu“. Odôvodnenie: Navrhuje sa ohraničenie a pojmové vymedzenie ustanovení týkajúcich sa licencie na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom internetu, ako aj reflektovanie zmien vyplývajúcich z vyňatia pojmu hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu z legálnej definície pojmu štátna lotéria. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) § 35 odsek 10 V § 35 odseku 10 sa za slová „jej doplnkovej hry“ dopĺňa čiarka a slová „prevádzkovania hazardnej hry podľa § 3 ods. 2 písm. c), pri ktorom sa využíva internetová sieť na prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry a prevádzkovanie hazardnej hry podľa § 3 ods. 2 písm. f),“ . Odôvodnenie: Všeobecný zákaz tipovania počas dní vymedzených zákonom možno považovať za kontraproduktívny, a to najmä s ohľadom na skutočnosť, že počas dní „bez tipovania“ prichádza štátny rozpočet o značné finančné prostriedky, ktoré by inak získaval z odvodov, a súčasne hráči hazardných hier sa počas týchto dní môžu zúčastňovať nelegálnych zahraničných hazardných hier dostupných na území SR. S ohľadom na vyššie uvedené sa navrhuje aby sa zákaz vyplývajúci zo zákona nevzťahoval na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. c), pri ktorom sa využíva internetová sieť na prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry a prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. f). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) § 21 odsek 12 V § 21 odseku 12 sa za slová „individuálna licencia udelená“ dopĺňajú slová „s výnimkou údajov v § 20 ods. 5 písm. d), e), § 20 ods. 6 písm. d)“. Odôvodnenie: Z dôvodu nadmernej administratívy sa navrhuje ustanoviť výnimku z oznamovania vybraných údajov a skutočností, ktoré sú z časového hľadiska premenlivé, resp. ťažko určiteľné. Zavedenie navrhovanej povinnosti by mohlo mať za následok absurdné dokladovanie skutočností ako napríklad materiálno-technické zabezpečenia, ktoré sú z hľadiska frekvencie často sa meniace. To isté možno konštatovať aj o povinnosti predkladať zmeny týkajúce sa počtu zamestnancov, ako aj povinnosti predkladať návrh obchodno-finančného plánu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) Čl. I bod 43 (§ 20b ods. 4) Čl. I bod 43 (§ 20b ods. 4) sa vypúšťa, § 20b ods. 4 písm. e) sa vypúšťa. Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená d) až h). Odôvodnenie: Reagujúc na neprimerané zvýšenie administratívy v dôsledku požadovania dokumentácie o skutočnostiach často sa meniacich, navrhujeme vypustiť predmetnú povinnosť zo zákonného ustanovenia, nakoľko predmetné ustanovenie významne a nedôvodne zvyšuje administratívnu záťaž žiadateľov o udelenie licencie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 54 (§ 29 odsek 2) V čl. I bode 54 (§ 29 odsek 2) sa vypúšťajú slová „štátnej lotérie“ a opravuje sa zdvojené číslovanie, tak že posledné body „a) a b)“ sa označujú „c) a d)“. Odôvodnenie: Navrhovaná úprava reflektuje zmeny vyplývajúce z vyňatia pojmu hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu z legálnej definície pojmu štátna lotéria a zároveň sa odstraňuje chyba v číslovaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) § 22 odsek 4 V § 22 odseku 4 sa dopĺňa písmeno j), ktoré znie: „j) päť rokov pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu.“. Odôvodnenie: V dôsledku otvorenia prevádzkovania hazardných hier prostredníctvom internetu pre súkromnoprávne subjekty, ako aj z dôvodu zachovania jednotnosti zákonnej úpravy, sa navrhuje vymedziť dĺžku obdobia, na ktorú je udeľovaná individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom internetu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) Čl. I bod 40 (§ 20a ods. 5) Čl. I bod 40 (§ 20a ods. 5) sa vypúšťa. Odôvodnenie: Reagujúc na neprimerané zvýšenie administratívy v dôsledku požadovania dokumentácie o skutočnostiach často sa meniacich, navrhujeme vypustiť predmetnú povinnosť zo zákonného ustanovenia, nakoľko predmetné ustanovenie významne a nedôvodne zvyšuje administratívnu záťaž žiadateľov o udelenie licencie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 69 (§ 35 odsek 25) V čl. I bode 69 (§ 35 odsek 25) sa v predposlednej vete za slová „pred začatím prevádzkovania“ a „oznámi ukončenie prevádzkovania“ vkladá slovo “pobočky“ a v poslednej vete sa slovo „piatich“ sa nahrádza číslom „10“. Odôvodnenie: V záujme predísť nejasností týkajúcich sa pojmu stávková kancelária sa navrhuje tento pojem precizovať pojmom pobočka stávkovej kancelárie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 70 (§ 35a) V čl. I bode 70 (§ 35a) sa v odseku 1 slová „§ 3 ods. 2 písm. b) až f) a i) a § 4 ods. 3 písm. d).“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 6 tretej vety.“, v odseku 4 druhá veta sa vypúšťajú slová „alebo o ich vylúčenie požiadala ich blízka osoba“, v odseku 5 prvá veta sa vypúšťajú slová „alebo o jej vylúčenie požiada blízka osoba“, v odseku 5 druhá veta znie: „Ak blízka osoba požiada správcu registra o vylúčenie z účasti na hazardných hrách podľa odseku 2 písm. c), je povinná predložiť písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti s uvedením údajov podľa odseku 3 písm. a), b) a d) aj doklad o diagnostikovanej chorobe patologického hráča.“, v odseku 5 tretia veta za slová „eviduje vyhlásenie“ sa vkladajú slová „a správca registra eviduje vyhlásenie a“ a slovo „prvej“ sa nahrádza slovom „predchádzajúcej“, v odseku 8 sa za slová „vylúčených osôb“ dopĺňajú bodkočiarka a slová „v prípade, ak nastane obmedzenie nepretržitého diaľkového prístupu do registra vylúčených osôb z dôvodov, za ktoré nenesie zodpovednosť prevádzkovateľ, prevádzkovateľ hazardných hier nemá povinnosť podľa § 35 ods. 6 tretej vety.“. Odôvodnenie: Navrhuje sa pozmeniť predmetné ustanovenie, a to najmä s ohľadom na oznamovanie skutočností uvedených v odseku 2 písm. c) blízkou osobou prevádzkovateľom hazardných hier. Je zrejmé, že povinnosť overovania, ako aj uchovávania dokladov preukazujúcich diagnostikovanú chorobu patologického hráča, je pre prevádzkovateľov neúnosná nielen z technického hľadiska, ale aj z hľadiska ochrany osobitnej kategórie osobných údajov, ktorou zdravotná dokumentácia nepochybne je. Preto je nutné pozmeniť nastavený mechanizmus a teda oprávnenie, ktoré majú blízke osoby v podobe predloženia dokladu o diagnostikovanej chorobe patologického hráča, adresovať výlučne priamo na správcu registra. Za účelom predchádzania možných problémov spojených s nepretržitým diaľkovým prístupom do registra vylúčených osôb je dôvodné upraviť zodpovednosť prevádzkovateľa v prípade ak nastane obmedzenie nepretržitého diaľkového prístupu do registra vylúčených osôb. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 75 (§ 37 odsek 1) V čl. I bode 75 (§ 37 odsek 1) písmeno e) znie: „e) charitatívnej lotérii 6,5% z hernej istiny do štátneho rozpočtu a stávkových hrách okrem dostihových stávok 20% z hernej istiny do štátneho rozpočtu, pričom pri kurzových stávkach 18% z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 2% z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza prevádzka,“. Odôvodnenie: V súvislosti so zmenou obratovej dane na daň z výhry v prípade stávkových hier (s výnimkou dostihových stávok) v § 47 dochádza k súvisiacej zmene výšky odvodu za predmetné hry. Dávame do pozornosti i zásadnú skutočnosť, že navrhovaná účinnosť súčasne navrhovanej zmeny zákona je k 1.1.2017, avšak blokácia zakázaných ponúk až k 1.1.2018. Pokiaľ by došlo k schváleniu pôvodného znenia novely, toto by malo za následok skutočnosť, že by sa zvýšil od 1.1.2017 odvod pre legálnych prevádzkovateľov kurzových stávok, riadne platiacich dane a odvody do štátneho rozpočtu a rozpočtov obcí, pričom nelegálne subjekty by počas celého roka 2017 mohli naďalej nerušene prevádzkovať hazardné hry, vrátane online kasína. Toto by malo za následok dramatické zníženie atraktivity ponuky legálnych licencovaných subjektov a hromadný odliv hráčov na nelegálne zahraničné hracie platformy prevádzkované nelicencovanými subjektami. V konečnom dôsledku by sa tým dosiahol presne opačný efekt ako sa zamýšľa novelou – to znamená, že by došlo ešte k nárastu nelegálnych hazardných hier na území SR, posilneniu hráčskeho kmeňa u nelegálnych prevádzkovateľov, zníženiu konkurencieschopnosti legálnych licencovaných subjektov a v konečnom dôsledku i k zníženiu príjmov do štátneho rozpočtu a rozpočtov obcí. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. III bod 2. V čl. III bode 2 (§ 230 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov) odsek 2 znie: „(2) Kto ako poskytovateľ platobnej služby v rozpore s povinnosťami vyplývajúcimi z osobitného predpisu poskytne platobné služby alebo vykoná platobnú operáciu vo vzťahu k platobnému účtu uvedenému v zozname zakázaných ponúk, , potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“, a dopĺňa sa odsek 3, ktorý znie: „(3) Kto ako podnik poskytujúci verejné elektronické komunikačné siete alebo verejné elektronické komunikačné služby poruší povinnosť blokovať prístup účastníka k zakázanej ponuke uvedenej v zozname zakázaných ponúk, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“. Doterajšie odseky „3 – 5“ sa označia ako „4 – 6“. Odôvodnenie: Pripomienkovaným predpisom navrhované znenie § 230 ods. 2 Trestného zákona vyznačuje znaky neurčitosti (najmä z pohľadu okruhu osôb, na ktoré sa aplikuje), pričom totožnému návrhu z roku 2011 bola predmetná neurčitosť rozsiahlo vytýkaná a návrh nakoniec nebol prijatý. Preto sa navrhuje zmena a doplnenie odsekov 2 a 3 spôsobom, že sa zakotví trestnoprávna zodpovednosť poskytovateľov platobných služieb a podnikov poskytujúcich verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby za porušenie blokačných povinností podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15b ods. 8 a 9) a iných osobitných predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) § 36 V § 36 sa dopĺňa odsek 6, ktorý znie: „(6) Zloženie finančnej zábezpeky sa nevyžaduje, ak žiadateľ disponuje platnou individuálnou licenciou, požiadal o udelenie licencie na ten istý druh hazardnej hry a u daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa alebo daňového úradu podľa osobitného predpisu11a) má zloženú finančnú zábezpeku v plnej výške podľa odseku 4.“. Odôvodnenie: Z dôvodu absencie právnej úpravy týkajúcej sa prípadov, keď prevádzkovateľ chce pokračovať v prevádzkovaní tej istej hry, na ktorú mu končí platnosť individuálnej licencie, je dôvodné upraviť tento mechanizmus a tým predchádzať povinnosti zložiť novú finančnú zábezpeku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) § 37 odsek 1 V § 37 odseku 1 písmene o) sa číslo „27“ nahrádza číslom „20“. Odôvodnenie: Navrhovaná úprava reflektuje snahu o zvýšenie atraktivity prostredia prevádzkovania hazardných hier prostredníctvom internetu, ako aj snahu o prilákanie subjektov, ktoré doteraz podnikali nelegálne. Predpokladaným dôsledkom prijatia tejto úpravy je navýšenie štátneho rozpočtu z odvodov, ktoré budú vyššie spomenuté subjekty do štátneho rozpočtu odvádzať. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) § 36 odsek 4 V § 36 odseku 4 sa dopĺňa písmeno j), ktoré znie: „j) hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu 750 000 eur.“. Odôvodnenie: V dôsledku otvorenia prevádzkovania hazardných hier prostredníctvom internetu pre súkromnoprávne subjekty, ako aj z dôvodu zachovania jednotnosti zákonnej úpravy, sa navrhuje vymedziť minimálnu výšku finančnej zábezpeky v prípade prevádzkovania hazardných hier prostredníctvom internetu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail