LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 171f návrhu zákona Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 25b na konci citácie právneho predpisu pripojiť tieto slová: „v znení neskorších predpisov“. Ide o úpravu v súlade s bodom 26 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 171zi návrhu zákona Odporúčame v § 171zi ods. 1 za slová „prípadne aj“ vložiť slová „na námietky dlžníka a“. Navrhujeme v znení ustanovenia zohľadniť zásadu rovnosti účastníkov konania v súlade s čl. 47 ods. 3 Ústavy SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 169 návrhu zákona V § 169 ods. 1 písm. b) odporúčame vypustiť odkaz 25a v súlade s bodom 22.3. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 168 návrhu zákona V § 168 ods. 1 písm. g) navrhujeme slová „nepeňažná pohľadávky“ uviesť v správnom gramatickom tvare „nepeňažná pohľadávka“. Odporúčame v § 168 ods. 2 slová „ods. 1 písmena a)“ nahradiť slovami „odseku 1 písm. a)“ v súlade s bodmi 56 a 57 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 171r návrhu zákona 1. V § 171r ods. 2 odporúčame zvážiť nahradenie slov „s neskorším“ slovami „so skorším“. Domnievame sa, že účelom ustanovenia bolo posúdiť možnosť uspokojenia najmä pohľadávky so skorším zabezpečovacím právom. 2. V § 171r ods. 6 navrhujeme za slovo „zabezpečovacieho“ vložiť slovo „práva“. Ide o gramatickú úpravu textu. 3. V § 171r ods. 7 poslednej vete navrhujeme za slová „nadobúdateľovi“ vložiť slová „zaťaženého majetku“. Ide o precizovanie textu ustanovenia. 4. V § 171r ods. 8 navrhujeme zvážiť úpravu overovania hodnovernosti údajov, ktoré oznamuje zabezpečený veriteľ správcovi, a to v katastri nehnuteľností, resp. v Notárskom centrálnom registri záložných práv. Domnievame sa, že aspoň pri spochybnení týchto údajov zo strany dlžníka by mala byť upravená možnosť ich overenia správcom z uvedených verejne prístupných zdrojov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Predkladacej správe Odporúčame v Predkladacej správe a Dôvodovej správe vypustiť legislatívnu skratku ,,ZRK“, nakoľko sa v texte nepoužíva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bodu 9 V bode 9 odporúčame nahradiť slová ,,sa odsek 3 dopĺňa písmenom a)“ slovami ,,sa v odseku 3 vkladá písmeno a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bodu 11 § 168 ods. 2 V bode 11 § 168 ods. 2 odporúčame nahradiť slová ,,písmena a)“ slovami ,,písm. a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bodu 11 § 168 ods. 1 V bode 11 § 168 ods. 1 odporúčame upraviť písmeno g). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bodu 11 V bode 11 odporúčame upraviť označenie § 171z“ na strane 14 (na § 171w). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou č. 25b) Odporúčame v texte poznámky pod čiarou č. 25b) nahradiť slová ,,v znení zákona č. 8/2005 Z. z.“ slovami ,,v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou č. 25c) Odporúčame v texte poznámky pod čiarou č. 25c) pripojiť na konci slová ,,v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bodu 11 § 168 ods. 2 V bode 11 § 168 ods. 2 odporúčame nahradiť slovo ,,ibaže“ slovami ,,to neplatí ak“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bodu 11 § 170 V bode 11 § 170 odporúčame upraviť slovosled úvodnej vety za čiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bodu 12 V bode 12 odporúčame nahradiť slovo ,,písmeno“ slovom ,,písmená“, na konci úvodnej vety vložiť bodkočiarku a navrhovaný text písmen a) a b) dať do úvodzoviek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bodu 11 § 171za V bode 11 § 171za odporúčame v odseku 1 nahradiť slovo ,,vyhasenia“ slovom ,,vyhlásenia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. II bodu 2 V Čl. II v bode 2 odporúčame nahradiť slová ,,písm. a“ slovami ,,písm. a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 9 [(§ 109 ods. 3 písm. a)] Citácie „písmená a) až d)“ a „písmena „b) až e)“ dať do súladu s platným znením zákona a nahradiť citáciami „písmená a) až f)“ a „písmena „b) až g). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 2 a 3 (§ 3 ods. 2 a 3) Slovo „odsek“ nahradiť slovom „ods.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 7 (§ 107a ods. 1) Za slovo „pripája“ vložiť slovo „táto“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail