LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) §3 ods. 3 Odporúčame predmetné ustanovenie preformulovať nasledovne: "Registrujúci orgán poskytne každému a bezodkladne po požiadaní výpis z registra v elektronickej podobe v rozsahu podľa § 4 alebo potvrdenie o tom, že údaje v registri nie sú zapísané." Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) §4 ods. 1 Odporúčame prvú vetu preformulovať nasledovne: "Do registra sa zapisuje partner verejného sektora alebo osoby podľa § 16 tohto zákona." Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. VIII (novela zákona č. 523.2004 Z. z.); K bodu 1 [§ 8 ods.4 písm. h)] Navrhuje sa, aby dotáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu bolo možné poskytnúť len, ak je žiadateľ zapísaný v registri partnerov podľa navrhovaného zákona, avšak v návrhu absentuje spôsob preukazovania tejto skutočnosti. Uvedené odporúčam zvážiť a upraviť v kontexte so znením navrhovaného § 3 ods. 2 a 3 čl. I, a to doplnením § 8a ods. 5, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. h). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. VIII - v čl. VIII odporúčame v novelizačnom bode 1 nahradiť slová „do registra partnerove verejného sektora“ slovami „do registra partnerov verejného sektora“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 14ba nahradiť odkaz na § 18 zákona č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov odkazom na § 17 uvedeného zákona Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. VIII - v čl. VIII odporúčame v novelizačnom bode 2 nahradiť slová „ktoré majú povinnosť“ slovami „ktorá má povinnosť“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. XII - v čl. XII odporúčame v novelizačnom bode 3 na koniec textu doplniť odkaz 53a, Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. VII (novela zákona 176.2004 Z. z.) Žiadam a) ponechať platné znenie § 14 ods. 2 zákona a navrhované znenie § 14 ods. 2 písm. b) doplniť ako nový odsek 3, pretože ide o osobitnú problematiku, b) dôvodovej správe slová „majetku vyššieho územného celku“ nahradiť slovami „majetku verejnoprávnej inštitúcie“ a slová „privatizovaný majetok“ nahradiť slovami „majetok verejnoprávnej inštitúcie“, pretože pri nakladaní s majetkom verejnoprávnej inštitúcie nejde o privatizáciu tohto majetku podľa privatizačných zákonov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. V (novela zákona 446.2001 Z. z.) Žiadam a) z dôvodu prehľadnosti a dodržania vnútornej štruktúry zákona navrhované znenie § 11a zaradiť ako odsek 12 § 9a zákona, ktorý upravuje jednotlivé spôsoby nakladania s majetkom vyššieho územného celku, b) v dôvodovej správe žiadam slová „privatizovaný majetok“ nahradiť slovami „majetok vyššieho územného celku“, pretože pri nakladaní s majetkom vyššieho územného celku nejde o privatizáciu tohto majetku podľa privatizačných zákonov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. III - v čl. III odporúčame v § 13a nahradiť slová „ktoré majú povinnosť“ slovami „ktorá má povinnosť“ a slová „môžu byť nadobúdateľom“ slovami „môže byť nadobúdateľom“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. IV - v čl. IV odporúčame v § 14aa nahradiť slová „ktoré majú povinnosť“ slovami „ktorá má povinnosť“ a slová „môžu byť nadobúdateľom“ slovami „môže byť nadobúdateľom“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. VII - v čl. VII odporúčame v § 14 ods. 2 písm. a) nahradiť slová „fyzická osoba uvedené“ slovami „fyzická osoba uvedená“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. V - v čl. V odporúčame v § 11a nahradiť slová „ktoré majú povinnosť“ slovami „ktorá má povinnosť“ a slová „môžu byť nadobúdateľom“ slovami „môže byť nadobúdateľom“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. III (novela zákona č. 138.1991 Zb.) Žiadam a) z dôvodu prehľadnosti a dodržania vnútornej štruktúry zákona navrhované znenie § 13a zaradiť ako odsek 12 do § 9a zákona, ktorý upravuje jednotlivé spôsoby nakladania s majetkom obce, b) v dôvodovej správe slová „privatizovaný majetok“ nahradiť slovami „majetok obce“, pretože pri nakladaní s majetkom obce nejde o privatizáciu tohto majetku podľa privatizačných zákonov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, § 9 ods. 4 Z § 9 ods. 4 návrhu zákona v spojení s § 7 ods. 2 vyplýva, že partner verejného sektora nemusí byť informovaný o výmaze oprávnenej osoby. Vzhľadom na následné povinnosti partnera (§ 9 ods. 4 druhá veta), ako aj právne následky nesplnenia týchto povinností (§ 14), považujeme za potrebné takémuto neinformovaniu partnera predísť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. IV (novela zákona 278.1993 Z. z.) Žiadam a) z dôvodu prehľadnosti a dodržania vnútornej štruktúry zákona navrhované znenie § 14aa zaradiť ako § 8g, b) v dôvodovej správe k čl. IV slová „privatizovaný majetok“ nahradiť slovami „majetok štátu“, pretože pri nakladaní s majetkom štátu nejde o privatizáciu tohto majetku podľa privatizačných zákonov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 12 Odporúčam z dôvodu jednoznačnosti doplniť ustanovenie o rozpočtovom určení pokút tak, že pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu v súlade so znením § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) § 2 ods. 1 písm. c) - v čl. I § 2 ods. 1 písm. c) druhý bod odporúčame nahradiť slová „plnenie predmetom, ktorého“ slovami „plnenie, predmetom ktorého“ a vložiť čiarku za slová „verejnoprávnej inštitúcie“, Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 4 Podľa odseku 1 druhej vety musí byť partner zapísaný v registri „aspoň po dobu trvania zmluvy“. Žiadam, aby sa táto povinnosť nevzťahovala na zmluvu o prevode vlastníctva. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, § 6 ods. 2 Navrhujeme vypustiť písmeno c). V kontexte písmena b) sa písmeno c) javí ako nadbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. II - v čl. II odporúčame nahradiť slová „Z § 41“ slovami „Za § 41“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail