LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171f Možnosť zastupovať dlžníka by mohli mať aj iné právnické a podobné profesie, daňoví poradcovia, notári, exekútori, apod. Zároveň by mala byť stanovená maximálna odmena, ktorú budú tieto osoby za spísanie návrhu dostávať, pričom táto odmena by im mala byť hradená až ako prednostná pohľadávka v oddlžení (ináč bude ich motivácia v rozpore so záujmami veriteľov aj dlžníka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171y Bolo by vodné rozlišovať, aké predkupné práva zanikajú a aké nie. Správca by mal mať možnosť vždy, určitým spôsobom, predať dlžníkove veci nezaťažené, aspoň v tom rozsahu, v ktorom je to možné v exekúcii. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171c a § 171d - Nesúhlasím s tým, aby správca nemal možnosť ani povinnosť odporovať právnym úkonom v záujme všetkých veriteľov. Za prvé sa tým narušuje kolektívna povaha konania. Za druhé sa tým vlastne dlžníci podporujú v tom, aby sa prípadného majetku pred oddlžením zbavili. Ak štát ustanoví subjekt disponujúci kvázi-verejnou mocou, aby dohliadal nad určitým procesom, musí zabezpečiť, že takýto subjekt preverí aspoň základné predpoklady. Podobne by mal správca vykonať aj iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka (mimo podkladov), ak dôvodnosť takých šetrení vyplýva zo spisu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171zd Dlžníka zastupuje advokát alebo Centrum právnej pomoci. Návrh by mal preto byť komplexný a mal by už obsahovať aj návrh splátkového kalendára, ktorý bude môcť súd schváliť po jeho preskúmaní správcom (upraviť treba aj § 171zg). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bodom 1 až 10 Domnievam sa, že je nevhodné úplne vylúčiť štandardný konkurz u fyzických osôb. V prvom rade to znamená, že nútime veriteľov, aby sa svojich pohľadávok domáhali v nezmyselných exekúciách, aj keď je jasné, že dlžník je v úpadku. V druhom rade prakticky vylučujeme insolvenčné riešenie situácie u dlžníkov, ktorí podmienky pre oddlženie nesplňujú. Zároveň by bolo vhodné umožniť spoločné oddlženie manželov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 171zg ods. 4 Predmetné ustanovenie predpokladá, že uspokojenie nezabezpečených veriteľov v splátkovom kalendári nesmie byť počas nasledujúcich piatich rokov nižšie ako 30 % z nezabezpečenej pohľadávky. T. j. podmienka uspokojenia aspoň 30 % z nezabezpečenej pohľadávky sa vzťahuje na prípad, kedy si fyzická osoba ako formu oddlženia vyberie splátkový kalendár. V prípade, kedy sa rozhodne pre cestu konkurzu, t. j. speňaženia majetku, žiadna minimálna hranica uspokojenia záväzkov oddlžujúceho sa dlžníka nie je stanovená. V Českej republike platí 30 % hranica aj v prípade konkurzu. V minulom roku bolo podľa tejto úpravy vykonaných 32 000 oddlžení v Českej republike, v porovnaní s 580 prípadmi u nás. Podľa dostupných zdrojov, nakoľko sú podľa českej právnej úpravy pravidlá nastavené tak, že sa fyzická osoba môže zbaviť svojich dlhov, ale musí uhradiť aspoň 30 % – a to hneď alebo v priebehu piatich rokov – tak 95 až 98 % ľudí si vyberie možnosť trvajúcu päť rokov a aj skutočne zaplatí. Podľa návrhu predkladateľa v prípade, ak bude dlh fyzickej osoby napr. 100.000 Eur a jej majetok vo výške napr. 20.000 Eur, je pre ňu výhodnejšie zbaviť sa majetku vo výške 20.000 Eur a mať „pokoj“ ako platiť ďalších päť rokov minimálnu sumu 30 % z dlhu, čo činí v tomto modelovom príklade 33.000 Eur. Nehovoriac o možnosti, kedy dlžník nebude vlastniť žiaden resp. len minimálny majetok. SBA navrhuje zaviesť 30 % minimálnu hranicu na uspokojenie nezabezpečených veriteľov aj v prípade výberu si 1. možnosti z foriem oddlženia – konkurzu t. j. speňaženia majetku. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 169 ods. 1 písm. c) Predmetné ustanovenie predpokladá, že medzi pohľadávky vylúčené z uspokojenia bude patriť aj pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. SBA s vylúčením zmeniek zásadne nesúhlasí. Predmetnou úpravou sa všetky zmenky stanú voči dlžníkovi, ktorý sa oddlžuje, nevymáhateľné. Zmenka je záväzok rovnako ako každý iný a majiteľ zmenky má právo pohľadávku z nej uplatniť voči fyzickej osobe v oddlžení rovnako, ako iní veritelia svoje pohľadávky. Ak mal predkladateľ v úmysle touto úpravou vylúčiť zmenky, ktoré predstavujú zabezpečovací nástroj popri samotnej pohľadávke, ktorá je uspokojovaná pri oddlžení fyzickej osoby konkurzom či splátkovým kalendárom, treba tento zámer jasne špecifikovať. SBA navrhuje vypustiť písm. c) v § 169 ods. 1 a tým umožniť vymožiteľnosť pohľadávok zo zmeniek voči osobe v oddlžení resp. upraviť charakter týchto vylúčených zmeniek len na zmenky, ktoré slúžia na zabezpečenie pohľadávok uspokojovaných podľa navrhovaného § 170. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 171a ods. 1 Predmetné ustanovenie predpokladá, že každý veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom na súde, ktorý vyhlásil konkurz alebo určil splátkový kalendár, ak preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer, keď sa domáhal zbavenia svojich dlhov. SBA navrhuje, aby mal právo žiadať o preverenie poctivého zámeru aj správca, nielen veriteľ. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 171zl Predmetné ustanovenie predpokladá, že vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka sa splátkový kalendár stáva neúčinný. Ustanovenie sa javí ako nekoncepčné vzhľadom na skutočnosť, že súd odporučí dlžníkovi podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak nespĺňa predpoklady na určenie splátkového kalendára, t. j. splátkový kalendár súd nakoniec neurčí a preto sa nemá ako stať neúčinným. SBA teda navrhuje toto ustanovenie pre neaplikovateľnosť vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 166 ods. 3 Predmetné ustanovenie predpokladá, že dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu iba, ak je voči nemu vedená exekúcia. SBA považuje takúto podmienku za nelogickú. Tým, ktorí by problémy chceli riešiť včas - ešte pred exekúciou - a majú správnu motiváciu, zákon nepomôže. SBA navrhuje túto podmienku vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 171m ods. 2 Predmetné ustanovenie predpokladá, že ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví exekučné konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze. SBA navrhuje, aby k zastaveniu predmetných exekučných konaní dochádzalo zo zákona, t. j. už samotnou skutočnosťou vyhlásenia konkurzu a nie ďalším rozhodnutím súdu. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171e - ods. 2: Nevidím dôvod takto obmedzovať zodpovednosť správcov. Opakované porušenie môže zostať často utajené a ak je závažné, aj tak je to dôvod na odvolanie správcu. - ods. 3: Uznesenie o odvolaní však musí byť vykonateľné jeho doručením novo ustanovenému správcovi, ináč as celý proces zbytočne zablokuje. Navyše by bolo vhodné odvolaciemu súdu umožniť v záujme kontinuity procesu aj v prípade zrušenia rozhodnutia o odvolaní ponechať už nového správcu vo funkcii. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171m - Domnievam sa, že zastavenie exekúcie je nevhodné, vhodnejší by bol odklad alebo výnimočne prerušenie. Práve s ohľadom na prípadné - ods. 4: To je, v prípade už ukončených exekúcií, vlastne neprípustné vyvlastnenie. AK už raz exekútorské záložné právo vznikne, je nutné ho rešpektovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 168 - ods. 1 písm. a) – neviem, či je vhodné, vynímať fyzické osoby bez rozlíšenia a naopak pre právnické osoby bez rozlíšenia predpokladať, že sa o oddlžení dozvedia; domnievam sa, že ak je predpokladom (jedným z mála) oddlženia uvedenie príslušného dlhu v zozname záväzkov, tak by informovaní mali byť všetci veritelia; - ods. 1 písm. c) – s týmto principiálne nesúhlasím, viz sprievodný e-mail; odhliadnuc od toho, nie je jasné, čo znamená odkaz na § 169 ods. 1 písm. a) a b) – môže zabezpečený veriteľ naďalej príslušenstvo >5% uplatňovať mimo konkurz? Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 169 - Koncept nevymáhateľnosti je podľa mňa nesprávny, teda ak mu správne rozumiem. Nevymáhateľné pohľadávky (tj. naturálne obligácie?) je totiž možné uspokojiť ináč. Napríklad, veriteľ takejto pohľadávky, ktorý prijme od dlžníka v budúcnosti nejaké iné plnenie, môže toto použiť na uspokojenie tejto nevymáhateľnej pohľadávky (viz napr. § 345 ObchZ). - ods. 1 písm. a) – nevidím dôvod, prečo by z hranice 5% p.a. mali byť vylúčené úroky na bývanie a nie napr. spotrebiteľské úvery, kreditné karty, splátkové predaje apod.; vo všeobecnosti si myslím, že tento strop je príliš nízky a, ak vôbec, mal by byť nastavený zhruba na hranici, na ktorej už sú úroky v rozpore s dobrými mravmi (30-40% p.a.); - ods. 1 písm. b) – zas nie je dôvod pozitívne diskriminovať úver na bývanie (navyše je aj tak z procesu ako spravidla zabezpečená pohľadávka vyňatý); - ods. 1 písm. c) – zmenka je legitímny právny nástroj, najmä u podnikateľov, na ktorých by mal návrh tiež dopadnúť, likvidácia pohľadávky z nej vyplývajúcej je neodôvodnená; prípadné zneužitia majú byť riešené v incidenčných sporoch; - ods. 1 písm. d) – nevidím dôvod nepripustiť zmluvné pokuty a iné (dokonca aj verejnoprávne) sankcie – povinnosť zaplatiť pokutu za rýchlu jazdu alebo poškodenie životného prostredia by mala oddlženie prežiť, rovnako ako zmluvná pokuta (v rozumnej miere, samozrejme); Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171p ods. 2 Správca musí mať povinnosť konať v záujme veriteľov. Ak námietka voči súpisu nie je dôvodná, mal by spor viesť v záujme veriteľov správca aj z vlastnej iniciatívy. Opačný prístup porušuje princíp kolektívneho konania a vedome umožňuje tretím osobám zneužívať prípadnú racionálnu apatiu veriteľov (žiadnemu z veriteľov sa nemusí oplatiť viesť súdny spor, ak ich podiel na prípadnom výsledku bude malý). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171u až 171z Navrhovaná úprava má dopadať aj na majetných dlžníkov, preto je veľmi nevhodné pracovať a priori s predpokladom, že majetok nemá žiadnu hodnotu a speňaženie tak nie je treba nijak regulovať. Nie je podľa mňa dôvod odchýliť sa od štandardnej úpravy v konkurze. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171zg - Náklady a náročnosť činnosti správcu je možné obmedziť tým, že bude návrh splátkového kalendára len preskúmavať, nie zostavovať. - Akým spôsobom sa zisťujú pohľadávky? Nie je upravený žiadny proces prihlasovania, apod. - ods. 3: Bolo by vhodné odkázať na úpravu v exekučnom poriadku, ináč je ustanovenie vágne. - ods. 7: Nie je možné, aby dlžník bez možnosti obrany takto stratil „svoj proces“. Zastavenie konania by mal správca len navrhnúť súdu a dlžník by mal mať možnosť namietať a aj sa odvolať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171ze - ods. 3: Dlžník vstupuje do splátkového kalendára preto, že nemá prostriedky na úhradu dlhov hneď. Nie je dôvod, aby splácal odmenu správcu dopredu, ak táto môže byť uhradená prednostne zo splátok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171zi Ak chceme minimalizovať rolu súdu, tento by mal návrh splátkového kalendára len schvaľovať, ideálne ani nie celým vydaným uznesením (ak neboli námietky). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail