LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Čl. I bod 11. § 171za ods. 1 prvá veta Navrhujeme upraviť formuláciu, aby bola správna po gramatickej stránke: „... 60 dní od vyhlásenia ...“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Čl. I bod 11. § 171s ods. 6 prvá veta Navrhujeme upraviť formuláciu, aby bola správna po gramatickej stránke: „K zisteniu popretej pohľadávky ...“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Čl. I bod 11. § 171p ods. 2 druhá veta Navrhujeme upraviť formuláciu, aby bola správna po gramatickej stránke: „... od zverejnenia námietky...“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Čl. I bod 11. § 171p a § 171z Spomínané články sa v návrhu nachádzajú dvakrát, pričom prvý §171z sa nachádza po § 171v Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Čl. I bod 11. § 171r ods. 6 prvá veta Navrhujeme upraviť formuláciu, aby bola správna po gramatickej stránke: „... k výkonu zabezpečovacieho práva“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. ustanovenie § 171zl sa nám javí ako neaplikovateľné, pretože v zmysle návrhu novely zákona nemôže takáto situácia reálne nastať. Napr. ustanovenie § 166 ods. 2 novely zákona predpokladá uplynutie obdobia 10 rokov od určenia splátkového kalendára, kedy môže dlžník podať návrh na vyhlásenie konkurzu (splátkový kalendár súd určuje max. na 5 rokov). Rovnako v § 171zg ods. 7 ako aj § 171zi ods. 4 je uvedené len odporúčanie súdu dlžníkovi podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak nespĺňa predpoklady na určenie splátkového kalendára (t. j. splátkový kalendár súd nakoniec neurčí). Odporúčame toto ustanovenie vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. z dôvodu hospodárnosti a účelnosti odporúčame pokračovať v zaužívanom koncepte zastavenia exekučných konaní ex lege vyhlásením konkurzu a neviazať zastavenie konania na rozhodnutie súdu (§ 171m). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. v § 166 ods. 1 odporúčame používať iba spojenie „fyzická osoba“, Odôvodnenie: ďalej v štvrtej časti návrhu zákona medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom nerozlišuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. v § 171k ods. 1 je pri ukončení nájmu bytu odkaz na podmienky podľa Občianskeho zákonníka, nájom bytu (krátkodobý nájom bytu) je však upravený aj v osobitnom právnom predpise. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 104 Vzhľadom na skutočnosť, že konkurz fyzickej osoby bude riešený už len v štvrtej časti zákona, máme za to, že § 104 je nadbytočný a odporúčame ho vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 10. po novelizovaní prvej vety § 148 ods. 4 sa javí druhá a tretia veta ako nadbytočná. Druhú a tretiu vetu § 148 ods. 4 odporúčame vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 9. „doterajšie písmená a) až f) sa označujú ako písmená b) až g). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k osobitnej časti dôvodovej správy Odporúčame predkladateľovi, aby prepracoval osobitnú časť dôvodovej správy tak, aby odôvodnenia k jednotlivým bodom neobsahovali iba opis znenia z návrhu zákona. Požiadavku odôvodňujeme v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov v znení neskorších predpisov, kde je ustanovené, že osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých navrhovaných ustanovení t.j. obsahuje vysvetlenie, prečo sú jednotlivé ustanovenia navrhované v takomto znení a súčasne, že do odôvodnenia jednotlivých navrhovaných ustanovení sa nepreberá text týchto ustanovení, ani text a argumentácia už obsiahnutá vo všeobecnej časti dôvodovej správy. Z tohto dôvodu odporúčame prepracovať a uviesť do súladu s Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 171zf ods. 1 V predmetnom ustanovení je uvedené, že ak súd určí splátkový kalendár, exekučný súd bez zbytočného odkladu zastaví exekúcie týkajúce sa pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom. Predmetné ustanovenie navrhujeme zmeniť tak, že slovo „zastaví“ sa nahradí slovom „preruší“ exekučné konania. Rozhodnutie o zastavení exekúcií ihneď po určení splátkového kalendára bez toho, aby bolo jasné, či si dlžník aj splní svoje povinnosti vyplývajúce mu zo splátkového kalendára sa javí ako predčasné. Pokiaľ by si dlžník nesplnil povinnosti vyplývajúce zo splátkového kalendára a exekúcia by bola zastavená, musel by oprávnený opätovne podať návrh na výkon exekúcie, ktorý je spoplatnený a pre oprávnených by to znamenalo nadbytočnú a neodôvodnenú administratívnu a finančnú záťaž. K zastaveniu exekúcií by vo vyššie uvedených prípadoch malo dôjsť až v momente, kedy je zrejmé, že si dlžník splnil všetky svoje povinnosti v súlade so splátkovým kalendárom, do tejto doby by bolo postačujúce na ochranu práv dlžníka exekučné konanie prerušiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) čl. I. bod 11 (k § 171f) predloženého návrhu Z dôvodovej správy nevyplýva, prečo sa zavádza povinné zastúpenie advokátom pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára (požiadavka na povinné zastúpenie nevyplýva ani z ustanovení upravujúcich konkurz na majetok právnickej osoby). Odporúčame preto toto ustanovenie vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. I bodu 11 - v § 168 ods. 1 písm. g) odporúčame nahradiť slovo „pohľadávky“ slovom „pohľadávka“, - v § 171d ods. 2 v druhej vete odporúčame nahradiť slovo „šetrenie“ slovom „šetrenia“, - v § 171j ods. 3 v prvej vete odporúčame nahradiť slová „Pohľadávku, ktorú“ slovami „Pohľadávku, ktorá“, - v § 171q ods. 2 v druhej vete odporúčame nahradiť slová „od zverejnenie“ slovami „od zverejnenia“, - v § 171r ods. 6 odporúčame doplniť na koniec prvej vety slovo „práva“, - v § 171r ods. 7 v tretej vete odporúčame nahradiť slová „znalecký posudok bol správcom vyhotovený“ slovami „znalecký posudok bol správcom zabezpečený“, - v § 171r ods. 8 v prvej vete odporúčame nahradiť slová „od vyhlásení konkurzu“ slovami „od vyhlásenia konkurzu“, - v § 171s ods. 6 v prvej vete odporúčame nahradiť slová „K zisteniu popretej pohľadávke“ slovami „K zisteniu popretej pohľadávky“, - v § 171zb ods. 3 v prvej vete odporúčame nahradiť slová „že tú nie sú“ slovami „že tu nie sú“, - v § 171ze ods. 3 v prvej vete odporúčame nahradiť slová „uloží mu, aby zložil na účet“ slovami „uloží dlžníkovi, aby zložil na účet“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. II V Čl. II. odporúčame v novelizačnom bode 2. vložiť čiarku za slovo „predpisu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné upraviť gramaticky (napr. v čl. I bode 11 § 168 ods. 1 úvodnej vete na konci doplniť dvojbodkou a v písmene g) slovo „pohľadávky“ nahradiť slovom „ pohľadávka“, v § 171j ods. 3 prvej vete slovo „ktorú“ nahradiť slovom „ktorá“, v § 171p upraviť označenie paragrafu, pretože písmenom „p“ je označený predchádzajúci paragraf a v odseku 2 druhej vete slovo „zverejnenie“ nahradiť slovom „zverejnenia“, v § 171r ods. 8 prvej vete slovo „vyhlásení“ nahradiť slovom „vyhlásenia“, v § 171s ods. 6 prvej vete slovo „pohľadávke“ nahradiť slovom „pohľadávky“, v § 171u ods. 2 druhej vete za slovom „pobyt“ vložiť slovo „však“ a vypustiť ho za slovami „najnižšie podanie“, v § 171za ods. 1 prvej vete slovo „vyhasenia“ nahradiť slovom „vyhlásenia“ a v odseku 3 slová „Pri plneniach“ nahradiť slovom „Plnenia“, v § 171zb ods. 1 prvej vete slovo „ splní“ nahradiť slovom „splnení“ a v odseku 3 prvej vete slovo „tú“ nahradiť slovom „ tu“, v §171zg ods. 4 prvej vete slovo „súhrne“ nahradiť slovom „úhrne“, v bode 12 § 204 úvodnej vete slovo „písmeno“ nahradiť slovom „písmená“ a na konci doplniť dvojbodku; v čl. II bode 2 úvodnej vete za slovami „písm. a“ doplniť zátvorku vpravo), zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády SR (ďalej len „LPV“) (napríklad v čl. I bode 11 § 171b ods. 1 vypustiť slovo „najmä“ ako nadbytočné a v odseku 2 písm. c) špecifikovať slová „dôležitú informáciu“, prípadne uviesť odkaz na príslušný právny predpis, v § 171c a bode 13 § 206d za slovo „podľa“ doplniť slovo „právnych“, v § 171i ods. 3 druhej vete slovo „ohliadnuť“ nahradiť slovom „obhliadnuť“, v § 171r ods. 3 prvej vete slovo „ktorýkoľvek“ nahradiť iným vhodným výrazom, v odseku 8 prvej vete, za účelom spresnenia, za slovo „pohľadávky“ vložiť slová „ku dňu vyhlásenia konkurzu“ a vypustiť ich za slovami „zaťaženého majetku“, v § 171zc ods. 2 vypustiť slovo „naďalej“, v § 171ze ods. 3 prvej vete, za účelom zrozumiteľnosti a s ohľadom na znenie dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu, slovo „mu“ nahradiť slovom „dlžníkovi“, v § 171zg ods. 2 úvodnej vete a § 171zr ods. 1 vypustiť slovo „najmä“ ako nadbytočné, v § 171zq v nadpise slovo „Litispedecia“ nahradiť slovom „Litispendencia“) a s prílohou č. 1 LPV (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v čl. I úvodné vety bodov 4 a 7 zosúladiť s bodom 35.2 prílohy LPV, úvodnú vetu bodu 9 zosúladiť s bodom 32 prílohy LPV, bode 11 § 171s ods. 1 zosúladiť s bodom 55 prílohy LPV, § 171x ods. 1 a § 171za ods. 3 zosúladiť s bodom 6 prílohy LPV, § 171z označiť ako „§ 171w, pretože § 171z sa už v návrhu nachádza, v § 171 zd ods. 2 nad slovami „ daňových priznaní“ doplniť odkaz na § 32 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v § 171zj ods. 1 písm. a) až d) medzinárodný alfabetický kód „EUR“ nahradiť slovom „eur“, § 171zm ods. 4 zosúladiť s bodom 56 prílohy LPV). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail