LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I: § 9 ods. 4: Začiatok druhej vety navrhujeme vložením slov „registrujúci orgán o tom informuje partnera verejného sektora“ upraviť nasledovne: „Ak dôjde k výmazu oprávnenej osoby na jej návrh, registrujúci orgán o tom informuje partnera verejného sektora a partner verejného sektora je povinný ...“ Predkladá NROZP, ide o pripomienku obyčajnú Odôvodnenie: Návrh rieši prípad, keď oprávnená osoba z rôznych dôvodov neinformuje partnera verejného sektora, že požiadala o svoj výmaz z registra. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I: § 12: V ods. 1 písm. a) žiadame slová „od 10000 do 1000000 eur“ nahradiť slovami „od 1000 do 100000 eur“ V ods. 1 písm. b) žiadame slová „od 10000 do 100000 eur“ nahradiť slovami „od 1000 do 10000 eur“. V ods. 2 a 3 žiadame slová „do 10000 eur“ nahradiť slovami „do 1000 eur“. Predkladá NROZP, ide o pripomienku zásadnú. Odôvodnenie: Navrhované pokuty žiadame rádovo znížiť o jeden rád, pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť a teda nedosahujúce zisk, bude navrhovaná výška pokút likvidačná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K § 8 ods. 2 Odporúčame nahradiť legislatívnu skratku „(ďalej len „námietky“)“ inou legislatívnou skratkou z dôvodu jej zameniteľnosti s právnym pojmom „námietky“ v § 7 ods. 1. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I: § 1 ods. 1 písm. c): Slová „fyzická osoba alebo právnická osoba“ žiadame nahradiť slovami „hospodársky subjektx)“. Poznámka x) znie: X) § 2 ods. 5 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predkladá NROZP, ide o pripomienku zásadnú Odôvodnenie: Žiadame zachovať súčasný právny stav definovaný v zákone o verejnom obstarávaní. Okruh právnických osôb sa definíciou Partnerov verejného sektora, u ktorých sa má zisťovať konečný užívateľ výhod, rozširuje z doterajších subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, na všetky právnické osoby, ktoré získavajú dotáciu na vykonávanú činnosť zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu obcí a VÚC (ak dotácia presiahne stanovenú hranicu), bez ohľadu na to, na akú činnosť je im dotácia poskytnutá. To by znamenalo, že by sa prísne pravidlá doteraz uplatňované len voči hospodárskym subjektom, vzťahovali napr. i na neziskových poskytovateľov sociálnych služieb (obvykle občianske združenia alebo neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby) alebo na školy, ktorých zakladateľmi nie sú obce alebo VÚC. Drvivá väčšina týchto subjektov nebude pravdepodobne schopná dodržiavať prísne podmienky nastavené zákonom, Registrácia a overovanie konečných užívateľov výhod prostredníctvom oprávnenej osoby budú s ohľadom na neziskovosť ich činnosti pre ne finančne neprimerane nákladné, pričom nie je jasné, z akých zdrojov budú tieto náklady financovať. To všetko pod hrozbou sankcií, ktoré by v prípade ich uplatnenia, najmä v prípade i neúmyselnej chyby pri oznamovaní koncových užívateľov výhod, znamenali ich okamžitú likvidáciu – sankciu nebudú mať z čoho uhradiť. identifikovanie konečného užívateľa výhod má viesť k fyzickej osobe, v prospech ktorej subjekt koná, resp. ktorá má hospodársky prospech z konania subjektu. V prípade činnosti, aktivít a podstaty napr. občianskeho združenia nemožno hovoriť o hospodárskom prospechu, občianske združenie je členská organizácia, najvyšší orgán s kompetenciou voľby a odvolania štatutárnych orgánov je zložený z dobrovoľných členov združenia, ktorí z tejto funkcie nemajú žiaden finančný, resp. hospodársky prospech. Sú to nehonorované funkcie. Pri takýchto subjektoch sa nedá identifikovať konečný užívateľ výhod. Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že definícia konečných užívateľov výhod v čl. 3 bod 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu ... sa, až na menovite uvedené nadácie, týka výlučne subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, ale návrhom zákona by sa mala v Slovenskej republike aplikovať i na neziskový sektor. Preto v zmysle zákona za partnerov verejného sektora žiadame považovať len subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť a nerozširovať jeho pôsobnosť na subjekty, ktoré hospodársku činnosť nevykonávajú. Poznámka: V tejto súvislosti bude potrebné zvážiť i názov zákona a zmeniť ho. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K § 12 ods. 5 Za slovo „postupuje“ odporúčame vložiť slovo „podľa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K § 5 ods. 2 a ods. 3 Odporúčame vložiť odkaz 5 nad slovo „podpisom“ v znení: 5) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014). Doterajšie odkazy 5 až 8 sa označujú ako odkazy 6 až 9. Odôvodnenie: Uvedené nariadenie definuje pojem „kvalifikovaný elektronický podpis“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) §4 ods. 3 písm. f) odporúčame slová "podľa odseku 1 písm. e)" nahradiť slovami "podľa odseku 2 písm. e)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K predkladacej správe V poslednom odseku odporúčame slovo „základ“ nahradiť slovom „zakladá“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K § 2 ods. 1 písm. b) Odporúčame vypustiť slová „okresný súd“ z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 12 ods. 1 písm. a) odporúčame určiť, čo znamená "hospodársky prospech" Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 10 návrhu zákona 2. V zmysle čl. I § 10 ods. 1 návrhu zákona „za identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba zapísaná v registri“, pričom v ďalších odsekoch je upravený inštitút overovania identifikácie konečného užívateľa výhod. V čl. I § 10 ods. 7 návrhu zákona sa však ustanovuje povinnosť konečného užívateľa výhod oznámiť partnerovi verejného sektora, že sa stal jeho konečným užívateľom výhod, pričom je ustanovená lehota „do 15 dní“. Z uvedeného nie je zrejmé od akého momentu sa počíta 15-dňová lehota. Takéto ustanovenie je zároveň v rozpore s predchádzajúcimi ustanoveniami návrhu zákona, keďže povinnosti ohľadne zápisu konečného užívateľa výhod vykonáva najmä oprávnená osoba, ako aj informačnú povinnosť vo vzťahu k partnerovi verejného sektora. Oprávnená osoba zároveň nenesie za nesplnenie týchto povinností žiadnu zodpovednosť. Naopak, konečnému užívateľovi výhod za nesplnenie „oznamovacej“ povinnosti v zmysle čl. I § 10 ods. 7 návrhu zákona vzniká podľa čl. I § 12 ods. 3 pokuta do 10 000 eur. Opätovná povinnosť informovať partnera verejného sektora konečným užívateľom výhod sa javí v tomto prípade ako duplicitná, z tohto dôvodu žiadame upraviť návrh zákona v zmysle pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 12 návrhu zákona 2. V dôvodovej správe osobitnej časti sa k čl. I § 12 ods. 1 písm. a) a b) návrhu zákona uvádza, že „pokuta sa bude jedným rozhodnutím ukladať partnerovi verejného sektora a súčasne aj jeho štatutárnemu orgánu“, v uvedenom prípade ide o duplicitu sankcie a teda porušenie jednej zo základných zásad procesného práva „ne bis in idem“. Žiadame v zmysle uvedeného upraviť návrh zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 10 návrhu zákona 1. V zmysle čl. I § 10 ods. 1 návrhu zákona „za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba zapísaná v registri“. Návrh zákona však ďalej neustanovuje akým spôsobom takáto oprávnená osoba zodpovedá za porušenie tejto povinnosti a aké sankcie sú s tým spojené. Žiadame v zmysle uvedeného upraviť a doplniť návrh zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 9 návrhu zákona 2. Z čl. I § 9 ods. 5 návrhu zákona nie je zrejmé, akým spôsobom sa ukončí právny vzťah medzi partnerom verejného sektora a „pôvodnou“ oprávnenou osobou a zároveň ako vznikne nový právny vzťah medzi partnerom verejného sektora a „novou“ oprávnenou osobou. Žiadame v zmysle uvedeného upraviť a doplniť návrh zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 6 návrhu zákona Žiadame preformulovať ustanovenie § 6 ods. 2 písm. c) návrhu zákona, keďže v zmysle čl. 6 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády SR „Zákon musí byť terminologicky správny, presný, jednotný a všeobecne zrozumiteľný“, čo uvedené ustanovenie nenapĺňa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 12 návrhu zákona 3. Žiadame v návrhu zákona bližšie špecifikovať akým spôsobom ručí oprávnená osoba za zaplatenie pokuty v zmysle čl. I § 12 ods. 4 návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 12 návrhu zákona 1. Žiadame v osobitnej časti dôvodovej správy definovať, čo sa v zmysle čl. I § 12 ods. 1 písm. a) návrhu zákona považuje za hospodársky prospech. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 2 návrhu zákona 1. V čl. I, § 2 ods. 1 písm. d) je ustanovená povinnosť oprávnenej osoby mať miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Takáto podmienka je v rozpore so slobodou voľného pohybu a s právom usadiť sa, ako jednou zo základných slobôd Európskej únie a aj so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu. Vyššie uvedenú podmienku žiadame z predkladaného návrhu zákona vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 2 návrhu zákona 2. V čl. I, § 2 ods. 2 a 3 sa ustanovuje spodná hranica objemu finančných prostriedkov, resp. hodnoty majetku, ktoré sú predmetom zmluvných vzťahov, a ktorá je určujúca pre posúdenie otázky, či subjekt je partnerom verejného sektora a či má povinnosť zápisu do registra. Žiadame doplniť dôvodovú správu, osobitnú časť o odôvodnenie z akého dôvodu a na základe čoho bola určená takáto výška spodnej hranice objemu finančných prostriedkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 4 návrhu zákona 2. Upozorňujeme, že čl. I, § 4 ods. 2 písm. d) návrhu zákona - ustanovenie o zverejňovaní osobných údajov je v rozpore so smernicou 95/46/EHS v platnom znení a rovnako aj so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä pri podmienke zverejňovania dátumu narodenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail