LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171a § 171a navrhujeme zmeniť názov na „Zrušenie oddlženia a zrušenie splátkového kalendára pre nepoctivý zámer“, Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) v § 171 ods. 1 v § 171 ods. 1 posledná veta – navrhujeme za slovom „v uznesení“ doplniť slovo „súd“, Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171v ods. 1 predposledná veta § 171v ods. 1 predposledná veta, ktorá znie „Ak ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu“ upraviť na jeho nové znenie „Ak ponúknu rovnaké plnenie viacerí záujemcovia, rozhodne žreb správcu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171v ods. 2 predposledná veta § 171v ods. 2 predposledná veta, ktorá znie „Ak ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu“ upraviť na jeho nové znenie „Ak ponúkne rovnaké plnenie viacero veriteľov, rozhodne žreb správcu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k bodu 11(§ 166) k bodu 11(§ 166) druhý odsek odporúčame nahradiť slovo „dlžník maze do procesu“ slovom „dlžník môže do procesu“. V druhej vete odporúčame doplniť čiarku pred spojkou „aby“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) bodu 11 (§ 167) posledná veta bodu 11 (§ 167) posledná veta, odporúčame opraviť pisársku chybu v slove aposterióny na „aposteriórna“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171zg ods. 5 § 171zg ods. 5 prvá veta, navrhujeme slovné spojenie „Splátkový kalendár musí“ upraviť na „Návrh splátkového kalendára musí“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171za prvá veta § 171za prvá veta, navrhujeme z dôvodu formálnej chyby opraviť slovo „od vyhasenia“ na slovo „od vyhlásenia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171zb prvá veta § 171zb prvá veta, navrhujeme z dôvodu formálnej chyby opraviť slovo „ po splní“ na slovo „po splnení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) bodu 11 (§ 171b) bodu 11 (§ 171b) upozorňujeme na nelegislatívny pojem „prepadná lehota na uplatnenie žaloby“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k bodu 11 (§171j) druhá veta k bodu 11 (§171j) druhá veta odporúčame opraviť pisársku chybu v slove „sáva“ a nahradiť slovom „stáva“ a v tretej vete odporúčame opraviť gramatickú chybu v slove „povinný“ a nahradiť slovom „povinní“ . Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k bodu 11 (§ 171zr) k bodu 11 (§ 171zr) odporúčame používať presnejšie vymedzenie v zmysle legislatívnych pravidiel Nariadenie Rady(ES) č. 1346/2000 z 29.5.2000 o konkurznom konaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k bodu 11 (§171zo) k bodu 11 (§171zo) odporúčame sa vyjadrovať legislatívne pri tvorbe normatívneho aktu a nepoužívať výrazy ako „v zásade“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k bodu 11 (§171zk) k bodu 11 (§171zk) odporúčame sa vyjadrovať legislatívne a slovo „treba“ je TREBA vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) bodu 11 (§171d) bodu 11 (§171d) predposledná veta odporúčame nahradiť slovo „Správa“ slovom „Správca“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k bodu 11 (171zh) k bodu 11 (171zh) odporúčame vypustiť za slovom „podať námietky“ slovo „proti“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) bodu 11 (§171h) bodu 11 (§171h) druhá veta odporúčame vypustiť slovo „tam“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k bodu 11 (§171za) k bodu 11 (§171za) odporúčame opraviť pisársku chybu v slove „sp“ na slovo „sú“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) K celému materiálu Predložený návrh zákona obsahuje veľké množstvo chýb v písaní, chybné je aj číslovanie paragrafov, dvakrát je v zákone uvedený § 171z, v dôsledku čoho sú aj následné paragrafy chybne označené. Je žiaduce v zákone doplniť úpravu pohľadávok proti podstate, rovnako je potrebné doplniť možnosti obrany veriteľa v prípade, ak dôjde k popretiu pohľadávok proti podstate a tiež procesný postup uplatňovania pohľadávok proti podstate. Právna úprava konkurzu vyhláseného na majetok fyzickej osoby obsiahnutá v navrhovanom zákone je veľmi stručná a všeobecná. Absentuje v nej úprava niektorých podstatných otázok (už spomínané pohľadávky proti podstate, priznanie hlasovacích práv, ako možnosť s pohľadávkami nakladať po zrušení konkurzu a pod.), bolo by zrejme žiaduce tieto otázky buď upraviť, alebo do zákona zapracovať ustanovenie, že na tie otázky, ktoré nie sú osobitným spôsobom riešené v tejto časti zákona, sa primerane použijú ustanovenia zákona upravujúce konkurz vyhlásený na majetok právnickej osoby. Právna úprava obsiahnutá v predloženom návrhu zákona je veľmi všeobecná najmä vo vzťahu k veriteľom, k ich pohľadávkam a k ich právam, neprimerane zvýhodňuje postavenie dlžníka, a to práve na úkor jeho veriteľov, vo vzťahu ku ktorým nie sú upravené ani základné prostriedky obrany. Právna úprava konkurzu vyhláseného na majetok fyzickej osoby a právna úprava poskytnutia ochrany fyzickej osobe voči veriteľom si vyžaduje podstatne podrobnejšie spracovanie. V predloženom návrhu zákona nie je riešených množstvo otázok, ktoré bezprostredne s konkurzom a ochranou voči veriteľom súvisia. To môže v praxi vyvolať výrazné aplikačné problémy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 171f Navrhujeme vypustiť ustanovenie § 171f. Odôvodnenie: Zákonodarca na jednej strane uvádza, že jeho cieľom je uľahčiť cestu k osobnému konkurzu a oddlženiu fyzických osôb, avšak na druhej strane zavádza povinné zastúpenie advokátom, čo znamená ďalšie významné náklady pre dlžníka. Naopak zákonodarca nezmenil výšku preddavku za návrh na vyhlásenie konkurzu ani ustanovenia o minimálnej výške majetku dlžníka potrebného na vyhlásenie konkurzu. Pri zachovaní povinného zastúpenia advokátom dôjde len k ďalšiemu nárastu nákladov dlžníka. Navyše zákonodarca v návrhu uvádza, že konkurzné konanie ako aj konanie o splátkovom kalendári bude prebiehať prostredníctvom predvyplnených formulárov, do ktorých sa budú dopĺňať len potrebné údaje, preto sa zastúpenie advokátom javí ako zbytočné finančné a administratívne zaťaženie dlžníka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail