LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. XII bodu 3 17. K čl. XII bodu 3 – Na konci oboch textov v úvodzovkách odporúčame vložiť odkaz na poznámku pod čiarou 53a. Súčasne odporúčame zrušiť štvrtý novelizačný bod a znenie poznámky pod čiarou k odkazu 53a uviesť v rámci tretieho novelizačného bodu. V nadväznosti na túto zmenu je potrebné piaty novelizačný bod prečíslovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. X bod 2 15. K čl. X bod 2 – Na konci písmena l) namiesto odkazu 57a žiadame uviesť odkaz 57b a v poznámke pod čiarou k tomuto odkazu uviesť § 3 ods. 3 zákona č. .../2016 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. XIV 18. K čl. XIV – Z dôvodu ďalšej novely zákona č. 292/2014 odporúčame úvodnú vetu tohto článku rozšíriť o zákon č. 171/2016 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. X bod 1 14. K čl. X bod 1 – V poznámke pod čiarou k odkazu 57a žiadame slovo „Zákona“ nahradiť slovom „Zákon“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. X 13. K čl. X – V úvodnej vete novelizačného článku žiadame slovo „mení“ nahradiť slovom „dopĺňa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k § 2, odporúčame v piatom odseku za slovami „zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ zaviesť legislatívnu skratku pre názov zákona a používať ju v ďalšom texte dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) § 11 V § 11 ods. 4 odporúčame odkaz 7) nad slovom „povinná osoba“ vypustiť v súlade s bodom 22.3 Prílohy č.1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (ďalej len „Legislatívne pravidlá“). Odkaz sa vzťahuje na opakovane použitý pojem „povinná osoba“ v § 11 ods. 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k § 1, odporúčame v treťom odseku za slovami „podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ zaviesť legislatívnu skratku pre názov zákona a používať ju v ďalšom texte dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) § 13 V § 13 ods. 1 odporúčame nad slovami „podľa predpisov obchodného práva“ vložiť odkaz s príslušným číslom a v poznámke pod čiarou k danému odkazu uviesť výpočet právnych predpisov, na ktoré sa odkazuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) § 7 V § 7 ods. 3 odporúčame preformulovať prvú vetu v zmysle, že zápisy do registra sa vykonávajú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni vykonania zápisu tak, ako je uvedené v dôvodovej správe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou k odkazu 7) V poznámke pod čiarou k odkazu 7) odporúčame za slovami „doplnení niektorých zákonov“ vložiť slová „v znení neskorších predpisov.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) § 4 V § 4 ods. 3 písm. e) odporúčame slová „podľa odseku 1 písm. d)“ nahradiť slovami „podľa odseku 2 písm. d)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) § 4 V § 4 ods. 3 písm. f) odporúčame slová „podľa odseku 1 písm. e)“ nahradiť slovami „podľa odseku 2 písm. e)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. III V Čl. III odporúčame v úvodnej vete za slovami „Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí“ vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. XII V Čl. XII odporúčame neuvádzať bod 4. ako samostatný novelizačný bod v súlade s bodom 38. Prílohy č.1 k Legislatívnym pravidlám. Poznámku pod čiarou k odkazu 53a) odporúčame novelizovať v bode 3. V nadväznosti na túto pripomienku odporúčame prečíslovať nasledujúci novelizačný bod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. XIV V Čl. XIV odporúčame v úvodnej vete pri citácii predchádzajúcich noviel právneho predpisu vložiť za slovami „zákona č. 357/2015 Z. z.“ čiarku a slová „zákona č. 171/2016 Z. z.“ v súlade s bodom 28.1 Prílohy č.1 k Legislatívnym pravidlám. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. X V Čl. X odporúčame v úvodnej vete pri citácii predchádzajúcich noviel právneho predpisu slová „zákona č. 547/2001 Z. z.“ nahradiť slovami „zákona č. 547/2011 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k § 3, v poslednom odseku odporúčame za slovom „ministerstva“ vložiť slovo „spravodlivosti“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. IX V Čl. IX, bod 2. odporúčame upraviť slová „Poskytovateľ podľa § 4 ods. 2“ z dôvodu nečlenenia predmetného ustanovenia na odseky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k § 5, v prvej vete odporúčame slová „Ustanovenie odseku 5“ nahradiť slovami „Ustanovenie § 5“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail