LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) §206 d ods. 5 prvá veta §206 d ods. 5 prvá veta, odporúčame vypustiť slovo „už“ a slovo „plynutia“ a nahradiť slovo „jeden celý rok“ slovom „jeden kalendárny rok“ alebo „uplynulo 365 dní nepretržite“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171zn § 171zn upozorňujeme na nesúlad ustanovenia s § 14 ods. 1 ZKR: „Ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania inak v rovnakej lehote uznesením poučí navrhovateľa o nedostatkoch návrhu a vyzve ho, aby tieto nedostatky v lehote 10 dní odstránil.“ a odporúčame predmetné ustanovenie dať do súladu s § 14 ZKR ods. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) §171 zr ods. 2 §171 zr ods. 2 odporúčame nahradiť v slove „§ 204 písmeno a), f) a o)“ slovom „§ 204 písm. a),f) a o) znie:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171a § 171a odporúčame zmeniť názov na „Zrušenie oddlženia a zrušenie splátkového kalendára pre nepoctivý zámer“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171a ods. 1 prvá veta § 171a ods. 1 prvá veta navrhujeme za slovný spojením „ domáhať sa zrušenia oddlženia“ doplniť „alebo zrušenia splátkového kalendára“, Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171t ods. 2 posledná veta § 171t ods. 2 posledná veta, navrhujeme z dôvodu duplicity v ods. 1 odstrániť znenie poslednej vety, ktorá znie „Zástupca veriteľov je povinný konať v spoločnom záujme veriteľov, pokynmi veriteľov však nie je viazaný“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171b ods. 3 § 171b ods. 3 sa uvádza „významnejší majetok“ v kontexte uvedeného nie je zrejmé, čo sa považuje za významnejší majetok. Pre odstránenie pochybností navrhujeme tento pojem bližšie zadefinovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171a ods. 2 § 171a ods. 2 odporúčame z dôvodu textácie v predchádzajúcich ustanoveniach zameniť slovné spojenie „o zrušení splátkového kalendára alebo o zrušení oddlženia“ na spojenie „o zrušení oddlženia a zrušení splátkového kalendára“, Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171a ods. 2 § 171a ods. 2 navrhujeme z dôvodu textácie v predchádzajúcich ustanoveniach zameniť slovné spojenie „o zrušení splátkového kalendára alebo o zrušení oddlženia“ na spojenie „o zrušení oddlženia a zrušení splátkového kalendára“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171a ods. 4 § 171a ods. 4 posledná veta navrhujeme za slovným spojením „od zrušenia oddlženia“ doplniť „alebo zrušenia splátkového kalendára“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171b ods. 2 písm. d) § 171b ods. 2 písm. d) navrhujeme v kontexte ods. 1 zmeniť slovo „vyžadovanú“ na „potrebnú“, a slovo „požadovať“ na slovo „vyžadovať“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171a ods. 4 § 171a ods. 4 prvá veta navrhujeme doplniť za slovným spojením „Zrušením oddlženia“ doplniť „alebo zrušením splátkového kalendára“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 166 až 171zr Navrhujeme v časti zákona venovanej konkurzu vyhláseného na majetok fyzickej osoby dlžníka po vyhlásení konkurzu označovať ako úpadcu. Odôvodnenie: Ako dlžník je označovaná aj osoba, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj dlžník takejto osoby (napr. v § 171j). Ustanovenia zákona tak pôsobia zmätočne a môžu vyvolať výkladové problémy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 171zc ods. 1 Navrhujeme na záver ustanovenia doplniť vetu: „Uznesenia súdu a iné písomnosti sa dedičom, ktorých pobyt nie je známy, doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku.“. Odôvodnenie: Formulácia tak ako je použitá v predloženom návrhu zákona je veľmi zjednodušená, nie je dostatočne presná a jednoznačná na to, aby bola obsiahnutá v zákone. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 11 k § 171zr návrhu zákona: Predkladateľ uvádza, že problematika návrhu nie je upravená v práve Európskej únie. Upozorňujeme, že problematika návrhu zákona je upravená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015). Nariadenie (EÚ) 2015/848 v čl. 3 popisuje postup súdov pri hlavnom isnsolvenčnom konaní, ktoré sa odvíja od určenia centra hlavných záujmov dlžníka. Žiadame preto v § 171zr odkázať formou poznámky pod čiarou na predmetné nariadenie (EÚ) 2015/848. Zároveň upozorňujeme, že určovanie centra hlavných záujmov dlžníka je upravené aj v rozsudkoch Európskeho súdneho dvora (napr. rozsudok ESD vo veci C 396/09 Interedil Srl, v likvidácii, proti Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA), žiadame preto túto skutočnosť uviesť v doložke zlučiteľnosti a osobitnej časti dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K osobitnej časti dôvodovej správy: Žiadame predkladateľa, aby prepracoval osobitnú časť dôvodovej správy tak, aby odôvodnenia k jednotlivým bodom neobsahovali iba opis, resp. prepis znenia z návrhu zákona. Táto požiadavka vyplýva z čl. 19 ods. 4 Legislatívnych pravidiel vlády SR, kde je ustanovené, že osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých navrhovaných ustanovení – teda obsahuje vysvetlenie, prečo sú jednotlivé ustanovenia navrhované v takomto znení. Z toho istého článku Legislatívnych pravidiel vlády SR tiež vyplýva, že do odôvodnenia jednotlivých navrhovaných ustanovení sa nepreberá text týchto ustanovení, ani text a argumentácia už obsiahnutá vo všeobecnej časti dôvodovej správy. Žiadame prepracovať a uviesť do súladu s Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 11 k § 171k návrhu zákona: V § 171k ods. 1 návrhu zákona žiadame špecifikovať „dlžníka“, ktorý je oprávnený vypovedať predmetnú zmluvu. Ustanovenie v predloženom znení umožňuje vypovedať zmluvu ktorémukoľvek dlžníkovi, keďže v ňom nie je uvedené, že tak môže urobiť iba dlžník, ktorý podal návrh na vyhlásenie konkurzu a tento návrh bol súdom akceptovaný. Takéto ustanovenie by mohlo narúšať právnu istotu a stabilitu zmluvného práva. Zároveň nie je zrejmé, od akej „inej zmluvy“ je dlžník oprávnený odstúpiť, ako je uvedené v § 171k ods. 2 návrhu zákona. Žiadame § 171k návrhu zákona preformulovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 11 k § 171g návrhu zákona: V § 171g ods. 2 návrhu zákona je uvedené, že „návrh sa podáva ne predpísanom tlačive.“. V uvedenom ustanovení je potrebné doplniť, že ide o „návrh na vyhlásenie konkurzu“, keďže v zákone nebola zavedená legislatívna skratka „návrh“. Zároveň je potrebné v návrhu zákona uviesť, kto takéto predpísané tlačivo vydá a kde sa bude zverejňovať. Taktiež je potrebné formou odkazu špecifikovať, že „všeobecnými náležitosťami návrhu“ sú náležitosti podľa § 127 Civilného sporového poriadku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - §171zd ods. 2 Navrhujeme znížiť časový horizont, za ktorý má dlžník predkladať súdu prehľad výdavkov a príjmov, očakávaných výdavkov a príjmov a daňové priznania z piatich rokov na dva roky. Odôvodnenie: Predkladanie prehľadov a daňových priznaní za 5 rokov spätne a očakávaných výdavkov a príjmov 5 rokov do budúcnosti považujeme za zbytočné zaťažovanie dlžníka. Navyše akékoľvek očakávania urobené 5 rokov do budúcnosti sú viac ako nesplniteľné. Zákonodarca týmito podmienkami nenapĺňa proklamovaný cieľ zákona a to zjednodušenie prístupu fyzickým osobám k oddlženiu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: Problematika návrhu zákona je upravená v nariadení (EÚ) č. 2015/848, žiadame preto toto nariadenie uviesť v doložke zlučiteľnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail