LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - §171o ods. 2 Navrhujeme definovať o aké ťarchy na majetku sa má jednať. Odôvodnenie: Existuje viacero druhou tiarch, pričom zákonodarca má pravdepodobne na mysli ťarchy zabezpečujúce splnenie pohľadávky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171l ods. 4 poslednú vetu § 171l ods. 4 poslednú vetu odporúčame vypustiť a nahradiť nasledovným znením „Ak prebieha konanie o určenie popretej pohľadávky, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, súd konanie preruší. Len čo odpadne prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo, pokračuje súd v konaní i bez návrhu.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 11 k § 171zc návrhu zákona: Žiadame zosúladiť ustanovenia § 171zc s ustanoveniami týkajúcimi sa konania o dedičstve upravenými v § 158 a nasl. Civilného mimosporového poriadku. Z § 171zc návrhu nie je zrejmé, u koho sa má osoba, ktorá je dedičom, „prihlásiť“, ako sa takéto prihlásenie uskutočňuje a taktiež nie je zrejmé prepojenie konkurzného konania na prebiehajúce dedičské konanie podľa Civilného mimosporového poriadku. Zároveň nie je v návrhu zákona upravené, aké procesné postavenie bude mať štát, ak mu dedičstvo po poručiteľovi pripadne ako odúmrť. V § 171zc ods. 1 návrhu zákona je ustanovené, že ak sa niektorý dedič prihlási, od toho času s ním súd koná ako s účastníkom konania. Z predmetného ustanovenia ani z ustanovenia §171zm návrhu zákona však nie je zrejmé, aké postavenie ako účastník konania takýto dedič má. V § 171zc ods. 2 návrhu zákona je uvedené, že správca je i naďalej oprávnený nakladať s konkurznou podstatou; koná v mene a na účet dedičov. Návrh zákona však vo svojich ustanovenia ďalej nerieši situáciu, ako postupuje správca v prípade, že dedič, resp. dedičia nesúhlasia s konaním v ich mene a na ich účet alebo dedičia dedičstvo odmietnu. V § 171zc ods. 3 návrhu zákona je uvedené, že neznámym dedičom sa doručuje cez Obchodný vestník. Uvedené ustanovenie je nejednoznačné, a to najmä v spojitosti s ustanovením § 171zc ods. 1 návrhu, kde je uvedené, že súd nezisťuje okruh dedičov. Z uvedeného teda nie je zrejmé, či súd síce nezisťuje okruh dedičov, ale predpokladá ich existenciu a preto vždy neznámym dedičom doručuje cez Obchodný vestník. Zároveň však upozorňujeme, že príslušný súd v dedičskom konaní podľa § 1175 Civilného mimosporového poriadku dedičov zisťuje. Žiadame preto upraviť znenie § 171zc tak, aby bolo v súlade a najmä vo vzájomnej nadväznosti s ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku, ktoré upravujú dedičské konanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zb ods. 2 posledná veta § 171 zb ods. 2 posledná veta odporúčame upraviť znenie v zmysle poznámky k bodu 50, a odporúčame vypustiť slovo „tiež“, a upozorňujeme na častý nesúlad pojmoslovia končí, zrušuje pričom zákon pozná exaktný proces, súd rozhoduje o zrušení konkurzu z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku na návrh. Aktívna procesná legitimácia na podanie tohto návrhu patrí správcovi. Tento návrh je možné podať až po splnení konečného rozvrhu výťažku (teda po uspokojení veriteľov v súlade s rozvrhom). Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11.bod § 166 Do § 166 návrhu novely zákona odporúčame medzi predpoklady oddlženia formou konkurzu zaradiť aj tzv. predpoklad minimálneho uspokojenia veriteľov, ako je to napr. v Českej republike (30 %). Návrh novely je predložený v takom znení, že dlžník v prípade oddlženia formou konkurzu nemusí mať žiaden majetok a aj tak môže úspešne absolvovať proces oddlženia, t. j. zbaví sa 100 % výšky svojich dlhov. S minimálnym uspokojením nezabezpečených veriteľov vo výške 30 % počíta aj navrhovaná úprava oddlženia formou splátkového kalendára. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11. bod Súčasný návrh novely počíta s možnosťou požiadať o „osobný bankrot“ raz za desať rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára. Obávame sa, že táto lehota je krátka a skutočnosť, že raz za desať rokov môže dlžník požiadať o osobný bankrot, nebude dlžníkov motivovať k plneniu záväzkov. Preto odporúčame túto lehotu predĺžiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11.bod Návrh novely zákona nepočíta s veriteľským návrhom na vyhlásenie konkurzu ak je dlžníkom fyzická osoba. Uvedený koncept sa nám javí ako „diskriminačný“ a preto odporúčame veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu vhodne zapracovať aj do znenia novely. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačný bod 11. § 168 ods. 2 Odporúčame slovo "písmena" nahradiť skratkou "písm.", ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačný bod 11. § 168 ods. 1 písm. g) Odporúčame slovo "pohľadávky" nahradiť slovom "pohľadávka", ide o gramatickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačný bod 11. § 171j ods. 3 Odporúčame v prvej vete slovo "ktorú" nahradiť slovom "ktorá", ide o gramatickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačný bod 2. a 3. Odporúčame slovo "odsek" nahradiť skratkou "ods.", ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I bod 9. Navrhujeme nové znenie „doterajšie písmená a) až f) sa označujú ako písmená b) až g)". Z dôvodu nesprávneho uvedenia zmeny existujúcich ustanovení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 10.bod Po novelizovaní prvej vety § 148 ods. 4 sa javí druhá a tretia veta ako nadbytočná a navrhujeme ich vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) čl. I 11.bod § 169 ods. 1 písm. c) a d) Aj napriek zdôvodneniu uvedenému v dôvodovej správe k novele zákona (princíp pari passu) nie je možné súhlasiť s „vyradením“ pohľadávky zo zmenky (§ 169 ods. 1 písm. c)) a pohľadávky zo zmluvných pokút resp. iných obdobných súkromnoprávnych nárokov (§ 169 ods. 1 písm. d)) z uspokojenia v prípade oddlženia. Takýto názor zastávame z dôvodu, že veriteľ takýchto nárokov sa dostáva do nevýhodného postavenia, najmä v prípade, ak má veriteľ voči dlžníkovi (najmä fyzickej osobe podnikateľovi) pohľadávku zo zmenky, resp. pohľadávku tvoriacu len zmluvnú pokutu. Uvedené súkromnoprávne inštitúty sa v podnikateľskom prostredí (dlžník ako fyzická osoba - podnikateľ) využívajú dosť často. Odporúčame preto ustanovenia § 169 ods. 1 písm. c) a d) z novely zákona vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11.bod § 171b ods. 2 Navrhujeme upraviť skúmanie poctivého zámeru dlžníka súdom v niektorých aplikovateľných prípadoch uvedených v § 171b ods. 2 už v štádiu konkurzného konania a konania o určení splátkového kalendára (t. j. sudcovská kontrola poctivého zámeru dlžníka). Veriteľ by bol oprávnený podať návrh na zrušenie oddlženia len v tých prípadoch podľa § 170b ods. 2, ktoré by mohli nastať až po rozhodnutí o oddlžení (napr. neplnenie splátkového kalendára). Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačný bod 11. § 171p ods. 1 Odporúčame zosúladiť znenie prvej vety odseku 1 s ostatnou časťou tohto ustanovenia, pretože pokiaľ (v prvej vete uvedené) vyhlásením konkurzu zaniká BSM, nie je logicky možné, aby do konkurznej podstaty (druhá veta) patril všetok majetok v BSM, pretože v tomto čase už majetok v BSM nie je. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11. bod § 169 ods. 1 písm. e) Navrhujeme, aby boli za nevymáhateľné považované pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. Nie je zrejmé prečo by mali byť vymáhateľné v oddlžení aj pohľadávky, ktoré patria spriaznenej osobe a vznikli po podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu a pred vyhlásením konkurzu, ako to vyplýva z navrhovaného znenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11. bod § 170 ods. 1 písm. a) Nie je zrejmé, prečo sa za „starý dlh“ považujú iba pohľadávky, ktoré vznikli „pred kalendárnym mesiacom“, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo podaný návrh na určenie splátkového kalendára, a nie tie, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu alebo podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. Nie je zrejmé, akým režimom sa budú spravovať pohľadávky, ktoré vznikli v kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo podaný návrh, avšak ešte pred vyhlásením konkurzu alebo podaním návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačný bod 11. § 171zn Odporúčame uviesť do súladu názov ustanovenia a jeho znenie a takisto odporúčame doplniť do tohto ustanovenia procesný následok neúplného a nezrozumiteľného podania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačný bod 11. § 171z (prvý) Odporúčame zmeniť označenie tohto paragrafu na "§ 171w", keďže toto ustanovenie nasleduje po § 171v a predchádza ustanoveniu § 171x. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail