LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171r - Principiálne nesúhlasím s vyňatím zabezpečených pohľadávok. Nie je asi problém, aby zabezpečený veriteľ prípadne, so súhlasom správcu, speňažoval sám, ale pohľadávka by mala byť evidovaná v konkurze a ostatní veritelia by mali mať prostredníctvom správcu kontrolu nad postupom. - ods. 6: Ak zabezpečený dlh nepokrýva celú hodnotu zaťaženého majetku, musí mať správca povinnosť zabezpečiť, že tento bude speňažený spôsobom, ktorý nepoškodzuje ostatných veriteľov. Kontrola je vo väčšine prípadov jednoduchá a ide o základný mechanizmus ochrany nezabezpečených veriteľov. Trovy znaleckého posudku by mal hradiť dlžník v rámci preddavku alebo zabezpečený veriteľ, ktorý chce postupovať samostatne (tj. nepredávať prostredníctvom správcu, ktorý by bol viazaný jeho pokynmi). Okrem toho nie je riešená otázka, ako sa zistí, v akom rozsahu pohľadávka zabezpečeného veriteľa, ktorá presahuje hodnodu predmetu zabezpečenia, zaniká... Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 170 Neviem, či je konštrukcia pozitívneho výpočtu pohľadávok, ktoré spadajú do oddlženia, správna. Ustanovenie napríklad nezachytí pohľadávku na náhradu škody, kde už došlo k porušeniu právnej povinnosti, ale škoda ešte nevznikla, aby som uviedol aspoň jeden príklad. Podobne napríklad nevyplnená blankozmenka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171m - ods. 1: Ako môžu nebyť účastníkom konania o určení splátkového kalendára veritelia, keď v tomto konaní prídu až o 70% svojich pohľadávok? - ods. 3: Pravidlo pre splátkový kalendár netreba? Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171zl Nie je ustanovenie obsolétne? Vyhlásenie konkurzu predsa neprichádza po dobu účinnosti splátkového kalendára do úvahy, až po desiatich rokoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I 11.bod 171r ods. 5 Predmetné ustanovenie nerieši otázku, že v prípade, ak po speňažený zaťaženého majetku bude výťažok vyšší ako výška zabezpečených pohľadávok prihlásených zabezpečených veriteľov, či je správca povinný týmto veriteľom vydať celý výťažok (aj napriek tomu, že je vyšší ako ich pohľadávky) alebo má prevyšujúcu časť vrátiť dlžníkovi, prípadne či ho môže použiť aj na úhradu pohľadávok nezabezpečených veriteľov v rámci rozvrhu. S prihliadnutím na čo najvyššiu mieru uspokojenia prihlásených veriteľov, by bolo vhodné, aby správca mohol takýto zostatok výťažku použiť aj na uspokojenie pohľadávok prihlásených nezabezpečených veriteľov v rámci rozvrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I 1. v Čl. I odporúčame upraviť v nasledovnom znení: „zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 552//2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011, zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. , zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 389/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:“. v zmysle legislatívnych pravidiel Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 168 ods. 1 písm. a) § 168 ods. 1 písm. a) odporúčame zrušiť „veriteľ nebol správcom upovedomený, že bol vyhlásený konkurz“ z dôvodu, že súd uznesením o vyhlásení konkurzu ustanoví správcu a vyzve veriteľov, správca neupovedomuje veriteľov, túto funkciu pokrýva inštitút Obchodného vestníka. Zverejnením uznesenia vydaného súdom v Obchodnom vestníku sú spojené účinky prihlasovania pohľadávok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 107a ods. 5 § 107a ods. 5 odporúčame pripojiť na konci vety toto znenie: „Takto vyhlásený konkurz sa riadi ustanoveniami podľa tejto časti zákona. Konanie o určenie splátkového kalendára súd zastaví.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 166 ods. 1 § 166 ods. 1 odporúčame vypustiť pojmy fyzická osoba podnikateľ a fyzická osoba nepodnikateľ a nahradiť oba pojmy jednotne „fyzická osoba“ s ohľadom na kontext samotného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 168 ods. 1 § 168 ods. 1 odporúčame znenie: „Oddlžením nie sú dotknuté pohľadávky.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 168 ods. 1 písm. b) § 168 ods. 1 písm. b) odporúčame vypustiť slovo „takejto“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171b § 171b odporúčame bližšie špecifikovať pojem „vynaložil úprimnú snahu“ nakoľko dôvodová správa obsahuje len negatívne a pozitívne vymedzenie pojmu, ktoré nepostačuje a ide o tak širokú definíciu, že za dlžníka s poctivým zámerom sa dá považovať aj dlžník, ktorého úprimne mrzí vzniknutý dlh. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 169 ods. 1 písm. f) § 169 ods. 1 písm. f) odporúčame nahradiť „s účasťou v konkurze“ na „s konkurzným konaním“ z dôvodu nejasnosti, čo predstavuje pojem účasť v konkurze. Trovy sa viažu pre celé konkurzné konanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171a §171a v názve odporúčame doplniť za slovom „oddlženia“ slovo“ a zrušenie splátkového kalendára“ nakoľko jednotlivé odseky nižšie sa týkajú aj splátkového kalendára. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 170 ods. 3 § 170 ods. 3 odporúčame doplniť poznámku pod čiarou na odkaz § 488 Občianskeho zákonníka, v zmysle legislatívnych pravidiel. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 170 § 170 názov odporúčame doplniť za spojkou alebo o „určeným splátkovým kalendárom“ z dôvodu dodržiavania pojmoslovia v zákone. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 170 ods. 1 § 170 ods. 1 posledná veta odporúčame doplniť za slovom „uznesení“ slovo „súd“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 169 ods. 2 § 169 ods. 2 odporúčame slovo „nedopadá“ nahradiť slovom „nemá vplyv“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 168 ods. 1 písm. f) § 168 ods. 1 písm. f) odporúčame poznámku pod čiarou k odkazu Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171b ods. 5 druhá veta § 171b ods. 5 druhá veta, ustanovenie sa nám javí ako popretie samotného zmyslu zavedenia právneho inštitútu poctivého zámeru a domnievame sa, že práve naopak súd by apriori mal v konkurznom konaní alebo konaní o určení splátkového kalendára skúmať poctivý zámer dlžníka najmä z hľadiska opodstatnenosti samotného návrhu zo strany dlžníka, či je oprávnenosť domáhania sa zbavenia dlhov konkurzom alebo splátkovým kalendárom dlžníkom skutočným dôvodom, alebo ide len o spôsob, ako sa vyhnúť dlhom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail