LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) k prílohe č.6 k Doložke vplyvov Predložená príloha č. 6 k Doložke vplyvov, analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti, (ďalej len "analýza") je vyplnená v rozpore s pokynmi stanovenými Metodickom postupe pre vypracovanie analýzy a obsahuje nekorektne vyplnené údaje. Predkladateľ v rámci analýzy nevyplnil polia "kód služby" a "kód systému" a obsah polí "názov služby a úroveň "elektronizácie služby" nie sú zapísané v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (ďalej len "MetaIS"), v ktorom zároveň nie je ani aktualizovaná Koncepcia rozvoja IS. Nekorektne vyplnená analýza má za následok neplnenie povinností správcu ISVS podľa viacerých ustanovení zákona č. 275/2006 Z.z. o ISVS. Vzhľadom k uvedenému žiadam predkladateľa o predloženie korektne vyplnenej analýzy, čím si zároveň splní povinnosti správcu ISVS. Táto pripomienka je zásadná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) návrhu ako celku Dovoľte, aby som vzniesol zásadnú pripomienku k návrhu ako celku a to z dôvodu, že predkladateľ obišiel proces Jednotnej metodiky posudzovania vybraných vplyvov a konal tak v rozpore s Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 6. v § 5 ods. 2 prvej vete ÚJD SR odporúča k slovám „elektronickej schránky“ doplniť odkaz na poznámku pod čiarou na zákon o e-Governmente. Odôvodnenie: spresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 5. v § 4 ods. 4 doplniť zapisované údaje v registri o údaje vyplývajúce z § 14 ods. 1, t. j. deň právoplatnosti rozhodnutia o pokute podľa § 12 ods. 1 a porušenie povinnosti vyplývajúcej partnerovi verejného sektora z § 14 ods. 1 druhej vety. Odôvodnenie: v prípade, ak verejný obstarávateľ nebude mať z registra informáciu uvedenú v texte pripomienky, nemôže ani využiť inštitút odstúpenia od zmluvy, resp. ďalšie možnosti vyplývajúce z § 14 ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 7. v § 5 ods. 2 druhej vete ako aj v ďalších ustanoveniach upravujúcich použitie kvalifikovaného elektronického podpisu ÚJD SR odporúča zvážiť umožnenie podpisu príslušného formuláru nielen kvalifikovaným elektronickým podpisom, ale aj kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Odôvodnenie: podľa návrhu zákona o dôveryhodných službách ako i § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente je autorizácia možná nielen zaručeným elektronickým podpisom, resp. kvalifikovaným elektronickým podpisom (podľa návrhu zákona o dôveryhodných službách), ale aj zaručenou elektronickou pečaťou, resp. kvalifikovanou elektronickou pečaťou (podľa návrhu zákona o dôveryhodných službách). Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 1. v § 2 ods. 1 písm. c) bod 3. na konci textu doplniť slovo „alebo“. Odôvodnenie: spresnenie textu vyplývajúce i zo znenia dôvodovej správy, podľa ktorej je partner verejného sektora definovaný viacerými definíciami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 3. v § 3 ods. 3 ÚJD SR odporúča zvážiť doplnenie textu o vyjadrenie bezplatnosti poskytovaného výpisu z registra. Odôvodnenie: spresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 2. v § 2 ods. 1 písm. f) ÚJD SR odporúča k zavedeniu definície pojmu „zmluva“ doplniť odkaz na poznámku pod čiarou napr. na zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. Odôvodnenie: spresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 13. v § 14 ods. 1 prvej vete doplniť pri slovách „právo odstúpiť od zmluvy“ odkaz na poznámku pod čiarou na § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odôvodnenie: spresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 14. K § 14 ods. 1 druhej vete: ÚJD SR odporúča doplniť dôvod na odstúpenie od zmluvy do § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odôvodnenie: z navrhovanej novej úpravy znenia § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní explicitne nevyplýva možnosť odstúpenia tak, ako je to upravené v § 14 ods. 1 druhej vete návrhu zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 8. v § 7 ods. 2 doplniť formu vydaného „potvrdenia“, t. j. či potvrdenie o vykonanom zápise bude v písomnej forme alebo vo forme elektronického úradného dokumentu podľa zákona o e-Governmente a bude zasielané do elektronickej schránky oprávnenej osoby na ÚPVS. Odôvodnenie: spresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 4. v § 4 ods. 2 písm. a), b) a e) bod 1. ÚJD SR odporúča doplniť ďalšie údaje o fyzickej osobe v rozsahu zapisovaných údajov v živnostenskom registri, napr. obchodné meno, miesto podnikania a pod. Odôvodnenie: chýbajúce údaje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 9. v § 10 ods. 1 ÚJD SR odporúča zvážiť definovanie zodpovednosti za správnosť údajov, či zodpovednosť bude delená alebo spoločná a nerozdielna pre partnera verejného sektora a oprávnenú osobu. Odôvodnenie: spresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 10. v § 10 ods. 2 písm. e) ÚJD SR odporúča zvážiť preformulovanie, nakoľko len z dôvodovej správy bolo zrejmé, aký bol úmysel predkladateľa. Odôvodnenie: nejasne formulovaný text. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) ČL. I. 11. v § 10 ods. 7 prvej vete doplniť časový bod, od ktorého sa počíta lehota 15 dní pre oznamovaciu povinnosť konečného užívateľa výhod. Odôvodnenie: chýbajúci začiatok počítania lehoty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 12. v § 12 ods. 1 písm. a) definovať pojem „hospodársky prospech“, resp. doplniť odkaz na osobitný predpis. Odôvodnenie: spresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 15. v § 19 ods. 1 ÚJD SR odporúča doplniť o znenie vyplývajúce z dôvodovej správy, t. j. že ide o verifikáciu konečného užívateľa výhod. Odôvodnenie: len z dôvodovej správy je zrejmé, aký bol úmysel predkladateľa pri formulovaní príslušného ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 17. ÚJD SR dáva na zváženie doplnenie úpravy, ako sa zaregistruje do registra partnerov verejného sektora zahraničný subjekt, napr. pre účely verejného obstarávania, t. j. či má využiť tiež služby oprávnenej osoby alebo bude pre ňu existovať osobitná úprava. Odôvodnenie: chýbajúca úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 18. ÚJD SR dáva na zváženie doplnenie úpravy do akej úrovne vlastníckej štruktúry bude preskúmavané určenie konečného užívateľa výhod. Odôvodnenie: chýbajúca úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 16. ÚJD SR dáva na zváženie doplnenie úpravy, čo v prípade, ak verejný obstarávateľ bude mať pochybnosť o zápise v registri. Odôvodnenie: chýbajúca úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail