Nesprávne označenie fragmentu

LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) čl. III (všeobecne) Zásadne požadujeme vypustiť navrhovanú zmenu Trestného zákona bez náhrady. V navrhovanom znení predstavuje navrhovaná novelizácia nekoncepčný a nesystémový zásah do Trestného zákona, ako z hľadiska neopodstatnenosti kriminalizácie konania podľa § 230 ods. 2, rovnako aj z hľadiska zmätočnosti zmeny § 58 ods. 2, a v neposlednom rade zbytočnosti novelizácie § 230 ako celku. Nesystémovosť tejto úpravy je daná aj tým, že sa úplne opomína trestná zodpovednosť právnických osôb. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) čl. I bod 76 Slová ,,sa nahrádza textom“ odporúčame nahradiť slovami ,,sa nahrádza číslom“; legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) čl. I bod 20 V § 13 ods. 8 odporúčame vypustiť čiarku za slovom ,,zariadenie“; gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) čl. II bod 1 Slová ,,sa suma“ odporúčame nahradiť slovom ,,suma“; štylistická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) čl. III bod 2 Zmenu § 230 považujeme za zbytočnú, keďže nedochádza k výraznejším zmenám tohto ustanovenia. Terminologická zmena spočívajúca v zmene pojmu „lotéria alebo iná podobnú hra“ do podoby „hazardnú hru bez licencie“ je zbytočná, keďže ako keby tým predkladateľ dával najavo, že súčasné znenie neumožňuje postihovať nelegálne prevádzkovanie hazardných hier, čo samozrejme nezodpovedá právnemu stavu, keďže je nepochybné, že platné znenie § 230 Trestného zákona umožňuje trestný postih za nelegálne prevádzkovanie hazardných hier. Dávame do pozornosti, že Trestný zákon používa úplne bežne pojem „bez povolenia“, resp. „povolenie“, pričom tento pojem sa vykladá extenzívne, a to tak, že ním treba rozumieť akýkoľvek individuálny právny akt, ktorý oprávňuje k výkonu určitej činnosti, bez ohľadu na to, či sa v osobitných predpisoch nazýva povolenie, oprávnenie, licencia, koncesia atď. Zároveň máme za to, že nahradením pojmu „lotéria a iná podobná hra“ pojmom „hazardná hra“ môže dôjsť k významovému zúženiu skutkovej podstaty. S navrhovaným znením § 230 ods. 2 nemožno súhlasiť nakoľko ho považujeme za bezprecedentnú kriminalizáciu označeného konania. Nemožno očakávať, že fyzické osoby a právnické osoby vedia alebo majú vedieť, že poskytujú činnosti na zmluvnej báze pre niekoho, kto nelegálne prevádzkuje hazardnú hru. Pri tejto formuláciu sa trestného činu dopustí banka alebo pobočka zahraničnej banky, v ktorej má ten, kto prevádzkuje bez licencie hazardnú hru bežný účet (zmluva o účte). Rovnako trestného činu sa dopustí advokát, ktorý zastupuje takúto osobu v trestnom konaní (mandátna zmluva). Taktiež sa trestného činu dopustí zamestnanec takéhoto prevádzkovateľa (pracovná zmluva). Ak je cieľom predkladateľa postihovať tých, ktorí sa nepriamo podieľajú na trestnej činnosti podľa § 230, na to slúžia iné inštitúty – spolupáchateľstvo a účastníctvo, ktoré sú trestné už podľa platného znenia Trestného zákona. Na základe uvedeného preto zásadne nesúhlasíme s dikciou § 230 ods. 2 a trváme na vypustení nového znenia § 230 z návrhu zákona. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) čl. III bod 1 § 58 ods. 2 v platnom znení ustanovuje tzv. obligatórnu formu trestu prepadnutia majetku. Aplikácia tohto ustanovenia prichádza do úvahy za súčasného splnenia dvoch podmienok. Prvá spočíva v spáchaní trestného činu uvedeného v § 58 ods. 2 a druhá, ktorá musí byť splnená súčasne je, že páchateľ nadobudol majetok aspoň v značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Systematika obligatórneho ukladania trestu prepadnutia majetku je nastavená tak, aby sa vzťahovala na trestné činy, ktoré svojím charakterom či svojou závažnosťou predstavujú akúsi ,,zvýšenú hrozbu“, pričom zvyčajne ide o kvalifikované skutkové podstaty. Navrhované doplnenie § 58 ods. 2 o trestný čin podľa § 230 nie je v súlade s touto systematikou a javí sa ako nadbytočné, a to najmä v prípade § 230 ods. 1, ktorý upravuje základnú skutkovú podstatu. Prijateľné je doplnenie § 58 ods. 2 len o § 230 ods. 2, 3 a 4 v pôvodnom znení, ktoré však už je zapracované v návrhu zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého predkladateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. V nadväznosti na uvedené žiadame vypustiť doplnenie § 58 ods. 2 o § 230 ods. 1, 3, 4 a 5 v navrhovanom znení. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) osobitnej časti dôvodovej správy V bode 50 slovo ,,administratívnu “ odporúčame nahradiť slovom ,,administratívna“; štylistická pripomienka. V bode 61 slovo ,,predchádzaniu“ odporúčame nahradiť slovom ,,predchádzaní“ v súlade s platným názvom predmetného odporúčania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) všeobecnej časti dôvodovej správy Slová ,,na efektívny výkonu dozoru“ odporúčame nahradiť slovami ,,na efektívny výkon dozoru“; štylistická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) doložke zlučiteľnosti V bode 3. písm. a) slovo ,,hrách“ odporúčame nahradiť slovom ,,hier“ v súlade s platným názvom predmetného odporúčania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) materiálu Odporúčame doplniť do materiálu dôvodovú správu (všeobecná a osobitná časť). Odôvodnenie: Ide o zosúladenie technických náležitostí materiálu predkladaného na rokovanie vlády SR s bodom 2.1.2. Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, podľa ktorého dôvodová správa je povinnou časťou legislatívneho materiálu predkladaného na rokovanie vlády SR a je uvedená aj na obale materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vlastný materiál Navrhujeme prepracovať vlastný materiál s cieľom objasniť definície pojmov, predovšetkým kurzových stávok v § 6 (4) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Odôvodnenie: Vzhľadom na existenciu viacerých typov produktov (sports fixed odds betting, live betting) sa definícia kurzových stávok javí ako nedostatočná. Navyše zákon v súčasnej podobe jasne nevymedzuje on-line a off-line ponuky hazardných hier, čo vytvára nežiadúcu právnu neistotu. Ako príklad možno uviesť § 37 (2) súčasného znenia zákona, ktorý umožňuje ministerstvu určiť nešpecifikovanú výšku odvodu aj na hazardné hry, ktoré nie sú uvedené v definíciách. To spôsobuje prevádzkovateľom zbytočnú neistotu a prekážky. Nejasné definície by tak mohli viesť k obmedzeniu určitých produktov hazardných hier, čo v konečnom dôsledku povedie k presunu hráčov na neregulovaný trh a naruší úsilie štátu o tzv. channeling. European Gaming and Betting Association (EGBA) Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I bod 102, § 58m ods. 16 Novelizačný bod 102 (§ 58m ods. 16) navrhujem zmeniť na znenie: "(16.) Zoznam zakázaných ponúk zostavuje a zverejňuje orgán dozoru prvýkrát k 1. januáru 2019." Odôvodnenie: V predloženom ustanovení je ,,Zoznam zakázaných ponúk“ zostavovaný a zverejňovaný orgánom dozoru, pričom vytváranie zoznamu zakázaných ponúk je bez možnosti posúdenia nezávislou inštitúciou a bez verejnej kontroly (viď § 15b návrhu – Dozor nad zakázanými ponukami ). Možnosť odvolania voči zaradeniu do zoznamu zakázaných ponúk nie je jednoznačná a nie je jasný ani priebeh konania (napr. v návrhu je uvedené, že zoznam zakázaných ponúk zostavuje a zverejňuje orgán dozoru prvýkrát k 1. januáru 2018, ale orgán dozoru v zmysle § 58m ods. 5 začne svoju pôsobnosť od 1. januára 2018, takže nemôže prvýkrát k 1. januáru 2018 zverejňovať zoznam zakázaných ponúk!). Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 98 a čl. II. bodu 2: SK-NIC: Návrh takisto vo všeobecnosti nerieši nesúlad princípov, kde subjekty podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode (najmä § 6), ktorí sú poskytovateľmi/sprostredkovateľmi rôznych e-služieb nemajú a nesmú skúmať obsah prenášaných informácií, avšak týmto zákonom sa napr. zavádza možnosť odňatia slobody (čl. II, bod 2) za to, že subjekt s niekým aj nevedome spolupracuje alebo sa na neho vzťahujú sankcie (bod 98, § 56 napr. ods. 2 písm. e)). Základným rozdielom je práve vedomie resp. znalosť o stave, s čím bežne pracujú aj súdy, avšak tu sa s tým vôbec neuvažuje – ak subjekt-sprostredkovateľ služby nemá skúmať informácie/obsah, nemá vedomie o ňom ani o relevancii obsahu k porušovaniu zákona o hazardných hrách (+ ani nemá ako vedieť resp. skúmať, či tá ktorá osoba prevádzkuje tú/ktorú hru legálne alebo nelegálne, resp. či sa vôbec jedná o hazardnú hru, na to je predsa orgán dozoru). Štandardným procesom v zahraničí je preto, že koná až na základe upozornenia k tomu príslušnej autority, avšak nenesie za to zodpovednosť, čo však napr. v súčasnosti v prípade nevedomého propagovania nezmyselne zasahuje (a v praxi aj zasiahlo) aj sprostredkovateľa. Je preto potrebné doplniť do sankčných mechanizmov podmienku vedomia. S týmto súvisí aj to, že v zákone naďalej nie je dostatočná definícia pojmu „propagovanie hazardnej hry“, čo už v praxi spôsobilo vážnejšie problémy, nakoľko v súčasnosti si to každý vykladá po svojom. Propagovaním môže byť iba aktívna činnosť – propagácia totiž v zmysle definície znamená šírenie informácií o niečom s cieľom uvedenia predmetu propagácie (výrobok, služba, akcia, skutočnosť atď) na známosť, t.j. nesmie ňou byť napr. pasívna držba nejakého prostriedku, časti infraštruktúry alebo evidencia pojmu, čo však v súčasnom znení nie je vymedzené. Pre zaistenie právnej istoty je preto nutné túto definíciu doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I bod 102, §58m ods. 19 Novelizačný bod 102 (§ 58m ods. 19) navrhujem zmeniť na znenie: "(19.) Podniky poskytujúce verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby neposkytnú službu vo vzťahu k zoznamu zakázaných ponúk od 1. januára 2019." Odôvodnenie: Súčasťou je uloženie povinnosti podniku (podnik na účely zákona o elektronických komunikáciách je každá osoba, ktorá poskytuje sieť alebo službu; poskytovanie siete alebo služby v oblasti elektronických komunikácií pre tretiu osobu je podnikaním) blokovať prístup účastníka k zakázanej ponuke uvedenej v zozname zakázaných ponúk podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom Ministerstva financií SR by malo byť odstránenie súčasného stavu na trhu internetových hazardných hier. Regulácia nelegálneho internetového hazardu by mala priniesť do tejto oblasti očakávané pravidlá vedúce k liberalizáciii tohto segmentu na trhu, a to určením jasných pravidiel prevádzkovania – teda ako je možné prevádzkovať podľa zákona o hazardných hrách, čo v tomto návrhu novely nie je jasné. Navrhujem upraviť dobu odkladu prechodného ustanovenia (§ 58m ods. 16,18 a 19) na termín od 1 . januára 2019 z dôvodu vyjasnenia legislatívných a technických nejasností v návrhu predloženej novely zákona o hazardných hrách (novelizačný bod 102). Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I bod 102, § 58m ods. 18 Novelizačný bod 102 (§ 58m ods. 18) navrhujem zmeniť na znenie: "(18.) Poskytovateľ platobnej služby neposkytne platobné služby alebo nevykoná platobnú operáciu vo vzťahu k platobnému účtu uvedenému v zozname zakázaných ponúk od 1. januára 2019." Odôvodnenie: V rámci ustanovenia o platobných službách by § 58m ods.18 vo svojich dôsledkoch mohol znamenať aj porušenie článku 63 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie. Ten totiž zakazuje všetky obmedzenia pohybu kapitálu a platieb medzi členskými štátmi navzájom ako aj členskými štátmi a tretími krajinami. Podľa tohto návrhu zákona by však práve k takémuto obmedzeniu mohlo dôjsť, keďže poskytovateľovi platobnej služby sa ukladá povinnosť neposkytnúť platobné služby alebo nevykonať platobnú operáciu vo vzťahu k platobnému účtu uvedenému v zozname zakázaných ponúk. Blokovanie platieb sa môže zakladať na „kóde kategórie obchodníka“ (MerchantCategory Code – MCC). Zákaz spracovania platieb spojených s určitým kódom však môže zablokovať zákonné obchodné transakcie, ktoré nepredstavujú platby v súvislosti so stávkami a výhrami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 6, písm. u): Zavedený pojem nie je najmä vzhľadom k svojej definícii a ďalšiemu použitiu príliš šťastný, nakoľko „propagovanie“ a „prevádzkovanie“ sú principiálne činnosti prevádzkovateľa hazardnej hry, avšak pojem „zakázaná ponuka“ sa snaží používať v inom význame, a to vo vzťahu k používateľovi hazardnej hry – znenie v čl. VII teda teraz ukladá, že podnik je povinný blokovať prístup účastníka k propagovaniu alebo prevádzkovaniu hazardnej hry, t.j. logicky iba ak je účastník tým, kto takúto činnosť vykonáva (čo podnik nemá ako vedieť), ale napr. hráč hazardnej hry nepropaguje ani neprevádzkuje hazardnú hru a teda nemá byť prečo týmto ustanovením dotknutý, čo asi nebolo účelom... Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 2 a § 3 Zastávam rovnaký názor ako pán Peter Baláž v pripomienke zo dňa 31.07.2016. Predmetná novela v rozpore s právom EU nesleduje ochranu spotrebiteľa ale výlučne zvýšenie príjmu v štátnom rozpočte. Je jasné, že čoraz viac spotrebiteľov využíva online ponuky stávkových kancelárií pričom (vzhľadom na právo voľného pohybu služieb v rámci EU) neide len o slovenské stávkové kancelárie. Ako uvádza pán Baláž, nad každou zahraničnou stávkovou kanceláriou majúcou licenciu v niektorom zo štátov EU vykonáva dohľad príslušný orgán, ktorý licenciu vydal a tento (keďže jeho sídlo je v EU) musí dodržiavať právo EU vrátane AML apod. Štát sa snaží bezdôvodne zvýhodniť domáce stávkové spoločnosti. Práve konkurencia viacerých spoločností na trhu spôsobuje zvýšenú ochranu spotrbiteľa. Štát uvedeným návrhom novely zákona stiera význam EU ako spoločného trhu tovarov a služieb. Prečo sa štát nevybral cestou ako je tomu napr. v zákone 186/2009 Z.z. v zmysle ktorého v prípade, ak má zahraničná osoba záujem vykonávať finančné sprostredkovanie na území SR, postačuje notifikácia v domovskom štáte orgánu dohľadu, ktorý túto skutočnosť oznámi našej NBS, t.j. štát nevyžaduje ďalšie licencie na území SR, "iba" dodržiavanie zákonov SR pri vykonávaní tejto činnosti na jej území. Štatistiky, ktoré sa objavili v médiách o tom o aký balík peňazí dochádza náš štát tým, že jeho občania využívajú služby na Slovensku nelicencovaných stávkových spoločností jasne deklaruje dôvod predloženia uvedenej novely. Štát pri tom riskuje, že EK voči nemu začne konanie vo veci porušenia práva EU, ktorého trovy zaplatia v konečnom dôsledku daňoví poplatníci. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 25, § 15b, ods. 2: SK-NIC: Ustanovenie je príliš vágne a ani dôvodová správa ustanovenie nijako nevysvetľuje. Nie je teda vôbec jasné v akej forme bude zoznam poskytovaný, t.j. či bude poskytovaný pre automatizované spracovanie tak, ako sa štandardne poskytujú tzv. „whitelisty / blacklisty“ alebo bude musieť byť najmä vzhľadom na znenie čl. VII daný web každý pondelok manuálne sledovaný a spracovávaný pre potreby blokovania - čo významne zvyšuje náklady odhadnuté vo vplyvoch na podnikateľské prostredie, keďže každý podnik bude musieť prideliť takúto prácu niektorému zamestnancovi. Je nutné doplniť spresnenie. Poznámka – pojem „kalendárny mesiac“ je zbytočný – každý pondelok je proste každý pondelok. Ak bolo myslené každý prvý pondelok, potom by to bolo zmysluplné, avšak takéto znenie návrh neobsahuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 25, § 15b, ods. 4: SK-NIC: Keďže dozorovaným subjektom môže byť aj niekto, kto je v skutočnosti iba sprostredkovateľom (a to vzhľadom na princípy zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode aj nevedomým), návrh sa nijako nevysporiadava s faktom, že akceptovaním výzvy môže dozorovanému subjektu vzniknúť škoda (napr. porušenie zmluvy), obdobne ako v čl. VII je preto potrebné doplniť vyňatie zodpovednosti za škodu v takomto prípade. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail