LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) § 8 V § 8 ods. 3 prvej vete odporúčame za slovo "sa" vložiť slovo "na" a v druhej vete nahradiť slová "u námietkach" slovami "o námietkach". Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) K Čl. I., § 2 ods. 1 písm. c), bod 4 Pripomienka: Navrhujeme zosúladiť úpravu povinne zapisovaných subdodávateľov s úpravou subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní. Odôvodnenie: Navrhovaná úprava definuje partnera verejného sektora ako fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb buď dodáva osobám, ktoré priamo „obchodujú“ s verejným sektorom tovary alebo služby, alebo od týchto osôb nadobúda plnenia, pričom tieto poskytované tovary alebo služby resp. nadobudnuté plnenia súvisia so zmluvou, ktorá je predmetom obchodného vzťahu s verejným sektorom. Inými slovami cieľom navrhovanej úpravy je pokryť definíciou partnera verejného sektora, ktorý sa zapisuje do registra aj subdodávateľské vzťahy. V tejto súvislosti sa však môže javiť ako problematická kolízia navrhovanej právnej úpravy s úpravou zákona o verejnom obstarávaní. Zákon o verejnom obstarávaní totiž definuje v § 2 ods. 5 písm. e) subdodávateľa ako hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie, teda ide o subjekt, ktorý má priamo a teda nie sprostredkovane zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom. Zákon o verejnom obstarávaní teda definuje subdodávateľa reštriktívnejšie ako navrhovaná právna úprava. Zákon o verejnom obstarávaní rovnako upravuje v § 56 ods. 16 povinnosť mať zapísaného v registri len subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 30% z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur alebo v sume najmenej 50% z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o inú zákazku. Vzhľadom na uvedené v dôsledku širšieho pokrytia subdodávateľských vzťahov v rámci navrhovanej úpravy v komparácií s úpravou zákona o verejnom obstarávaní sa v praxi do registra na účely verejného obstarávania budú musieť zapisovať aj hospodárskej subjekty, ktoré podľa zákona o verejnom obstarávaní nemajú status subdodávateľa a taktiež subdodávatelia podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorí však budú realizovať subdodávky v menšom rozsahu ako stanovuje § 56 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní. Pre aplikačnú prax verejného obstarávania by bolo vhodné tieto dve osobitné úpravy zjednotiť. A to napríklad v § 2 ods. 1 písm. c) bod 4 návrhu zákona za definíciu partnera verejného sektora uvedením slovného spojenia „pokiaľ osobitný zákona neustanovuje inak“, pričom zákonom o verejnom obstarávaní by boli definovaní subdodávatelia, ktorých je potrebné považovať za partnerov verejného sektora. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) K článku I., § 2 ods. 2 Navrhovaným ustanovením sa vymedzuje finančný limit od ktorého sa odvíja, či konkrétny subjekt je alebo nie je partnerom verejného sektora a teda či má alebo nemá povinnosť sa zapisovať do registra, konkrétne za partnera verejného sektora sa podľa navrhovaného ustanovenia nepovažuje ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že zákon o verejnom obstarávaní reglementuje osobitnú úpravu, ktorá ukladá povinnosť zápisu do registra všetkým subjektom (bez ohľadu na výšku poskytnutých finančných prostriedkov), ktoré majú záujem obchodovať na elektronickom trhovisku (ďalej len „EKS“) (podľa § 14 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je podmienkou registrácie na EKS zápis do registra) a zároveň v prípade všetkých podlimitných a nadlimitných zákaziek zadávaných mimo EKS túto povinnosť ukladá úspešnému uchádzačovi. Z pohľadu úpravy zákona o verejnom obstarávaní sa povinnosť zápisu do registra nevzťahuje iba na tzv. zákazky s nízkou hodnotou (teda v zásade zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako 5 000 eur). Z návrhu zákona teda vyplýva povinnosť zapisovať sa do registra, a teda vykonávať náročné administratívne úkony, aj pre uchádzačov, ktorým zo zadanej zákazky nikdy nebudú poskytnuté finančné prostriedky vo výške viac ako 100 000 eur. Zároveň koncepcia zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu vyčlenenia subjektu z povinnosti sa zapisovať do registra vychádza z predpokladanej hodnoty zákazky resp. koncesie a teda nie z výšky zmluvného plnenia. Navrhované ustanovenie môže byť v praxi verejného obstarávania taktiež problematické napríklad pri uzatváraní rámcových dohôd na dlhšie časové obdobie, nakoľko v prípade rámcovej dohody nemusí mať úspešný uchádzač vedomosť kedy a v akom rozsahu bude verejný obstarávateľ čerpať plnenia z rámcovej dohody. Rovnako tak v prípade špecifických postupov zadávania zákaziek ako napríklad inovatívne partnerstvo môže byť problematické zmluvne kvantifikovať cenu za dodávku produktu, ktorý má byť výsledkom výskumu a vývoja. Navrhovaná právna úprava sa taktiež javí ako problematická pri verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je zámenná zmluva, kedy verejný sektor poskytuje protiplnenie v podobe napríklad tovaru. Taktiež je otázne, či navrhovaná úprava pokrýva postupy zadávania koncesií, v prípadoch, kedy je odplata koncesionára založená výlučne na jeho práve brať úžitky z predmetu koncesie, a teda verejný obstarávateľ v takomto prípade neposkytuje koncesionárovi zo svojho rozpočtu žiadne finančné prostriedky. Navrhujeme teda v článku I., § 2 ods. 2 za slovné spojenie „ak ide o opakujúce sa plnenie“ doplniť slovné spojenie „ ,ak osobitný zákon neustanovuje inak.“, pričom napr. v § 115 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní by bolo v súvislosti s podlimitnými zákazkami bez využitia elektronického trhoviska určené, že „Povinnosti podľa § 56 súvisiace s registrom partnerov verejného sektora sa vzťahujú na podlimitnú zákazku zadávanú bez využitia elektronického trhoviska, ak predpokladaná hodnota zákazky alebo zmluvná cena je vyššia ako 100 000 eur“. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 18. Zásadná pripomienka k čl. XV, novelizačný bod číslo 8, § 182 ods. 1, písm. d): RÚZ navrhuje vypustiť text „známi verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody“ a nahradiť slovami „uvedené v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode“. Odôvodnenie: Spresnenie s cieľom odstrániť aplikačné problémy v praxi. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Miroslav beblavy (Miroslav Beblavý, poslanec NR SR) K návrhu zákona ako celku Po skúsenostiach s kauzou Váhostav navrhujeme, aby bol veriteľ, ktorý spôsobom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. prihlási svoje pohľadávky prevyšujúce 100 000 eur a ktorý nie zapísaný v registri partnerov verejného sektora, považovaný za spriaznenú osobu právnickej osoby v zmysle § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. Odôvodnenie: Máme za to, že existuje verejný záujem, aby boli známi koneční užívatelia výhod týchto osôb, pričom suma 100 000 eur bola zvolená v nadväznosti na Čl. I § 2 ods. 2 a 3 návrhu zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) K Čl. I., § 12 ods. 2 Pri sume iba 10 000 eur bude jednoduchšie neposkytnúť doklady. Skutočnosť, že určitý subjekt nemá pravdivo a úplne uvedených KUV sa bude iba ťažko registrovému súdu preukazovať bez potrebných podkladov. Za uvedenie nepravdivých údajov hrozí pokuta až do 1 mil. Tu je zjavný nepomer. V zákone o verejnom obstarávaní je za neposkytnutie dokladov pokuta do 100 tis., nie je nám zrejmý dôvod zníženia na 10 000 eur. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 12. Zásadná pripomienka k čl.I. , § 11 odsek 2: RÚZ navrhuje predĺžiť lehotu najmenej na "60 dní". Odôvodnenie: Návrhom stanovená lehota "30 dní" je vo veľkých korporáciách problematická. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. IX - v čl. IX odporúčame v novelizačnom bode 2 nahradiť slová „podľa § 4 ods. 2“ slovami „podľa § 4a“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 2 Podľa odseku 3 partnerom verejného sektora nie je ten, kto má nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých hodnota neprevyšuje sumu 100 000 eur. Žiadam jednoznačne ustanoviť, či uvedená hodnota majetku predstavuje všeobecnú hodnotu majetku stanovenú podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov alebo ide o kúpnu cenu, prípadne inú zmluvnú cenu. Ak by sa návrh mal vzťahovať aj na nadobúdanie práv k majetku (nájom), žiadam v súvislosti s definíciou partnera verejného sektora upraviť osobitne hodnotu týchto práv a spôsob jej určenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I 9. Znenie § 9 ods. 1 a 2 vykazuje známky istej zacyklenosti a nejasnosti – ak dôjde k zmene zapísaných údajov, partner je povinný o tom informovať oprávnenú osobu, ktorá je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu (odsek 1). Ak sa o zmene zapísaných údajov dozvie oprávnená osoba, má o tom informovať partnera, ktorý je povinný o tom spätne informovať oprávnenú osobu, ktorá je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu (odsek 2). Odporúčame zjednodušiť postup oznamovania zmien, o ktorých sa dozvie oprávnená osoba tak, aby ich mohla priamo oznamovať registrujúcemu orgánu do 30 dní ako podľa odseku 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I 6. V § 2 ods. 1 odporúčame vypustiť písmeno e), keďže nejde o vymedzenie pojmu konečný užívateľ výhod, ale iba o odkaz na zákonné vymedzenie tohto pojmu v zákone č. 297/2008 Z. z.; namiesto toho by sa mal len pri prvom použití tohto pojmu v zákone o registri partnerov verejného sektora uviesť odkaz na § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I 10. Proces informovania a oznamovania zmien zapísaných údajov tak ako je nastavený v § 9 ods. 1 a 2 sa vzťahuje o. i. aj na identifikačné údaje fyzickej osoby (§ 4 ods. 2) a právnickej osoby (§ 4 ods. 3), hoci k zmene týchto údajov už muselo dôjsť v referenčných registroch (register fyzických osôb, obchodný register, atď.) – samozrejme, ak sú tieto údaje vedené na Slovensku. Takýto postup je v rozpore s princípom „jedenkrát a dosť“, na ktorom je založená Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, ako aj zákon č. 305/2013 o e-Governmente. Podľa tohto princípu musí byť prostredníctvom referenčných registrov zabezpečené, aby fyzické a právnické osoby nemuseli predkladať na účely osobitných konaní také informácie, ktoré sú už vedené v referenčných registroch, pričom orgán verejnej moci by mal používať referenčné registre a referenčné údaje. Ak orgán verejnej moci pre výkon verejnej moci potrebuje údaje o subjektoch evidencie, ktoré sú referenčnými údajmi, potom by ich mal získavať z referenčných registrov, nie prostredníctvom podaní/ návrhov/ oznámení fyzických a právnických osôb. Navrhovaný postup pri oznamovaní zmien má opodstatnenie pri zmene oprávnenej osoby alebo pri zmene konečného užívateľa výhod, nie však vtedy, ak napr. dôjde len k zmene adresy alebo priezviska bez toho, aby došlo aj k zmene v osobe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) Bod 4 článku X Navrhujeme nasledujúce znenie: „Zdravotná poisťovňa, ktorej bolo vydané povolenie podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2017 je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31. decembra 2017. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je oprávnený po uplynutí tejto lehoty požiadať o výpis z registra podľa osobitného zákona. 57a).“ Odôvodnenie: Z navrhovaného prechodného ustanovenia nie je zrejmé, či bude zdravotná poisťovňa povinná predkladať výpis z registra Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo si ho vyžiada sám Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou z registra. Z uvedeného dôvodu navrhujeme, aby pri takto určenej povinnosti mal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou možnosť vyžiadať si po uplynutí lehoty na registráciu výpis z registra a tým skontrolovať splnenie uloženej povinnosti. Zákon č. 581/2004 Z. z. v § 33 a 34 určuje podmienky pre vydanie povolenia a stanovuje povinnosť zdravotnej poisťovne, aby spĺňala podmienky pre jeho vydanie počas celej doby platnosti povolenia. Spôsob preukazovania splnenia podmienok pritom určuje vykonávací predpis. Pokiaľ nie je akceptovateľný návrh zdravotnej poisťovne, navrhujeme, aby pre zachovanie právnej istoty bola v tomto prechodnom ustanovení vyslovene určená lehota a spôsob preukázania splnenia tejto povinnosti pre zdravotné poisťovne a následne primerane upravený vykonávací predpis (vyhláška MZ SR č. 180/2015 Z. z.). Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) Bod 3 článku X Navrhujeme vypustiť bod 3 v článku X návrhu zákona v celom rozsahu. Odôvodnenie: Návrh zákona zavádza ako dôsledok nezaregistrovania zdravotnej poisťovne v registri zrušenie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia. Podľa návrhu zákona nie je porušením povinnosti registrácie postihovaný žiaden iný subjekt, ale len výlučne zdravotné poisťovne. Navyše aj z dôvodovej správy k iným ustanoveniam návrhu zákona vyplýva, že sankcie za nesplnenie tejto povinnosti sú určené v článku I návrhu zákona a sú pre prípad nesplnenia povinnosti registrácie dostatočné (pokuty a možnosť odstúpenia od zmluvy). Z toho dôvodu nie je zrejmé, prečo sa navyše zdravotným poisťovniam stanovuje, ako dôsledok nesplnenia povinnosti, okrem možnosti uloženia sankcie podľa článku I návrhu zákona, aj obligatórne zrušenie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia Úradom pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vychádzame z predpokladu, že právna norma by nemala byť pre jej adresátov bez potrebného zdôvodnenia diskriminačná, t.j. podmienky pre všetkých adresátov právnej normy by mali byť rovnaké a to vrátane sankcií a dôsledkov nesplnenia povinnosti registrácie. Napokon v kontexte ostatných porušení povinností zo strany zdravotných poisťovní, ktoré majú za následok obligatórne zrušenie povolenia, sa porušenie tejto povinnosti a takto stanovený dôsledok, javí ako neprimeraná sankcia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) § 2 ods. 1 písm. c) bod 3. Navrhujeme k poznámke pod čiarou pod bodom 1 doplniť slová „a zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Podľa návrhu zákona je partnerom verejného sektora fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa o.i. povinne zapisuje do registra podľa osobitného zákona. Odkaz pod čiarou k poznámke 1) je príkladom uvedený iba zákonom o zdravotných poisťovniach. V dôvodovej správe k tomuto bodu sa navyše uvádza, že „v prípade predkladaného návrhu zákona ide nateraz o zdravotné poisťovne“. Podľa nášho názoru, s ohľadom na článok IX návrhu zákona, sú takýmito subjektmi aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Navrhujeme preto rozšíriť poznámku pod čiarou aj o tento zákon a tieto subjekty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) § 2 ods. 2 a 3 Navrhujeme spresnenie navrhovaného znenia v prípade uvádzanej sumy plnenia o skutočnosť, či sa v prípade tejto sumy jedná o plnenie s alebo bez DPH, či sa prihliada na dohodnuté zmluvné sankcie a pod. Rovnako je potrebné doplniť, akým spôsobom sa posudzuje plnenie, kedy nie je možné samotné plnenie vopred určiť (napr. rámcové zmluvy, plnenia na základe samostatných objednávok a pod.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) § 4 ods. 1 Navrhujeme spresniť navrhované znenie druhej vety „partner verejného sektora musí byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy“ o skutočnosť, či ak partner verejného sektora žiada o výmaz z tohto dôvodu, má preukazovať zánik trvania zmluvy (súdu alebo oprávnenej osobe), alebo, či po skončení trvania zmluvy, pokiaľ sa táto povinne zverejňuje, nebude dochádzať z výmazom subjektov z registra „ex offo“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) § 14 Navrhujeme spresnenie znenia týkajúceho sa oprávnenia odstúpiť od zmluvy, vrátane dôsledkov, ktoré spôsobí (či sa tým chápe odstúpenie podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka, ako naložiť s realizovaným plnením a pod.). Súčasne nechávame na zváženie, či by sankciou za porušenie zákona v tomto prípade nemalo byť obligatórnym dôvodom na neplatnosť zmluvy od počiatku, podobne ako je to napríklad v prípade nezverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy (§ 47a Občianskeho zákonníka – na zmluvu sa nahliada, akoby k jej uzavretiu nikdy nedošlo). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I: § 10 ods. 2 písm. d) Slová „5 dní“ žiadame nahradiť slovami „60 dní“. Predkladá NROZP, ide o pripomienku zásadnú Odôvodnenie: Z hľadiska aplikačnej praxe je termín na predloženie overenia identifikácie koncového užívateľa výhod „nie skôr ako 5 dní“ nesplniteľný. Napr. pri uzatváraní zmlúv o dotácii na poskytovanie sociálnych služieb štatutár ÚNSS podpíše zmluvu, uvedie dátum svojho podpisu, zašle ju VÚC, následne ju podpíše predseda VÚC a uvedie dátum svojho podpisu. Pre termín uzatvorenia zmluvy je rozhodujúci neskorší dátum. Medzi dátumom podpisu štatutára ÚNSS a predsedu VÚC obvykle ubehne viac dní ako v zákone povolených 5 dní. Za tejto situácie nie je možné „trafiť sa“ do povoleného rozpätia a splniť požiadavku zákona. Navyše, ak podpisujeme na začiatku roku zmluvy s ôsmimi vÚC, pričom sa zmluvy podpisujú v rozmedzí 1 až 2 mesiace, znamenalo by to overovať nezmenenú informáciu o koncových užívateľoch výhod osem krát, čo považujeme skutočne za nadbytočnú byrokraciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. XII: § 6a ods. 1: časť vety „v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod“ žiadame vypustením slova „v prospech“ a vložením slov „v mene“ a „hospodársku“ upraviť nasledovne: „v mene ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju hospodársku činnosť alebo obchod“. Súčasne žiadame z predvetia ods. 1 vypustiť slovo „najmä“. Predkladá NROZP, ide o pripomienky zásadné. Odôvodnenie: Definícia konečného užívateľa výhod v Zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je nejasná a nejednoznačná. Nejasný je pojem „Konečným užívateľom výhod je ...každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť...“, takže výklad by mohol byť i taký, že ak právnická osoba na základe poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu VÚC poskytuje klientom sociálne služby, za FO, v prospech ktorej je vykonávaná činnosť právnickej osoby, by mohol byť považovaný každý jej klient. Text v zákone navrhujeme výmenou spojenia „v prospech“ za spojenie „v mene“ zosúladiť so znením čl. 3 ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu .... Považujeme za potrebné tiež spresniť, že ide o hospodársky prospech pre koncového užívateľa. Nejednoznačnosť potom do definície vnáša slovíčko „najmä“. Ak sa za neplnenie povinnosti navrhujú sankcie vo výške v zákone uvedené, musí byť definícia jasná a bez doplňujúcich slovíčok, ktoré umožňujú jej ľubovoľný výklad. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail