Nesprávne označenie fragmentu

LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 7 K čl. I bodu 7: v súlade s používanou terminológiou odporúčame slová "textovej správy alebo multimediálnej správy" nahradiť slovami "krátkej textovej správy (SMS) alebo multimediálnej správy (MMS)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 20, § 13 ods. 5 K čl. I bodu 20, § 13 ods. 5: odporúčame slová za bodkočiarkou „ak je dokumentácia vyhotovená v inom ako štátnom jazyku, dozorovaný subjekt je povinný predložiť na svoje vlastné náklady aj vyhotovený úradne osvedčený preklad dokumentácie do štátneho jazyka.“ nahradiť slovami „ak je dokumentácia vyhotovená v inom ako štátnom jazyku, orgán dozoru zabezpečí úradne osvedčený preklad dokumentácie do štátneho jazyka na náklady dozorovaného subjektu.“. Ak by úradne osvedčený preklad dokumentácie mal zabezpečovať dozorovaný subjekt, pri výkone dozoru na mieste je to nepraktické, nakoľko môže dodatočne prísť k manipulácií dokumentácie vedenej v cudzom jazyku zo strany dozorovaného subjektu (napr. orgán dozoru by odňal listinu v cudzom jazyku, avšak dozorovaný subjekt by dal preložiť túto listinu v pozmenenom znení). Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 20, § 13 ods. 7 K čl. I bodu 20, § 13 ods. 7: pre spresnenie odporúčame preformulovať slovo "obchody" a slová "orgánu dozoru a orgánom štátnej správy v oblasti hazardných hier a obciam podľa tohto zákona" nahradiť slovami "podľa tohto zákona orgánu dozoru, orgánu štátnej správy v oblasti hazardných hier alebo obci", nakoľko predkladanie informácií sa deje vo všeobecnosti podľa tohto zákona, pričom nie sú predkladané všetkým uvedeným subjektom zároveň. Tiež odporúčame vypustiť slovo "však" a slovo "ustanovené" nahradiť slovom "podľa". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 20, § 13 ods. 4 K čl. I bodu 20, § 13 ods. 4: odporúčame za slová "trestný čin" vložiť čiarku a slová "priestupok alebo správny delikt". Zároveň odporúčame špecifikovať "iné skutočnosti", nakoľko nie je zrejmé, na základe akých "iných skutočností" by mal orgán dozoru oznamovaciu povinnosť voči príslušným orgánom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 24, § 15 ods. 1 K čl. I bodu 24, § 15 ods. 1: z navrhovaného znenia nie je jednoznačné, či bude mať poverená osoba dva preukazy - "bežný" služobný preukaz a "služobný preukaz oprávňujúci na vykonanie dozoru". Ak áno, odporúčame ustanovenie v tomto kontexte spresniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 20, § 13 ods. 9 K čl. I bodu 20, § 13 ods. 9: pre spresnenie odporúčame preformulovať slovo "obchody". Zároveň odporúčame rozdeliť na dve vety takto: slová "diaľku, vyhľadávacou" nahradiť slovami "diaľku. Vyhľadávacou", vypustiť slovo "však" a slovo "ustanovené" nahradiť slovom "podľa". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 19, § 12 písm. g) K čl. I bodu 19, § 12 písm. g): odporúčame za slovo "“kasíno“" vložiť čiarku a slová "prípadne z neho odvodené tvary slov alebo iné označenie s týmto označením zameniteľné", nakoľko inak by bolo možné prevádzku označiť zameniteľným spôsobom s kasínom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 20, § 13 ods. 6 K čl. I bodu 20, § 13 ods. 6: odporúčame pre spresnenie preformulovať slovo "obchody". Zároveň odporúčame vypustiť slovo "však". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 18, § 11 ods. 2 písm. g) K čl. I bodu 18, § 11 ods. 2 písm. g): odporúčame vypustiť čiarky za slovami "predpisu" a "hier". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 24, § 15 ods. 5 písm. g) K čl. I bodu 24, § 15 ods. 5 písm. g): pre spresnenie odporúčame za slovo "a" vložiť slová "povinnosti v súvislosti s prevádzkou hazardných hier ustanovené" a prostredníctvom odkazu aspoň príkladmo špecifikovať osobitné predpisy, podľa ktorých je osoba poverená výkonom dozoru povinná plniť ďalšie povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 24, § 15 ods. 4 písm. d) K čl. I bodu 24, § 15 ods. 4 písm. d): vzhľadom na duplicitu ustanovenia o súčinnosti s návrhom § 15 ods. 3 odporúčame celé písmeno vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 24, § 15 ods. 9 písm. c) K čl. I bodu 24, § 15 ods. 9 písm. c): odporúčame slovo "deň" nahradiť slovom "dátum". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 24 § 15 ods. 9 písm. c) K čl. I bodu 24 § 15 ods. 9 písm. c): odporúčame pre spresnenie za slová "a to aj nedostatkov" vložiť slová "v oblasti prevádzky hazardných hier", nakoľko inak by sa v správe uvádzali akékoľvek nedostatky "nad rámec predmetu dozoru". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 24, § 15 ods. 4 písm. b) K čl. I bodu 24, § 15 ods. 4 písm. b): pre spresnenie odporúčame za slová "jej v" vložiť slovo "ňou", nech je zrejmé, že lehotu určuje osoba poverená výkonom dozoru. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 24, § 15 ods. 5 písm. c) K čl. I bodu 24, § 15 ods. 5 písm. c): odporúčame pre spresnenie za slovo "vypracovať" vložiť slovo "písomnú" slovo "údajom" nahradiť slovom "skutočnostiam". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 24, § 15 ods. 4 písm. a) K čl. I bodu 24, § 15 ods. 4 písm. a): odporúčame slová "subjektu a do herní" nahradiť slovami "subjektu, do herní", nakoľko v návrhu je spojka "a" použitá 2x. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 24, § 15 ods. 5 písm. b) K čl. I bodu 24, § 15 ods. 5 písm. b): odporúčame pre spresnenie za slovo "subjektu" a za slová "a vydať" vložiť slovo "písomné". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 25, § 15b ods. 4 K čl. I bodu 25, § 15b ods. 4: odporúčame v súlade s terminológiou a pravidlom upraveným v § 105 ods. 2 Civilného sporového poriadku slová "desiatich dní odo dňa odoslania" nahradiť slovami "siedmych dní odo dňa doručenia" a na konci pripojiť túto vetu: "Výzva sa považuje za doručenú po troch dňoch od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal.". Celkovo bude lehota desať dní od odoslania aj v tomto prípade zachovaná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 25, § 15b ods. 7 K čl. I bodu 25, § 15b ods. 7: odporúčame upraviť poznámku pod čiarou k odkazu 10d, nakoľko odkazovať by sa malo na pojem "poskytovateľ platobnej služby", nie na jeho konkrétny úkon. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 25, § 15b ods. 2 K čl. I bodu 25, § 15b ods. 2: odporúčame zvážiť osobitnú úpravu pre prípady, ak na pondelok pripadne štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail