Nesprávne označenie fragmentu

LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) § 3 ods. 3 V § 3 ods. 3 navrhujeme v časti „zostavenie, podanie alebo vybavenie petície podľa § 10 ods. 5 však nemôže byť dôvodom pre neudelenie individuálnej licencie“ nahradiť slovo „nemôže“ slovom „nemusí“. Odôvodnenie Navrhujeme umožniť obci rozhodnúť, že zostavenie, podanie alebo vybavenie petície podľa ust. § 10 ods. 5 zákona bude dôvodom pre neudelenie individuálnej licencie. Takáto úprava umožní obci, berúc do úvahy všetky okolnosti konkrétneho prípadu, ako aj prípadnú petíciu a počet obyvateľov, ktorí ju podpísali, rozhodnúť o neudelení individuálnej licencie. Podľa ust. § 10 ods. 5 zákona môže pritom obec vydať všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 4 písm. c), ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30% obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) § 15 ods. 4 písm. d) V § 15 ods. 4 písm. d) navrhujeme vypustiť slovné spojenie „ak nemožno účel dozoru dosiahnuť inak“. Odôvodnenie Navrhujeme, aby osoba poverená výkonom dozoru bola pri výkone dozoru na mieste oprávnená vyžadovať od dozorovaného subjektu súčinnosť potrebnú na vykonanie dozoru, a to nie len za podmienky, že účel dozoru nie je možné dosiahnuť inak. Táto podmienka by mala za následok neprimerané obmedzenie orgánu dozoru pri výkone dozoru, nakoľko oprávnenie požadovať súčinnosť je opodstatnené aj v prípade, keď účel dozoru je možné dosiahnuť aj inak, avšak neefektívnejším a nákladnejším spôsobom. Navyše, v súlade s ust. § 15 ods. 8 povinnosť dozorovaného subjektu poskytovať osobám povereným výkonom dozoru a prizvanej osobe nimi požadovanú súčinnosť na účely výkonu dozoru na mieste nie je rovnako podmienená tým, aby účel dozoru nebolo možné dosiahnuť inak. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 102 - § 58m ods. 6 V bode 102 - § 58m ods. 6 odporúčame za slovom "januára" vypustiť nadbytočnú bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K čl. V - § 3 ods. 5 V čl. V - § 3 ods. 5 odporúčame slovo "neposkytne" nahradiť slovami "nie je oprávnený poskytnúť". Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 12 - § 10 ods. 2 písm. d) V bode 12 - § 10 ods. 2 písm. d) odporúčame vypustiť slová "finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky". Odôvodnenie: Zosúladenie navrhovaného ustanovenia s bodom 10, 13 a 18, podľa ktorých Finančné riaditeľstvo už nebude orgánom štátnej správy v oblasti hazardných hier. Podľa bodu 18 bude orgánom dozoru a oblasť výkonu dozoru je v navrhovanom znení bodu 12 vylúčená z metodiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 83 - § 37 ods. 7 V bode 83 - § 37 ods. 7 odporúčame v prvej vete slová "čiastku vo výške" nahradiť slovami " v sume" a v časti vety za bodkočiarkou vypustiť slovo "sa". Odporúčame tiež opätovne posúdiť súlad tretej vety so znením prvej vety. Tieto pripomienky platia rovnako aj pre bod 85 - § 37 ods. 9. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 102- § 58m ods. 18 a 19 V bode 102- § 58m ods. 18 a 19 odporúčame znenie týchto odsekov formulovať ako jednoznačné príkazy, pretože použitá deklaratórna formulácia nie je vhodná a nezabezpečí žiadny efekt. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 18 - § 11 ods. 2 písm. g) V bode 18 - § 11 ods. 2 písm. g) odporúčame vypustiť slová " vo vzťahu k" a slová "v prípade nimi udelených sankcií" odporúčame nahradiť slovami "ak daňové úrady uložili sankcie". Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 20 - § 13 ods. 6 (poslednej vete), ods. 7 a 9 V bode 20 - § 13 ods. 6 (poslednej vete), ods. 7 a 9 (druhej vete) odporúčame vypustiť nadbytočné slovo "však". Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 24 - § 15 ods. 7 písm. b) V bode 24 - § 15 ods. 7 písm. b) odporúčame slovo "svoje" vypustiť alebo nahradiť slovom "prijaté" a v ods. 8 písm. d) vypustiť slovo "si" pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 61 Odporúčam v čl. I bode 61 navrhovanom § 35 ods. 6 zvážiť zabezpečenie väčšej ochrany pred možným zneužitím údajov z preukazu totožnosti a ďalšieho dokladu zo strany fyzických osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách a fyzických osôb mladších ako 18 rokov. Odôvodnenie: Upozorňujem na riziko možného zneužitia údajov z preukazu totožnosti a ďalšieho dokladu v prípade, keď prevádzkovateľ hazardnej hry realizuje prenos a zber údajov a informácií prostredníctvom internetovej siete a na účely zabránenia účasti na hazardnej hre fyzickým osobám vylúčených z účasti na hazardných hrách a fyzickým osobám mladších ako 18 rokov využíva register vylúčených osôb a údaje z preukazu totožnosti a z ďalšieho dokladu, kópiu ktorých mu na tento účel zasiela fyzická osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre, napríklad dieťa odošle prevádzkovateľovi hazardnej hry kópiu preukazu totožnosti a ďalšieho dokladu svojho rodiča. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 70 Zásadne nesúhlasím, aby podľa v čl. I bode 70 navrhovaného § 35a ods. 4 poskytovateľom údajov o osobách poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi boli úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Vzhľadom na právnu subjektivitu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci ktorej vykonáva aj štátnu správu v oblasti sociálnych vecí, vrátane úseku pomoci v hmotnej núdzi a s prihliadnutím na uplatňovanie centrálneho systému riadenia sociálnych dávok a existenciu centrálnej evidencie poberateľov pomoci v hmotnej núdzi vrátane spoločne posudzovaných osôb v rámci Slovenskej republiky, subjektom oprávneným na poskytovanie údajov o poberateľoch pomoci v hmotnej núdzi je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň upozorňujem, že bez znalosti podmienok vedenia navrhovaného registra vylúčených osôb, najmä informačného systému, v ktorom bude predmetný register vedený, nie je možné súhlasiť s návrhom na denné poskytovanie údajov z databázy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o členoch domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. V súvislosti s poskytovaním údajov o členoch domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi je potrebné z poskytovania údajov vylúčiť údaje o osobách do dovŕšenia 18 rokov veku. Účasť na hazardných hrách a vstup do herne je fyzickým osobám mladším ako 18 rokov zakázaný, preto nie je dôvod na poskytovanie ich osobných údajov do registra vylúčených osôb. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 48 a 54 Odporúčam v čl. I bode 48 navrhované doplnenie § 23 ods. 2 a v čl. I bode 54 navrhovaný § 29 ods. 2 doplniť o povinnosť prevádzkovateľa hazardných hier, pri ktorých sa využíva internetová sieť na prenos a zber údajov a hazardných hier prostredníctvom internetu, aby čitateľným a viditeľným spôsobom počas celej hry zabezpečil informáciu o dĺžke času hrania účastníka hazardnej hry. Odôvodnenie: Odporúčam rozšíriť povinnosti prevádzkovateľa online hazardných hier o zabezpečenie informácie na viditeľnom mieste o dĺžke času hrania účastníka hazardnej hry, z dôvodu upovedomenia účastníka hazardnej hry o čase strávenom hraním hazardnej hry. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 63 Odporúčam v čl. I bode 63 navrhovanom doplnení § 35 ods. 11 za slová „zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež“ vložiť čiarku a slová „zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“. Zároveň je potrebné v súčasne platnom znení § 35 ods. 11 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách za slová „zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež“ vo všetkých tvaroch vložiť čiarku a slová „zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ v príslušnom tvare. Odôvodnenie: Aj v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa poskytuje starostlivosť osobám, ktoré tvoria zraniteľné skupiny, a preto je ich potrebné chrániť aj takýmto spôsobom od vplyvu ohrozenia hazardnými hrami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 48 a 54 Odporúčam v čl. I bode 48 navrhované doplnenie § 23 ods. 2 a v čl. I bode 54 navrhovaný § 29 ods. 2 zosúladiť vzhľadom na povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť na viditeľnom mieste informáciu o zdravotných rizikách, pričom v § 23 ods. 2 ide o riziká, ktoré prináša nadmerné hranie a v § 29 ods. 2 ide o riziká, ktoré prináša problémové hranie. Odôvodnenie: Z dôvodu potreby jednoznačnej úpravy. V osobitnej časti dôvodovej správy k uvedeným ustanoveniam je v oboch prípadoch použitý pojem „problémové hranie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka K čl. I bod 68 Odporúčam predkladaný materiál doplniť o zavedenie zákazu výherných prístrojov alebo terminálov videohier v prevádzke, ktorá nie je herňou. Odôvodnenie: V záujme zabezpečenia efektívnejšej ochrany fyzických osôb mladších ako 18 rokov je potrebný zákaz výherných prístrojov alebo terminálov videohier v prevádzke, ktorá nie je herňou. Fyzickým osobám mladším ako 18 rokov je vstup do herne zakázaný a v prípade výherných prístrojov a terminálov videohier, ktoré sa nachádzajú mimo priestorov herne, sa zvyšuje riziko dostupnosti hazardných hier pre fyzické osoby mladšie ako 18 rokov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 48 a 54 Odporúčam v čl. I bode 48 navrhovanom § 23 ods. 2 písm. b) a v čl. I bode 54 navrhovanom § 29 ods. 2 písm. b) za slová „na viditeľnom mieste“ vložiť slová „počas celej hry“. Odôvodnenie: Z dôvodu potreby zabezpečenia informácie o zdravotných rizikách počas celej hry, aby bol účastník hazardnej hry nepretržite upovedomovaní o zdravotných rizikách problémového hrania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 70 Odporúčam v čl. I bode 70 navrhovanom § 35a ods. 2 znenie písmena a) nahradiť znením: „a) ktoré sú členmi domácnosti18a) na účely pomoci v hmotnej núdzi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,X)“. Poznámky pod čiarou k odkazom 18a a X znejú: „18a) § 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. X) Zákon č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou je potrebné primerane preznačiť. Odôvodnenie: V zmysle uplatnenej pripomienky nebudú v registri vylúčených osôb zaregistrovaní len príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, ako to navrhuje predkladateľ, ale aj fyzické osoby, ktoré sa s príjemcom pomoci v hmotnej núdzi spoločne posudzujú a sú členmi domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Upozorňujem, že v prípade, ak by bol v registri vylúčených osôb evidovaný len príjemca pomoci v hmotnej núdzi ustanovenie by neplnilo svoj účel, nakoľko by nevylučovalo z účasti na hazardných hrách ďalšie fyzické osoby, ktoré sa podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi s príjemcom pomoci v hmotnej núdzi spoločne posudzujú a sú zohľadnené aj pri posudzovaní nároku na pomoc v hmotnej núdzi a určení výšky pomoci v hmotnej núdzi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) čl. I bod 98 V § 54 ods. 3 písm. c) odporúčame slová ,,nedodržal povinnosti“ nahradiť slovami ,,nedodržiavanie povinností“ a odporúčame slovo ,,povinností“ vypustiť; štylistická pripomienka. V § 56 ods. 2 písm. a) odporúčame doplniť ustanovenie o to, do akej výšky a za čo možno uložiť pokutu, nakoľko to z predmetnej formulácie nie je zrejmé. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 98 Odporúčam v čl. I bode 98 navrhovanom § 55 ods. 1 za písmeno a) vložiť nové písmeno b), ktoré znie: „b) umožnila fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov účasť na hazardnej hre,“ Nasledujúce písmená je potrebné primerane preznačiť. Zároveň odporúčam v čl. I bode 98 navrhovanom § 55 ods. 2 za písmeno a) vložiť nové písmeno b), ktorým sa stanoví sadzba pokuty za spáchanie priestupku umožnenia účasti na hazardnej hre fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov. Odporúčam zvážiť zvýšenie sadzby pokuty za spáchanie priestupku umožnenia účasti na hazardnej hre fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov v rozsahu od 160 eur do 3 000 eur. Nasledujúce písmená je potrebné primerane preznačiť. Odôvodnenie: Z dôvodu dosiahnutia efektívnejšej ochrany fyzických osôb mladších ako 18 rokov prostredníctvom zavedenia osobitnej skutkovej podstaty priestupku v oblasti hazardných hier a zvýšenou sadzbou pokuty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail