Nesprávne označenie fragmentu

LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. VII V úvodnej vete Čl. VII odporúčame na konci nahradiť pred slovami ,,zákona č. 444/2015 Z. z.“ spojku ,,a“ čiarkou a za týmito slovami vložiť slová ,,a zákona č. 125/2016“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. VII V texte poznámky pod čiarou č. 35a) v Čl. VII odporúčame nahradiť slová ,,v znení neskorších predpisov“ slovami ,,v znení zákona...“ (číslo navrhovanej novely). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bodu 63 V bode 63 odporúčame slovo „certifikovaným“ nahradiť slovom „kalibrovaným“ a za slovom „meradlom“ doplniť poznámku pod čiarou v znení „§ 9 ods. 7 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie Legislatíva v oblasti metrológie nepozná termín "certifikované meradlo" a preto je vhodnejšie použiť termín "kalibrované meradlo". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. III novely Zásadná pripomienka K návrhu novely zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Čl. III novely, ktorý okrem iného navrhuje zmeniť a predefinovať §230 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v platnom znení (ďalej aj „TZ“). Okrem zmeny názvu paragrafu zavádza nový odsek 2), pričom pôvodné odseky 2 až 4 sa definujú ako odseky 3 až 5 bez zmeny a vzťahujú sa len k odseku 1). Tento odsek 2), ktorý zavádza trestnú zodpovednosť pre subjekty, ktoré na základe zmluvného alebo obdobného vzťahu vykonáva činnosť pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré prevádzkujú hazardnú hru bez licencie, je do TZ vložený nesystematicky a nesystémovo bez ďalšej náväznosti alebo vzťahu k iným ustanoveniam TZ. Postihovanie uvedených subjektov je krajne nelogické a v rozpore, ako s funkciou trestného práva, tak s jeho princípmi, ako aj s princípom spravodlivosti v právnom poriadku. Navrhované znenie by trestne postihovalo subjekt, ktorý nemá k objektívnej alebo subjektívnej stránke trestného činu prevádzkovania hazardnej hry bez licencie žiadny vzťah, a to najmä k hrám podľa § 9 zákona č. 171/2005 Z. z., t.j. hazardným hrám prevádzkovaným prostredníctvom internetu, kde takýto vzťah nie je ani objektívne možný a zabráneniu alebo rozpoznaniu 1eventuálneho resp, potenciálneho konania tejto trestnej činnosti je pre takýto subjekt prakticky neuskutočniteľné. V tomto prípade by zákonodarca kriminalizoval subjekty, ktoré nemajú možnosť ovplyvniť páchanie resp. páchateľa takejto trestnej činnosti nemajú ani možnosť rozpoznať. Z týchto dôvodov zaradenie takéhoto znenia odseku 2) § 230 TZ navrhujeme vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) zákonu o HH Ochrana spotrebiteľa proti likvidácií hráčskeho účtu pri stávkovaní cez internet Navrhujem zaviesť minimálnu stávku, ktorá by každému spotrebiteľovi zaručovala možnosť podania si stávky. Vylúčila by sa tak možnosť, aby prevádzkovateľ svojvoľne obmedzil výšku stávky bez objektívnej príčiny. V prípade, že je spotrebiteľ úspešný v stávkovaní alebo využil chyby prevádzkovateľa, tak to nie je možné považovať za objektívnu príčinu. Dôvod: Online stávkovanie má vo všeobecnosti jeden veľký problém. Prevádzkovatelia sa sami môžu rozhodnúť, či konkrétnemu spotrebiteľovi dovolia staviť ďalšiu stávku. Stávkové kancelárie majú pri online stávkovaní všetky informácie o každom hráčovi a ak je pre nich niekto nežiaduci, tak mu udelia limit. Tento limit je často krát tak nízky, že si stávkujúci nemôžu staviť ani za 5 EUR. Hráč, tak nemá inú možnosť ako ísť do inej stávkovej kancelárie. V prípade, že mu bude udelený limit v každej stávkovej kancelárií, tak potom nemôže nikde tipovať (iba na pobočke). V prípade regulácie trhu, tak je potrebné zabezpečiť, aby spotrebitelia nemohli byť obmedzovaný. S týmto problémom sa nedávno vysporiadali v Austrálii, kde stanovili minimálnu stávku. Z tohto dôvodu navrhujem zavedenie tejto minimálnej stávky aj na Slovensku. Pri zavedení minimálnej stávky je potrebné rozlišovať aj jednotlivé druhy stávok a to SOLO, AKU, SYSTEM a tzv. MAXIKOMBI. Pre každý druh stávky by mala byť stanovená minimálna stávka, pričom by sa malo uvažovať aj s kurzom. Uvediem príklad: SÓLO: 10 EUR (pri kurze do 5.0) AKU: 10 EUR (pri kurze do 5.0) a 30 EUR (pri kurze nad 5.0) SYSTEMOVE: celková stávka v hodnote 100 EUR (pri kurze nad 8.0 pri konkrétnej kombinácií) MAXIKOMBI: celková stávka v hodnote 100 EUR (pri kurze nad 16.0 pri konkrétnej kombinácií) Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. II., bod 2 novely Navrhujeme vypustiť čl. II., bod 2. novely, ktorý znie: 2. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť sa položka 140 dopĺňa písmenom g), ktoré znie: „g) vydanie súhlasu k umiestneniu stávkovej kancelárie a binga, za každý súhlas 200 eur“. Odôvodnenie:Podľa aktuálnej platnej legislatívy nie je vydanie súhlasu zaťažené týmto správnym poplatkom. Navrhovaný správny poplatok považujeme za likvidačný vzhľadom na súčasné daňové a odvodové zaťaženie stávkových hier. Už existujúce odvody z vkladov (z obratu) výrazne ekonomicky zaťažujú prevádzkovateľov. Zavedenie nového správneho poplatku pre stávkové hry vyvolá u prevádzkovateľov hľadanie úspor vo financiách na tento poplatok aj na úkor investícii, rozvoja, zamestnancov – napr. možné znižovanie počtu zamestnancov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Zákon o HH musí byť v súlade s primárnym aj sekundárnym právom EÚ Európska únia vydala Smernicu o elektronickom obchode, kde hazardné hry boli vylúčené z poskytovania služieb internetom a neboli inak právne upravené. Členské štáty môžu upravovať zákony o hazardných hrách, ale musia byť v súlade s právom EÚ, a to či už primárnym, tak aj sekundárnym (smernica 98/34/ES). V rámci primárneho práva EÚ článok 56 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej ako „ZFEÚ“) zakazuje obmedzenia slobody poskytovať služby príjemcom v iných členských štátoch. V právnej veci „Schindler“ Súdny dvor Európskej únie prvýkrát potvrdil, že poskytovanie a využívanie cezhraničných ponúk hazardných hier je hospodárska činnosť, ktorá spadá do pôsobnosti zmluvy. Súd vo veci „Gambelli“ rozhodol, že sa to vzťahuje aj na služby ponúkané elektronickými prostriedkami, a že vnútroštátne právne predpisy, ktoré zakazujú prevádzkovateľom so sídlom v inom členskom štáte alebo ktoré bránia príjemcom slobodne prijímať, alebo využívať služby, ktoré ponúka dodávateľ usadený v inom členskom štáte, predstavujú obmedzenie slobody poskytovať služby. Obmedzenia sú prípustné iba v prípade, keď ide o mimoriadne opatrenia výslovne ustanovené v článkoch 51 a 52 ZFEÚ, alebo ak sú v súlade s judikatúrou Súdneho dvora opodstatnené a to z prevažujúcich dôvodov verejného záujmu. Súdny dvor uznal určité prevažujúce dôvody verejného záujmu, napr. ciele ochrany spotrebiteľa a predchádzanie podvodom a nabádaniu na mrhanie peniazmi pri hrách, ako aj všeobecnú potrebu zachovať verejný poriadok. Čo to znamená Ak Slovenská republika umožňuje získať licenciu tuzemským obchodným spoločnostiam, tak nemôže brániť získaniu licencie spoločnostiam z iných členských štátov. Obchodné spoločnosti z iných členských štátov, tak nie sú povinné pre získanie licencie zakladať obchodné spoločnosti na Slovensku a taktiež nie sú povinné mať server umiestnený na Slovensku. Ak Slovenská republika podporuje spotrebiteľov zúčastňovať sa na hazardných hrách, tak nie je možné učiniť obmedzenia z dôvodov verejného záujmu. Slovenská republika umožňuje súkromným slovenským obchodným spoločnostiam získanie licencie pre športové stávky, preto je povinnosť SR umožniť získanie licencie pre športové stávkovanie aj spoločnostiam sídliacim v inom členskom štáte. Iná situácia je v oblasti kasína a pokru. Slovenská republika má v týchto oblastiach monopolné postavenie a preto nemusí liberalizovať online trh pre kasína a poker. Obmedzovanie prevádzkovania a propagácie hazardných hier na území Slovenskej republiky je ako legislatívne opatrenie vnútorne konzistentné a je v súlade s výhradou zachovávania verejného poriadku. Ak členské štáty nabádajú a povzbudzujú spotrebiteľov, aby sa zúčastnili lotérií, hazardných hier, uzatvárania stávok, aby mal z toho finančné výhody štát, orgány tohto štátu sa nemôžu odvolávať na zachovania verejného poriadku (Zelená kniha o regulácií hazardu na vnútroštátnych trhoch, str. 12). V prípade, že Slovenská republika nebude liberalizovať trh minimálne pre športové stávky (čo znamená umožnenie získania licencie obchodným spoločnostiam z iných členských štátov bez toho aby na Slovensku museli mať registrované spoločnosti, umiestnené servery, kamenné pobočky alebo iné záležitosti odporujúce európskym zákonom), tak Európska komisia bude mať proti takémuto zákonu námietky. Povinnosť predložiť zákon o hazardných hrách Európskej komisii: Hazardné hry je momentálne oblasť, ktorá nebola harmonizovaná a z tohto dôvodu má byť každá zmena oznámená Európskej komisii v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti noriem a technických predpisov. V roku 2006 boli hazardné hry vylúčené zo smernice o službách, ale zmluvou o pripojení k Európskej únii sa Slovenská republika zaviazala rešpektovať práva Európskej únie a to vrátane judikatúry Súdneho dvora EÚ, ktorá je pre členské štáty záväzná. Slovenský zákon o hazardných hrách sa od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie niekoľko krát novelizoval (konkrétne 17 x ), pričom ani jeden krát nebol zákon o hazardných hrách v celom znení vrátane noviel a návrhov zákonov zaslaný na preskúmanie Európskej komisii podľa smernice 98/34/ES, čím Slovenská republika porušila záväznú právnu povinnosť voči EÚ, tým vstup predmetného zákona o hazardne do platnosti nebol v súlade so zákonmi a predovšetkým právom Európskej únie. Existuje niekoľko rozsudkov Európskeho súdneho dvora, ktoré podobné prípady potvrdzujú. Keďže doposiaľ nebola vôľa pre túto oblasť vytvoriť sekundárne právo, na hazardné hry sa vzťahuje primárne právo EÚ. V prípade, že Slovenská republika nebude mať zákon v súlade s Európskou úniou, tak nebude môcť očakávať ani vymáhanie sankcií za porušenie zákona o hazardných hrách. Slovenská republika iba jeden krát poslala do Európskej komisie novelu zákona o hazardných hrách a to v roku 2011, kde chcela taktiež blokovať platby a web stránky. Vtedy bola novela zákona o hazardných hrách stiahnutá na základe veľkého počtu pripomienok od EK. Jedným z problémov bolo blokovanie web stránok resp. obmedzovanie ponuky, pretože štát neliberalizoval trh z hazardnými hrami resp. neliberalizoval trh pre športové stávkovanie. Ak Slovenská republika neliberalizuje trh, tak riskuje neschválenie zákona o hazardných hrách Európskou komisiou. V prípade, že SR zákon o hazardných hrách nepošle Európskej komisii na schválenie, tak budú nasledovať právne kroky. Česká republika nedávno prijala nový zákon o hazardných hrách, ktorý im pripomienkovala Európska komisia. Tu sa odporúčam inšpirovať, pretože zákon liberalizoval trh a môžu sa tak uchádzať o licenciu aj zahraničné spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) zasadna pripomienka k novelizačnému bodu 68 (§ 35 odsek 22) v navrhovanom znení navrhujem vypustiť "stávkové hry prevádzkované prostredníctvom stávkových terminálov nevyžadujúcich obsluhu môžu byť prevádzkované len v herni;" Odôvodnenie: Ako občan Slovenskej republiky a súčasne majiteľ a konateľ spoločnosti JUNIOR Game, spol. s r. o., so sídlom Bebravská ul. č. 11, Bratislava 821 07, IČO: 313 998 78, zapísaná v obchodnom registri OS BA I, vložka č. 9363/B, si Vás dovoľujem požiadať o možnosť vyjadriť sa k bodu 68 navrhovaného zákona. Športové stávkovanie nie je možné vnímať ako súčasť klasických hazardných hier (videohry alebo výherné hracie prístroje), ktoré vyvolávajú v spoločnosti negatívne emócie a majú preukázateľne negatívny dopad na jedincov alebo ich okolie. V športovom stávkovaní je úspech tipujúceho podmienený znalosťami, prehľadom a odbornosťou v športe nielen je obyčajnou náhodou resp. šťastím. Aktívne sledovania športových udalostí zvyšuje u tipujúcich záujem o šport. Športové stávky nie sú klasickým gamblingom, a preto ich zaradenie do herní považujem za kontraproduktívne. Dokonca za spoločensky nebezpečné nakoľko tipujúcich navedieme do prostredia hazardu s vysokou mierou závislosti, čo môže mať výrazne negatívny spoločenský dopad, ktorý sa predložená novela zákona snaží naopak minimalizovať resp. eliminovať. Verím, že uvedená skutočnosť sa ocitla v návrhu zákona nedopatrením resp. nedostatočným rozpoznaním a oddelení športového stávkovania od klasického hazardu reprezentovaného herňami a kasínami. Uvedenú skutočnosť som konzultoval aj s predsedom Asociácie zábavy a hier pánom Ing. Igorom Vicelom, ktorý tak isto uznal, že v znení bodu 68 navrhovaného zákona sa vedľa seba ocitli dva rozdielne typy podnikateľskej činnosti, ktoré nie je možné spájať a posudzovať rovnakými parametrami, či dokonca zlučovať. Navyše si Vás dovoľujem upozorniť, že takéto znenie zákona a klasifikácia zatriedenia stávkových hier do prostredia herní by bolo pre firmu JUNIOR Game prevádzkujucej sieť samoobslužných stávkových terminálov BETX likvidačné.. Firma JUNIOR Game je riadnym platiteľom priamych, nepriamych daní, zdravotných odvodov, včas a riadne platí nemocenské, dôchodkové a zdravotné poistenie za svojich zamestnancov. V súčasnosti zamestnáva firma JUNIOR Game 60 ľudí v trvalom pracovnom pomere a nepriamo vytvára pracovné miesta u viac ako 1.000 obchodných partnerov, ktorým profit zo spolupráce s nami umožňuje nielen pokrývať náklady na prevádzku pohostinských zariadení, ale aj vykonávať ďalšie investície do podnikania v prospech zákazníkov. Dovoľujem si uviesť, že spoločnosť JUNIOR Game len v roku 2015 odviedla odvody za hazardné hry vo výške cca 1.600.000 €. Prijatie novely návrhu zákona v tomto znení by bolo pre firmu JUNIOR Game de facto a de jure likvidačné a navyše by spôsobilo: - rušenie prevádzok a zmlúv s existujúcimi obchodnými partnermi, - prepúšťanie zamestnancov vo firme, - prepúšťanie zamestnancov u obchodných partnerov, - výrazne zhoršenie ekonomických výsledkov a ukazovateľov, ktoré by mohli viesť k ukončeniu podnikateľskej činnosti Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) ASS Asociácia stávkových kancelárií (ďalej ako „ASS“) Vyjadrenia ASS hovoria o tom, že by sa mala Slovenská republika vydať cestou Dánska. S týmto súhlasím, ale ich vyjadrenia sú pri spätnej dani protichodné. ASS by chcela presadiť do návrhu nasledujúce 4 body: 1, Blokácia web stránok – blokácia je možná, iba ak bude liberalizovaný trh. To znamená, že tu budú môcť žiadať o licencie zahraničné spoločnosti bez toho, aby sa museli usadzovať v Slovenskej republike alebo tu museli mať umiestnené servery. 2, Zmena dane – v súčasnej dobe je nevyhnutné, aby fungovala daň z výhier. Minimálne pre internetové stávkovanie. Odporúčaná daň pre Slovenskú republiku (ako štát s menším počtom obyvateľov) pri dani z výhier je medzi 20 až 25%. Obratová daň už nemá miesto v oblasti športového stávkovania. Použitie obratovej dane ma veľmi negatívne dopady na túto oblasť. 3, Kasína - zavedenie online kasín odporúčam vzhľadom na monopolné postavenie obchodnej spoločnosti ovládanej štátom. Tento monopol neprináša dostatočné inovácie a v porovnaní so zahraničnou konkurenciou výrazne zaostáva. Ešte dôležitejšie je však umožnenie získania licencií pre online poker s otvorenou platformou, kde môžu hráči súperiť s konkurenciou z ostatných štátov. Ak by zostal poker ako monopol, tak pri výbere dani by to malo negatívne dôsledky. 4, Spätná daň – tu sa ASS vyjadruje o tom, že stávkové kancelárie, ktoré tu podnikali nelegálne by mali platiť spätnú daň. Vzhľadom na to, že sa odvolávajú na Dánsky systém, tak je to veľmi zvláštne. Samotné Dánsko ako malý štát túto spätnú daň nezaviedli, pretože ich odborník na problematiku hazardných hier povedal, že pre menšie štáty môže mať zavedenie spätnej dane negatívny dopad na žiadosti o licencie zahraničných spoločností. Z týchto vyjadrení vyplýva, že ASS sa snaží účelne minimalizovať žiadosti o licencie zahraničných spoločnosti. Takáto daň je z môjho pohľadu nespravodlivá z dvoch dôvodov: 1. Vytvoriť novú spoločnosť pri internetovom stávkovaní nie je pre zabehnuté spoločnosti veľký problém a takto novo vytvorená spoločnosť (ktorá tu z logických dôvodov nikdy nemohla podnikať) tu nebude musieť platiť žiadne spätné dane. 2. ASS takýto problém nemôže riešiť. Vôbec sa jej to netýka. Je to problém samotného štátu. Ide o chybu MFSR, ktorá tu mohla mať funkčný liberalizovaný trh už niekoľko rokov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) paragrafu 230 odsek 2 4.1 Odstránenie druhého odseku z návrhu zákona v § 230, kde je ustanovené: „ (2) Kto na základe zmluvného vzťahu alebo obdobného vzťahu vykonáva činnosti pre fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré prevádzkujú hazardnú hru bez licencie, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ Dôvod: Takýto výklad porušuje slobodu podnikania, pretože občan Slovenskej republiky môže mať zmluvný vzťah alebo obdobný vzťah so zahraničnými obchodnými spoločnosťami a pritom na Slovensku vôbec nemusí podnikať (napr. slovenská právnická osoba propaguje zahraničné spoločnosti na webových stránkach v cudzích jazykoch (nie v slovenskom jazyku) a taktiež jej servery môžu ale nemusia byť umiestnené v SR. Tiež je v rozpore so zásadami trestného konania, nakoľko obligatórne znaky skutkovej podstaty tohto prečinu sú v nesúlade s primárnym právom EÚ a sú zmätočné. Taktiež ochranná funkcia a sankcionovanie v rámci trestnoprávnej roviny je v rozpore s princípom „ultima ratio“, kde trestné právo chráni spoločensky najzávažnejšie útoky spoločnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §2 písmeno l Navrhujem upraviť text v §2 písmeno l tak, aby hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu nepredstavovali štátnu lotériu. Navrhujem dopracovať zákon tak, aby boli do neho doplnené jasné a zrejmé podmienky na získanie individuálnej licencie na prevádzkovanie takýchto hier pre súkromné spoločnosti. Pripomienku považujem za zásadnú. Alternatívne, navrhujem upraviť definíciu štátnej lotérie tak, aby jej súčasťou neboli hry pokrového typu prevádzkované prostredníctvom internetu. Navrhujem dopracovať zákon tak, aby boli do neho doplnené jasné a zrejmé podmienky na získanie individuálnej licencie na prevádzkovanie takýchto hier pre súkromné spoločnosti. Pripomienku považujem za zásadnú. Odôvodnenie #1: Ustanovenie akéhokoľvek monopolu je porušením článku 56 ZFEÚ ako aj článkov 15, 16 Charty základných práv Európskej únie. Na to, aby členský štát mohol ustanoviť akýkoľvek monopol v oblasti hazardných hier, musí vedieť jednoznačne preukázať, že cieľom ustanovenia monopolu je len a iba zvýšenie ochrany spotrebiteľa alebo boj proti zločinu, pričom musí zároveň platiť, že dané ciele nie je možné splniť iným spôsobom ako zavedením monopolu. Čiže ak by k podobným výsledkom viedol napríklad prísny regulačný režim a dôkladný licenčný proces a členský štát by napriek tomu uprednostnil zavedenie monopolu, došlo by zo strany členského štátu k porušeniu európskeho práva (CJEU C347/09, C336/14 C390/12). Po zavedení monopolu musí členský štát vedie preukázať, že stanovené ciele sa podarilo naplniť. Tu len podotýkam, že preukázaním nie je verbálna deklarácia. Takisto treba pripomenúť, že nejde o jednorázové preukázanie naplnenia cieľa po zavedení zákona. Podľa CJEU C464/15 : "Článek 56 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že při posuzování proporcionality vnitrostátní restriktivní právní úpravy v oblasti hazardních her je třeba se opřít nejen o cíl této právní úpravy v době jejího přijetí, ale i o účinky uvedené právní úpravy posuzované po jejím přijetí. " Akákoľvek obmedzujúca legislatíva by mala byť pravidelné ex post prehodnocovaná z pohľadu jej nutnosti. Pripomínam, že 14.10.2014 Európska komisia oznámila, že plánuje podať proti Švédsku na Európsky súdny dvor dve žaloby, ktoré sa týkajú švédskej legislatívy v oblasti hazardných hier, mimo iného monopolného postavenia operátora Svenska Spel. Odôvodnenie #2: Existuje niekoľko dôvodov, prečo by práve hry pokrového typu prevádzkované prostredníctvom internetu nemali byť súčasťou štátneho monopolu. 1. Na rozdiel od iných hazardných hier, v pokrových hrách hrajú hráči proti sebe a nie proti kasínu. To robí poker mimoriadne citlivý na likviditu, pričom veľkosť potencionálnej likvidity vždy závisí od veľkosti populácie, ktorá mu ku hre prístup. Slovensko nemá dostatočne veľkú populáciu na to, aby dokázala udržať pri živote pokrovú herňu s aspoň mierne rôznorodou a zaujímavou ponukou. 2. Takýto monopol teda vedie k tomu, že veľa pokrových fanúšikov nemôže hrať svoje obľúbené varianty hry, keďže sa nikdy nenájde dostatočný počet hráčov na to, aby sa hra rozbehla. Výsledkom je, že monopolný operátor ani nemôže ponúkať dostatočne zaujímavý a rôznorodý produkt: porovnaj ponuku n.l.s. s akoukoľvek zahraničnou herňou. Z tohto hľadiska je monopol jednoznačne proti záujmom hráčov. 3. Veľkosť populácie určuje aj výnos z hazardnej hry. Pričom platí, a toto preukázalo viacero zahraničných štúdií, že čím menšia populácia, tým menšie % populácie sa pokrových hier na internete zúčastňuje, keďže potencionálni hráči sú odrádzaní slabou ponukou a prázdnymi stolmi. Všetky regulačné autority v členských štátoch Európskej únie, v ktorých bolo legislatívne zavedené segregovanie pokrového trhu, hovoria o tom, že takáto segregácie bola chybou a viedla k nižším príjmom pre štátnu pokladnicu (nehovoriac o tom, že takáto segregácia je podľa viacerých analytikov s veľkou pravdepodobnosťou v rozpore s právom EU). 4. Treba navyše dodať, že nezaujímavá ponuka štátneho monopolu vedie k tomu, že hráči budú vyhľadávať nelicencovaných operátorov, čo posilňuje ich priestor na trhu. A tu nemám na mysli spoločnosti prísne regulované a licencované v iných štátoch EU, ale spoločnosti bez licencie od akejkoľvek relevantnej regulačnej autority, ktoré akceptujú virtuálne meny a nemajú žiaden problém s tým, ak niekto používa VPN, aby sa dostal na ich server. Prístup k takýmto herniam nezablokuje žiadna legislatívna úprava. A pritom ide z pohľadu spotrebiteľa o najmenej bezpečné spoločnosti. 5. Takisto je veľmi otázne definovanie pokru ako hazardnej hry. Poker je totižto preukázateľne hra, v ktorej o výsledkoch rozhodujú vedomosti a schopnosti hráča. Pokrové prednášky sú súčasťou kurikula na špičkových zahraničných univerzitách, napríklad Massachusetts Institute of Technology, kde je jednou z podmienok absolvovania daného kurzu pravidelné hranie „hazardnej hry“. Matematické analýzy pokrových hier viedli k vzniku teórie hier, z ktorej je mimo iného dokázateľné, že v pokri rozhoduje o výsledkoch stratégia a teda vedomosti toho ktorého hráča. Viacero výskumných ústavov svetových univerzít sa v posledných rokoch venuje hľadaniu optimálnych stratégii (= Nashových ekvilibrií) pre rôzne varianty pokru, pričom výsledky takýchto štúdii sa publikujú v uznávaných vedeckých časopisoch. Inými slovami, ak je poker hazardnou hrou, tak je takouto hrou aj turnaj v Scrabble, v ktorom by sa platil vstupný poplatok a udeľovala sa z neho výhra víťazovi. 6. Štúdium pokru pomáha zlepšovať analytické a matematické schopnosti, samotné hranie zlepšuje koncentráciu, trpezlivosť a disciplínu. Porozumenie a osvojenie si pojmov ako stredná hodnota a variancia vedie k lepším plánovacím schopnostiam a núti hráčov rozmýšľať a plánovať z dlhodobého hľadiska. Pokrový hráč z praktického hľadiska rozumie, čo sú náklady obetovanej príležitosti a vie namieste a rýchlo robiť analýzy rizika a zisku. Variancia inherentná v pokri je z tohto pohľadu dokonca výhodou, keďže zručnosti získané pri štúdiu pokru sú lepšie transformovateľné do bežného sveta ako napríklad zručnosti získané pri štúdiu šachu. V šachu dobré rozhodnutia vedú vždy k dobrým výsledkom a zlé k zlým, v pokri nie. Avšak poker učí, že ak niekto robí konzistentne dobré rozhodnutia, napriek krátkodobým výkyvom bude z dlhodobého hľadiska dosahovať dobré výsledky a vice versa. A takto je to aj v reálnom živote. 7. Je zrejmé, že presné definícia pojmu hazardná hra závisí od tej ktorej legislatívy. Ale prihliadnuc na hore uvedené dôvody, poker zriedkakedy býva súčasťou štátnych monopolov – tie sú zvyčajne vyhradené len pre kasínové hry, pri ktorých je očividné, že o výsledku rozhoduje len a iba náhoda a z dlhodobého hľadiska sú všetci hráči stratoví bez ohľadu na ich vedomosti a schopnosti (miernou výnimkou v kasínových hrách je blackjack, ak existuje možnosť rátať karty). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Zákaz propagácie Zákaz propagácie a rozpor s čl. 56 ZFEÚ Zákon o hazardných hrách 171/2005 Z.z. vrátane neskorších predpisov obmedzuje aj slobodu podnikania. Zákon zakazuje na území SR propagovať spoločnosti, ktorým nebola udelená licencia MF SR. Keďže ide o službu, ktorá je v iných členských štátoch úplne slobodná, môžu slovenské subjekty propagovať hazardné spoločnosti v týchto členských štátoch. Zákon o hazardných hrách, takúto možnosť neumožňuje, čím sa dostáva do rozporu s článkom 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Keďže je tu obmedzená sloboda podnikania, zákon by mal definovať kedy slovenský subjekt neporušuje zákony. Mal by byť zadefinovaný napr. mechanizmus ktorým sa dajú vyblokovať web stránky prístupné v Slovenskej republike (napr. blokácia slovenských IP adries – tento mechanizmus však nie je 100%-ný) a taktiež treba zadefinovať či platí pokuta iba ak je verzia stránky v slovenskom jazyku. Ak podniká slovenský subjekt v inom štáte napr. má vytvorené web stránky vo fínskom jazyku, tak takémuto subjektu nemôže byť udelená pokuta za propagáciu. Ďalší problém je, že podľa metodického pokynu zákona o hazardných hrách slovenský subjekt propagujúci hazardné hry (tzv. "nelegálne spoločnosti") nemôže prijímať ani platby od zahraničných prevádzkovateľov hazardných hier. Takéto obmedzenia slobody podnikania nie je možné tolerovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 102: SK-NIC: Znenie je odlišné od znení v ostatných častiach návrhu, najmä v čl. VII. Neposkytnutie služieb je zároveň diametrálne odlišné od blokovania prístupu a ďaleko nad rámec obsahu zákona. Znenie je preto potrebné zosúladiť s čl. VII. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Zakázaná ponuka Obmedzovanie ponuky resp. blokácia web stránok a platieb Blokovanie web stránok a platieb je dnes bežnou súčasťou väčšiny európskych krajín. Aby štát mohol obmedzovať ponuky, tak musí liberalizovať trh. Podľa momentálnej situácie, tak musí Slovenská republika urobiť minimálne pre športové stávkovanie. V opačnom prípade bude mať Európska komisia voči takémuto zákonu námietky. Pre Slovenskú republiku ako malý štát je blokovanie web stránok veľmi drahou záležitosťou, pretože to bude stáť milióny EUR (blokovanie web stránok bolo v Českej republike vyčíslené na miliardu korún). Ak zoberieme do úvahy fakt, že blokovanie web stránok sa dá obísť do 5 minút s prečítaním návodu (po inštalácií potrebných súčastí do internetové prehliadača vám budú stačiť dva kliky), tak ide o veľmi drahé a nepraktické riešenie. Odporúčania pre obmedzovanie ponuky: 1. V prípade, že štát liberalizuje trh, tak veľký počet stávkových kancelárií prestane automaticky prijímať hráčov zo Slovenskej republiky. Ak je zákon odobrený Európskou komisiou, tak je potom možné zahraničných prevádzkovateľov aj reálne sankcionovať a preto stávkové kancelárie prestanú prijímať zákazníkov zo SR. 2. Blokovanie web stránok je drahá záležitosť a pre menšie štáty ako je SR to nie je ekonomicky výhodné riešenie. Z tohto dôvodu navrhujem obmedzovať zatiaľ iba platby a až po prvom roku (podľa situácie) prejsť na blokovanie web stránok. Veľké “nelegálne“ spoločnosti (kde sa koncentruje najviac hráčov zo SR) sa po liberalizácii automaticky stiahne zo slovenského trhu ak nepožiadajú na našom trhu licenciu. Za pravdu mi dávajú situácie z iných krajín. 3. Väčšina obchodných spoločnosti sídliacich v členských krajinách prestanú prijímať hráčov po liberalizácií. Následne môže dozor nad hazardnými hrami urobiť kontrolu jednotlivých web stránok a dodatočne poslať upozornenie spoločnostiam porušujúcim zákon. V prípade pokračujúceho porušovania zákona môže byť takáto spoločnosť sankcionovaná a ak bude takýchto spoločnosti veľký počet, tak potom by malo prísť k spomínanej blokácií. Po upozornení sa prevádzkovatelia po väčšine stiahli z trhu. Takto to bolo aj v Dánsku. Okrem toho Slovenská republika je pre globálnych hráčov malý nepodstatný trh, preto je veľká pravdepodobnosť, že sa stiahnu a blokácia web stránok, tak nebude ani potrebná. 4. Ako poslednú možnosť odporúčam zavedenie blokácie web stránok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Licencie Voľné poskytovanie služieb Európska únia vydala Smernicu o elektronickom obchode, kde hazardné hry boli vylúčené z poskytovania služieb internetom a neboli ináč právne, upravené. Členské štáty si môžu upravovať hazardné hry, ale musia byť v súlade s primárnym právom EÚ. Zastávam názor, že platná úprava je v rozpore s právom EÚ a predstavuje prekážku voľného poskytovania služieb. Navyše, ako je uvedené aj v Zelenej knihe o online hazardných hrách na vnútornom trhu Európskej únie zo dňa 24.3.2011, na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, podľa právnych predpisov Európskej únie spadajú služby týkajúce sa hazardných hier pod článok 56 Zmluvy o fungovaní EÚ a vzťahujú sa na ne pravidlá o poskytovaní služieb. Legislatíva Slovenskej republiky, konkrétne zákon o hazardných hrách, je preto v priamom rozpore s článkom 56 Zmluvy o fungovaní EÚ, keďže vyžaduje pre získanie národnej licencie sídlo žiadajúceho subjektu na území Slovenskej republiky t.j. neumožňuje získať národnú licenciu k hazardným hrám subjektu so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie. V prípade, že má prevádzkovateľ sídlo v inom členskom štáte, tak takéto spoločnosti prechádzajú prísnym certifikačným procesom, ktorý zabezpečí kompatibilitu s platnými normami v SR. Taktiež aj servery sú väčšinou umiestnené tam, kde má prevádzkovateľ sídlo. Dnes nie je problém zabezpečiť nepretržitý a efektívny dohľad štátu nad vzdialenými servermi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) MF.016141.2016-622 , LP.2016.745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171.2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1. V § 35 odsek 11,navrhujem doplniť v poslednej vete za slová : „ ...vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež“ nový text : „ , ubytovní mládeže a sakrálnych budov ( kláštorov, kostolov, synagóg, kaplnok, kalvárií, cintorínov, domov smútku a krematórií). 2. V § 35a v odseku 2 bol za písmeno c) doplnené nový text : „d) voči ktorým je vedená exekúcia alebo konkurz fyzickej osoby.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K čl. VII: SK-NIC: Prevádzkovanie ani propagovanie hazardných hier nie je život ohrozujúca činnosť ani činnosť spôsobujúca významné škody, reakčná doba 3 dni je preto neprimeraná a kladie na podniky neprimerane vysoké nároky, nezohľadňujúce napr. dovolenky a podobne. Toto obdobie je preto potrebné predĺžiť na 7, najmenej však 5 pracovných dní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail