LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) bodu 11 V bode 11 odporúčame upraviť označenie § 171z“ na strane 14 (na § 171w). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 11 § 168 ods. 1 V bode 11 § 168 ods. 1 odporúčame upraviť písmeno g). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bodu 13 Navrhovaný text v bode 13 za bodkočiarkou odporúčame dať do úvodzoviek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. II v bode 2 V Čl. II v bode 2 odporúčame nahradiť slová ,,písm. a“ slovami ,,písm. a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (bod 7.1), predbežné pripomienkové konanie (PPK) sa vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívneho charakteru aj nelegislatívneho charakteru, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov (vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana).  Podľa Jednotnej metodiky sa MPK môže začať až po ukončení PPK. Predkladaný materiál je preto po skončení medzirezortného pripomienkového konania potrebné zaslať na záverečné posúdenie na adresu dolozka@mhsr.sk. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 171b, odsek 2, písm. b Navrhujeme vypustiť slová „ na drobných veriteľov sa neprihliada“. Dôvod: zákon neobsahuje vymedzenie pojmu drobný veriteľ, čo môže pôsobiť nejasnosti a spory. V bytových domoch s vyšším počtom bytov môže dlh pripadajúci na jeden byt, teda jedného veriteľa predstavovať napríklad 20.- EUR, pričom pri počte 80 bytov je celkový dlh za dom vo výške 1600.- EUR. Ak by sa neprihliadalo na drobných veriteľov, zákon by podporil nezodpovedné správanie dlžníka. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 171a, odsek 1 Navrhujeme vypustiť slová „ak preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer, keď sa domáhal zbavenia svojich dlhov“ Dôvod: Prenesenie povinnosti preukazovania, že dlžník nemal poctivý zámer, na veriteľa, považujeme za neprimeranú a prakticky nesplniteľnú podmienku vzhľadom na obmedzenú praktickú možnosť veriteľa získať potrebné dôkazy. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 171b, odsek 5 Tento odsek navrhujeme vypustiť. Dôvod: Pokiaľ súd rozhoduje o finančných prostriedkoch veriteľov, v každom prípade by mal vopred skúmať poctivý zámer dlžníka. Nie je správne, ak zákon je koncipovaný ako prodlžnícky a znevýhodňuje veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 171b, odseky 3 a 4 Tieto odseky navrhujeme vypustiť. Dôvod: Navrhované znenie je v rozpore so zásadou rovnosti pred zákonom. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 4. – Čl. I bod 11. - § 166 ods. 3 Navrhujeme úpravu ustanovenia, aby návrh na vyhlásenie konkurzu mohol podať aj veriteľ, ktorý má voči dlžníkovi pohľadávku po splatnosti viac ako 180 dní, pričom pohľadávku preukáže súdu v zmysle § 12 ods. 2 ZKR. Navrhujeme tiež špecifikovať „predmet“ exekúcie a stanoviť minimálnu výšku peňažného záväzku. Absolútne a zásadne nemôžeme ako banky a veritelia súhlasiť s tým, že štát ruší právo veriteľa uplatniť svoje právo podať návrh na konkurz FO a to aj podnikateľa. Je to absolútne neprijateľná zmena, ktorá v konečnom dôsledku výrazne zhorší prístup FO a to najmä podnikateľov k možnosti financovania ich podnikania. Navrhujeme riešenie tejto situácie tak, že by zostala v zákone zachovaná súčasná právna úprava pre konkurz a reštrukturalizáciu FO ako tzv. „veriteľský návrh“ a zároveň by navrhovaná novela (v pripomienkovanom a upravenom znení) vstúpila do platnosti ako tzv. „dlžnícky návrh“. Týmto by zostal zachovaný zámer štátu na rýchle oddlženie FO a zároveň by zostali zachované práva veriteľov na podanie návrhu na konkurz pričom pri splnení zákonných podmienok pre dlžnícky návrh by mal tento návrh prednosť pred veriteľským návrhom a to do momentu vyhlásenia konkurzu, resp. povolenia reštrukturalizácie pri SZČO. Návrh zákona úplne vylučuje možnosť podať veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka a necháva toto právo úplne a výlučne iba na svojvôli dlžníka; pričom vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka predstavoval pre veriteľa často jediný efektívny nástroj uplatnenia svojich práv voči dlžníkovi a následného speňaženia majetku dlžníka, účinnej kontroly nad „únikom“ majetku dlžníka a vylúčenia dlhotrvajúcej a riadne neodôvodnenej obrany dlžníka voči veriteľom (najmä využitím všetkých riadnych aj mimoriadnych opravných prostriedkov). Ak nemá byť naozaj nová právna úprava oddlženia výslovne prospotrebiteľská, mala by zostať aj možnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu zo strany veriteľov voči FO. Nie je nám jasný dôvod, pre ktorý táto možnosť bola zo zákona odstránená. Je veľa prípadov kedy sa veritelia nevedia domôcť ani len čiastočného uspokojenia svojich pohľadávok a dlžník im neponúka žiadne splátky. Ak sa dlžník nerozhodne sám vstúpiť do konkurzu, stráca veriteľ poslednú možnosť ako sa domôcť aspoň čiastočného uspokojenia pohľadávky podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu. Zároveň navrhujeme upraviť, že sa jedná o exekúciu vedenú za účelom uspokojenia práv na peňažné plnenie. Ide o ľahko zneužiteľné ustanovenie. Výška záväzku (záväzkov) v exekúcii by mala byť stanovená minimálnou sumou. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 1. - Čl. I - Pripomienka k celému zákonu Ak sa v Predkladacej správe predmetného zákona uvádza, že súčasná právna úprava konkurzu FO je „prodlžnícka“ tak navrhovaná právna úprava je antiveriteľská a pre banky by takáto štátom navrhovaná úprava znamenala zvýšené riziko návratnosti úverov, čo by v konečnom dôsledku mohlo znamenať zhoršenie prístupu obyvateľstva k úverom legálnou cestou, čo predpokladáme nie je zámerom štátu. Uvedený dôsledok je pritom v priamom protiklade s makroekonomickými cieľmi a požiadavkami Ministerstva financií SR a Národnej banky Slovenska na úverovanie malých a stredných podnikov. Pre banky je neakceptovateľné, aby išli fyzické osoby podnikatelia v rovnakom právnom režime ako fyzické osoby – občania/ spotrebitelia. Úverové produkty a aj dôvody, prečo FO podnikatelia žiadajú o tieto úvery a prečo ich banky poskytujú sú diametrálne odlišné od dôvodov úverovej zaťaženosti fyzických osôb – občanov. Tak isto tým vypadne povinnosť fyzických osôb – podnikateľov, podať návrh na vyhlásenie konkurzu z dôvodu predlženia (v časti oddlženie je konkurz len ich právom, nie povinnosťou). Zároveň veriteľ nebude mať možnosť podať návrh na konkurz na svojho dlžníka (FO – podnikateľa alebo aj FO) bez benefitu oddlženia (ani vôbec napr. ako formu sankcie), ak sa napríklad preukáže, že išlo o nepoctivý zámer dlžníka v rámci plnenia záväzku. Ani dlžník nebude mať povinnosť podať návrh na konkurz bez benefitu oddlženia (len možnosť podať návrh na konkurz s benefitom oddlženia), ani v prípade, ak pôjde o nepoctivého dlžníka. Ak by mala navrhovaná právna úprava prejsť, mala by sa vzťahovať až na záväzky, ktoré vzniknú od účinnosti novej právnej úpravy. Banka potom bude reagovať a fyzickým osobám podnikateľom už nebude poskytovať podnikateľské úverové produkty za súčasných podmienok. Zákonodarca v záujme priority rýchlosti konania prehliada obrovské množstvo právnych vzťahov a situácií z toho vyplývajúcich, ktoré vnášajú veľa právnej neistoty hlavne vo vzťahu k veriteľom ktorí nezapríčinili platobnú neschopnosť dlžníka a majú byť týmto jeho stavom priamo poškodzovaní na svojich právach. Z pohľadu financujúcich bánk sa jedná o výrazný zásah do procesov vyhodnocovania rizika vo vzťahu k poskytovaným úverom. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NK SR (Notárska komora Slovenskej republiky) čl. I bod 11. v § 171zc 2. V čl. I bode 11. v § 171zc za odsek 3 navrhujeme vložiť nové odseky 4 a 5 s nasledovným znením: “(4) Konanie o dedičstve po dlžníkovi nemôže byť skončené skôr ako konkurzné konanie. Pred právoplatným skončením konkurzného konania súd v konaní o dedičstve nemôže nariadiť likvidáciu dedičstva podľa osobitného predpisu (odkaz na Civilný mimosporový poriadok). (5) Majetok dlžníka, ktorý nebol v konkurznom konaní speňažený, sa prejedná ako dedičstvo.”. Odôvodnenie: Navrhované ustanovenia by riešili vzájomný vzťah konkurzného konania a konania o dedičstve. Odpoveď na otázku, či má byť skôr skončené konanie o dedičstve po dlžníkovi (teraz úpadcovi) alebo konkurzné konanie, doteraz nebola jasná. Máme za to, že v súlade s hospodárnosťou konania je vhodné konkurzné konanie začaté ešte počas života dlžníka dokončiť s účasťou jeho domnelých dedičov. Súd (súdny komisár) v konaní o dedičstve by mal až do právoplatného skončenia konkurzného konania zisťovať len okruh dedičov a skonštatovať, že prebieha konkurzné konanie (prípadne konanie o dedičstve aj prerušiť, ak nie je predpoklad rýchleho skončenia konkurzného konania). Speňaženie majetku dlžníka a uspokojovanie veriteľov by ostalo úlohou správcu, ktorý má na to lepšie predpoklady a vybavenie. Po skončení konkurzného konania, ak zostane po dlžníkovi nespeňažený majetok, úlohou notára bude poučiť domnelých dedičov o ich dedičskom práve a dedičstvo po poručiteľovi riadne prejednať. Uvedené riešenie je vhodné aj vzhľadom na to, že počet predlžených dedičstiev neustále rastie a notári ako súdni komisári sú čoraz častejšie nútení vykonávať časovo aj finančne náročnú likvidáciu dedičstva, pričom ich hlavnou úlohou je prejednanie dedičstva a nie speňažovanie majetku dlžníka. Vďaka takejto úprave sa táto “agenda” rozdelí medzi notármi a konkurznými súdmi resp. správcami konkurznej podstaty, a tým sa zrýchli prejednanie nielen predlžených, ale aj nepredlžených dedičstiev. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NK SR (Notárska komora Slovenskej republiky) čl. I bod 11. v § 171zc ods. 1 1. V čl. I bode 11. v § 171zc ods. 1 navrhujeme druhú a tretiu vetu nahradiť nasledovným znením: “Súd koná ďalej s osobami, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dlžníkovými dedičmi.”. Odôvodnenie: Súčasná úprava dedičského práva hmotného vychádza zo zásady univerzálnej sukcesie, t. j. podľa § 460 Občianskeho zákonníka dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. I keď dedičia svoje práva k zdedeným majetkovým hodnotám môžu v praxi realizovať spravidla na základe právoplatného meritórneho rozhodnutia vydaného v konaní o dedičstve, z právneho hľadiska vlastníkmi týchto majetkových hodnôt sú už od okamihu smrti poručiteľa. Nie je to inak ani v prípade majetku, ktorý podlieha konkurznému konaniu. Na základe takej právnej úpravy, ktorá neprikazuje konkurznému súdu zisťovať okruh účastníkov, sa môže stať, že o osude veci alebo inej majetkovej hodnoty (najmä o jej speňažení) sa bude rozhodovať bez účasti jej vlastníka. Takáto situácia môže dokonca vyvolať pochybnosti týkajúce sa súladu zákonnej úpravy s Ústavou Slovenskej republiky, ktorá garantuje právo na súdnu a inú právnu ochranu a právo na spravodlivý proces. Konanie, v ktorom sa rozhoduje o majetku osoby, ktorá nie je účastníkom konania, rozhodne spravodlivým nie je. Navrhované znenie je v súlade s definíciou účastníkov konania o dedičstve obsiahnutou v § 165 Civilného mimosporového poriadku. V zmysle navrhovaného znenia na účely konkurzného konania postačuje aj predbežný okruh dedičov, nie je teda potrebné, aby sa dedičia vyjadrili, či dedičstvo prijmú alebo odmietajú. Ak niektorý z domnelých dedičov sa predsa rozhodne dedičstvo odmietnuť, konkurzný súd uznesením rozhodne o tom, že takáto osoba prestáva byť účastníkom konania. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 5. – Čl. I bod 11. - § 167 ods. 1 Navrhujeme zosúladiť s definíciou v zmysle ustanovenia § 3 ZKR najmä vo vzťahu k pluralite záväzkov a pluralite veriteľov. Uvedené navrhujeme za účelom predchádzania zneužívaniu inštitútu oddlženia fyzických osôb na úkor veriteľov a podstatného oslabenia funkcie exekučného konania ako aj vymožiteľnosti pohľadávky veriteľa. Navrhovaná úprava nadmieru zvýhodňuje dlžníka na úkor jeho veriteľov. Máme za to, že účelom navrhovanej novely ZKR má byť pomoc vyriešiť fyzickým osobám problém preklenúť inak nevyriešiteľnú situáciu ich zadlženia, za čo nie je podľa nášho názoru v zásade možné považovať jeden dlh. Fyzická osoba predsa musí aspoň v určitej minimálnej miere pristupovať k svojim záväzkom zodpovedne. Zásada plurality veriteľov v konkurznom konaní je týmto popretá, čím sa opätovne zvýšila možnosť zneužitia tohto inštitútu. Oddlženie týmto spôsobom môže nahrádzať exekučné konanie, bez reflexie na výšku a množstvo záväzkov dlžníka, aby bolo oddlženie oprávnené. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 2. – Čl. I bod 11. - § 166 ods. 1 Navrhujeme rozlišovať medzi FO nepodnikateľom a FO podnikateľom pri obsahu jednotlivých inštitútov a nastaviť podmienky Oddlženia rozdielnym spôsobom. Pokiaľ by predsa len neboli podmienky rozlíšené, navrhujeme zjednotenie pojmov fyzická osoba a fyzická osoba podnikateľ do jedného pojmu fyzická osoba. Táto pripomienka platí pre celý zákon. Návrh zákona nijako nerozlišuje medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom, resp. fyzickou osobou, ktorej záväzok vznikol v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti tretej osoby, v ktorej mala takáto fyzická osoba kvalifikovanú účasť alebo v ktorej vykonávala takáto fyzická osoba funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu. FO podnikateľ pri svojej podnikateľskej činnosti vstupuje do právnych vzťahov inej úrovne ako FO občan a správa sa ako obchodný subjekt, pričom rozsah a spôsob jeho činnosti je oveľa bližší správaniu a existencii PO ako FO občanov. Pojmoslovie môže spôsobovať interpretačné problémy (najmä to môže nesprávne naznačovať, že fyzická osoba podnikateľ nie je fyzická osoba). Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 7. – Čl. I bod 11. - § 168 ods. 1 písm. a) Navrhujeme vypustiť písm. a) z ods. 1 § 168 (ustanovenie § 169 ods. 1 písm. a/b/ tým nie je dotknuté). Alternatívne navrhujeme použitie ustanovenia aj na PO. Nevidíme dôvod na limitovanie pohľadávky konkurzom nedotknutej konkurznými predpismi. Ustanovenie zabezpečuje ochranu veriteľov - fyzických osôb, pri uplatnení pohľadávok. Na strane druhej ustanovenie popiera zásadu materiálnej a formálnej publicity Obchodného vestníka a zaťažuje správcu a konkurznú podstatu. Alternatívne navrhujeme, aby sa sankcia podľa ust. § 168 ods. 1 písm. a) ZKR vzťahovala aj na prípad veriteľov – právnické osoby. Máme za to, že opačný postup je neodôvodnene diskriminačný a zároveň zvyšuje motiváciu dlžníka neoznačiť (zamlčať) niektorých svojich veriteľov. V tejto súvislosti tiež poukazujeme, že prípadné konanie podľa ust. § 171a ZKR by malo byť brané až ako ultima ratio. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 3. – Čl. I bod 11. - § 166 ods. 2 Navrhujeme predĺžiť lehotu možného oddlženia na 15 rokov. Navrhovaná možnosť oddlženia každých 10 rokov je pri súčasnej vymožiteľnosti práva a rýchlosti práce súdov a v nadväznosti na navrhované zmeny exekučného poriadku a CSP príliš krátka a zvádza k zneužívaniu inštitútu oddlženia. V reálnej praxi predpokladáme že nie je zámerom štátu aby sa FO 5 – 7 krát za život zbavovala dlhov takýmto spôsobom. Minimálna hranica oddlženia by nemala byť kratšia ako raz za 15 rokov. Príliš častá možnosť oddlženia by bola kontraproduktívna vo vzťahu k poctivému dodržiavaniu a plneniu svojich záväzkov dlžníkmi. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 171ze, odsek 1, písm. e 3 roky navrhujeme zmeniť na 10 rokov Dôvod: Navrhovaný 3- ročný interval možnej opakovanej ochrany dlžníka pred veriteľmi podľa nášho názoru podporuje nezodpovedné konanie dlžníkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 12. – Čl. I bod 11. - § 169 ods. 1 písm. c) Navrhujeme vypustiť písm. c) z ods. 1 § 169. Pri spotrebiteľoch je daná vec vyriešená zákazom zmeniek, a pri nespotrebiteľoch nie je odôvodnená. Najmä pri bežne využívaných zabezpečovacích zmenkách, ktoré nezabezpečujú záväzky zo spotrebiteľských zmlúv ale z podnikateľských úverov osobami zúčastnenými na podnikaní (konatelia, spoločníci) je takáto právna úprava absolútne nedôvodná a narušuje ústavne garantovanú ochranu vlastníctva veriteľa. Zmenky avalované fyzickými osobami, ktoré boli spoločníkmi alebo konateľmi úverového dlžníka (právnickej osoby) predsa banky využívali ako právom dovolený nástroj posilnenia návratnosti úveru a často ako jediný spôsob zabezpečenia úveru, ktorý bol podmienkou poskytnutia úveru, navyše s uplatnením zmenky vznikli bankám dodatočné, nie malé, náklady; nevymáhateľnosť takýchto pohľadávok veriteľov (pohľadávok zo zmenky) je preto úplne neprijateľná. Návrh takéhoto ustanovenia výrazne oslabuje návratnosť úverov pri ktorých FO (spoločník, ručiteľ dlžníka) poskytli zmenkové ručenia, ktorými sú zabezpečené pohľadávky veriteľov voči právnickým osobám. Takýmto spôsobom výrazne meniť a ovplyvňovať už existujúce právne vzťahy je vnášaním právnej neistoty do čisto obchodných vzťahov medzi bankami a ich dlžníkmi (PO) a praktickým štátom zrušeným spôsobom zabezpečenia návratnosti už existujúcich úverov. Máme za to, že takáto všeobecná úprava bez akéhokoľvek obmedzenia (či už časového alebo kauzálneho) predstavuje neodôvodnené retroaktívne ustanovenie, ktoré je porušením princípu právnej istoty. Pokiaľ nedôjde k vypusteniu stanovenia, žiadame toto ustanovenie zmeniť a vyňať pohľadávky zo zmenky, ktoré zabezpečujú úvery PO z vylúčenia uspokojenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 10. – Čl. I bod 11. - § 169 ods. 1 písm. a) Navrhujeme vypustiť písm. a) a ods. 1 § 169, prípadne stanoviť limit v nadväznosti na limit stanovený právnym predpisom. Vo všeobecnosti nesúhlasíme s limitáciou príslušenstva zvlášť pri profesionálnych subjektoch akým sú banky, pre ktoré je príslušenstvo priamym výnosom z podnikania. Navrhujeme, aby z pojmu príslušenstvo boli pre tento prípad vyňaté zmluvné úroky, nakoľko tieto oproti ostatnému príslušenstvu nemajú sankčný charakter, ale predstavujú dojednanú odplatu medzi veriteľom a dlžníkom. Tento limit sa nám zdá byť s ohľadom na definíciu príslušenstva pohľadávky v OZ príliš nízky, a nepokrýva ani len zákonné úroky z omeškania, nehovoriac o bežných úrokoch z poskytnutého úveru. Rovnako tak treba vziať do úvahy skutočnosť, že úrokové sadzby nemusia byť dlhodobo na nízkej úrovni. Pokiaľ má existovať tento limit, navrhujeme ho naviazať napr. na výšku úrokov z omeškania z Nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail