Nesprávne označenie fragmentu

LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 25 V 25. bode návrhu zákona v § 15b ods. 2 sme toho názoru, že slovné spojenie „každý pondelok v kalendárnom mesiaci“ je nadbytočné, ak by zverejňovanie malo byť vykonávané každý pondelok (potom by postačovalo aj slovné spojenie „každý pondelok“) alebo je uvedené slovné spojenie neúplné, ak by mal byť zoznam zverejňovaný v iných lehotách ako každý pondelok (napríklad, ak by mal byť zoznam zverejňovaný každý prvý pondelok, je potrebné použiť slovné spojenie „každý prvý pondelok v kalendárnom mesiaci“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 54, § 29 ods. 2 písm. b) V 54. bode návrhu zákona v § 29 ods. 2 písm. b) navrhujeme slovo „problémové“ nahradiť slovom „nadmerné“. Odôvodnenie: Zosúladenie znenia s novo navrhovaným znením § 23 ods. 2 písm. b) návrhu zákona (48. bod návrhu zákona). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 98, § 54 ods. 4 K 98. bodu návrhu zákona Podľa navrhovaného znenia § 54 ods. 4 návrhu zákona by malo byť možné vykonať pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry formou záznamu, pričom škody tým spôsobené by mal znášať dozorovaný subjekt. Takúto úpravu považujeme z právneho hľadiska za nedostatočnú (keďže sa zasahuje do práv prevádzkovateľa hazardnej hry, malo by mať pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry povahu rozhodnutia a nie len záznamu), ako aj za rozpornú s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi v časti vylúčenia možnosti domáhať sa náhrady škody (a to aj v tom prípade, ak by pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry bolo vykonané v rozpore so zákonom, čo považujeme za rozporné najmä s právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V nadväznosti na uvedené navrhujeme, aby pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry bolo vykonané formou rozhodnutia (ktoré môže mať aj formu bezprostredného zásahu) a aby nebola eliminovaná náhrada škody, ak pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry bolo vykonané na základe nezákonného rozhodnutia alebo nezákonného/nesprávneho postupu príslušného orgánu verejnej správy. Navrhujeme preto takéto znenie § 54 ods. 4 návrhu zákona: „(4) Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, možno rozhodnutie o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry oznámiť ústne a uviesť ho do záznamu, ktorý vyhotoví orgán dozoru; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia je potrebné doručiť bez zbytočného odkladu. Proti rozhodnutiu o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry možno podať odvolanie do troch dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok; odvolací orgán o ňom rozhodne bez zbytočného odkladu. Pri pozastavení prevádzkovania hazardnej hry je orgán dozoru oprávnený zapečatiť výherné prístroje, prípadne iné zariadenia alebo systémy využívané pri prevádzkovaní hazardnej hry.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 98, § 54 ods. 3 písm. d) a e) V 98. bode návrhu zákona v § 54 ods. 3 navrhujeme písmená d) a e) uviesť v tomto znení: „d) nedodržanie povinností podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardných hier, alebo e) nedodržanie ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie hazardných hier alebo propagovanie hazardných hier.“. Odôvodnenie: Podľa navrhovaného znenia § 54 ods. 1 návrhu zákona, možno sankciu uložiť aj za porušenie iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako je zákon (o hazardných hrách). Z uvedeného dôvodu navrhujeme, aby sa možnosť pozastavenia prevádzkovania hazardnej hry vzťahovala aj na porušenie iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Súčasne v písmene d) bola vykonaná gramatická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 98, § 56 ods. 2 písm. d) V 98. bode návrhu zákona v § 56 ods. 2 písm. d) (po oprave označenia jednotlivých písmen ide o porušenie zákazu propagovať hazardné hry v rozpore so zákonom) navrhujeme slová „e) a f)“ nahradiť slovami „e), f) a i)“. Odôvodnenie: Navrhovaná úprava súvisí s navrhovanou úpravou § 12 zákona uvedenou v 7. bode týchto pripomienok k návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 101, § 57 ods. 2 písm. f) a g) V 101. bode návrhu zákona v § 57 ods. 2 písm. f) a g) je potrebné slovo „registra“ nahradiť slovami „registra vylúčených osôb“. Odôvodnenie: Vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v novo navrhovanom znení § 35 ods. 6 návrhu zákona (61. bod návrhu zákona), je potrebné vykonať uvedenú úpravu v 101. bode návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 102, § 58m ods. 13 V 102. bode návrhu zákona v § 58m ods. 13 je potrebné slová „registri fyzických osôb“ nahradiť slovami „registri vylúčených osôb“. Odôvodnenie: Vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v novo navrhovanom znení § 35 ods. 6 návrhu zákona (61. bod návrhu zákona), je potrebné vykonať uvedenú úpravu v 102. bode návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 98, § 54 ods. 8 V 98. bode návrhu zákona v § 54 ods. 8 navrhujeme za slová „ak úrok z omeškania“ vložiť slová „za všetky omeškania v danom kalendárnom roku“. Odôvodnenie: Precizovanie navrhovaného znenia daného ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 98, § 55 ods. 1 V 98. bode návrhu zákona v § 55 ods. 1 navrhujeme slová „b) až h)“ nahradiť slovami „b) až i)“. Odôvodnenie: Navrhovaná úprava súvisí s navrhovanou úpravou § 12 zákona uvedenou v 7. bode týchto pripomienok k návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 61 k § 35 ods. 6 navrhovaného materiálu: K čl. I k bodu 61 k § 35 ods. 6 navrhovaného materiálu: Požadujeme zosúladiť spracúvanie dokladov a zasielanie fotokópií dokladov, ktoré prevádzkovateľ hazardnej hry bude oprávnený spracúvať a požadovať od záujemcu o hazardnú hru (fyzická osoba) v prípade, že bude mať záujem hrať v herni a v prípade, že bude záujem zúčastniť sa hazardnej hry online. Požadujeme upraviť uchovávanie a likvidáciu kópií dokladov u prevádzkovateľa hazardnej hry. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Podľa navrhovaného znenia účasť na hazardnej hre nesmie byť povolená osobe, ktorá nie je staršia ako 18 rokov a osobe, ktorá je zapísaná v registri vylúčených osôb. Navrhované znenie rozoznáva, že v prípade, ak má záujemca záujem hrať hazardnú hru v herni predkladá na kontrolu doklad totožnosti, na rozdiel od toho, ak má záujemca záujem hrať hazardnú hru online, tak je povinný prevádzkovateľovi hazardnej hry zaslať elektronicky kópiu dokladu totožnosti a kópiu iného ďalšieho dokladu. Požadujeme, aby ak je to možné a zároveň postačujúce na dosiahnutie cieľa prevádzkovateľ hazardnej hry spracúval maximálne kópiu jedného dokladu, nie dvoch. V prípade, ak by sa o hru zaujímala osoba bez dokladu totožnosti (napríklad cudzinec) máme za to, že iba vtedy je vhodné a na účely zákona nevyhnutné, aby osoba zaslala prevádzkovateľovi hazardnej hry kópiu iného dokladu, ako dokladu totožnosti. Požadujeme tiež, aby navrhované znenie podrobnejšie upravilo, ako je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný kópie dokladov u seba spracúvať, najmä pokiaľ ide o ich ďalšie uchovávanie prípadne povinnosť ich likvidácie. V prípade, ak spracúvanie kópií dvoch dokladov totožnosti od fyzickej osoby, záujemcu o hazardnú hru vyplýva z iného zákona, požadujeme, aby bol na toto ustanovenie iného osobitného zákona vytvorený v navrhovanom zákone odkaz pod čiarou, a to z dôvodu právnej istoty. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 3,4,6,8 navrhovaného materiálu: K čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 3,4,6,8 navrhovaného materiálu: Požadujeme definovať pojem „správca registra vylúčených osôb“ s ohľadom na definíciu „prevádzkovateľa“, ako ju chápe zákon o ochrane osobných údajov. Navrhujeme definíciu správcu začleniť aj do § 2 „Vymedzenie pojmov“ zákona č. 171/2005 Z. z. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Z uvedených odsekov, ktoré sa venujú „správcovi registra vylúčených osôb“ (ďalej len „správca RVO“) nie je zrejmé, či sa správcom RVO na účely zákona č. 171/2005 Z. z. rozumie „prevádzkovateľ“ tohto informačného systému osobných údajov podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov. Nie je zrejmé, či správca má totožné právomoci, ako prevádzkovateľ, a teda či spracúva a prevádzkuje register vylúčených osôb, teda napríklad, či by si priamo voči nemu mohli dotknuté osoby uplatniť svoje právo podľa § 28 a nasledujúcich zákona o ochrane osobných údajov. Postrehli sme, že v čl. I v bode 18. navrhovaného materiálu predloženého v MPK ste určili, že orgán dozoru „Finančné riaditeľstvo SR“ vykonáva činnosti prevádzkovateľa informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier. V prípade ak register vylúčených osôb patrí pod tento informačný systém, je potrebné, aby to bolo v zákone explicitne uvedené. V prípade, že nie, je potrebné, aby prevádzkovateľ registra vylúčených osôb (ministerstvo/ním poverená právnická osoba) bol v zákone explicitne uvedený, ako prevádzkovateľ tohto informačného systému osobných údajov, prípadne, aby tento fakt bol zohľadnený priamo v texte zákona, nakoľko z terajšej úpravy to nie je priamo zrejmé. V prípade potreby si dovoľujeme navrhnúť napríklad nasledovné znenie: „Správca registra vylúčených osôb je na účely tohto zákona prevádzkovateľom tohto registra podľa osobitného zákona.“ a do poznámky pod čiarou by sa uviedol odkaz na zákon o ochrane osobných údajov/na § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov. V kontexte vyššie uvedeného si dovoľujeme uviesť, že v prípade, ak by Finančné riaditeľstvo SR a ani správca RVO nemali funkciu prevádzkovateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov, vznikol by závažný problém, nakoľko dotknuté osoby by sa so svojimi právami nemali na koho obrátiť, čo z hľadiska ochrany osobných údajov predstavuje zásadný problém, ktorý s ohľadom na súčasne platnú smernicu o ochrane osobných údajov 95/46/ES a všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov 2016/679 účinné od 25.5.2018 nie je možné akceptovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 3 písm. b) navrhovaného materiálu: K čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 3 písm. b) navrhovaného materiálu: Požadujeme zúžiť zoznam osobných údajov, ktoré sa do registra vylúčených osôb budú zapisovať. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov je „prevádzkovateľ povinný zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím obsahom alebo rozsahom zodpovedajú účelu a sú na jeho dosiahnutie nevyhnutné“. Domnievame sa, že na účely dosiahnutia požadovaného účelu nie je nevyhnutné spracúvať aj rodné číslo, ktoré je presným identifikátorom dotknutej osoby a aj dátum narodenia dotknutej osoby. Požadujeme preto, aby sa zúžil zoznam osobných údajov tak, aby sa spracúvali iba nevyhnutné osobné údaje o dotknutej osobe, prípadne, aby sa zoznam spracúvaných osobných údajov doplnil tak, aby, ak je to možné, presná identifikácia osoby bola zabezpečená spracúvaním iných údajov, ako rodného čísla. V prípade, ak je spracúvanie rodného čísla odôvodnené, nakoľko to z dôvodovej správy k tomuto bodu nevyplýva, navrhujeme zúženie zoznamu spracúvaných osobných údajov nasledovne: „rodné číslo ak je pridelené alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je“. Radi by sme opätovne dali do pozornosti potrebu zabezpečiť ochranu spracúvaných osobných údajov fyzických osôb a potrebu vypracovania bezpečnostného projektu podľa § 19 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bodu 56 V prípade, ak ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví rozsah technických noriem, v akom musí byť poverená skúšobňa akreditovaná, úrad upozorňuje, že je potrebné dodržiavať pravidlo nezozáväzňovania technických noriem, preto je potrebná ich citácia v poznámkach pod čiarou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 5 navrhovaného materiálu: K čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 5 navrhovaného materiálu: Požadujeme, aby sa podávanie vyhlásenia zúžilo iba na osobu, ktorá sama seba chce zaradiť do registra vylúčených osôb a požadujeme, aby osoby, ktorým bolo diagnostikované patologické hráčstvo boli do registra vylúčených osôb „zadávané“ iným spôsobom, a to napríklad na základe toho, že im bol uložený podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom (§ 51 ods. 3 písm. e) zákona č. 300/2005 Z. z. ), prípadne na základe toho, že im bola stanovená diagnóza „patologického hráčstva“. V danom prípade osoby, ktorým bol podmienečne odložený trest a uložený probačný dohľad, prípadne stanovená diagnóza patologického hráčstva by boli do registra vylúčených osôb „zadávané“ automaticky, na základe ustanovení tohto a iných osobitných zákonov a nie na základe vyhlásenia a dokladovacej povinnosti ich blízkej osoby. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: V prípade, ak bude osobu do registra vylúčených osôb zadávať blízka osoba na základe navrhovaného znenia je povinná okrem vyhlásenia predložiť prevádzkovateľovi hazardnej hry aj doklad o diagnostikovanej chorobe patologického hráčstva. Ide o údaj, ktorý je citlivým údajom dotknutej fyzickej osoby – patologického hráča a je to osobný údaj, ktorý sa týka jeho zdravia. Na základe § 13 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa spracúvanie tohto osobného údaja zakazuje. Výnimkou, kedy sa tento citlivý osobný údaj môže spracúvať, je iba súhlas dotknutej osoby podľa § 14 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov. Iné výnimky, ktoré zákon o ochrane osobných údajov stanovuje v § 14 na uvedenú situáciu nie sú použiteľné, nakoľko spracúvanie citlivých údajov o zdraví konkrétnej fyzickej osoby prevádzkovateľovi hazardnej hry nestanovuje žiadny osobitný zákon tak, ako to požaduje výnimka stanovená v § 14 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov; takýmto zákonom je napríklad zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vyžadovaním predloženia dokladu o diagnostikovanej chorobe patologického hráčstva od blízkej osoby by tak dochádzalo k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov. Naviac by sme chceli dať do pozornosti, že blízka osoba nemá zákonom garantované sprístupnenie alebo poskytnutie dokladu o diagnostikovanej chorobe patologického hráčstva, ktorá je nevyhnutnou prílohou k vyhláseniu blízkej osoby; z tohto dôvodu odporúčame preveriť možný nesúlad napríklad s § 24 a § 25 zákona č. 576/2004 Z. z., ktorý oprávňuje blízku osobu k nahliadnutiu do zdravotnej dokumentácie, ale až po smrti osoby a ak zároveň nie je oprávnenou osobou manžel alebo manželka zosnulej osoby, inak je prístup možný iba na základe splnomocnenia. Na základe vyššie uvedeného sa domnievame že vykonateľnosť „predloženia dokladu o diagnostikovanej chorobe patologického hráčstva“ od blízkej osoby v praxi, ak by sa vykonávala tak, ako je navrhovaná, by bola nesúladná so zákonom o ochrane osobných údajov a prípadne aj s inými osobitnými zákonmi. V tejto súvislosti by sme Vám radi dali do pozornosti mechanizmus, akým zadávanie dotknutých osôb do registra vylúčených osôb majú opravený v Českej republike v zákone č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách (najmä by sme Vám dali radi do pozornosti ustanovenia § 16 a §130 až 1 132 spomenutého zákona). Tiež by sme radi upriamili vašu pozornosť na textáciu, kedy blízka osoba predkladá vyhlásenie spolu s dokladom, teda by ho mala prevádzkovateľovi hazardnej hry predložiť a vziať si späť, no v textácii navrhovaného znenia sa predpokladá, že vyhlásenie aj doklad si bude prevádzkovateľ hazardnej hry „evidovať“ po dobu 5 rokov odo dňa ich predloženia blízkou osobou. Uvedená textácia si odporuje a ako je uvedené vyššie v odôvodnení, vykonateľnosť predloženia dokladu o diagnostikovanej chorobe patologického hráčstva od blízkej osoby koliduje so zákonom na ochranu osobných údajov, teda aj evidovanie takéhoto dokladu by bolo v rozpore so zákonom na ochranu osobných údajov. Navrhujeme, aby zadávanie osoby do registra vylúčených osôb bolo riešené inak tak, aby nedochádzalo ku kolízii so zákonom o ochrane osobných údajov a prípadne aj s inými osobitnými zákonmi. Tiež by sme radi upozornili, že navrhované znenie zákona nerieši, ako má prevádzkovateľ hazardnej hry po uplynutí 5 ročnej evidenčnej lehoty s dokladmi, ktoré získal, naložiť (možnosť likvidácie, archivácie a pod.). Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 4 prvá veta navrhovaného materiálu: K čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 4 prvá veta navrhovaného materiálu: Navrhovanou zmenou sa predpokladá zasielanie aj citlivých osobných údajov na dennej báze do registra vylúčených osôb, požadujeme preto zadefinovanie spôsobu, akým tento prenos údajov bude zabezpečený. Požadujeme tiež zadefinovanie účelu poskytovania osobných údajov z informačného systému úradu práce do registra vylúčených osôb formou odkazu na zákon o pomoci v hmotnej núdzi. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Spracúvanie citlivých osobných údajov v prostredí verejne prístupných počítačových sietí predstavuje z hľadiska bezpečnosti týchto údajov riziko, ktoré je potrebné eliminovať na najnižšiu možnú mieru. Požadujeme preto, aby sa do textu zákona zadefinoval spôsob, akým sa prenos osobných údajov do registra vylúčených osôb bude vykonávať, nakoľko prenos týchto údajov z bližšie neurčeného úradu práce nám nie je úplne jasný a z navrhovanej úpravy zreteľný. V prípade, že poskytovateľom údajov má byť Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „UPSVaR SR“) je potrebné, aby to bolo v texte takto uvedené. V prípade, že poskytovateľom osobných údajov bude UPSVaR SR je vhodné a účelné aj z pohľadu poskytovania osobných údajov, aby táto jeho súčinnosť bola v tomto zákone ošetrená odkazom napríklad na § 31 ods. 4 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Dôvodom na zakotvenie tohto odkazu je väčšia právna istota. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 70. k § 35a navrhovaného materiálu: K čl. I k bodu 70. k § 35a navrhovaného materiálu: Požadujeme definovanie „prevádzkovateľa hazardnej hry“ vo vzťahu k registru vylúčených osôb ako prevádzkovateľa (spoločného prevádzkovateľa) tohto registra; prípadne požadujeme, aby sa spracúvanie a uchovávanie vyhlásenia a dokladu predkladaného blízkou osobou a vyhlásenia predkladaného samotnou dotknutou osobou upravilo inak, tak, aby tieto uchovávalo a spracúvalo ministerstvo, ako zrejmý a jediný prevádzkovateľ tohto informačného systému osobných údajov (register vylúčených osôb). Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Radi by sme dali do pozornosti, že tým, že doklady, z ktorých budú získavať osobné údaje prevádzkovatelia hazardných hier, ktorí ich následne budú posielať správcovi registra máme za to, že tým čiastočne aj sami prevádzkovatelia hazardných hier nadobudnú postavenie prevádzkovateľa registra vylúčených osôb, nakoľko vyhlásenie a doklady budú „evidovať“ na základe navrhovaného znenia oni a nie ministerstvo, ako správca, možný prevádzkovateľ registra vylúčených osôb. Dotknutá osoba si teda bude musieť prípadné práva spojené s likvidáciou uvedených písomností uplatniť nie na ministerstve, ale u prevádzkovateľa hazardnej hry. Uvedená „dvojkoľajnosť“ prevádzkovateľstva nie je z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov žiadaná a môže, najmä vo vzťahu k dotknutým osobám, vyvolať právnu neistotu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 5 navrhovaného materiálu: K čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 5 navrhovaného materiálu: Požadujeme spresnenie formálnych náležitostí vyhlásenia. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: V navrhovanom znení zákona sa uvažuje, že osoba sa do zoznamu vylúčených osôb môže dať zapísať na základe vlastnej vôle, a to formou písomného vyhlásenia, do ktorého uvádza dotknutá osoba údaje podľa § 35a ods. 3 písm. a) b) a d) navrhovaného zákona. Domnievame sa, že z hľadiska právnej istoty by bolo vhodné, aby „tlačivo vyhlásenia“ bolo formalizované, teda aby zákon presne stanovil, aké náležitosti má mať, prípadne do prílohy tohto zákona sa navrhol jeho vzor. Dôvodom tejto požiadavky je, aby dotknuté osoby do vyhlásenia, nakoľko absentuje jeho vzor/predloha neuvádzali aj iné, zákonom nepožadované osobné údaje. Vyhlásenie na základe navrhovaného znenia zákona môže predložiť nielen sama dotknutá osoba, ale aj blízka osoba dotknutej osoby. Spresnenie „vyhlásenia“ požadujeme aj z dôvodu, že z navrhovaného znenia nie je jasné, či sa do vyhlásenia budú vpisovať aj osobné údaje blízkej osoby. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 8 navrhovaného materiálu: K čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 8 navrhovaného materiálu: Požadujeme spresnenie charakteristiky výstupu, aký dostane prevádzkovateľ hazardnej hry, ak bude zisťovať, či tá ktorá konkrétna osoba je alebo nie je evidovaná v registri vylúčených osôb. Požadujeme tiež precizovanie celého ustanovenia s ohľadom na podrobnejšie popísanie mechanizmu overovania, či sa osoba v registri vylúčených osôb nachádza, nakoľko zo znenia navrhovaného ustanovenia nie je zrejmé, či a aké osobné údaje musí zadať prevádzkovateľ hazardnej hry, aby sa dozvedel, či sa osoba - potenciálny hráč, v tomto nachádza. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Navrhujeme v zmysle vyššie uvedenej pripomienky precizovanie celého znenia odseku 8 navrhovaného ustanovenia tak, aby ako postup prevádzkovateľa hazardnej hry, tak výstup – odpoveď z registra, boli v zákone presnejšie uvedené. Vyššie uvedené požadujeme z dôvodu právnej istoty a aj s ohľadom na povinnosti a práva oprávnenej osoby prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorý bude túto povinný poučiť podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 70. k § 35a navrhovaného materiálu ako celku: K čl. I k bodu 70. k § 35a navrhovaného materiálu ako celku: Požadujeme konkrétne uvedenie, za akých okolností a kedy bude prevádzkovateľovi hazardnej ukončený /odopretý vzdialený prístup do registra vylúčených osôb v prípade, ak mu bude odobratá licencia na prevádzkovanie hazardných hier uvedených podľa navrhovaného znenia § 35a ods. 1 navrhovaného materiálu. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Podľa navrhovaného znenia sa v registri vylúčených osôb evidujú osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách uvedených v navrhovanom znení § 35 a ods. 1. V prípade, že prevádzkovateľovi hazardnej hry budú licencie na prevádzkovanie týchto hier online a v herniach odobraté máme za to, že by mu mal byť odopretý bezodkladne aj prístup do registra vylúčených osôb, nakoľko už nie je právny dôvod na to, aby do neho prístup mal. Túto situáciu navrhované znenie neupravuje, požadujeme preto zadefinovanie jasných podmienok odopretia prístupu do registra vo vyššie popísaných prípadoch. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k poznámke pod čiarou označenou ako 18ad): K čl. I k poznámke pod čiarou označenou ako 18ad): Požadujeme, aby sa poznámka pod čiarou viazala k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb v registri vylúčených osôb ako celku, teda k § 35a a nie iba k § 35a ods. 5, ako je to v navrhovanom znení. Požadujeme zmenu textácie poznámky pod čiarou nasledovne: „zákon č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb je predmetom navrhovaného ustanovenia § 35a ako celku, je preto potrebné, aby sa v oblastiach, v ktorých sa neuplatní tento osobitný zákon, tu zákon č. 171/2005 Z. z., sa uplatnil v potrebnom rozsahu zákon č. 122/2013 Z. z. v platnom znení. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail