LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k § 3, v prvej vete odporúčame slová „V § 2 sa vymedzujú“ nahradiť slovami „V § 3 sa vymedzujú“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. XV V Čl. XV odporúčame v bode 1. slovo „nadpisov“ nahradiť slovom „nadpisu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k § 8, v poslednom odseku, v prvej vete odporúčame za slovami „odo dňa doručenia“ vypustiť slová „alebo vydania“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) celému materiálu Celý predkladaný materiál odporúčame gramaticky upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Predkladacej správe V Predkladacej správe, v piatom odseku odporúčame za slovom „zákone“ vypustiť písmeno „č.“ z dôvodu duplicity. Zároveň odporúčame za slovom „terorizmu“ vložiť slová „ a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Rovnaká pripomienka sa vzťahuje aj pre Dôvodovú správu, časť A., Všeobecná časť, desiaty odsek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k čl. X, k bodu 4 odporúčame v poslednej vete slová „§ 39 ods. 1 písm. i)“ nahradiť slovami „§ 39 ods. 1 písm. k)“. Zároveň odporúčame túto vetu dokončiť, resp. slovo „odňatie“ odporúčame nahradiť slovami „zrušenie povolenia.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Predkladacej správe V Predkladacej správe, v poslednom odseku, v prvej vete odporúčame slovo „základ“ nahradiť slovom „zakladá.“ Rovnaká pripomienka sa vzťahuje aj pre Dôvodovú správu, časť A., Všeobecná časť, posledný odsek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k § 9, v štvrtom odseku, v siedmej vete odporúčame pred slovom „podniknúť“ vložiť slová „je povinný“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k § 10, v piatom odseku odporúčame na konci poslednej vety za slová „v znení neskorších predpisov“ vložiť slová „v znení neskorších predpisov.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k § 14, v treťom odseku, v poslednej vete odporúčame slová „od omeškanie“ nahradiť slovami „do omeškania“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, odporúčame v celom texte zjednotiť používanie slov „register partnerov verejného sektora“ a „register“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. X bod 3 16. K čl. X bod 3 – S prihliadnutím na novelizačný bod 4 tohto článku, v zmysle ktorého sa existujúca zdravotná poisťovňa zapíše do registra najneskôr do 31. decembra 2017, je potrebné posunúť nadobudnutie účinnosti novelizačného bodu 3 článku X na 1. január 2018 vzhľadom na skutočnosť, že počas prechodného obdobia zdravotná poisťovňa nemusí byť zapísaná v registri a tým pádom táto skutočnosť nemôže byť dôvodom na zrušenie povolenia. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 2 ods. 1 písm. c) bod 2 Čiarku za slovom "predmetom" vypustiť a dať za slovo "plnenie". Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 8 ods. 3 V odseku 3 druhej vete slovo "u" nahradiť slovom "o". Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 8 ods. 3 Odporúčame za slovami "ods. 2 sa" vložiť slovo "na". Odôvodnenie: Gramatická chyba. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 2 ods. 1 písm. c) bod 3 odporúčame upraviť znenie bodu 3 nasledovne: „3. ktorá podľa osobitného predpisu1) sa povinne zapisuje do registra alebo je povinná byť zapísaná v registri,“. Poznámka pod čiarou k odkazu1) znie: „ 1) Napríklad zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Návrhom zákona sa mení aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o VO“), a to najmä tak, že sa ukladá uchádzačom povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora (čl. XV návrhu zákona). Domnievame sa, že z definície partnera verejného sektora v pôvodnom znení návrhu zákona nevyplýva, že ním je jednoznačne aj uchádzač podľa zákona o VO. Úprava odkazu 1 nie je závislá od úpravy bodu 3. To znamená, že aj prípade nesúhlasu s úpravou bodu 3, odporúčame v záujme právnej istoty upraviť odkaz 1 vyššie uvedeným spôsobom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 2 ods. 1 písm. f) Odporúčame v písmene f) na konci bodku nahradiť čiarkou a pripojiť tieto slová: „a zmluva, rámcová dohoda a koncesná zmluva, ktoré sú výsledkom zadávania zákazky, koncesie a súťaže návrhov vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu. x)“. Odporúčame vložiť odkaz na osobitný predpis a v poznámke pod čiarou uviesť odkaz na zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Návrh zákona (čl. XV návrhu zákona) mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní tak, že upravuje uchádzačom povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora pred uzatvorením zmlúv, rámcových dohôd a koncesných zmlúv s verejnými obstarávateľmi (čl. XV bod 2, 4, 5) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Definícia zmluvy v pôvodnom znení návrhu zákona neberie do úvahy, že ide aj o tento druh zmlúv (zmluvy, rámcové dohody a koncesné zmluvy, ktoré sú výsledkom zadávania zákazky, koncesie a súťaže návrhov vo verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní). Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) čl. I § 2 ods. 3 Žiadame definovať slovo "hodnota" o akú sumu sa jedná. Odôvodnenie: Určiť, či hodnota majetku, práv k majetku alebo iných majetkových práv prevyšuje alebo neprevyšuje sumu 100 000 eur, v praxi z navrhovaného znenia nie je možné určiť. Účtovná hodnota môže byť iná ako predajná cena a aj iná ako hodnota určená znaleckým posudkom. Jedna z týchto hodnôt môže byť v praxi nad stanoveným limitom a iná pod stanoveným limitom. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) čl. I, §2 ods.1 písm. d), § 4 ods. 5; § 5 ods. 1 Navrhujeme presnejšie špecifikovať pojem „oprávnené osoby“ (napr. pozn. pod čiarou s odkazom na konkrétny zákon), podmienky za akých si partneri verejného sektora môžu tieto osoby vyberať (napr. v prípade advokátov to bude možné zo všetkých zapísaných v komore?). Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. XII § 6a Navrhujeme bližšie špecifikovať kto sa považuje za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, tak aby nedochádzalo k rôznemu výkladu predmetného ustanovenia (má ísť o pôsobnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu? Ak štatutárneho orgánu, môže byť takou osobou už člen štatutárneho orgánu, ak je zároveň vedúcim zamestnancom). Vzhľadom k súčasnej právnej úprave § 11, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého sa považujú za konečných užívateľov výhod aj štatutári materských spoločností, navrhujeme zdôrazniť, že v zmysle predmetného ustanovenia navrhovaného zákona pôjde iba o vrcholový manažment partnera verejného sektoru a nie aj jeho materských spoločností. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail