LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 171z Náklady konkurzu ods. 1 Navrhujeme do § 171z ods. 1 doplniť písm. c) v znení „poistné na verejné zdravotné poistenie“ a písm. c) a d) označovať ako písm. d) a e). Odôvodnenie: Právna úprava obsiahnutá v § 171z nie je postačujúca na riešenie pohľadávok proti podstate. Nie je riešená otázka pohľadávok napr. zo zdravotného poistenia, ktoré vzniknú počas konkurzu. Ak je konkurz vyhlásený na majetok fyzickej osoby oprávnenej podnikať, prípadne fyzickej osoby, ktorá má počas konkurzu vo vzťahu k zdravotnej poisťovni postavenie samoplatiteľa, zdravotnej poisťovni neustále vznikajú nové pohľadávky. Tieto pohľadávky by mali byť jednoznačne považované za pohľadávky proti podstate a mali by byť zdravotnej poisťovni uhradené v plnej výške. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 171h Do § 171h navrhujeme explicitne upraviť povinnosť súdu zverejniť rozhodnutie o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka v Obchodnom vestníku, rovnako, ako je táto povinnosť súdu explicitne upravená v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby. Odôvodnenie: V § 171h táto povinnosť súdu absentuje, pričom v zmysle § 171s ods. 4 je výslovná povinnosť správcu o vyhlásení konkurzu upovedomiť len toho veriteľa, ktorý je fyzickou osobou. Z ustanovení zákona tak nie je jednoznačne zrejmé, ako sa o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka má dozvedieť veriteľ, ktorý je právnickou osobou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 171l a 171m Navrhujeme upraviť tak, aby k zastaveniu súdnych konaní a exekučných konaní došlo ex lege vyhlásením konkurzu, obdobne, ako to je v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby. Odôvodnenie: Ak totiž majú byť tieto konania zastavené, ako navrhuje predkladateľ zákona, až na základe rozhodnutia súdu, až do rozhodnutia súdu bude súbežne vedené aj súdne, prípadne exekučné konanie, aj konkurz, čo nie je žiaduce. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 171x Navrhujeme vypustiť dlžníka ako osobu oprávnenú vykúpiť majetok z konkurznej podstaty. Odôvodnenie: Zrejme nie je žiaduce, aby bolo právo vykúpiť majetok z podstaty zákonom garantované aj dlžníkovi. Ak predsa má dlžník peňažné prostriedky na vykúpenie svojho majetku z podstaty nemožno ho považovať za platobne neschopného, a teda nemôže spĺňať podmienky na vyhlásenia konkurzu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171t ods. 3 § 171t ods. 3 predposledná veta odporúčame vypustiť slovné spojenie „bežné pravidlá v konkurze“ a nahradiť konkrétnymi ustanoveniami v zákone pre schôdzu veriteľov (§ 35 a nasl.) Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 171b ods. 2 písm. b) Navrhujeme uviesť v zákone definíciu „drobných veriteľov“. Odôvodnenie: Z dôvodu určitosti navrhujeme presne stanoviť, čo sa rozumie pod pojmom „drobný veriteľ“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 171zc Navrhujeme vypustiť ustanovenie § 104. Odôvodnenie: V súvislosti s právnou úpravou obsiahnutou v § 171zc je potrebné vypustiť § 104. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 11 k § 171b návrhu zákona: V § 171b návrhu zákona žiadame prehodnotiť ustanovenia týkajúce sa prísnejšieho a miernejšieho posudzovania poctivého zámeru. Tieto ustanovenia by mohli byť diskriminačné a teda v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a taktiež v rozpore s čl. 21 Charty základných práv Európskej únie, podľa ktorého sa okrem iných zakazuje aj akákoľvek diskriminácia z dôvodu sociálneho pôvodu, majetku a veku. Zároveň takéto posudzovanie poctivého zámeru môže v aplikačnej praxi priniesť problém aj v tom, že dlžník môže byť zaradený do oboch skupín posudzovania poctivého zámeru- t.j. môže byť osobou so základným vzdelaním, v dôchodkovom veku, mať vážne zdravotné problémy, trvalo stratiť obydlie a zároveň byť osobou, ktorá mala významnejší majetok, skúsenosti s podnikaním a pôsobiť ako vedúci pracovník. Z ustanovení návrhu zákona nie je zrejmé, ako sa bude postupovať pri posudzovaní poctivého zámeru takéhoto dlžníka. Taktiež z ustanovenia § 171b ods. 3 nie je jasné, čo predstavujú „iné osobitné životné skúsenosti“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 171zd až 171zl Navrhujeme doplniť ustanovenia týkajúce sa prihlasovania pohľadávok veriteľov v konaní o splátkovom kalendári. Odôvodnenie: V časti zákona venovanej splátkovému kalendáru úplne absentuje úprava prihlasovania pohľadávok veriteľov (tak, ako je to v prípade reštrukturalizácií). Nie je tak zrejmé, ako sa správca, ktorý má zostaviť návrh splátkového kalendára, dozvie o veriteľoch a ich pohľadávkach, nie je zrejmé v akej lehote, v akej forme, akým spôsobom a u koho si majú veritelia prihlásiť svoje pohľadávky v prípade, ak bude dlžníkovi poskytnutá ochrana pred veriteľmi. Nie je zrejmé ani to, aké pohľadávky si môžu veritelia prihlasovať, aké účinky má neprihlásenie pohľadávky, nie je zrejmé, aké postavenie budú mať pohľadávky vzniknuté počas plnenia splátkového kalendára. Či bude možné prihlásené pohľadávky poprieť, ak áno, aké možnosti obrany má veriteľ v prípade, ak sa s dôvodmi popretia nestotožňuje. Nie je zrejmé ani to, aké prostriedky obrany bude mať veriteľ dlžníka, ak si dlžník nebude voči veriteľovi plniť povinnosti vyplývajúce mu zo splátkového kalendára. Právna úprava nezohľadňuje ani osobitné postavenie pohľadávok štátnych veriteľov, ktorí môžu byť poskytovateľmi štátnej pomoci. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 171zf ods. 1 Navrhujeme vypustiť vetu „Ak súd určí splátkový kalendár, exekučný súd bez zbytočného odkladu tieto exekúcie zastaví.“. Odôvodnenie: V zmysle ustanovenia § 171zf ods. 3 účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú „ex lege“ zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom vestníku. Preto platí, že exekúcia je zastavená momentom zverejnenia uznesenia. Stanovovať povinnosť exekučnému súdu zastavovať exekúciu sa javí ako duplicitné a môže priniesť aplikačné problémy, kedy nemusí byť jasné, či je exekúcia zastavená „ex lege“ alebo až rozhodnutím exekučného súdu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - §171ze ods. 1 písm. e) Navrhujeme zosúladiť znenie s § 166 ods. 2. Odôvodnenie: V § 166 ods. 2 je uvedené, že dlžník je oprávnený sa domáhať zbavenia svojich dlhov konkurzom alebo splátkovým kalendárom iba raz za 10 rokov. Táto lehota nekorešponduje s lehotou uvedenou v §171ze ods. 1 písm. e), podľa ktorej súd poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi ak zistí, že od posledného poskytnutia ochrany pred veriteľmi uplynuli aspoň 3 roky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 168 ods. 1 písm. g) § 168 ods. 1 písm. g) odporúčame slovo „nepeňažná“ nahradiť slovom „nepeňažné“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171z prvá veta § 171z prvá veta „Pohľadávky sa správca pokúsi vymôcť“ odporúčame celú prvú vetu vypustiť.... postavenie správcov, práva a povinnosti správcov, ktorí vykonávajú činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení upravuje zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení neskorších predpisov a predpokladáme, že správcovia poznajú svoje práva a povinnosti a nie je potrebné preto im to pripomínať, dokonca len ako možnosť, že sa pokúsia...... Pre doplnenie dohľad nad výkonom správcovskej činnosti patrí do pôsobnosti ministerstva spravodlivosti a je teda veľký predpoklad, že ministerstvo má vedomosť o kompetenciách správcov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171z ods. 2 druhá veta § 171z ods. 2 druhá veta odporúčame vypustiť slovo „ v plynutí“ pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171z ods. 2 § 171z ods. 2 odporúčame vypustiť slovo „ohľadom“ pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171x ods. 3 § 171x ods. 3 odporúčame presunúť pod § 171y ako logicky nadväzujúce ustanovenie, keďže § 171y je venovaný právnemu inštitútu predkupného práva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171z ods. 1 § 171z ods. 1 odporúčame nahradiť „Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú“ slovom „Náklady konkurzu sa uspokojujú“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171z ods. 2 § 171z ods. 2 odporúčame vypustiť slovo „prihláseným“ a nahradiť „ktorú im spôsobí neúčelne“ slovom „spôsobenú neúčelne“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zk § 171 zk upozorňujeme na nesúlad s § 104 ZKR: „Ak úpadca, ktorý je fyzickou osobou, počas konkurzu zomrie, nastupujú na jeho miesto v rozsahu majetku podliehajúceho konkurzu jeho dedičia, prípadne štát, ak dedičov niet alebo dedičstvo odmietli“ pri konkurze sa pokračuje pri konaní splátkového kalendára sa nepokračuje.... Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zm ods. 2 prvá veta § 171 zm ods. 2 prvá veta odporúčame vypustiť za slovom „osoby“ čiarku v zmysle legislatívnych pravidiel Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail