LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 12 ods. 2 písm. a) a k § 9 ods. 1 Predmetné ustanovenie predpokladá, že registrujúci orgán uloží zapísanému partnerovi verejného sektora pokutu do 10.000 Eur, ak si nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov s výnimkou údajov o konečnom užívateľovi výhod v lehote ustanovenej týmto zákonom. SBA s týmto konceptom nesúhlasí. Nie je dôvod na vylúčenie pokutovania v prípade, ak si zapísaný partner verejného sektora nesplní oznamovaciu povinnosť pri zmene končeného užívateľa výhod, naopak, v tomto prípade je pokuta absolútne nevyhnutná, nakoľko ide o jeden z najdôležitejších údajov, ktorého identifikácia je jedným z hlavných cieľov tohto návrhu. Za nesplnenie si najdôležitejšej povinnosti nesmie byť pokuta vylúčená. Partner verejného sektora má podľa súčasného znenia § 9 na oznámenie prípadných zmien veľmi štedrú lehotu - 30 dní odo dňa, kedy k zmene došlo. SBA navrhuje vypustiť slová „s výnimkou údajov o konečnom užívateľovi výhod“ s cieľom aj toto nesplnenie povinnosti pokutovať až do výšky 10.000 Eur a aby lehota na oznámenie zmien registrujúcemu orgánu bola maximálne 15 dní odo dňa, kedy k zmene došlo (objektívna lehota) a maximálne 3 dni odo dňa, kedy sa o tom partner verejného sektora dozvedel (subjektívna lehota). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) obsahu - všeobecná V záujme zvýšenie transparentnosti, ale hlavne prehľadnosti dostupných informácií SBA odporúča vzhľadom na existujúci najrozsiahlejší zoznam zapisovaných zmlúv medzi verejným sektorom a jeho dodávateľmi tovarov a služieb, t. j. Centrálny register zmlúv, tento prepojiť s upraveným Registrom partnerov verejného sektora. Aj v záujme možnosti kontrolovať ne/prekročenie limitu jednotlivých subjektov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 6a ods. 1 Navrhujem doplniť: Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 2 ods. 1 písm. b) Predmetné ustanovenie predpokladá, že registrujúcim orgánom partnerov verejného sektora bude okresný súd Okresný súd Žilina. SBA s týmto konceptom nesúhlasí. Orgán, ktorému je zverená takáto právomoc, je kľúčovým parametrom budúceho fungovania mechanizmu, ktorý návrh zákona zavádza, mal by byť preto po personálnej stránke dostatočne silný a po odbornej stránke schopný posúdiť dokumenty týkajúce sa vlastníctva firiem, najmä medzinárodné popretkávané vlastnícke vzťahy. V neposlednom rade by mal byť dostatočné nezávislý, aby odolal potenciálnym tlakom. Už dnes sú súdy nadmieru zaťažené súdnou agendou, napriek tomu, že ju vykonávajú dlhé roky a majú v nej prax. Zverením ďalšej, odborne úplne novej a k doteraz vykonávanej práci veľmi vzdialenej agendy vyšším súdnym úradníkom OS Žilina nebude naplnená požiadavka na taký druh orgánu, o ktorom sa počas diskusií pri tvorbe zákona uvažovalo – napr. NBS či Finančná správa. SBA navrhuje vážne prehodnotiť zverenie právomoci registrujúceho orgánu OS Žilina a určiť iný orgán na to zodpovedný, ktorý by vyhovoval požiadavkám, ktoré sú nevyhnutné na plnenie úloh vyplývajúcich z návrhu zákona tak, aby boli reálne dosiahnuté jeho ciele. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K čl. XV bodu 4 Navrhujem, aby v zákone o verejnom obstarávaní v § 56 alebo v § 18 bolo upravené, že aj v prípade nahradenia pôvodného dodávateľa novým dodávateľom alebo pôvodného koncesionára novým koncesionárom platilo, že aj tento nový dodávateľ, resp. nový koncesionár museli byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) návrhu ako celku Zákon by sa mal vzťahovať už aj na začaté verejné obstarávania aby subjekty preukázali kto je konečným užívateľom výhod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) čl. I § 2 Žiadame v § 2 doplniť odsek 4, ktorý znie: „(4) Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na zmluvu, ktorá sa nezverejňuje x) a realizuje sa v zahraničí a na zmluvu verejného obstarávania, xx) ktorá sa realizuje v zahraničí. Poznámky pod čiarou k odkazu x) a xx) znejú: x) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. xx) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.“. Odôvodnenie: Žiadame vyňať z povinnosti uvedenej v § 2 ods. 1 písm. c) zmluvy, ktorých plnenie sa realizuje v zahraničí, najmä pre zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí a rovnako z uvedeného dôvodu žiadame vyňať dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorú zadáva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí alebo ktoré sú určené na rozvojovú spoluprácu, medzinárodnú humanitárnu pomoc podľa osobitného zákona, z režimu zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmluvy verejného obstarávania. V praxi nie je realizovateľné, aby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pri vyššie uvedených zmluvách naplnilo podmienky stanovené v § 2 ods. 1 písm. c). Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. I § 2 ods. 1 písm. c) 2. K čl. I § 2 ods. 1 písm. c) – Žiadame vyriešiť súvislosť s § 2 odsekmi 2 a 3, napríklad formuláciou „partnerom verejného sektora, ak v odsekoch 2 a 3 nie je uvedené inak, fyzická osoba alebo právnická osoba...“ alebo iným vhodným spôsobom. Ďalej upozorňujeme, že § 2 ods. 2 a 3 sa vzťahuje iba na § 2 ods. 1 písm. c) prvý, druhý a štvrtý bod. Nevzťahuje sa na tretí bod, teda na osobu, ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu. Pritom vo vzťahu k novelizačnému článku IX (zákon č. 578/2004 Z. z.) sa v dôvodovej správe k tomuto článku uvádza, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti spadajú pod definíciu uvedenú v § 2 ods. 1 písm. c) tretí bod, avšak musia prijať plnenie vo výške uvedenej v § 2 ods. 2. Ustanovenia žiadame zosúladiť. Súčasne ak majú byť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti partnerom verejného sektora podľa písmena c) tretí bod, žiadame v poznámke pod čiarou k odkazu 1 uviesť aj § 4a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2016 Z. z. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. I § 4 ods. 3 písm. e) a f) 4. K čl. I § 4 ods. 3 písm. e) a f) – Odporúčame upraviť nesprávnu citáciu z odseku 1 na odsek 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. I § 2 ods. 1 písm. b) 1. K čl. I § 2 ods. 1 písm. b) – odporúčame vypustiť slová „okresný súd“ z dôvodu nadbytočnosti, keďže registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K § 2 3. K § 2 – V poznámke pod čiarou k odkazu 1 žiadame slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. .../2016 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. IX bodu 1 11. K čl. IX bodu 1 – Z ustanovenia nie je jasné, či bolo zámerom, aby boli do registra povinne zapisovaní iba tí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou. Ak je to tak, žiadame znenie § 4a upraviť nasledovne: „Poskytovateľ, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti11) a ktorý je partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu,9c) je povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora.9d)“. V poznámke pod čiarou k odkazu 9c žiadame uviesť § 2 ods. 1 písm. c) tretí bod zákona č. .../2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov [za predpokladu zohľadnenia pripomienky uvedenej k čl. I § 2 ods. 1 písm. c)] a v poznámke pod čiarou k odkazu 9d skrátenú citáciu celého zákona. V uvedenej súvislosti je ďalej potrebné, aby sa znenie § 2 ods. 2 vzťahovalo aj na § 2 ods. 1 písm. c) tretí bod. Táto pripomienka je zásadná Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. I § 6 ods. 2 písm. c) 6. K čl. I § 6 ods. 2 písm. c) – Text tohto písmena považujeme za nadbytočný vzhľadom na text písmena b), v zmysle ktorého nie je úplný taký zápis, ktorý neobsahuje všetky údaje ustanovené zákonom. Odporúčame ho vypustiť. Rovnako odporúčame zvážiť vypustenie písmena d) vzhľadom na skutočnosť, že návrh na zápis sa podáva na predpísanom elektronickom formulári a musí obsahovať všetky zákonom ustanovené údaje, inak je neúplný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. I § 12 ods. 2 písm. b) 7. K čl. I § 12 ods. 2 písm. b) - Odporúčame spresniť odkaz na § 11 uvedením § 11 ods. 2 vzhľadom na skutočnosť, že ide o pokutu ukladanú zapísanému partnerovi verejného sektora a v § 11 sa partnerovi verejného sektora ukladajú povinnosti iba v odseku 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. IX 10. K čl. IX – V uvádzacej vete novelizačného článku je potrebné slovo „mení“ nahradiť slovom „dopĺňa“ vzhľadom na skutočnosť, že novelizačné body sú len doplnením predmetného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. I § 12 ods. 4 8. K čl. I § 12 ods. 4 – Na koniec ustanovenia odporúčame pripojiť odkaz na § 10 ods. 3, v ktorom je vymedzené konanie s odbornou starostlivosťou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. I § 5 ods. 1 5. K čl. I § 5 ods. 1 – V druhej vete odporúčame upresniť znenie doplnením textu „podania návrhu na zápis“ za slovami „na účely“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. III 9. K čl. III – V úvodnej vete odporúčame vypustiť slová „mení a“ z dôvodu, že jediným novelizačným bodom sa do zákona len vkladá nový §. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. IX bodu 2 12. K čl. IX bodu 2 – V nadväznosti na prvý novelizačný bod tohto článku je potrebné namiesto textu „§ 4 ods. 2“ uviesť „§ 4a“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť A., Všeobecná časť, v piatom odseku, v tretej vete odporúčame slová „register partnerov verejného sektora“ nahradiť zavedenou legislatívnou skratkou „register“ v súlade s bodom 9.3 Prílohy č.1 k Legislatívnym pravidlám. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail