Nesprávne označenie fragmentu

LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. I, všeobecne .§ 10. Navrhujeme doplniť ďalšie body nasledovne:   Za bod 16 navrhujeme doplniť nový bod 17 a 18 /ostatné body sa prečísľujú/:   „17. V pôvodnom § 10 ods. 5, písm. d) sa vypúšťajú slová: „za podmienok podľa odseku 6“.     18. § 10 odsek 6 znie: „(6) Obec je povinná rokovať o návrhu všeobecne záväzného nariadenia podľa odseku 4 písm. c, pokiaľ o to petíciou požiada najmenej 30% obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti. Ak obec neprijme všeobecne záväzné nariadenie, ktoré požadujú obyvatelia obce petíciou podľa odseku 5, vyhlási  o požiadavke z petície miestne referendum podľa osobitného predpisu 4a). Výsledky miestneho referenda sú záväzné.  Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnilo aspoň 20 % oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.“.   Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie: „4a) §11a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; § 9 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a § 8a zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice.“.“ Odôvodnenie:   Bod 17. Obmedzovanie kompetencií obce pri zákaze hazardu a jeho volených zástupcov sa ukázali ako nevhodné. Občania si svojich zástupcov volia najmä preto, aby ich zastupovali. Vhodným doplnením tohto inštitútu môže byť povinnosť vyhlásiť referendum, ak bude predložená petícia o tejto otázke.   Bod 18. Ustanovenie dáva občanom reálne právo ovplyvniť osudy obce. Iniciovať referendum o tejto otázke majú právo aj na základe všeobecných predpisov. Úprava však sfunkčňuje referendum rešpektovaním reality a to znížením potrebnej účasti pre platnosť v tejto otázke.   Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 102 (§ 58m) V čl. I bode 102 (§ 58m) sa v odseku 8 za slová „prevádzkovateľa hazardnej hry alebo žiadateľa“ dopĺňa čiarka a slová „ak osobitný predpis 11a) neustanovuje inak,“, za slová „najneskôr do 31. decembra 2017“ sa dopĺňa bodkočiarka a slová „za týmto účelom ministerstvo vydá bezodkladne prevádzkovateľom hazardnej hry súhlas na prevod finančnej zábezpeky z účtu banky alebo pobočky zahraničnej banky na účet daňového úradu miestne príslušného podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry alebo žiadateľa, ak osobitný predpis11a) neustanovuje inak.“, v odseku 10 sa za slová „herný plán“ dopĺňajú slová „formou dodatku alebo iným spôsobom“ a dopĺňa sa odsek 20, ktorý znie: „(20) Národná lotériová spoločnosť je oprávnená prevádzkovať hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu do uplynutia doby platnosti licencie udelenej podľa doterajších predpisov.“. Odôvodnenie: Prevádzkovatelia hazardnej hry a žiadatelia, ktorí majú uloženú finančnú zábezpeku podľa § 36 na samostatnom účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky, sú povinní previesť túto finančnú zábezpeku na účet daňového úradu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné doplniť do ustanovenia povinnosť ministerstva vydať prevádzkovateľom hazardnej hry súhlas na prevod finančnej zábezpeky. V prípade, ak prevádzkovatelia hazardných hier už majú platný herný plán, z dôvodu úspory nákladov sa navrhuje, aby úprava herného plánu mohla byť realizovaná formou dodatku, ktorý bude plne reflektovať zmeny požadované zákonom. Z dôvodu vyňatia hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu z legálnej definície pojmu štátna lotéria sa navrhuje prechodne upraviť dobu platnosti licencie udelenej národnej lotériovej spoločnosti na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom internetu a to tak, aby doterajšie práva národnej lotériovej spoločnosti prevádzkovať hazardné hry na internete ostali zachované. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 19. K čl. I bodu 25 (§ 15b ods. 4) Odporúčame vetu za bodkočiarkou preformulovať tak, aby bolo jednoznačné, ako má orgán dozoru postupovať, ak elektronická adresa dozorovaného subjektu nie je na webovom sídle uvedená. Pri povinnom používaní elektronických schránok právnickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi na doručovanie informácií a dokumentov pri elektronickom výkone verejnej správy od 1.8.2016 sa javí úprava odseku 4 z pohľadu celého právneho poriadku (viď napríklad aj § 105 ods. 2 Civilného sporového poriadku) ako nesystematická. Pre vytváranie špeciálneho režimu doručovania nevidíme dôvod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) bodu 70 ods. 4 K Cl. I bodu 70 ods. 4 Navrhujeme zmeniť zodpovednosť za zapisovanie osôb vylúčených z hazardu na „registrátoroch“, čiže na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a na Prevádzkovateľoch hazardných hier. Táto pripomienka je obyčajná. Odôvodnenie: Takto postavená konštrukcia predpokladá proces overovania údajov správcom registra, čo by znamenalo výkon rozhodovacej činnosti, bez možnosti overenia týchto údajov. Navrhujeme ponechať zodpovednosť za správnosť, úplnosť a pravdivosť (validitu) údajov na registrátoroch týchto údajov. Správca vykoná len formálnu kontrolu správnosti zápisu, bez toho, aby kontroloval validitu údajov. V konečnom dôsledku, je správca za údaje vo svojom registri zodpovedný aj tak, avšak takto definované znenie znamená, že registrátori údajov nemajú za ich validitu žiadnu zodpovednosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ASPSH (Asociácia spoločností prevádzkujúcich stávkové hry) ČL. II. bod 2. (z. č. 145.1995 Z. z.) V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť v položka 140 navrhujeme neuplatniť navrhované znenie nového písmena g). Vyššie uvedené navrhované znenie nového písmena g) navrhujeme vypustiť v celom rozsahu a neuplatniť v novele zákona. Odôvodnenie: Podľa aktuálnej platnej legislatívy nie je vydanie súhlasu zaťažené týmto správnym poplatkom. Navrhovaný správny poplatok považujeme za likvidačný vzhľadom na súčasné daňové a odvodové zaťaženie stávkových hier. Už existujúce odvody z vkladov (z obratu) výrazne ekonomicky zaťažujú prevádzkovateľov. Zavedenie nového správneho poplatku pre stávkové hry vyvolá u prevádzkovateľov hľadanie úspor vo financiách na tento poplatok aj na úkor investícii, rozvoja, zamestnancov – napr. možné znižovanie počtu zamestnancov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
ASPSH (Asociácia spoločností prevádzkujúcich stávkové hry) Novelizačnému bodu 68. (§ 35 (22)) a bodu 102. (§ 58m (15)) 68. V navrhovanom znení § 35 odsek 22 navrhujeme vypustiť: „a stávkové hry prevádzkované prostredníctvom stávkových terminálov nevyžadujúcich obsluhu“. 102. V navrhovanom znení § 58m odsek 15 navrhujeme vypustiť uvedený odsek v celom rozsahu a neuplatniť v novele zákona. Odôvodnenie: Naša asociácia ASPSH sa v plnom rozsahu stotožňuje s úmyslom predkladateľa novely nastaviť efektívnejšie pravidlá a podmienky v oblasti dozoru nad prevádzkovaním hazardných hier a zvýšiť úroveň ochrany spotrebiteľov, hráčov a maloletých v oblasti hazardných hier, čo je v prostredí prevádzkovania hazardných hier nevyhnutné. Cieľom predloženého návrhu novely zákona je snaha minimalizovať negatívne vplyvy (závislosti) od hazardných hier. Presun stávkových hier - samoobslužných terminálov do herní, môže byť kontraproduktívne a spoločensky nežiaduce, nakoľko tipujúcich, ktorí sa spravidla nezúčastňujú iných hazardných hier, navedieme do prostredia herní a ponúkneme im možnosť zúčastniť sa na týchto hrách (videohry alebo výherné hracie prístroje). V športovom stávkovaní je úspech tipujúceho podmienený znalosťami, prehľadom a odbornosťou v športe, nejde len o náhodu resp. šťastie. Prijatím návrhu zmeny znenia § 35, odsek 22 a § 58m, odsek 15 taktiež vzniknú: - finančné straty obciam a štátnemu rozpočtu z titulu straty príjmu z odvodu z prevádzok, ktoré nie sú herňou, - finančné straty prevádzkovateľom pohostinských zariadení, barov a iných zariadení – prevádzok, ktoré nie sú herňou, - rozsiahle investičné a finančné straty prevádzkovateľom stávkových hier na základe licencií, - zvýšenie nezamestnanosti – prepúšťanie zamestnancov u prevádzkovateľov stávkových hier a ich obchodných partnerov v iných zariadeniach. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K bodu 63. návrhu Zákona o hazardných hrách, § 35 odsek 11 Uvedené ustanovenie § 35 ods. 11 navrhujeme upraviť na nasledovné znenie: „Vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi vchodom do prevádzky, v ktorej sú umiestnené zariadenia na prevádzkovanie uvedených hazardných hier a adresným bodom budovy“x) školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovne mládeže. Vzdialenosť sa meria certifikovaným meradlom.“. Poznámka pod čiarou k odkazu x znie: “x) § 3 ods. 1 zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ Odôvodnenie: Navrhovaná úprava zavádza nejednoznačnosť výkladu vzťahujúceho sa na požiadavku vchodu do areálu školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, ktorý sa bežne používa a mohla by viesť k rôznemu a kontrastnému spôsobu určovania, čo je najbližší vchod (hoci sa vôbec reálne nemusí takýto vchod používať), pričom v praxi by každá zo zúčastnených strán tvrdila presný opak. Nami navrhovaným zatriedením a kategorizovaním vchodu do areálu školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovne mládeže sa odstráni sporový dopad a vágnosť navrhnutého ustanovenia, nakoľko zákon o registri adries presne označuje a určuje polohu budov. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
ASPSH (Asociácia spoločností prevádzkujúcich stávkové hry) Novelizačnému bodu 75. (§ 37 (1, písm. e)) V navrhovanom znení § 37 odsek 1 písmeno e) navrhujeme ponechať pôvodné znenie písmena e) v celom rozsahu a zmenené znenie neuplatniť v novele zákona. Odôvodnenie: Odvod zo stávkových hier sa odvádza z vkladu hráča, nie z výťažku stávkovej hry. Vklad (pre prevádzkovateľov obrat) nie je zárukou kladného výťažku – tržby prevádzkovateľa. Výška odvodu z vkladov do hry (obrat) je už v súčasnosti na hornej hranici ekonomickej únosnosti prevádzkovateľov stávkových hier a jeho zvyšovanie by mohlo byť likvidačné. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K bodu 68. návrhu Zákona o hazardných hrách, § 35 odsek 22 Uvedené ustanovenie § 35 odsek 22 navrhujeme upraviť na nasledovné znenie: „(22) Ak budú prevádzkovatelia hazardnej hry prevádzkovať výherné prístroje alebo terminály videohier v prevádzke, ktorá nie je herňou, môžu v takejto prevádzke umiestniť najviac dve takéto zariadenia a celkový počet hracích miest v takejto prevádzke je najviac dve hracie miesta. Ak budú prevádzkovatelia hazardnej hry prevádzkovať výherné prístroje, terminály videohier alebo technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi v herni, musia v nej umiestniť najmenej 8 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo terminálov videohier alebo spoločne najmenej 8 takýchto zariadení slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier, pričom každé toto zariadenie sa považuje za jeden kus zariadenia bez ohľadu na počet hracích miest. Technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi môžu byť prevádzkované len v herni.“. Odôvodnenie: Navrhujeme stanoviť minimálny počet zariadení z hranice 15 ks na 8 ks a to z dôvodu, že z kapacitných dôvodov v jednotlivých prevádzkach nie je možné túto požiadavku v krátkom časovom horizonte naplniť, nakoľko priestory prevádzok, v ktorých sa prevádzkujú takéto zariadenia sú zväčša dlhodobo zazmluvnené a nie je možné takéto zmluvy ukončiť, pričom zároveň nie je možné logicky dané priestory ani kapacitne rozšíriť. Za vypustením prevádzkovania stávkových terminálov nevyžadujúcich obsluhu výlučne v herni je snaha minimalizovať negatívne vplyvy priamych finančných strát prevádzkovateľov týchto stávkových terminálov, či nepriamo ďalších osôb (napr. prevádzkovateľov pohostinských zariadení) spôsobené povinnosťou situovať samoobslužné stávkové terminály výlučne do herní. Ponechanie umiestnenia samoobslužných terminálov podľa doterajších pravidiel nemá podľa skúseností žiadny negatívny vplyv na hráčsku závislosť. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K §22 odsek 4 písm. e) Navrhujeme upraviť § 22 odsek 4 písm. e), ktoré bude znieť: „e) 5 rokov pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení a pri prevádzkovaní videohier.“. Odôvodnenie: Bežná prax v tomto segmente podnikania ukázala, že súčasne nastavenie trvania individuálnej licencie je v kombinácii s možnosťou prijatia všeobecne záväzného nariadenia obce na jej území nerealizovateľnou prekážkou pre podnikateľov pri financovaní rôznych (už aj spustených) projektov. U prevádzkovateľov, ktorí sa napriek tomu odhodlajú ísť nového do projektu (napr. v obchodom centre), je po novom navrhovaná dĺžka trvania individuálnej licencie rozhodne prijateľnejšia a dáva im väčšiu právnu istotu, tak ako aj väčšiu istotu ochrany vynaložených investícií súvisiacich s takýmto projektom. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K bodu 102. návrhu Zákona o hazardných hrách, § 58m odsek 14 V uvedenom znení navrhujeme v odseku 14 upraviť dobu odkladu prechodného ustanovenia až na termín od 01.01.2021, pričom znenie odseku 14 bude nasledovné: ,,(14) Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný od 1. januára 2021 umiestniť v herni najmenej 8 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, alebo terminálov videohier alebo spoločne najmenej 8 takýchto zariadení slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier, pričom každé toto zariadenie sa považuje za jeden kus zariadenia bez ohľadu na počet hracích miest.“ Odôvodnenie: Odôvodnenie zmeny odseku bezprostredne súvisí so zmluvnými vzťahmi prevádzkovateľov, ktoré sú pri dlhodobom plánovaní podnikateľskej stratégie vo väčšine prípadov nastavené na podstatne dlhšie obdobie ako určuje návrh novely zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K bodu 102. návrhu Zákona o hazardných hrách, § 58m odsek 15 V uvedenom znení navrhujeme vypustiť odsek 15, pričom súčasné odseky 16 až 19 by boli odsekmi 15 až 18. Odôvodnenie: Za vypustením odseku 15 je snaha minimalizovať negatívne vplyvy priamych finančných strát prevádzkovateľov týchto stávkových terminálov, či nepriamo ďalších osôb (napr. prevádzkovateľov pohostinských zariadení) spôsobené povinnosťou situovať samoobslužné stávkové terminály výlučne do herní. Ponechanie umiestnenia samoobslužných terminálov podľa doterajších pravidiel nemá podľa skúseností žiadny negatívny vplyv na hráčsku závislosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
CTF (Fórum pre komunikačné technológie) vlastnému materiálu a doložke vplyvov Všetky pripomienky sú zásadné a súvisiace. 1. Pripomienka k § 15b zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (článok I) Typ pripomienky: zásadná § 15b navrhujeme vypustiť 2. Pripomienka k § 41 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (článok VII) Typ pripomienky: zásadná § 41 ods. 6 navrhujeme vypustiť 3. Pripomienka k § 58m ods. 18 a 19 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (článok I) Typ pripomienky: zásadná § 58m ods. 18 a 19 navrhujeme vypustiť Odôvodnenie: Povinnosť technickej blokácie niektorých webových sídiel považujeme za rozpornú s princípom technologickej a internetovej neutrality, ktorý je vlastný európskemu regulačnému rámcu elektronických komunikácií v zmysle Článku 3 ods. 3 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (ďalej len ako „Nariadenie Sieťovej neutrality“). Predmetné ustanovenie Nariadenia Sieťovej neutrality umožňuje poskytovateľom služieb prístupu k internetu blokovať obsah, aplikácie alebo služby alebo ich špecifické kategórie iba ak je to potrebné, a iba tak dlho, ako je potrebné, aby sa dodržali legislatívne akty EÚ alebo vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú v súlade s právom EÚ, ktorým poskytovateľ služieb prístupu k internetu podlieha, alebo opatrenia, ktoré sú v súlade s právom EÚ, ktorými sa vykonávajú takéto legislatívne akty EÚ alebo vnútroštátne právne predpisy, vrátane rozhodnutí súdov alebo orgánov verejnej moci s príslušnými právomocami; v opačnom prípade sa akékoľvek blokovanie obsahu, aplikácie alebo služby zakazuje. Nastavenie generálneho pravidla blokovania určitých webových stránok nespĺňa požiadavku na povolené časovo obmedzené blokovanie, a preto nebude v súlade s Nariadením Sieťovej neutrality. Zároveň predložený návrh novely je v rozpore so základnými slobodami, na ktorých je postavená a založená EÚ, čo v konečnom dôsledku znamená porušenie princípu voľného pohybu tovarov a služieb podľa čl. 56 a nasl. Zmluvy o fungovaní Európskej únie a čl. 59 tejto zmluvy o ďalšej liberalizácii služieb. Európska komisia v súvislosti s reguláciou internetových hazardných hier v júli 2014 vydala "Odporúčanie o zásadách ochrany spotrebiteľov a hráčov využívajúcich služby online hazardných hier a o predchádzaní hraniu online hazardných hier v prípade maloletých osôb (2014/478 / EU), v rámci ktorého uvádza celý rad opatrení, ktoré by mali členské štáty prijať. Žiadne z opatrení odporúčaných Európskou komisiou však nehovorí o blokovaní prístupu účastníkov k internetu. Rovnako predmetný návrh novely zákona o hazardných hrách nemusí byť v súlade s čl. 26 Ústavy SR, a to konkrétne s ústavne garantovaným právom na slobodné vyhľadávanie, prijímanie a rozširovanie informácií bez ohľadu na hranice štátu. Obsah webových stránok s online hazardnými hrami nepredstavuje informácie, ktoré by boli spôsobilé obmedzenia z dôvodu nevyhnutnej ochrany práv a slobôd iných, bezpečnosti štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. V prvom rade chceme upozorniť, že zablokovanie IP adresy je veľmi obšírne a nemusí vždy blokovať len konkrétnu webovú stránku s hazardnými hrami. V prípade spoločného hostingu môže takéto blokovanie znefunkčniť prístup aj na webové stránky, ktoré s hazardom nemajú nič spoločné, čím by dochádzalo k popretiu ústavného práva na informácie. V praxi sa preto používa blokovanie konkrétnych webových stránok. Ani tento prístup však nie je dokonalý, nakoľko pri využití kryptovaného spojenia cez https poskytovateľ internetového spojenia nevidí, kam je užívateľ smerovaný a nevie ho zablokovať. V prípade prevádzkovateľov online hazardných hier to bude ale zrejme štandardnom (minimálne na stránkach pre vkladanie peňazí, kreditných kariet a pod). Predložený návrh popiera aj princípy správneho správa a správneho trestania, kedy neprimerane rozširuje medze správnej úvahy Finančného riaditeľstva SR („FR SR“) a núti poskytovateľov služieb elektronických komunikácií a platobných služieb implementovať značne reštriktívne a veľmi invazívne opatrenie iba na základe stručného rozhodnutia správneho orgánu vo forme „zoznamu zakázaných ponúk“, bez riadneho a odôvodneného súdneho rozhodnutia. Umožniť blokovanie prístupu len na základe rozhodnutia FR SR vytvára pre Slovenskú republiku nebezpečný precedens. V Dánsku napr. rozhoduje o nelegálnosti stránky súd na základe podnetu od štátneho regulátora, s čím návrh nášho zákona nepočíta a dáva túto právomoc FR SR, ktoré si tým uzurpuje právo cenzurovať internetový obsah, pričom ani prípadné súdne preskúmanie a súdne rozhodnutie už nič nemusí zmeniť na skutočnosti, že pre prevádzkovateľa dlhodobo zablokovaného webu bude táto situácia likvidačná. Naviac v návrhu nie je transparentne zadefinované, kto je účastníkom správneho konania, pričom táto skutočnosť generuje značné riziko trvalého napádania rozhodnutí FR SR ako orgánu dozoru zo strany tak dotknutých subjektov, ako aj užívateľov – hráčov hazardných hier. V samotnom návrhu novely je neprimerane upravená aj aktualizácia zoznamu zakázaných ponúk na týždennej báze. Taká častá aktualizácia zoznamu vyvolá pre povinné subjekty neadekvátne personálne a technologicky zaťažujúce, až nerealizovateľné postupy a procesy. Ak by šlo o veľmi dynamický zoznam zakázaných ponúk, povinné subjekty by boli povinné vyvinúť nejaký nástroj, ktorým by sa tieto URL/IP adresy dali upravovať. Taktiež by bolo potrebné vytvoriť mechanizmy, ako bude Finančné riaditeľstvo zákazníkom podnikov komunikovať prípadné blokovania. Ako operátori nesledujeme, na aké web stránky naši zákazníci chodia, neumožňuje nám to legislatíva. Určite sa dá predpokladať zvýšený počet nespokojných zákazníkov. Navyše pri štátnych hraniciach bude možné pripojiť sa cez siete iných (zahraničných) poskytovateľov internetového spojenia, ktorí nebudú mať povinnosť blokovať zakázané ponuky. Opäť operátori, ktorí zákon dodržia, budú nespravodlivo znevýhodnení oproti operátorom, ktorí zákon plniť nebudú a taktiež voči OTT hráčom, ktorí nemajú vlastné siete, iba poskytujú obsah na infraštruktúre regulovaných operátorov. Predložený návrh stavia všetkých poskytovateľov elektronických komunikačných služieb v Slovenskej republike do značnej právnej neistoty. Budú nútení do úpravy technológií investovať značné finančné prostriedky, pričom výsledkom takejto investície je stav v rozpore s komunitárnym právom. Tento stav vytvorí potenciálne riziko súdnych žalôb na jednotlivých poskytovateľov služieb elektronických komunikácií zo strany subjektov, ktoré operátori technologickými opatreniami obmedzia (z pohľadu európskeho práva neoprávnene), ako aj zo strany užívateľov elektronických komunikačných služieb. Tiež je potrebné uviesť, že z technického hľadiska bude v praxi požadované obmedzenie prístupu neefektívne. Po implementácii akýchkoľvek technických opatrení jednotlivými operátormi sa veľmi skoro objavia technické nástroje (analogických príkladov je nemálo), ako tieto obmedzenia obísť, takže deklarovaný účel navrhovanej právnej úpravy bude zmarený, spolu s vysokými investíciami všetkých operátorov. Operátori na Slovensku aktuálne masívne investujú do rýchlych mobilných sietí 4G/LTE a pevných optických sietí, z ktorých investícií budú v prípade prijatia návrhu nútení v nemalej miere ukrojiť v prospech (v zmysle vyššie uvedeného) zbytočnej investície do tzv. „blacklistu“ – zoznamu zakázaných ponúk, čo žiadame reflektovať aj v Doložke vplyvov ako negatívny dopad na informatizáciu spoločnosti a podnikateľské prostredie. Ak však bude štát trvať na navrhovanej regulácii, mal by štát aj znášať všetky ňou vyvolané investície na strane podnikov elektronických komunikácií a poskytovateľov platobných služieb nakoľko ich účelom je výlučne naplnenie verejného záujmu štátu. Návrh je neprimerane všeobecný v otázke definície povinných subjektov – podnikov elektronických komunikácií. Nie je zrejmé, kto by mal byť primárne zodpovedný za dodržanie ustanovenia § 41 ods. 6 zákona 351/2011 (t.j. poskytovateľ elektronickej komunikačnej siete, ISP – poskytovateľ internetového pripojenia alebo poskytovateľ obsahu). V praxi sa môže jednať a často aj jedná o rôzne subjekty, z ktorých spravidla iba jeden má zmluvný vzťah s koncovým užívateľom. Nehovoriac o tom, že takto koncipované všeobecné a plošné riešenie môže postihnúť množstvo zahraničných užívateľov služieb telekomunikačných podnikov, zdržujúcich sa dočasne na území SR (z iných členských štátov EÚ aj iných krajín), pričom „blacklistom“ postihnuté webové sídlo môže byť v ich domovskej krajine riadne povolené a malo by im byť prístupné bez akýchkoľvek cezhraničných obmedzení. Navrhovaná regulácia teda zjavne postihne aj subjekty, vo vzťahu ku ktorým zjavne nie je potrebná a teda je nadbytočná. Návrh je teda aj v rozpore s európskymi ambíciami jednotného digitálneho trhu a prioritami slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bodu 7 Odporúčame preformulovať v bode 7 novú druhú vetu takto: ,,Hazardnou hrou je aj stávka, pri ktorej vklad do hry predstavuje rozdiel medzi cenou volania, textovej správy alebo multimediálnej správy stanovenou pre účasť na hazardnej hre a cenou volania, textovej správy alebo multimediálnej správy stanovenou poskytovateľom elektronickej komunikačnej služby pre odchádzajúce volania, odosielanie textových správ a odosielanie multimediálnych správ na geografické čísla 1ab) alebo na čísla účastníkov mobilnej siete vrátane ceny za volanie alebo odosielanie textovej správy alebo multimediálnej správy, ktorá je potvrdením účasti v hre.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab) znie: ,,1ab) § 2 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“ Odôvodnenie: Navrhované znenie bodu 7 je v súlade so znením zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“). Zároveň z § 44 zákona vyplýva, že zmluva o poskytovaní verejných služieb sa uzatvára medzi účastníkom a podnikom, pričom účastník hazardnej hry nemusí byť automaticky aj účastníkom podľa § 5 ods. 4 zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. III V úvodnej vete Čl. III odporúčame na konci nahradiť pred slovami ,,zákona č. 91/2016 Z. z.“ spojku ,,a“ čiarkou a za týmito slovami vložiť slová ,,a zákona č. 125/2016“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. V V úvodnej vete Čl. V odporúčame na konci nahradiť pred slovami ,,zákona č. 91/2016 Z. z.“ spojku ,,a“ čiarkou a za týmito slovami vložiť slová ,,a zákona č. 125/2016“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. V V texte poznámky pod čiarou č. 15a) v Čl. V odporúčame nahradiť slová ,,v znení neskorších predpisov“ slovami ,,v znení zákona...“ (číslo navrhovanej novely). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. III bodu 1 V bode 1 Čl. III odporúčame vypustiť za slovami ,,ods. 1, 3, 4 alebo“ skratku ,,ods.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Doložke vplyvov Doložka vplyvov neobsahuje informáciu o konzultáciách s podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné siete a služby. V tejto súvislosti upozorňujeme, že podľa informácií zverejnených Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=10702) poskytovalo ku koncu roka 2015 v Slovenskej republike pevný širokopásmový prístup k internetu 807 podnikov. Všetky tieto podniky, pričom mnohé z nich patria do kategórie malých a stredných podnikov budú návrhom zákona dotknuté. Táto skutočnosť by mala byť predmetom analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe Osobitnej časti k bodu 25 odporúčame v poslednej vete nahradiť slová „právnické osoby“ slovom „podnik“ v súvislosti s osobami vykonávajúcimi činnosti podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“ Podnik v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. je každá osoba, ktorá splnila oznamovaciu povinnosť, teda nejedná sa výlučne o právnickú osobu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail