Nesprávne označenie fragmentu

LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 98, § 56, ods. 2, písm. b): SK-NIC: Nie je zrejmé, prečo je horná hranica za propagáciu hazardnej hry tak nezmyselne vysoká resp. totožná s hornou hranicou za samotné prevádzkovanie (čo je logicky omnoho významnejším porušením), ani na základe akého princípu sa postupuje pri tak veľkom (niekoľkocifernom) rozpätí možnej pokuty. Odporúčam upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Novelizačný bod 25 (§ 15b (6), (7)); Novelizačný bod 102 (§ 58m (18), (19)); Články V a VII Navrhujeme z novely vypustiť § 15b (6), (7); § 58m (18), (19) a články V a VII týkajúce sa blokovania. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Ako potvrdzujú skúsenosti z iných jurisdikcií členských štátov EÚ a rozhodnutia Európskej komisie a Súdneho dvora EÚ, blokovania sú vo všeobecnosti škodlivým a neefektívnym nástrojom na dosiahnutie tzv. primeraného ‘channeling rate‘, ktorý je indikátorom toho, koľko spotrebiteľov využíva ponuky hazardných hier na nelegálnom trhu. Skúsenosti z viacerých krajín dokazujú, že najefektívnejší nástroj na potlačenie nelicencovaných ponúk je vytvorenie atraktívnejšieho a spravodlivejšieho národného regulačného rámca, ktorý je nevyhnutný na rozvoj konkurencieschopného a stabilného legálneho priemyslu hazardných hier. Preto jediným spôsobom, ako možno zákazníkov udržateľne smerovať k regulovaným ponukám on-line hier, je podpora existencie dôveryhodnej, atraktívnej a medzinárodne konkurencieschopnej ponuky. Toto pravidlo platí pre portfólio produktov, nástroje zodpovedného hrania, pomer výplat i pre daňový systém, ktorý prevádzkovateľom umožňuje ponúkať dostatočne atraktívne produkty pre zákazníkov. Iba kombinácia udržateľného daňového systému (napr. založeného na hrubom príjme z hazardných hier (GGR)) a atraktívnej hernej ponuky môže existujúci dopyt efektívne smerovať k licencovaným ponukám. Kombinácia týchto troch faktorov vytvára vhodné podmienky na úspešné otvorenie trhu. Z tohto dôvodu je preto najdôležitejšie zdôrazniť, že skutočná ochrana spotrebiteľa sa najlepšie dosahuje pomocou atraktívnej a vhodnej regulácie, ktorá spotrebiteľom poskytuje to, čo potrebujú, a odrádza ich od ponúk neregulovaného trhu. V tejto súvislosti Európske združenie asociácií európskych poskytovateľov internetu (EuroISPA) vyhlásilo: „… z technického pohľadu sa blokovanie v závislosti od použitého mechanizmu dá viac menej ľahko obísť. Keďže internet bol navrhnutý tak, aby poskytoval voľný tok komunikácie, používateľ môže získať prístup k obsahu blokovanému poskytovateľom (internetu) v jeho krajine inými spôsobmi, napríklad používaním zahraničných proxy serverov na obídenie miestneho blokovania; používaním tunelovacieho softvéru, ktorý zašifruje on-line vyhľadávania a zabráni blokovaciemu softvéru detekovať webovú požiadavku; alebo jednoducho zmenou na iný menný server. IP blokovanie a hybridné blokovanie taktiež možno obísť zmenou konfigurácie webstránky na inú adresu.“. Blokovanie navyše neobmedzuje len slobodu prevádzkovateľov on-line hazardných hier licencovaných na úrovni EÚ, ale aj slobodu internetu a slobodu poskytovateľov platobných služieb, pre ktorých dohľad a kontrola vlastných systémov a obmedzenie ich aktivít predstavuje značnú záťaž. Súdny dvor EÚ tiež zdôrazňuje, že blokovacie opatrenia sú mimoriadne sporné vzhľadom na viaceré slobody garantované v Charte základných práv Európskej únie. Ide predovšetkým o článok 11, ktorý garantuje slobodu vyjadrovania a informácií. Okrem toho sa služba poskytovaná poskytovateľmi internetových služieb môže považovať za nezávislú hospodársku a odbornú činnosť zmluvne viazanú s rozličnými stranami (napr. prevádzkovateľmi elektronických obchodov či prevádzkovateľmi hazardných hier). Blokovací príkaz preto taktiež neodôvodnene vplýva na slobodu podnikania poskytovateľov internetových služieb (článok 16 Charty). Obmedzenie slobody vyjadrovania zavedením navrhovaných obmedzení je v rozpore aj s Európskym dohovorom o ľudských právach, konkrétne článkom 10. European Gaming and Betting Association (EGBA) Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Novelizačný bod 9 (§ 3 (7)) Navrhujeme prepracovať novelizačný bod 9 a súčasné znenie § 3 (7) a § 17 (1) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách týkajúce sa požiadavky sídla na území Slovenskej republiky. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Súdny dvor EÚ opätovne rozhodol (napr. vo veci C-660/11 a C-8/12 Biasci z 12. septembra 2013), že z dôvodu nadradenosti práva EÚ sú sankcie voči prevádzkovateľom, ktorí neboli schopní získať licenciu za podmienok v súlade s právom EÚ, neaplikovateľné a nemôžu byť vymáhateľné národnými súdmi a úradmi. § 3 (7) a § 17 (1) sú v rozpore s právom EÚ, keďže neumožňujú určitým (zahraničným) prevádzkovateľom získať licencie. Konkrétne povinnosť prevádzkovateľa mať registrované sídlo na území Slovenskej republiky predstavuje požiadavku usadiť sa, ktorá je v rozpore s právom EÚ. Európska komisia (EK) jasne odmietla požiadavku sídla ako opatrenie, ktoré je v rozpore s právom EÚ, a na základe tohto iniciovala osobitné konania o porušení zmlúv EÚ (‘infringement‘) voči viacerým členským štátom. EK vyjadrila „obavy, či sú s právom EÚ zlučiteľné vnútroštátne prepisy, ktoré podmieňujú poskytovanie on-line služieb hazardných hier fyzickou prítomnosťou v prijímajúcom členskom štáte, predpisujú konkrétnu právnu formu na základe vnútroštátnych právnych predpisov, vyžadujú si predchádzajúci súhlas orgánov v prípade akýchkoľvek zmien v zložení akcionárov či bránia v prístupe zahraničnému kapitálu” (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1101_en.htm?locale=FR). Súdny dvor EÚ taktiež rozhodol (vec C-546/07), že „podmienka, že si podnik musí zriadiť stálu prevádzkareň alebo založiť dcérsku spoločnosť v členskom štáte poskytovania služby, je v priamom rozpore so slobodným poskytovaním služieb, keďže znemožňuje poskytovanie služieb v tomto členskom štáte podnikmi usadenými v iných členských štátoch”. Z tohto dôvodu sa sloboda usadiť sa (článok 49 Zmluvy o fungovaní EÚ) „má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, ktorá vyhradzuje prevádzkovanie hazardných hier v herniach výlučne subjektom so sídlom na území tohto členského štátu,” (vec C-64/08), čo predstavuje priamu diskrimináciu. Ponechaním požiadavky usadiť sa Slovensko porušuje Zmluvy EÚ, predovšetkým slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby, v súlade článkami 49 a 56 Zmluvy o fungovaní EÚ. Vo veci Costa a Cifone sa Súdny dvor EÚ vyjadril takto: „Pokiaľ ide o prípadné odôvodnenie tejto nerovnosti zaobchádzania, z ustálenej judikatúry vyplýva, že dôvody hospodárskej povahy, akým je cieľ zabezpečiť pre prevádzkovateľov, ktorí získali koncesie vo verejnom obstarávaní z roku 1999, kontinuitu, finančnú stabilitu alebo primeranú návratnosť vynaložených investícií, nemôžu byť uznané ako naliehavé dôvody všeobecného záujmu, ktoré by mohli odôvodniť obmedzenie základnej slobody garantovanej Zmluvou. [...] odvetvie hazardných hier v Taliansku je dlhodobo poznačené expanzívnou politikou s cieľom zvýšiť príjmy štátu, a v tomto kontexte teda nemožno založiť nijaké odôvodnenie na cieľoch obmedzenia sklonov spotrebiteľov k hrám alebo obmedzenia ponuky hier.” (spojené veci C‑72/10 a C‑77/10). European Gaming and Betting Association (EGBA) Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 25, § 15b, ods. 4: SK-NIC: V ustanovení sa de facto zavádza doručovanie prostredníctvom e-mailu, avšak v tejto komunikácii bežne neexistuje žiadna garancia doručenia resp. prijatia dotknutým subjektom, čo znamená, že nemôže existovať žiadna právna presumpcia v tomto smere, avšak návrh už ďalej pracuje so sankciou – zaradením do zoznamu zakázaných ponúk, pričom orgán dozoru sa ani len nepokúsil využiť iné identifikova(teľ)né komunikačné kanály (napr. telefón alebo iný e-mail, získaný napr. z Obchodného registra SR na základe IČO na webovom sídle), čo je neprípustné – je nutné doplniť využitie všetkých kanálov a až potom pristupovať k postihu. Návrh takisto nereflektuje podmienky zákona o e-Governmente a doručovanie do elektronických schránok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 25, § 15b, ods. 7: SK-NIC: Odsek 7 je nezrozumiteľný – čo znamená že zoznam je „záväzný“? Povinnosti subjektom riadeným iným zákonom nie je možné ukladať priamo v tomto zákone a navyše je pre nich omnoho zrozumiteľnejšia povinnosť už uvedená v čl. VII, s čím sa toto ustanovenie javí ako duplicitné. Odporúčam vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Novelizačný bod 48 (§ 23 (2)) Navrhujeme prepracovať novelizačný bod 48 (§ 23 (2)) v časti týkajúcej sa informácií na zvýšenie ochrany spotrebiteľa. Odôvodnenie: Vítame úsilie Slovenskej republiky o sprísnenie ustanovení týkajúcich sa opatrení zameraných na ochranu maloletých (prevencia, obmedzenie reklamy...). Avšak vzhľadom na to, že ochrana spotrebiteľa je na základe dôvodovej správy jedným z hlavných cieľov súčasnej novely, navrhované opatrenia by mali byť v súlade so všeobecnými princípmi a s dobrou praxou prevádzkovateľov hazardu, ako stanovuje Odporúčanie Komisie 2014/478/EÚ zo 14. júla 2014 o zásadách ochrany spotrebiteľov a hráčov využívajúcich služby on-line hazardných hier a o predchádzaní hraniu on-line hazardných hier v prípade maloletých osôb. Ustanovenia v novelizovanom § 23 však idú nad rámec týchto princípov, sú nadbytočné, prekrývajú sa a opakujú. European Gaming and Betting Association (EGBA) Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Novelizačný bod 75 (§ 37 (1)) Navrhujeme prepracovať novelizačný bod 75 a novelizáciu § 37 (1) týkajúcu sa odvodov. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Navrhovaný systém odvodov s najväčšou pravdepodobnosťou uškodí mnohým legálnym prevádzkovateľom hazardných hier a v konečnom dôsledku povedie k poklesu daňových príjmov. Je potrebné zdôrazniť, že prevádzkovatelia nedokážu prevádzkovať so ziskom po prekročení tzv. sadzby bez návratnosti, ktorá je v Rozhodnutí EK C 35/2010 stanovená na úrovni 20 % hrubého príjmu z hazardných hier (GGR): „Podľa tejto správy ide o najvyššiu sadzbu, ktorá je ešte hospodársky únosná – vyššia sadzba by bola „sadzbou bez návratnosti“, t. j. sadzba dane, ktorá je jednoducho privysoká na to, aby predstavovala pre prevádzkovateľov odôvodnenú podnikateľskú činnosť, kvôli ktorej by vstúpili na trh. Nad touto sadzbou by začali daňové príjmy klesať.“ Mnohé príklady z iných členských krajín EÚ poukazujú na to, že zmena odvodového režimu na režim založený na hrubom príjme z hazardných hier (GGR) môže zlepšiť daňové príjmy vlády. Ako príklad možno uviesť Taliansko, v ktorom po zmene dane na športové stávky z obratovej dane na GGR (off-line 18 % z GGR a on-line 22 % z GGR) daňový príjem v prvom mesiaci s novými výpočtami narástol o 19 % v porovnaní s rovnakým mesiacom predošlého roka. Vysoká úroveň zdanenia bude pre prevádzkovateľov z podnikateľského hľadiska obmedzujúca pri vstupe na trh a bude mať negatívne dopady na vyššie spomenutý channeling – smerovanie dopytu k licencovaným ponukám. Ponuka širokého spektra hier a neustále inovácie sú súčasťou zatraktívnenia ponuky pre hráčov tak, aby využívali regulovanú ponuku hier. Umožňuje to tiež regulovaným ponukám zostať konkurencieschopnými voči tzv. ‘.com ponukám‘, ktoré sú ľahko prístupné a ktorých náklady spojené s dodržiavaním predpisov a odvádzaním daní sú minimálne alebo žiadne. Tiež je potrebné spomenúť, že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ pri formulovaní politických rozhodnutí nesmú byť použité ekonomické argumenty, ktoré by viedli k nerovnému zaobchádzaniu na trhu. To znamená, že ciele hospodárskej politiky nesmú byť použité na zdôvodnenie všeobecného záujmu, ako dokazuje aj vec Costa a Cifone (Súdny dvor EÚ, spojené veci C-72/10 a C-77/10, Costa a Cifone, odsek 59 a 62), kde sa jasne píše: „Pokiaľ ide o prípadné odôvodnenie tejto nerovnosti zaobchádzania, z ustálenej judikatúry vyplýva, že dôvody hospodárskej povahy, akým je cieľ zabezpečiť pre prevádzkovateľov, ktorí získali koncesie vo verejnom obstarávaní z roku 1999, kontinuitu, finančnú stabilitu alebo primeranú návratnosť vynaložených investícií, nemôžu byť uznané ako naliehavé dôvody všeobecného záujmu, ktoré by mohli odôvodniť obmedzenie základnej slobody garantovanej Zmluvou.“. Slovensko by preto malo vylúčiť hospodárske ohľady z tvorby politík a zamerať sa na dosiahnutie povolených cieľov politík. European Gaming and Betting Association (EGBA) Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §2 písm. a; §3 ods. (3) a (7) Navrhujem upraviť text v §2 písmena a, §3 (3), (7) a v ďalších relevantných paragrafoch (vrátane navrhovaného §2 písmena u) tak, aby bolo hazardné hry na území Slovenskej republiky možné prevádzkovať aj na základe licencií vydaných príslušnými regulačnými autoritami v iných členských štátoch Európskej únie. Alternatívne, navrhujem upraviť text v §2 písmena a, §3 (3), (7) a v ďalších relevantných paragrafoch (vrátane navrhovaného §2 písmena u) tak, aby hazardné hry na území Slovenskej republiky bolo možné prevádzkovať aj na základe licencií vydaných príslušnými regulačnými autoritami v iných členských štátoch Európskej únie, avšak len na základe licencií od takých regulačných autorít, ktorých regulačný režim je dostatočne kompatibilný so slovenskou legislatívou. Kompatibilitu by určovala slovenská regulačná autorita. Odôvodnenie: Aktuálne vystáva otázka, ako postupovať pri spoločnostiach, ktoré ponúkajú hazardné hry prostredníctvom internetu na území Slovenskej republiky a majú licencie v iných členských štátoch Európskej únie. Obmedzenie prístupu na trh pre takéto spoločnosti by mohlo byť interpretované ako porušenie článku 56 Zmluvy o Európskej únií. Tu treba poznamenať, že členský štát Európskej únie síce môže prijať legislatívu obmedzujúcu slobodu voľného pohybu tovarov a služieb v oblasti hazardných hier, ale iba vtedy, ak je cieľom tejto legislatívy zvýšenie ochrany práv spotrebiteľa alebo boj proti zločinu. Pričom pre dostatočné obhájenie takejto legislatívy, členský štát bude musieť (CJEU 336/14, 390/12, 464/15): --hodnoverne preukázať, že jediným ozajstným cieľom legislatívy bolo zvýšenie ochrany spotrebiteľa alebo boj proti zločinu; --preukázať, že všetky prijaté obmedzenia trhu slúžia práve na dosiahnutie stanoveného cieľa, (inými slovami, obmedzenia neslúžiace danému účelu sú zakázané); --hodnoverne preukázať, že po zavedení legislatívy sa stanovený cieľ podarilo splniť; --preukázať, že legislatíva je stále potrebná sa splnenie stanoveného cieľa (pravidelné ex post prehodnocovanie nutnosti legislatívy). Vo všeobecnej časti dôvodovej správy ministerstvo argumentuje tým, že nelicencované subjekty nemusia spĺňať prísne štandardy v oblasti ochrany verejného poriadku, ochrany spotrebiteľa, či prevencie kriminality a to im poskytuje konkurenčnú výhodu voči subjektom licencovaným na Slovensku. Tento argument jednoznačne a preukázateľne platí pri subjektoch, ktoré nemajú licenciu od žiadnej dôveryhodnej regulačnej autority (treba ale poznamenať, že navrhované riešenie nezamedzia prístup spotrebiteľov k týmto subjektov, len ho sťažia). Avšak pri subjektoch, ktoré majú licenciu napríklad od United Kingdom Gaming Commission, Malta Gaming Authority alebo, ak si zoberieme príklad mimo Európy, od New Jersey Division of Gaming Enforcement, nie je tento argument použiteľný. Naopak, takéto subjekty patria z pohľadu bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa k svetovej špičke. Je pravdou, že samotný fakt existencie prísnych regulácii v iných členských štátoch neznamená, že členský štát si nemôže zvoliť svoj vlastný regulačný režim (CJEU 347/09). To ale nie je to isté ako argumentovať, že spoločnosti licencované v iných členských štátoch majú konkurenčnú výhodu voči subjektom licencovaným v SR, keďže nemusia spĺňať prísne štandardy na ochranu spotrebiteľa. Takisto je pravdou, že z pohľadu daňového a odvodového zaťaženia môžu mať subjekty licencované v iných krajinách Európskej únie konkurenčnú výhodu voči subjektom licencovaným v Slovenskej republike. Táto konkurenčná výhoda sama o sebe ale nemôže byť dôvodom na obmedzenie prístupu takýchto subjektov na Slovenský trh. Navyše treba zdôrazniť, že dôvodom na obmedzenie slobody voľného pohybu tovaru a služieb nemôže byť maximalizácia príjmov štátneho rozpočtu. Okrem toho môže byť problematické odôvodňovať obmedzenia trhu všeobecným verejným záujmom, pokiaľ existuje štátna národná lotériová spoločnosť, ktorá vedie reklamné kampane v médiach a navyše samotné ministerstvo financií propaguje hru s názvom bločková lotéria. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §10, ods. 6 Navrhujem upraviť text v §10, ods. 6 a nahradiť slovo „30 %“ slovom „50 %“, teda aby obec mohla obmedziť prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e), a i) na jej území len ak petíciu podpíše minimálne 50% obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 18 rokov. Odôvodnenie: Ide o závažné obmedzenie slobody slobodného výberu povolania. I keď takéto obmedzenie môže byť odôvodnené verejným záujmom, malo by k nemu dochádzať ojedinele a len v nevyhnutných prípadoch. Túto filozofiu by mali odzrkadľovať aj podmienky, po splnení ktorých k obmedzeniu môže dôjsť. A pokiaľ je jednou z takýchto podmienok odovzdaná petícia obyvateľov konkrétnej obce, takáto petícia by mala mať podporu aspoň polovice obyvateľov danej obce, ktorí dovŕšili vek 18 rokov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 19, § 12 písm. h) K čl. I bodu 19, § 12 písm. h): v súlade s terminológiou zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadame písmeno h) preformulovať a rozdeliť na dve písmená v znení: "h) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré prevádzkujú propagačné súťaže, hry alebo kvízy podľa § 3 ods. 4 až 6 a i) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré organizujú športové podujatia podľa osobitného predpisux) vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné,xx) okrem športovej organizácie zapísanej v informačnom systéme športu." Poznámky pod čiarou k odkazom x a xx znejú: "x) § 1 ods. 1 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. xx) § 1 ods. 6 zákona č. 1/2014 Z. z.". Odôvodnenie: Nakoľko v zákone o hazardných hrách nie je presne definovaný pojem „športová súťaž“ môže vzniknúť pochybnosť kto je dozorovaným subjektom. Športové organizácie definované v zákone č. 440/2015 Z. z. zapísané v informačnom systéme športu organizujú športové podujatia a súťaže na základe presne stanovených pravidiel bez možnosti zámeny s akoukoľvek hazardnou hrou. Za účelom spresnenia množiny dozorovaných subjektov navrhujeme vyňať z navrhovaného ustanovenia § 12 písm. h) športové organizácie zapísané v informačnom systéme športu. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K čl. I bodu 98, § 56 ods. 2 písm. f) K čl. I bodu 98, § 56 ods. 2 písm. f): V súlade s terminológiou zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadame písmeno f) preformulovať a rozdeliť na dve písmená v znení: "f) od 10 000 eur do 50 000 eur právnickej osobe, ak prevádzkuje propagačné súťaže, hry alebo kvízy, ktoré nie sú hazardnými hrami, ale sú zameniteľné, zhodné alebo podobné štátnej lotérii, g) od 10 000 eur do 50 000 eur právnickej osobe, ak organizuje športové podujatia podľa osobitného predpisux) vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné,xx) ktoré sú zameniteľné, zhodné alebo podobné štátnej lotérii." Poznámky pod čiarou k odkazom x a xx znejú: "x) § 1 ods. 1 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. xx) § 1 ods. 6 zákona č. 1/2014 Z. z.". Pojem "športová súťaž" právny poriadok nedefinuje. Zákon o športe používa len pojem "súťaž"; nie vo všetkých športoch sa však súťaží - napr. aikido, preto je potrebné používať rozširujúci pojem "športové podujatia". Zákon č. 1/2014 Z. z. upravuje verejné športové podujatia a zároveň definuje, kedy sa považuje za verejné; preto navrhujeme, aby išlo tak o verejné ako aj neverejné športové podujatia. Rovnako podľa zákona o športe ako aj zákona č. 1/2014 Z. z. (športové) súťaže sa neprevádzkujú, ale organizujú. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 98, § 55 ods. 1 písm. c) K čl. I bodu 98, § 55 ods. 1 písm. c): V súlade s terminológiou zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadame písmeno c) preformulovať a rozdeliť na dve písmená v znení: "c) prevádzkuje propagačné súťaže, hry alebo kvízy, ktoré nie sú hazardnými hrami, ale sú zameniteľné, zhodné alebo podobné štátnej lotérii alebo d) organizuje športové podujatia podľa osobitného predpisux) vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné,xx) ak sú zameniteľné, zhodné alebo podobné štátnej lotérii." Poznámky pod čiarou k odkazom x a xx znejú: "x) § 1 ods. 1 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. xx) § 1 ods. 6 zákona č. 1/2014 Z. z.". Pojem "športová súťaž" právny poriadok nedefinuje. Zákon o športe používa len pojem "súťaž"; nie vo všetkých športoch sa však súťaží - napr. aikido, preto je potrebné používať rozširujúci pojem "športové podujatia". Zákon č. 1/2014 Z. z. upravuje verejné športové podujatia a zároveň definuje, kedy sa považuje za verejné; preto navrhujeme, aby išlo tak o verejné ako aj neverejné športové podujatia. Rovnako podľa zákona o športe ako aj zákona č. 1/2014 Z. z. (športové) súťaže sa neprevádzkujú, ale organizujú. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 3 ods. 4 zákona č. 171.2005 Z. z. K § 3 ods. 4 zákona č. 171/2005 Z. z.: v súvislosti s pripomienkami k čl. I bodom 19, a 98 (§ 55 a 56), nakoľko právne predpisy pojem "športová súťaž" nedefinujú, žiadame v súlade s terminológiou zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov slová "športové súťaže" nahradiť slovami "športové podujatia podľa osobitného predpisux) vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné,xx)". Poznámky pod čiarou k odkazom x a xx znejú: "x) § 1 ods. 1 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. xx) § 1 ods. 6 zákona č. 1/2014 Z. z.". Okrem toho, že predpisy neupravujú pojem "športová súťaž", nie vo všetkých športoch sa súťaží, napr. aikido, preto je potrebné používať rozširujúci pojem "športové podujatia". Zákon č. 1/2014 Z. z. upravuje verejné športové podujatia a zároveň definuje, kedy sa považuje za verejné; preto navrhujeme, aby išlo tak o verejné ako aj neverejné športové podujatia. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) všeobecne S cieľom harmonizácie zákona č. 171/2005 Z. z. s Dohovorom Rady Európy k manipulácií športových súťaží žiadame v zákone č. 171/2005 Z. z. upraviť nasledovné tematické okruhy: 1) Zákaz prevádzkovateľovi stávkových hier na vypísanie stávky na športové podujatie organizované vo vekovej kategórii športovcov do 18 rokov, ktorá sa koná na území Slovenskej republiky. 2) Povinnosť prevádzkovateľa stávkových hier, v záujme boja proti manipulácii súťaží, bezodkladne informovať hlavného kontrolóra športu alebo príslušný národný športový zväz (uznaného športu) o akomkoľvek podozrení na manipuláciu súťaží, prípadne na podvodné a podozrivé stávkovanie v súvislosti s vypísanými stávkami na súťaže. 3) Vytvorenie možnosti pre orgán dozoru na určenie alebo vytvorenie orgánu alebo komisie, ktorá v spolupráci s organizátorom športového podujatia na území Slovenskej republiky môže stanoviť obmedzenie pre typ a predmet kurzových stávok na takú súťaž za účelom zníženia rizika jej manipulácie. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 14 ods. 4 zákona č. 171.2005 Z. z. K § 14 ods. 4 zákona č. 171/2005 Z. z.: vzhľadom na postavenie a pôsobnosti hlavného kontrolóra športu podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (najmä § 60 a 61) žiadame, aby sa za porušenie mlčanlivosti nepovažovalo sprístupnenie predmetu mlčanlivosti hlavnému kontrolórovi športu. Preto žiadame v § 14 ods. 4 doplniť písmeno m) v znení: "m) hlavnému kontrolórovi športu, ak ide o športovú organizáciu zapísanú v informačnom systéme športu.". Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 62 - § 35 ods. 10 V bode 62 - § 35 ods. 10 odporúčame upraviť novelizačný bod takto: "V § 35 ods. 10 sa za slovo "je" vkladajú slová "okrem prevádzkovania číselnej lotérie s názvom....". Odôvodnenie: V doteraz účinnom § 35 ods. 10 sa čiarka nachádza pred slovom "je" a po vložení navrhovaných slov bude ustanovenie zrozumiteľné a jednoznačné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 102 - § 58m ods. 4 V bode 102 - § 58m ods. 4 odporúčame slová "31.12.2017" nahradiť slovami "31. decembra 2017". Odôvodnenie: Zosúladenie s ostatnými dátumami účinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 6, § 2 písm. u) K čl. I bodu 6, § 2 písm. u): odporúčame preformulovať ustanovenie tak, aby bolo zrejmé, či zakázanou ponukou je propagovanie hazardnej hry, ktorá je súčasne dostupná na území Slovenskej republiky a bez licencie, alebo hazardnej hry, ktorá nemusí byť dostupná na území Slovenskej republiky, avšak nedisponuje licenciou podľa zákona. Zo znenia navrhovaného ustanovenia môže v predloženom stave vyplývať, že zakázanou ponukou je 1) propagovanie hazardnej hry bez licencie podľa zákona o hazardných hrách a 2) prevádzkovanie hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez licencie podľa zákona o hazardných hrách. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 8 K čl. I bodu 8: odporúčame prvú vetu rozdeliť na dve vety takto: slová "hry, pričom hazardné" nahradiť slovami "hry. Hazardné" a slová "však nemôže byť" nahradiť slovami "nie je". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail