Nesprávne označenie fragmentu

LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 25 K čl. I bodu 25: odporúčame pre spresnenie zadefinovať pojem "utajená identita", nakoľko návrh ho používa, ale bez uvedenia, čo sa ním rozumie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 24, § 15 ods. 10 K čl. I bodu 24, § 15 ods. 10: odporúčame pre spresnenie slovo "údajom" nahradiť slovom "skutočnostiam". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 24, § 15 ods. 9 písm. h) K čl. I bodu 24, § 15 ods. 9 písm. h): odporúčame slovo "deň" nahradiť slovom "dátum". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 47 K čl. I bodu 47: odporúčame slová "bezodkladne zašle ministerstvo alebo obec toto rozhodnutie orgánu dozoru" preformulovať nasledovne "ministerstvo alebo obec toto rozhodnutie bezodkladne zašle orgánu dozoru". Z hľadiska vyššej právnej istoty prevádzkovateľa zároveň odporúčame ustanoviť aj najneskoršiu lehotu na udelenie licencie, nakoľko navrhované znenie umožňuje udeliť ju aj jeden deň pred začiatkom prevádzkovania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 61 K čl. I bodu 61: odporúčame slová "a iných prevádzkach" nahradiť slovami "alebo inej prevádzke", slová "na základe pracovného pomeru" nahradiť čiarkou a slovami "ktorá je v pracovnom pomere" a spresniť koho preukaz totožnosti je možné požadovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 48 K čl. I bodu 48: pre spresnenie odporúčame zvážiť ustanovenie minimálnej veľkosti informácií a varovaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 54 K čl. I bodu 54: pre spresnenie odporúčame zvážiť ustanovenie minimálnej veľkosti informácií a varovaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 28 K čl. I bodu 28: odporúčame za pred slovom "počas" vypustiť slovo "aj" z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 49 K čl. I bodu 49: odporúčame slová "sa musí oznámiť" nahradiť slovami "ministerstvo alebo obec oznámi". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 53 K čl. I bodu 53: odporúčame slová "sa musia oznámiť" nahradiť slovami "ministerstvo oznámi". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 50 K čl. I bodu 50: odporúčame vypustiť slovo "už" ako nadbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 68 K čl. I bodu 68: odporúčame z hľadiska zlepšenia zrozumiteľnosti prvú a druhú vetu preformulovať v znení: "Prevádzkovateľ hazardnej hry môže v prevádzke, ktorá nie je herňou, umiestniť najviac dva výherné prístroje alebo terminály videohier; celkový počet hracích miest v takejto prevádzke je najviac dve hracie miesta. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný v prevádzke, ktorá je herňou, umiestniť najmenej 15 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo terminálov videohier alebo spoločne najmenej 15 takýchto zariadení slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier, pričom každé toto zariadenie sa považuje za jeden kus zariadenia bez ohľadu na počet hracích miest.". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 98, § 54 ods. 1 K čl. I bodu 98, § 54 ods. 1: odporúčame slová "osobitných zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov" nahradiť - v súlade s terminológiou zákona č. 400/2015 Z. z. - slovami "osobitných predpisov" a vložiť poznámku pod čiarou aspoň s príkladmým uvedením týchto predpisov a slová "tieto sankcie" nahradiť pre spresnenie slovami "jednu alebo viacero z týchto sankcií", nakoľko inak by mohlo prichádzať k interpretácii, že sa ukladajú súbežne všetky sankcie. V písmene b) odporúčame slovo "predkladanie" nahradiť slovom "predloženie" sa čiarku na konci písmena e) nahradiť slovom "alebo" nakoľko nejde o výpočet náležitostí. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 70, § 35a ods. 2 K čl. I bodu 70, § 35a ods. 2: odporúčame zvážiť úpravu okruhu osôb obdobne ako v Českej republike, t.j. zvážiť aj doplnenie skupiny osôb, ktoré zákon č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách upravuje v § 16 ods. 5 písm. c) ako fyzickú osobu "vůči které je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení,". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 70, § 35a ods. 3 písm. a) K čl. I bodu 70, § 35a ods. 3 písm. a): odporúčame vypustiť slovo "titul" alebo zosúladiť tento pojem so zákonom o vysokých školách, t.j. nahradiť slovo "titul" slovami "akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a vedecká hodnosť,". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 63 K čl. I bodu 63: odporúčame slová "pochôdzková vzdialenosť" nahradiť pojmom používaným právnymi predpismi, prípadne konkrétnou vzdialenosťou v metroch. Obdobne odporúčame slová "ubytovní mládeže" nahradiť iným vhodným pojmom, nakoľko právne predpisy tento pojem nedefinujú ani nepoužívajú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 69 K čl. I bodu 69: pre spresnenie odporúčame v druhej vete pred bodkočiarkou za slová "ukončenia prevádzkovania" vložiť slová "takéhoto zariadenia" a v predposlednej vete pripojiť na konci tieto slová: "stávkovej kancelárie". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 72 K čl. I bodu 72: odporúčame pre spresnenie slová ", ak osobitný predpis11a) neustanovuje inak" nahradiť slovami "alebo, ak tak ustanovuje osobitný predpis,11a) na účet daňového úradu pre vybrané daňové subjekty". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 98, § 54 ods. 3 písm. d) K čl. I bodu 98, § 54 ods. 3 písm. d): odporúčame slovo "nedodržal" nahradiť slovom "nedodržanie". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 70, § 35a ods. 8 K čl. I bodu 70, § 35a ods. 8: odporúčame upraviť aj situácie výpadku prevádzky registra. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail