LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171i ods. 2 prvá veta za čiarkou § 171i ods. 2 prvá veta za čiarkou, odporúčame nahradiť znenie „ak ukracujú majetok podliehajúci konkurzu“ znením „ak ukracujú záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok“ z dôvodu nelimitovania úkonov na majetok dlžníka a najmä v kontexte znenia § 10 ods. 3 písm. g) ZKR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171b ods. 3 § 171b ods. 3 odporúčame bližšie špecifikovať v dôvodovej správe pojem „iné osobitné životné skúsenosti“ nakoľko nie je zrejmé, čo sa pod týmto širokým pojmom skrýva, o aké životné osobitné skúsenosti sa jedná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171e ods. 6 posledná veta § 171e ods. 6 posledná veta odporúčame slovo „platí“ nahradiť slovom „uhrádza“ v zmysle zaužívaného legislatívneho pojmu, slovo platí sa používa v inom význame napr. platí primerane alebo to neplatí ak.... a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171e ods. 5 posledná veta § 171e ods. 5 posledná veta odporúčame nahradiť vetu „V konaní o splátkovom kalendári má správca nárok na paušálnu odmenu“, vetou „V konaní o určení o splátkovom kalendári má správca nárok na paušálnu odmenu“ z dôvodu dodržiavania legislatívneho pojmoslovia v zákone. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171b ods. 2 písm. d) § 171b ods. 2 písm. d) odporúčame vypustiť slovo „vyžadovanú“ a nahradiť slovom „potrebnú“ ako zaužívaný legislatívny pojem. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 ods. 2 druhá veta § 171d ods.2 druhá veta odporúčame nahradiť slovo „šetrenie“ slovom „šetrenia“ z gramatického hľadiska. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171e ods. 3 § 171e ods. 3 odporúčame doplniť za slovom „odvolanému“ slovo „správcovi“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171i ods. 3 druhá veta § 171i ods. 3 druhá veta odporúčame vetu „Každý, kto má v užívaní vec, tvoriacu konkurznú podstatu, je povinný umožniť správcovi kedykoľvek túto vec ohliadnuť.“ nahradiť vetou „Každý, kto má v užívaní vec, tvoriacu konkurznú podstatu, je povinný túto vec umožniť správcovi k obhliadnutiu.“ z dôvodu rozlišovania terminológie ohliadka a obhliadka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171j ods. 1 § 171j ods. 1 odporúčame vypustiť slovo „voči dlžníkovi“ a zakomponovať minimálne odkaz na postup prihlasovania pohľadávok v zmysle tretej hlavy zákona, nakoľko z ustanovenia nie je zrejmé kde, komu v akej lehote sa pohľadávka prihlasuje a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171v ods. 1 predposledná veta § 171v ods. 1 predposledná veta odporúčame doplniť adresáta vo vete „Ak ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.“ Kto môže ponúknuť plnenie, absentuje tu okruh osôb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171i ods. 3 prvá veta pred bodkočiarkou § 171i ods. 3 prvá veta pred bodkočiarkou odporúčame nahradiť slovo „zvyčajným“ slovom „obvyklým“ legislatívny pojem. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 171i ods. 3 prvá veta 171i ods. 3 prvá veta odporúčame nahradiť slovo „zmenšuje“ slovom „znižuje“ hodnota majetku sa bežným opotrebovaním nezmenšuje, ale znižuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171v ods. 2 posledná veta § 171v ods. 2 posledná veta odporúčame nahradiť slovo „odpratanie“ slovom „vypratanie“ legislatívny zaužívaný pojem. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171t ods. 3 predposledná veta odporúčame vypustiť slovné spojenie „bežné pravidlá v konkurze“ a nahradiť konkrétnymi ustanoveniami v zákone pre schôdzu veriteľov (§ 35 a nasl.) Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171p ods.6 § 171p ods.6 odporúčame nahradiť slovo „pohľadávke“ slovom „pohľadávky“ tak ako je to vo vete ďalej. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zb ods. 1 § 171 zb ods. 1 odporúčame upraviť znenie celého odseku s ohľadom na právnu úpravu ZKR, in concreto konkurz sa nekončí, ale (i) súd rozhodne na návrh správcu o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku (§102 ods.3 ZKR), (ii) uznesenie o zrušení konkurzu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tiež doručí úpadcovi a správcovi do vlastných rúk (§ 102 ods. 4 ZKR). Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171v ods. 2 druhá veta § 171v ods. 2 druhá veta odporúčame vypustiť slovo „prihlásený“ z dôvodu viď bod 33. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171z § 171z odporúčame zmeniť abecedné poradie, po písmene V nenasleduje Z a potom písmeno X..... Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zb ods. 1 § 171 zb ods. 1 odporúčame nahradiť slovo „splní“ slovom „splnení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171v ods. 2 § 171v ods. 2 odporúčame nahradiť slovo „vyššia“ slovom „najvyššia“ v kontexte § 171v ods. 1 Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail