LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 2 Žiadam znenie odseku 1 písm. c) druhého bodu upraviť tak, aby partnerom verejného sektora bola len osoba, ktorá od štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce alebo vyššieho územného celku nadobúda vlastnícke právo k majetku. Je nelogické, aby bol partnerom (verejného sektora) každý kto o to „len“ požiada a v skutočnosti nim nebude, pretože od verejného sektora nič nedostane. Poukazujem aj na administratívnu náročnosť pri zapisovaní do registra všetkých, ktorí sa o niečo uchádzajú, pritom podľa § 4 ods. 1 návrhu musí byť partner vedený v registri aspoň po dobu trvania zmluvy a malo by ísť len o tých, ktorí skutočne niečo od verejného sektora nadobudnú. Takisto obsah tohto ustanovenia nekorešponduje s článkami III, IV, V a VII, podľa ktorých musia byť v registri zapísaní len nadobúdatelia majetku, a nie aj nadobúdatelia majetkových práv, resp. práv k majetku štátu, územnej samosprávy alebo verejnoprávnej inštitúcie. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Tiež upozorňujem na skutočnosť, že v novom návrhu Komisie, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica EP a Rady EÚ č. 2015/849 o predchádzaní využívania finančného systému pre pranie špinavých peňazí a financovania terorizmu, je navrhovaná zmena definície pojmu „konečný užívateľ výhod“ v prípade pasívneho nefinančného subjektu podľa smernice 2011/16/EÚ (novelizovaná smernicou č. 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014), a to zníženie vlastníckeho podielu pri priamom a nepriamom vlastníctve z 25% na 10%. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujem, že územné samosprávy a verejnoprávne inštitúcie sú povinné predávať svoj majetok spravidla formou obchodnej verejnej súťaže alebo dražbou. V súlade s § 281 a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka sa súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy (obchodná verejná súťaž), považuje za výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy, pričom vyhlasovateľ súťaže je povinný prijať najvhodnejší z predložených návrhov alebo návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje. Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu, prechod majetku je podmienený len zaplatením kúpnej ceny. Vychádzajúc z citovanej právnej úpravy bude obec, vyšší územný celok alebo verejnoprávna inštitúcia povinná predať svoj majetok aj osobe, ktorá nie je zapísaná v registri partnerov verejného sektora, aj keď spĺňa podmienky zápisu, z dôvodu, že predložila najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy, alebo majetok jej prejde príklepom v dobrovoľnej dražbe. Je preto potrebné zvážiť aj novelizáciu zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, prípadne aj Obchodný zákonník. Upozorňujem, že iné majetkové práva sú takisto majetkom, preto nie je potrebné ich osobitne uvádzať. Táto pripomienka sa vzťahuje na celý text návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu je vyznačený negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, rozpočtovo nezabezpečený. Finančné prostriedky sú kvantifikované v tabuľke č. 1. a v časti 2.1.1. Financovanie návrhu sa uvádza, že objem rozpočtových prostriedkov súvisiacich s novou právnou úpravou je potrebné riešiť navýšením rozpočtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR v príslušných rokoch. V tabuľkách č. 1 a 5 je nesprávne uvedený počet zamestnancov v rokoch 2018 a 2019. Podľa predloženého návrhu sa v § 12 upravujú pokuty za porušenie vybraných povinností ustanovených zákonom, pričom v doložke vplyvov a analýze vplyvov táto skutočnosť nie je zohľadnená. V nadväznosti na uvedené a pripomienku k čl. I § 12 žiadam prepracovať doložku vplyvov a analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy tak, že je potrebné a) v doložke vplyvov označiť aj pozitívny vplyv a ak príjmy získané z tohto titulu nie je možné v súčasnosti kvantifikovať, uvedenú skutočnosť uviesť v bode 10. Poznámky, b) aby finančné nároky vyplývajúce z návrhu boli zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR na príslušný rozpočtový rok (t. j. bez zvýšeného vplyvu na rozpočet verejnej správy) a aby rozpočtovo nekrytý vplyv bol nulový. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády SR a s ich prílohami (napríklad v čl. I § 4 ods. 1 okrúhle zátvorky pri odkaze nahradiť slovom „podľa“, v odseku 2 písm. e) prvom bode slovo „mene“ nahradiť slovom „meno“, v odseku 3 písm. e) opraviť nesprávne uvedený odkaz a v odseku 4 slovo „užívateľ“ nahradiť slovom „užívateľa“, v § 8 ods. 3 za slovo „sa“ vložiť slovo „na“ a slová „u námietkach“ nahradiť slovami „o námietkach“, v § 10 ods. 7 spresniť začiatok plynutia lehoty, v § 11 ods. 3 slová „v prípade“ vypustiť ako nadbytočné, v § 12 ods. 2 písm. a) slová „s výnimkou“ nahradiť slovom „okrem“, na konci poznámky pod čiarou k odkazu 7 doplniť bodku a v odseku 5 za slovo „postupuje“ vložiť slovo „podľa“; v čl. II až VI, VIII a XI úvodných vetách slová „mení a“ vypustiť; v čl. IX, X a XIII úvodných vetách slovo „mení“ nahradiť slovom „dopĺňa“; v čl. XII úvodnej vete za slovo „mení“ vložiť slová „a dopĺňa“; v čl. IX druhom bode slová „Poskytovateľ podľa § 4 ods. 2“ nahradiť slovami „Poskytovateľ podľa § 4a“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) § 2 Navrhujeme upraviť § 2 návrhu zákona, tak aby bolo zrejmé, že za partnera sa nepovažuje právnická osoba verejného sektora. Odôvodnenie: Podľa § 2 písm. c) bod 1. návrhu zákona je partnerom verejného sektora „fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa uchádza o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu“. Uvedené ustanovenie § 2 návrhu zákona však neobsahuje negatívnu definíciu partnera, z ktorej by bolo zrejmé, že partnerom nemôže byť subjekt verejnej správy. V zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. však môžu byť žiadateľom, resp. prijímateľom aj subjekty verejného sektora. Keďže aj žiadatelia z verejného sektora sú právnickými osobami, ktoré sa uchádzajú o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, bolo by vhodné znenie § 2 návrhu zákona vymedziť tak, aby bolo zrejmé, že právnické osoby verejného sektora, resp. subjekty verejnej správy nie sú partnerom verejného sektora. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K čl. I § 2 ods. 1 písm. c) Odporúčame a) v bode 1. doplniť negatívnu definíciu, resp. výnimku pre orgány verejnej správy, rozpočtové, príspevkové organizácie, ktoré sa uchádzajú o zdroje zo štátneho rozpočtu, rozpočtu zriaďovateľa a pod. b) preformulovať bod 2. z dôvodu jeho nezrozumiteľnosti. Podotýkame, že obce, ani VÚC nezriaďujú verejnoprávne inštitúcie podľa zákona č. 176/2004 Z.z. c) zvážiť, či kumulácia štyroch podmienok, je vyhovujúca pre účely dosiahnutia účelu navrhovaného zákona, d) zvážiť, či použité vymedzenie je postačujúce napríklad k verejnoprávnym korporáciám, vysokým školám, príspevkovým organizáciám, štátnym podnikom. e) zvážiť, či je účelom vymedzenia zahrnutie aj osôb akými sú napríklad neziskové organizácie, občianske združenia a pod. a akým spôsobom bude v posudzovaný konečný prijímateľ výhod. Odôvodnenie: k písm. a) – je nevyhnutné vymedziť, že predmetné ustanovenie sa netýka orgánov verejnej moci, ktorých koncovým užívateľom výhod môže byť (resp. by mal byť) vo svojej podstate každý obyvateľ SR. Navyše, podľa tejto definície bude partnerom štátu napríklad každá samospráva prijímajúca dotáciu so štátneho rozpočtu, napr. na prenesený výkon štátnej správy v sume podľa navrhovaného ods. 2. K písm. b) – definícia verejnoprávnej inštitúcie sa nachádza v zákone č. 176/2004 Z.z. pre účely daného zákona. Obce takúto inštitúciu zriadiť nemôžu. Navyše sa javí, že veta mala znieť: „ktorá sa uchádza o plnenie, ktorého predmetom je majetok...“ K písm. c) formulácia ustanovenia ods. 1 písm. c) je kumulatívna vo všetkých štyroch bodoch. Splnenie všetkých štyroch podmienok súbežne jednou osobou je veľmi málo pravdepodobné. K písm. d) navrhovateľ sa rozhodol pre osobitné vymedzenie verejných subjektov, pričom existujú aj ustálené a postačujúce definície verejného sektoru. Ustálenie aplikačnej praxe tak môže byť jedným z faktorov, ktoré nivelizujú dosiahnutie cieľa. K písm. e) vzhľadom k navrhovanej definícii konečného prijímateľa výhod (čl. XII bod 1. Návrhu – najmä však § 6a ods. 3) môže byť za užívateľa výhod považovaný každý, kto sa zúčastňuje na rozhodovaní v právnickej osobe, vrátane tých, ktorí sú členmi valného zhromaždenia. Takýto obsah by znamenal, že prostredníctvom oprávnenej osoby by sa museli aktualizovať údaje v registri pri každej zmene v členskej základni. Pripomienku považujeme za zásadnú Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K čl. I § 2 ods. 1 písm. a) a b) Navrhujeme predkladateľovi zvážiť zvolenú formu zavedenia nového (samostatného) registra v porovnaní s rozšírením rozsahu zapisovaných údajov z existujúcich referenčných registrov. Odôvodnenie: V rámci informatizácie VS boli realizované v uplynulom období integrácie na referenčné registre v záujme toho, aby subjekty verejného sektora mohli skutočnosti potrebné pre ich rozhodovaciu, alebo hospodársku činnosť overovať priamo, bez nutnosti vyžadovania potvrdení od osoby, ktorá je účastníkom konania alebo sa podieľa na hospodárskej činnosti – zásada jeden krát a dosť. Predmetná zásada mala za cieľ nivelizovať rozsah administratívnej záťaže na strane obyvateľov a ostatných subjektov, zároveň zefektívniť konania, keďže tieto údaje mali byť poskytnuté medzi IS automatizovane. Vytvorenie nového, samostatného IS si vyžiada budovanie integrácii medzi všetkými ISVS a navarovaným IS, alebo vybudovanie komunikačného modulu. Z uvedeného sa javí budovanie nového IS ako nehospodárny krok, ktorý navyše bude mať vplyv na informatizáciu VS, vrátane rozpočtových zdrojov na uspôsobenie existujúcich ISVS podmienkam nového registra. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SKDP (Slovenská komora daňových poradcov) K § 5 ods. 5 Predmetné ustanovenie predpokladá, že oprávnená osoba (napr. daňový poradca) je povinný uviesť v návrhu na zápis pravdivé údaje. SKDP s týmto konceptom nesúhlasí. Daňový poradca nedisponuje prostriedkami, na základe ktorých môže bez pochybností overiť konečných užívateľov výhod. Pri preskúmavaní týchto údajov sa v prevažnej miere bude musieť spoľahnúť na dokumenty a informácie poskytnuté klientom, t. j. partnerom verejného sektora. V praxi teda vyhlásenie, že údaje uvedené v návrhu zodpovedajú skutočnému stavu, nebudú tieto oprávnené osoby vedieť dať. Alternatívne si vieme predstaviť, že oprávnené osoby budú vyhlasovať, že na základe predložených a získaných dokumentov nezistili skutočnosti, ktoré by spochybňovali údaje uvedené v návrhu na zápis, pričom by vo verifikačnom dokumente opísali dokumenty, ktoré im boli v tejto súvislosti predložené. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K čl. I § 2 ods. 2 Odporúčame precizovať formuláciu, keďže ods. redukuje partnerov verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) a má byť ním len ten, komu majú byť poskytnuté finančné prostriedky (teda sa o ne uchádza) a už nie ten, kto ich prijíma (napríklad ako súčasť odplatného plnenia). Taktiež je vhodné zvážiť moment ustálenia sumy pre aplikáciu §2 ods. 2 a 3, teda napríklad, či sa požaduje preukázanie zapísania v registri aj od subjektu, ktorý v rámci obstarávaných tovarov a služieb ponúka plnenie pod ustanovenú hranicu, alebo od všetkých, ktorí sa uchádzajú o zákazku s predpokladanou hodnotou nad ustanovenú hranicu. Odôvodnenie: Precizovanie v záujme jednotnej aplikácii v praxi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SKDP (Slovenská komora daňových poradcov) K § 12 ods. 4 Ak budú v návrhu na zápis uvedené nepravdivé údaje o konečnom užívateľovi výhod, predmetné ustanovenie predpokladá zákonné ručenie oprávnenej osoby (napr. daňového poradcu) za zaplatenie pokuty uloženej v tejto súvislosti. Ručenie oprávnenej osoby za partnera v situácii, kedy pravdivosť týchto údajov (najmä ak sa jedná o zložitú vlastnícku štruktúru v zahraničí) nevie oprávnená osoba overiť, považujeme za nekoncepčné a neakceptovateľné a navrhujeme ručenie oprávnenej osoby za pokutu zrušiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) § 4 a Čl. XI Odporúčame upraviť dobu, počas ktorej je partner verejného sektora čerpajúci investičnú pomoc, povinný byť zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora osobitne v zákone o investičnej pomoci. V návrhu zákona o registri partnerov verejného sektora v § 4 ods. 1 druhej vete následne navrhujeme na konci doplniť znenie: „ak osobitý predpis neustanovuje inak" s uvedením odkazu na zákon o investičnej pomoci. Odôvodnenie: Podľa § 4 ods. 1 návrhu zákona o registri partnerov verejného sektora musí byť partner verejného sektora zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy. Návrh zákona však nezohľadňuje proces čerpania investičnej pomoci, ako aj skutočnosť, že štátna pomoc, vrátane investičnej pomoci, je poskytovaná aj vo formách, ktorých čerpanie nevyžaduje uzavretie zmluvy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Čl. XII „§ 6a Navrhujeme bližšie špecifikovať, kto sa považuje za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, tak aby nedochádzalo k rôznemu výkladu predmetného ustanovenia (má ísť o pôsobnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu? Ak štatutárneho orgánu, môže byť takou osobou už člen štatutárneho orgánu, ak je zároveň vedúcim zamestnancom). Vzhľadom k súčasnej právnej úprave § 11, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého sa považujú za konečných užívateľov výhod aj štatutári materských spoločností, navrhujeme zdôrazniť, že v zmysle predmetného ustanovenia navrhovaného zákona pôjde iba o vrcholový manažment partnera verejného sektoru, a nie aj jeho materských spoločností. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 9 Navrhujeme stanoviť dlhšiu lehotu na oznámenie zmeny registrujúcemu orgánu, vzhľadom k skutočnosti, že zmenu je potrebné nahlasovať prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá údaje ešte aj overuje. V súčasnosti je lehota na oznámenie zmeny v registri konečných užívateľov výhod v zmysle § 160, ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 60 dní odo dňa, kedy k zmene došlo. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 2, 4, 5 Navrhujeme presnejšie špecifikovať pojem „oprávnené osoby“ (napr. pozn. podčiarou s odkazom na konkrétny zákon), podmienky za akých si partneri verejného sektora môžu tieto osoby vyberať (napr. v prípade advokátov to bude možné zo všetkých zapísaných v komore?). Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k celému materiálu AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 4 ods. 3 V § 4 ods. 3 je nesprávny odkaz na ods. 1 písm. d) a ods. 1 písm. e), v oboch odkazoch má byť odkázané na ods. 2 Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Čl. XI Odporúčame upraviť novelizačný článok XI nasledovne: V § 3 písm. c) text pred bodkočiarkou znie: „c) prijímateľom investičnej pomoci (ďalej len „prijímateľ“) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, zapísaná v Obchodnom registri alebo v Živnostenskom registri, ktorá bude realizovať investičný zámer v Slovenskej republike a je zapísaná v registri partnerov verejného sektora,11c) ak má prijímateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora11d)“. Poznámky pod čiarou k odkazom 11c a 11d znejú: „11c) § 17 zákona č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 11d) Zákon č. .../2016 Z. z.“. Odôvodnenie: Navrhovaný zákon dopĺňa § 4 ods. 1 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o investičnej pomoci“) o písm. f) so znením: „f) zápis žiadateľa v registri partnerov verejného sektora,15aa) ak má žiadateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.15ab)“. Doplnením písm. f) do § 4 ods. 1 zákona o investičnej pomoci dôjde k rozšíreniu všeobecných podmienok na poskytnutie investičnej pomoci v oblasti priemyselnej výroby o povinnosť registrácie žiadateľa v registri partnerov verejného sektora. Vzhľadom na proces posudzovania investičného zámeru a schvaľovania investičnej pomoci je žiaduce ustanoviť povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora pre prijímateľov a nie pre žiadateľov o investičnú pomoc. Doplnením písm. f) do § 4 ods. 1 zákona o investičnej pomoci je registrácia v registri partnerov verejného sektora podmienkou poskytnutia investičnej pomoci len pre subjekty uchádzajúce sa o investičnú pomoc v oblasti priemyselnej výroby. Podľa návrhu registrácia nie je podmienkou poskytnutia investičnej pomoci v oblasti technologických centier, centier strategických služieb a cestovnom ruchu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) § 2 Odporúčame upraviť znenie § 2 ods. 1 písm. c) návrhu zákona, v ktorom je vymedzený pojem partner verejného sektora tak, že za partnera verejného sektora bude považovaná aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa uchádza o výhody priznané štátom, obcami alebo vyššími územnými celkami v nepeňažnej, teda nepriamej forme, resp. osoba, ktorá tieto výhody prijíma. Súčasne navrhujeme úpravu § 2 ods. 2, resp. § 2 ods. 3 návrhu zákona, alebo doplnenie odseku 4 do § 2 návrhu zákona, v ktorom by bola ustanovená hraničná výška výhody poskytnutej v nepeňažnej forme, do ktorej osoba uchádzajúca sa, resp. prijímajúca túto formu výhody nie je partnerom verejného sektora. Odôvodnenie: § 2 nezohľadňuje skutočnosť, že investičná pomoc je poskytovaná v priamej, ako aj v nepriamej forme (napr. daňová úľava). Identifikácia konečného užívateľa za účelom eliminácie rizika zneužitia poskytnutej štátnej pomoci sa javí ako žiaduca v oboch prípadoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. III 1. Úvodnú vetu čl. III odporúčame upraviť. Pred číslo zákona č. 138/1991 Zb. uviesť slová "Slovenskej národnej rady", vypustiť slová "v znení neskorších predpisov" a uvádzať skrátené citácie noviel. 2. V čl. III § 13a odporúčame nahradiť slová "ktoré majú" slovami "ktoré má" a slová "môžu byť" slovami "môže byť". Táto pripomienka platí aj pre čl. IV § 14aa a pre čl. V § 11a. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail