LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171za ods. 1 § 171za ods. 1 odporúčame nahradiť slovo „vyhasenia“ slovom „ vyhlásenia“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 ods. 2 § 171 ods. 2 odporúčame vypustiť slovo „prihlásených“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171v ods. 2 § 171v ods. 2 odporúčame upraviť ako v § 171v ods. 1 a ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zf ods. 1 posledná veta § 171 zf ods. 1 posledná veta odporúčame nahradiť slovo „platí“ slovom „uhrádza“ zaužívaný legislatívny pojem. Slovo platí sa používa v inom význame napr. platí primerane alebo to neplatí ak.... a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zb ods. 4 posledná veta § 171 zb ods. 4 posledná veta odporúčame doplniť za slovom „tieto“ slovo „bezodkladne“ pre konkrétnejšie určenie času. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171zb ods. 4 druhá veta § 171zb ods. 4 druhá veta odporúčame doplniť za slovom „§ 171j ods. 2 a“ slovo „ods.“ legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171zh ods. 2 druhá veta § 171zh ods. 2 druhá veta odporúčame vypustiť slovo „uvedená“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zf ods. 2 § 171 zf ods. 2 odporúčame doplniť za slovom „žiadať“ predložku „o“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) §171 zc ods. 1 §171 zc ods. 1 nerieši situáciu vyhlásenia za mŕtveho. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zj ods. 4 § 171 zj ods. 4 pojem „výhodnejšie lehoty“ ?? odporúčame nasledovné znenie: „Dlžník sa môže dohodnúť s veriteľom na lehote splatnosti, ktorá je pre dlžníka priaznivejšia. Dohoda vyžaduje písomnú formu.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zi ods. 4 § 171 zi ods. 4 odporúčame podrobnejšie upraviť, že súd vydá uznesenie o zastavení konania, súd si nezastaví konanie len tak. Chýba informácia, že súd rozhoduje formou uznesenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zi ods. 2 posledná veta § 171 zi ods. 2 posledná veta odporúčame vypustiť pojem „prípis“, postačuje všeobecná výzva, ktorá sa používa a je zaužívaná na súdoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zm ods. 1 § 171 zm ods. 1 odporúčame v druhej vete vypustiť spojku „aj“, a na konci vety doplniť slovo „do konkurzu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 ods. 5 posledná veta § 171 ods. 5 posledná veta odporúčame doplniť predložku „v“ za slovným spojením „vykonať iba v rozsahu a“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zi ods. 1 prvá veta § 171 zi ods. 1 prvá veta odporúčame vypustiť slovo „tu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171r ods. 6 prvá veta § 171r ods. 6 prvá veta, navrhujeme doplniť za posledným slovom „zabezpečovacieho“ slovo „práva“, a v ods. 8 prvá veta navrhujeme opraviť slovo „od vyhlásení“ na slovo „od vyhlásenia". Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171t ods. 3 posledná veta § 171t ods. 3 posledná veta, navrhujeme spojenie „primerane bežné pravidlá v konkurze“ nahradiť spojením „ primerane ust. § 34 – 36 tohto zákona“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) §171zp ods. 2 §171zp ods. 2 odporúčame nahradiť celu vetu v znení: „Ak bolo podané späťvzatie návrhu, súd konanie zastaví.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171p ods. 2 druhá veta § 171p ods. 2 druhá veta, navrhujeme z dôvodu formálnej chyby opraviť slovo „od zverejnenie“ na slovo „od zverejnenia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171d ods. 2 posledná veta § 171d ods. 2 posledná veta, navrhujeme z dôvodu formálnej chyby opraviť slovo „robia“ na slovo „robí“, Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail