Nesprávne označenie fragmentu

LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SIS (Slovenská informačná služba) Čl. I bod 70 § 35a V novelizačnom bode 70 sa znenie § 35a dopĺňa odsekom 9, ktorý znie: „(9) Správca registra zabezpečí prístup k údajom z registra Slovenskej informačnej službe na účely plnenia jej úloh.“. Odôvodnenie: Slovenská informačná služba navrhuje doplniť navrhované znenie § 35a o oprávnenie na prístup do Registra vylúčených osôb aj pre Slovenskú informačnú službu. Podľa navrhovanej právnej úpravy má prístup do Registra vylúčených osôb správca systému a prevádzkovateľ hazardných hier. Prístup do Registra vylúčených osôb je pre Slovenskú informačnú službu potrebný z dôvodu plnenia úloh Slovenskej informačnej služby podľa § 75 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. na účely verifikácie údajov preverovaných v rámci vykonávania bezpečnostných previerok navrhovaných osôb vo svojej pôsobnosti a poskytovania informácií o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovaných osôb zo svojich evidencií Národnému bezpečnostného úradu na jeho požiadanie. Okrem uvedeného sú údaje nachádzajúce sa v registri ďalším zdrojom na účely verifikácie údajov v rámci analyticko-informačnej činnosti, nakoľko Slovenská informačná služba získava a sústreďuje informácie o predmete spravodajského záujmu z rôznych zdrojov. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 6, § 2 písm. u) V 6. bode návrhu zákona navrhujeme v § 2 písm. u) za slová „bez licencie“ doplniť slová „udelenej alebo vydanej“. Odôvodnenie: Zosúladenie navrhovaného znenia so znením zákona, ktorý vo vzťahu k licenciám používa pojem udelená alebo vydaná. Súčasne dávame na zváženie, či je dostatočné v rámci novej definície zakázanej ponuky, aby táto bola obmedzená len na propagovanie hazardnej hry a prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, pretože najmä propagácia hazardnej hry bez licencie udelenej alebo vydanej podľa zákona môže byť vykonávaná aj iným spôsobom ako len prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete. Rozšírenie definície aj na iné spôsoby prevádzkovania alebo propagovania hazardnej hry by bolo možné vykonať napríklad aj vložením čiarky a slov „a to najmä“ za slová „podľa tohto zákona“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) čl. I bod 98 [§ 56 ods. 2 písm. h)] V novo navrhovanom znení § 56 ods. 2 písm. h) odporúčam číslovku/číslicu „1 000“ nahradiť číslicou „10 000“. Odôvodnenie: Zvýšením hornej sadzby sankcie sledujem účinok generálnej prevencie ako aj dosiahnutie ochranného účelu zákona vo vzťahu osobám mladším ako 18 rokov a fyzickým osobám zaevidovaným v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) §1 ods.1 zákona 171.2205 Z. z. 1. V § 1 ods. 1 zákona navrhujeme toto znenie písmena a): „a) podmienky prevádzkovania hazardných hier a propagovania hazardných hier,“. Vzhľadom na navrhované zmeny v zákone č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) navrhujeme, aby v úvodných ustanoveniach zákona (predmet a účel zákona) bolo vyjadrené aj to, že predmetom úpravy v zákone nie sú len podmienky prevádzkovania hazardných hier, ale aj podmienky ich propagovania; navrhovaná úprava súvisí aj s navrhovanou úpravou znenia písmena f) v citovanom ustanovení zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 2, § 1 ods. 3 V 2. bode návrhu zákona navrhujeme, aby znenie nového § 1 ods. 3 bolo uvedené v jednotnom čísle takto: „(3) Tento zákon sa vzťahuje na hazardnú hru dostupnú na území Slovenskej republiky.“. Odôvodnenie: Zosúladenie navrhovaného znenia § 1 ods. 3 s návrhom definície hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky (6. bod návrhu zákona). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) § 12 zákona č. 171.2005 Z. z. § 12 zákona navrhujeme doplniť písmenom i), ktoré znie: „i) iné osoby, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom uvedeným v písmenách a) až h).“. Odôvodnenie: Podľa navrhovaného znenia § 11 orgán dozoru vykonáva dozor nad dozorovanými subjektmi. Súčasne návrh zákona upravuje aj znenie § 12 zákona, ktoré dopĺňa o ďalšie subjekty, ktoré sa považujú za dozorované subjekty. Následne novo navrhované znenie § 13 upravuje, že orgán dozoru vykonáva dozor nielen nad dozorovanými subjektmi, ale aj nad „inými osobami, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom“, avšak dané subjekty (resp. ich definícia) sú uvedené prvýkrát až v § 13 návrhu zákona, pričom nie sú uvedené ani v § 11 návrhu zákona, ktorý definuje pôsobnosť orgánu dozoru a nie sú uvedené ani v § 12 návrhu zákona, ktorý upravuje dozorované subjekty. Navrhovanú úpravu považujeme za vnútorne rozpornú, a preto pre odstránenie možných výkladových a aplikačných problémov, ako aj v záujme presného vymedzenia pôsobnosti orgánu dozoru (v nadväznosti na čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky) navrhujeme, aby „iné osoby, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom“ boli zaradené medzi dozorované subjekty podľa § 12 návrhu zákona, čím sa rozšíri pôsobnosť orgánu dozoru aj na tieto subjekty. V prípade, ak bude prijatá navrhovaná zmena, je potrebné vykonať legislatívnu úpravu v súvisiacich ustanoveniach návrhu zákona, a to tak, že budú vypustené slová „iné osoby, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom“ v príslušnom gramatickom tvare (napríklad z § 13 ods. 1, 6, 7 a 9 návrhu zákona). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 18, § 11 ods. 2 písm. g) a h) K 18. bodu návrhu zákona V § 11 ods. 2 písm. g) a h) navrhujeme slovo „udelených“ nahradiť slovom „uložených“. Odôvodnenie: Zosúladenie terminológie s terminológiou používanou v účinnom znení zákona. Súčasne dávame na zváženie, či je použitie pojmu „prevádzkovateľ hazardnej hry“ v § 11 ods. 2 písm. g) a h) návrhu zákona dostatočné vo vzťahu k vymedzeniu toho, ktorý orgán sa považuje za odvolací orgán. Sme toho názoru, že takéto vymedzenie je úzke, pretože určuje odvolací orgán len vo vzťahu k tým správnym konaniam, ktoré sú explicitne uvedené v daných ustanoveniach, a to len za predpokladu, že účastníkom konania bude prevádzkovateľ hazardnej hry. Orgán dozoru však môže uložiť sankciu aj inému subjektu ako prevádzkovateľovi hazardnej hry (podľa § 54 ods. 1 návrhu zákona – 98. bod návrhu zákona – orgán dozoru uloží sankciu dozorovanému subjektu, ktorým sú aj iné subjekty ako prevádzkovateľ hazardnej hry), avšak návrh zákona už explicitne neupravuje odvolací orgán proti rozhodnutiu vydanému inému účastníkovi správneho konania ako je prevádzkovateľ hazardnej hry. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. 1 bod 7, druhá veta V 7. bode návrhu zákona navrhujeme toto znenie novej druhej vety: „Hazardnou hrou je aj taká hra, pri ktorej vklad prevyšuje cenu za volanie alebo odoslanie textovej správy alebo multimediálnej správy určenej podľa zmluvy uzatvorenej medzi účastníkom hry ako užívateľom alebo koncovým užívateľom a podnikom poskytujúcim verejné elektronické komunikačné siete alebo verejné elektronické komunikačné služby vrátane ceny za volanie alebo odoslanie textovej správy alebo multimediálnej správy, ktorá je potvrdením účasti na hre.“. Odôvodnenie: Navrhovaná zmena zohľadňuje zákonné definície hazardnej hry, stávky a vkladu tak, ako ich definuje účinné znenie zákona (§ 2 a 3 zákona), ako aj terminológiu vyplývajúcu z osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti elektronických komunikácií a služieb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 22, § 14 ods. 4 písm. a) V 22. bode návrhu zákona v § 14 ods. 4 písm. a) navrhujeme za slová „výkonom dozoru“ vložiť slová „a prizvanej osobe“. Odôvodnenie: Z dôvodu efektívneho vykonania činností prizvanou osobou pri vykonávaní dozoru, môže nastať situácia, kedy bude potrebné, aby prizvaná osoba bola oboznámená so skutočnosťami, ktoré podliehajú povinnosti mlčanlivosti podľa § 14 zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 21 K 21. bodu návrhu zákona Dávame na zváženie, či nie je potrebné, aby sa povinnosť mlčanlivosti v rozsahu ako je upravená v § 14 zákona nemala vzťahovať aj na prizvané osoby, ktoré podľa návrhu zákona majú mať vydávané poverenie na vykonanie dozoru, pričom aj pri výkone činností prizvanou osobou sa táto osoba môže oboznámiť so skutočnosťami, o ktorých by mala zachovávať mlčanlivosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 18, § 11 ods. 2 písm. f) K 18. bodu návrhu zákona V § 11 ods. 2 písm. f) navrhujeme za slová „v oblasti“ vložiť slovo „prevádzkovania“. Odôvodnenie: Zosúladenie označenia daného informačného systému s predchádzajúcimi ustanoveniami novo navrhovaného znenia § 11, kde bol použitý pojem „informačný systém v oblasti prevádzkovania hazardných hier“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 20, § 13 ods. 6,7 a 9 V 20. bode návrhu zákona v § 13 ods. 6, 7 a 9 navrhujeme slová „konaní vedených orgánmi štátnej správy a obcami v oblasti hazardných hier“ nahradiť slovami „konaní vedených v oblasti hazardných hier orgánmi štátnej správy v oblasti hazardných hier a obcami“. Odôvodnenie: Zosúladenie terminológie s účinným znením zákona (§ 10 ods. 1 zákona). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 20, § 13 ods. 9 V 20. bode návrhu zákona v § 13 ods. 9 navrhujeme za slová „dozorom na diaľku,“ vložiť slovo „pričom“. Odôvodnenie: Gramatická úprava z dôvodu jednoznačnosti daného ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 19,§ 12 písm. g) V 19. bode návrhu zákona v § 12 písm. g) navrhujeme za slovo „licencie“ vložiť slová „udelenej alebo vydanej“. Odôvodnenie: Zosúladenie s terminológiou používanou v účinnom znení zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 61, § 35 ods. 6 V 61. bode návrhu zákona navrhujeme v § 35 odsek 6 uviesť v tomto znení: „(6) Účasť na hazardných hrách je zakázaná osobám mladším ako 18 rokov a fyzickým osobám zaevidovaným v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier (ďalej len „register vylúčených osôb“); fyzickým osobám uvedeným vo vete pred bodkočiarkou je taktiež zakázaný vstup do herne. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný vykonať účinné opatrenia, aby sa fyzické osoby uvedené v prvej vete nemohli zúčastňovať hazardných hier. Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prevádzkuje niektorú z hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. b) až e), g) až i) a § 4 ods. 3 písm. d), nesmie umožniť účasť na hazardnej hre fyzickým osobám podľa prvej vety. Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry realizuje prostredníctvom internetovej siete, využíva na účely zabránenia účasti na hazardnej hre fyzickým osobám podľa prvej vety register vylúčených osôb a údaje z preukazu totožnosti a z ďalšieho dokladu, kópiu ktorých mu na tento účel zasiela fyzická osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre. Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej v herni a iných prevádzkach využíva na účely zabránenia účasti na hazardnej hre fyzickým osobám podľa prvej vety register vylúčených osôb a doklad totožnosti fyzickej osoby. Prevádzkovateľ hazardnej hry v herni je povinný v herni zabezpečiť stály dohľad, ktorý vykonáva fyzická osoba na základe pracovného pomeru s jedným z prevádzkovateľov hazardnej hry prevádzkovanej v tejto herni na základe individuálnej licencie a táto fyzická osoba musí byť v herni prítomná počas celého prevádzkového času herne. Prevádzkovateľ hazardnej hry a orgán dozoru majú právo na uvedené účely požadovať predloženie preukazu totožnosti.“. Odôvodnenie: Precizovanie znenia novo navrhovaného § 35 ods. 6 zákona v záujme eliminovania možného špekulatívneho výkladu ohľadom rozsahu zákazu a povinností prevádzkovateľa hazardnej hry. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 70 K 70. bodu návrhu zákona Sme toho názoru, že podmienka predloženia dokladu o diagnostikovanej chorobe patologického hráčstva blízkou osobou, ktorá je upravená v novo navrhovanom § 35a ods. 5 návrhu zákona, nie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti zdravotníctva, najmä však s § 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie. Vzhľadom na uvedené je na zváženie, či nie je potrebné, aby predmetom novelizácie vo forme ďalšieho článku v návrhu zákona bol aj citovaný zákon o zdravotnej starostlivosti v takom rozsahu, aby umožnil blízkej osobe alebo inak vymedzenej osobe získať údaje zo zdravotnej dokumentácie patologického hráča v nevyhnutnom rozsahu na to, aby mohla daná osoba podať žiadosť o zápis patologického hráča do registra vylúčených osôb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 44, § 21 ods. 5 písm. j) V 44. bode návrhu zákona v § 21 ods. 5 písm. j) navrhujeme slová „autorizovanou osobou“ nahradiť slovami „autorizovaným architektom alebo autorizovaným stavebným inžinierom“. Odôvodnenie: Zosúladenie terminológie so zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorý nepoužíva pojem „autorizovaná osoba“, ako aj precizovanie normatívneho textu tak, aby nevznikli pochybnosti o tom, aká autorizovaná osoba je oprávnená na vykonanie daných činností, keďže aj iné všeobecne záväzné právne predpisy používajú, resp. môžu používať (všeobecný) pojem autorizovaná osoba. Súčasne je potrebné v poznámke pod čiarou k odkazu 11d slová „Slovenskej národnej rady“ uviesť za slovami „§ 3 ods. 1 a 3 zákona“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 67, § 35 ods. 18 V 67. bode návrhu zákona v § 35 ods. 18 navrhujeme pripojenú vetu uviesť v tomto znení: „Prevádzkovať a propagovať súťaže, hry a kvízy, ktoré nie sú síce hazardnými hrami podľa tohto zákona, ale ktoré vyvolávajú nebezpečenstvo zameniteľnosti alebo sú zameniteľné, zhodné alebo podobné štátnej lotérii alebo ktoré využívajú princíp alebo podstatu hazardnej hry, ktorá je štátnou lotériou, sa zakazuje.“. Odôvodnenie: Vzhľadom na snahy prevádzkovateľov hazardných hier obchádzať zákon a poskytovať hráčom hazardné hry, ktoré svojou podstatou predstavujú hazardnú hru, ktorá je podľa zákona považovaná za štátnu lotériu, navrhujeme precizovanie a doplnenie znenia § 35 ods. 18 zákona tak, aby sa minimalizovala možnosť prevádzkovať hazardné hry, ktoré sú nielen (priamo) zameniteľné s hazardnými hrami, ktoré sú považované podľa zákona za štátnu lotériu, ale ktoré čo i len vyvolávajú nebezpečenstvo zameniteľnosti alebo ktoré využívajú princíp danej hazardnej hry, ktorá je považovaná za štátnu lotériu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 24 K 24. bodu návrhu zákona Vzhľadom na postavenie prizvanej osoby pri vykonávaní dozoru, sme toho názoru, že predmetom úpravy v zákone, by mali byť aj práva a povinnosti prizvanej osoby pri vykonávaní dozoru. Aj keď návrh zákona upravuje niektoré práva a povinnosti prizvanej osoby, vzhľadom na odstránenie pochybností sa javí ako vhodné rozšíriť tieto práva a povinnosti aj o ďalšie práva a povinnosti súvisiace s vykonaním dozoru, a to najmä o rozšírenie a) možnosti vylúčenia z vykonávania dozoru podľa § 15 ods. 2 návrhu zákona aj na prizvanú osobu (§ 15 ods. 2 návrhu zákona), b) oprávnení podľa § 15 ods. 4 písm. a), b) bod 2. a d) návrhu zákona aj na prizvanú osobu, c) povinností podľa § 15 ods. 5 písm. e) a f) aj na prizvanú osobu. Vykonanie takejto úpravy by bolo aj v súlade so znením § 15 ods. 8 návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 25 K 25. bodu návrhu zákona dávame na zváženie úpravu znenia § 15b ods. 1 a 2 návrhu zákona tak, aby bolo možné kontrolovať aj zakázané ponuky prevádzkované, ale najmä propagované, aj inými prostriedkami ako verejnými elektronickými komunikačnými sieťami, a to napríklad nahradením slov „vyhľadávanie zakázaných ponúk formou“ slovami „vyhľadávanie zakázaných ponúk najmä formou“ a vypustením slov „na diaľku“, ktoré sa nachádzajú na konci vety. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail