LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I 4. V § 2 ods. 1 odporúčame vypustiť písmeno a), keďže vymedzenie registra ako informačného systému verejnej správy a ustanovenie jeho správcu a prevádzkovateľa, nie je vymedzením pojmu; obsahovo patrí toto ustanovenie do § 3 ods. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 3. Jednotlivé vety v osobitných článkoch navrhujeme gramaticky upraviť, keďže niekde sa používa jednotné číslo, niekde množné číslo, čím sa stráca význam a zmysel vety (napr. čl. III a IV). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I 5. V § 2 ods. 1 písm. d) odporúčame prehodnotiť zvolenú terminológiu – v kontexte toho, čo je úlohou oprávnenej osoby podľa predloženého návrhu zákona nejde ani tak o výkon nejakých oprávnení ako skôr o identifikáciu a verifikáciu údajov o konečnom užívateľovi výhod. Obsahovej náplni činnosti týchto osôb by mala zodpovedať aj terminológia, preto odporúčame tieto osoby namiesto oprávnených nazvať napr. verifikačnými, overujúcimi osobami alebo podobne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I 8. K § 3 ods. 2 – v kontexte pripravovanej transpozície smernice 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (čl. 30 ods. 8) môže byť navrhovaná právna fikcia problematická z hľadiska starostlivosti povinnej osoby podľa zákona č. 297/2008 Z. z. vo vzťahu ku klientovi, ako aj z hľadiska činnosti finančnej spravodajskej jednotky podľa tohto zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I 7. V § 3 ods. 1 odporúčame slovo „aj“ ako nadbytočné vypustiť (evokuje to ako keby sa údaje mali zverejňovať dvojakým spôsobom), resp. celú vetu odporúčame preformulovať, napr. „Údaje v registri sa sprístupňujú v štruktúrovanej podobe, ktorá umožňuje...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 1. Návrh zákona (čl. I) odporúčame gramaticky a legislatívno-technicky upraviť, napr.: a) pre sprehľadnenie textu používať pri sumách oddeľovač tisícov číselných hodnôt (§ 2 ods. 2 a 3, atď.), b) v § 2 ods. 1 vypustiť duplicitný text „okresný súd“, c) v § 2 ods. 1 písm. c) druhom bode slová „predmetom, ktorého“ nahradiť slovami „ktorého, predmetom“ a za slovo „inštitúcie“ vložiť čiarku, d) v § 4 ods. 2 písm. e) prvom bode slovo „mene“ nahradiť slovom „meno“, e) v § 4 ods. 3 písm. e) a f) slová „odseku 1“ nahradiť slovami „odseku 2“, f) v § 8 ods. 3 doplniť chýbajúcu predložku „na“ a predložku „u“ nahradiť predložkou „o“, g) v § 12 ods. 5 doplniť slovo „podľa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) §9 ods. 1 odporúčame nasledovnú formuláciu: "Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri, partner verejného sektora je povinný bezodkladne o tom informovať oprávnenú osobu a tá je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 30 dní odo dňa, kedy k zmene došlo a priložiť k návrhu na zápis dokumenty preukazujúce tieto skutočnosti." Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) §10 ods. 4 odporúčame prvú vetu preformulovať nasledovne: "Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba odôvodní na základe akých informácií postupom podľa odseku 3 identifikovala alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod." Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 2. V osobitných článkoch sa navrhuje, aby osoby mohli nadobúdať majetok, prijímať verejné prostriedky, atď., ak sú partnermi verejného sektora. Navrhujeme túto skutočnosť vo všetkých článkoch legislatívne zdôrazniť slovným spojením „len vtedy“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) §10 ods. 2 Slovo "overovať" odporúčame nahradiť slovom "overiť" Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) §7 ods. 3 Na základe odporúčania na zavedenie legislatívnej skratky (viď predchádzajúcu pripomienku), odporúčame ustanovenie preformulovať nasledove: "Zápis je účinný v deň nasledujúci po jeho vykonaní." Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) §6 ods. 1 Odporúčame zaviesť legislatívnu skratku nasledovne: ") Registrujúci orgán pred zápisom údajov do registra, zápisom zmeny zapísaných údajov a výmazom zapísaných údajov (ďalej len „záspis“) preverí, či..." Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému návrhu -dovoľujeme si poukázať na skutočnosť, že predkladateľ v úvode jednotlivých článkov návrhu zákona nedôsledne rozlišuje, či ide o zmenu, doplnenie, resp. zmenu a doplnenie novelizovaných zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) §8 ods. 3 Odporúčame pred slovo "námietky" doplniť predložku "na". V druhej vete odprúčame slová "u námietkach" nahradiť slovami "o námietkach". Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) osobitnej časti dôvodovej správy Z dôvodovej správy, časti B „Osobitná časť“ k čl. XIV je potrebné vypustiť druhý odsek: „Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora je daná vtedy, ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa uchádza o privatizovaný majetok spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora podľa § 2 návrhu zákona.“ Odôvodnenie: Vyššie uvedený odsek nemá žiaden súvis s navrhovanou úpravou zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z., ktorou sa zavádza nová podmienka pre poskytnutie pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktorá spočíva v zápise do registra partnerov verejného sektora. Uvedený odsek bol zrejme omylom prekopírovaný z predchádzajúcich častí dôvodovej správy, ktoré sa týkali majetku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) §5 ods.5 Odporúčame predmetné ustanovenie preformulovať nasledovne: "Oprávnená osoba je povinná uviesť v návrhu na zápis pravdivé údaje doložené verifikačným dokumentom spolu s čestným vyhlásením, že jeho obsah zodpovedá skutočnému stavu. " Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) §4 ods. 4 Na konci prvej vety odporúčame slová "konečného užívateľ výhod" nahradiť slovami "konečného užívateľa výhod" Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. VIII (novela zákona č. 523.2004 Z. z.); K bodu 2 (§ 19a) Podľa navrhovaného znenia verejné prostriedky, majetok štátu alebo štátne finančné aktíva bude možné poskytnúť fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré nie sú subjektom verejnej správy a ktoré majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora len vtedy, ak sú tieto osoby zapísané v registri partnerov verejného sektora. Zákon o rozpočtových pravidlách upravuje najmä rozpočet sektora verejnej správy, rozpočtový proces, postavenie ústredných orgánov štátnej správy a hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií. Neupravuje nakladanie s majetkom štátu, čo je predmetom osobitnej právnej úpravy, preto je navrhovaná úprava vo vzťahu k majetku štátu v zákone o rozpočtových pravidlách nenáležitá. Podľa definície verejných prostriedkov v § 2 písm. a) sú verejnými prostriedkami finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy, a teda aj štátne finančné aktíva sú verejnými prostriedkami, a preto nie je potrebné tieto prostriedky uvádzať osobitne. V prípade nutnosti úpravy poskytovania verejných prostriedkov vo vzťahu k zápisu do registra partnerov verejného sektora nie je potrebná úprava v samostatnom ustanovení v § 19a, ale je postačujúce znenie v § 19, doplnením nového odseku, napríklad takto: „V § 19 sa dopĺňa odsek 16, ktorý znie: „(16) Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy podľa § 3 ods. 1 a ktoré majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,14bb) možno poskytnúť verejné prostriedky vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.14ba)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 24ad znie: „24ad) Napríklad zákon č. 92/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.“. Upozorňujem, že na dosiahnutie požadovaného zámeru je, okrem zákona o rozpočtových pravidlách, potrebný vstup do ďalších osobitných predpisov, ktoré upravujú poskytovanie verejných prostriedkov subjektami verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. XIII Z návrhu zákona navrhujeme vypustiť čl. XIII a zodpovedajúco upraviť aj dôvodovú správu. Odôvodnenie: V návrhu zákona sa v čl. XIII navrhuje zmena zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“), podľa ktorej sa v § 12 vkladá nový odsek 7, ktorý znie: „Pomoc a podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora41d) a ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.41e)“. Zákon o pomoci a podpore sa v zmysle § 1 vzťahuje na programové obdobie 2007 - 2013. Vzhľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 je nepochybné, že v rámci neho už nedôjde, a ani nemôže dôjsť, k vyhláseniu výzvy, a teda k predkladaniu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Z uvedeného vyplýva, že žiaden subjekt už nebude, a ani nemôže byť, v postavení žiadateľa podľa § 1 písm. c) bodu 2. zákona o pomoci a podpore, na ktorého by sa malo vzťahovať navrhované ustanovenie § 12 ods. 7 zákona o pomoci a podpore. Pokiaľ ide o projekty zazmluvnené v rámci programového obdobia 2007 – 2013, t.j. pokiaľ ide o subjekt v postavení prijímateľa nenávratného finančného príspevku, tu sa aplikuje ustanovenie § 19 návrhu zákona, ktorý upravuje povinnosť fyzických a právnických osôb, ktoré sú účastníkom zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. f) uzavretej pred účinnosťou zákona o registri partnerov verejného sektora a ktoré spĺňajú podmienky pre zápis do registra, zabezpečiť zápis do registra v termíne do 28. februára 2017. Uvedené v plnej miere zabezpečí verifikáciu konečného užívateľa výhod v rámci programového obdobia 2007 – 2013. Vzhľadom na uvedené je úprava navrhovaná v čl. XIII irelevantná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) všeobecnej časti dôvodovej správy Odporúčame upraviť odsek 3 všeobecnej časti dôvodovej správe, ako aj osobitnú časť dôvodovej správy k čl. I § 2 v odseku 4 tak, aby plne korešpondovala so znením navrhovaného § 2 písm. c) bod 1 a 2 návrhu zákona. Odôvodnenie: Dôvodová správa v časti A „Všeobecná časť“ odseku 3 uvádza: „Účelom návrhu zákona je zavedenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ako aj úprava s tým súvisiacich otázok s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie...“ V dôvodovej správe v časti B. „Osobitná časť“ k čl. I § 2 v odseku 4 sa uvádza: „Partner verejného sektora je definovaný troma definíciami. V prvom rade prostredníctvom definičných znakov v písmene c) prvom a druhom bode, t.j. ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá prijíma od štátu, územnej samosprávy alebo verejnoprávnych inštitúcii finančné prostriedky...“ Znenie zákona však na rozdiel od znenia dôvodovej správy definuje, že partnerom verejného sektora je aj ten, kto sa ešte len uchádza o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (v zmysle žiadateľ), nielen ten, kto finančné prostriedky prijíma. Odporúčame preto upraviť znenie textu v dôvodovej správe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail