Nesprávne označenie fragmentu

LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I - 24. bod - § 15 ods. 2 V § 15 ods. 2 slová "možno mať pochybnosti" nahradiť slovami "existujú dôvodné pochybnosti". Odôvodnenie: možno mať pochybnosti je možné kedykoľvek. Navrhujem spresnenie textu v zmysle, aby sa dozorované subjekty nebránili výkonu dozoru len s odkazom na "možné" pochybnosti (o nezaujatosti osoby dozoru), ale že tieto pochybnosti musia 1. existovať a 2. byť dôvodné. MUDr. Vladimír Hacek, Malinovského 873/7, 963 01 Krupina. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I v bode 17 V Čl. I v bode 17 zmien navrhujem upraviť text: slová „najmenej 30 %“ sa nahrádzajú slovami „najmenej 50 %“, tak aby znenie tohto bodu bolo nasledovné: „17. V § 10 ods. 5 sa slová „odseku 5 písm. d)“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. c)“ a slová „najmenej 30 %“ sa nahrádzajú slovami „najmenej 50 %“. Navrhujem, aby obec mohla ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) zákona o hazardných hrách nie je možné prevádzkovať na jej území, ak petíciu podporí aspoň 50 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Tento postup považujem za vyváženejší, pretože lepšie odzrkadľuje vôľu všetkých obyvateľov obce. Nakoľko ak petíciu podporí 30 % obyvateľov obce, môže byť stále väčšia časť obyvateľov obce (70 %) proti takejto petícii a dôsledkom z nej vyplývajúcich. Napríklad aj na platnosť referenda je potrebné, aby sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a aby bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Zvýšenie kvóra je lepšie a spravodlivejšie z dôvodu dostatočného zohľadnenia verejnej mienky obyvateľov obce. Tým skôr, že petícia (na rozdiel od referenda) sa nezbiera len určitý deň na konkrétnych miestach, ale môže trvať neobmedzene dlho a chodí sa aj priamo za jednotlivými obyvateľmi obce, ktorý sa častokrát podpíšu pod petíciu, i keď im nie je dostatočne vysvetlený text petície. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) vlastnému materiálu V čl. I v bode 17 zmien navrhujeme doplniť text: a slová „najmenej 30 %“ sa nahrádzajú slovami „najmenej 15 %“, čiže aby znenie tohto bodu bolo nasledovné: „17. V § 10 ods. 5 sa slová „odseku 5 písm. d)“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. c)“ a slová „najmenej 30 %“ sa nahrádzajú slovami „najmenej 15 %.“ Odôvodnenie: Navrhujeme, aby obec mohla ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) zákona o hazardných hrách nie je možné prevádzkovať na jej území, ak petíciu obyvateľov obce podporí najmenej 15 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.7.2016 Detail