LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. III V úvodnej vete k čl. III odporúčame vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“ a „mení a“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. VIII V úvodnej vete k čl. VIII odporúčame vypustiť slová „mení a“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. VI V úvodnej vete k čl. VI odporúčame vypustiť slová „mení a“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. IV V úvodnej vete k čl. IV odporúčame vypustiť slová „mení a“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. V V úvodnej vete k čl. V odporúčame vypustiť slová „mení a“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I 1/ K §4 ods.3 písm. e) a f) – slová „odseku 1“ odporúčame nahradiť slovami „odseku 2“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. 2/ K §4 – odporúčame ho doplniť o odsek 6, ktorý znie: „(6) V prípade existencie údaja zapisovaného podľa odsekov 2 a 3 v referenčnom registri,5) bude tento údaj zapisovaný automatizovane z referenčného registra.“ Do poznámky pod čiarou k odkazu 5 sa uvedie §51 zákona č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e-Governmente). Následne sa upraví ďalšie číslovanie odkazov vrátane poznámok pod čiarou. Odôvodnenie: Štatistický úrad SR je správcom a prevádzkovateľom registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej aj ako „RPO“) v zmysle zákona č.272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený register je zároveň referenčným registrom zapísaným v zozname referenčných registrov v zmysle §51 zákona 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. Tento zákon ustanovuje v prípade výkonu verejnej moci v §17 oprávnenie orgánu verejnej moci požadovať len také údaje, ktoré nie sú referenčnými. V prípade Vami navrhovaného zákona o registri partnerov verejného sektora však niektoré zo zapisovaných údajov podľa §4 sú referenčnými údajmi v RPO. Taktiež aktuálne prebieha príprava novely zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci pripravovanej novely sa chystá transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Uvedená novela predpokladá aj zápis informácií o konečných užívateľoch výhod do zdrojovej evidencie a následný zápis do RPO. V prípade zaradenia údaja medzi referenčné, je možné aj tieto preberať z referenčného registra. Uvedené doplnenie §4 o ďalší odsek navrhujeme aj z dôvodu posilnenia dodržiavania princípu 1x a dosť pri poskytovaní údajov právnymi subjektmi voči verejnej správe. 3/ K §12 ods.1 písm. a) – slová „od 10000 do 1000000 eur“ odporúčame nahradiť slovami „od 10000 eur do 1000000 eur“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. 4/ K §12 ods.1 písm. b) – slová „od 10000 do 100000 eur“ odporúčame nahradiť slovami „od 10000 eur do 100000 eur“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. 5/ V poznámke pod čiarou k odkazu 7 odporúčame uvádzať už iba skrátenú citáciu zákona č. 297/2008 Z.z.. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Čl. XII. bod 1, § 6a ods. 2 zákona č. 297.2008 Z.z. Z definície konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z., veta za bodkočiarkou navrhujeme vypustiť slová „a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu“. Odôvodnenie: U spoločností, ktoré spĺňajú podmienku podľa ods. 2 (napríklad obchodné spoločnosti so 100% majetkovou účasťou štátu), ktoré majú veľký počet vedúcich zamestnancov, by uvedené ustanovenie neúčelne zvyšovalo administratívnu náročnosť pri zapisovaní do registra. Navrhujeme vychádzať z definície konečného užívateľa výhod podľa súčasnej právnej úpravy § 11 ods. 3 druhá veta zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého nie je daná povinnosť zapisovať vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu do registra konečných užívateľov výhod. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. IX 1. V dôvodovej správe k čl. IX k novelizačnému bodu 1 odporúčame doplniť, či sa povinnosť vyplývajúca z tohto novelizačného bodu vzťahuje na každého poskytovateľa, ktorý má uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a prijíma finančné prostriedky v ustanovenom rozsahu. Teda uviesť, či sa táto povinnosť vzťahuje napríklad aj na poskytovateľa, ktorý má uzavretú zmluvu len s jednou (napr. súkromnou) zdravotnou poisťovňou a prijíma finančné prostriedky v ustanovenom rozsahu. Z dôvodu jednoznačnosti. 2. V čl. IX novelizačnom bode 2 v § 102w odporúčame nahradiť slová "§ 4 ods. 2" slovami "§ 4a". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. II V úvodnej vete k čl. II odporúčame vypustiť slová „mení a“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Čl. XV, body 9. a 10. V novelizačných bodoch čl. XV navrhujeme opraviť gramatickú chybu „vereného sektora“ na „verejného sektora“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Čl. I., § 5 ods. 5, § 12 ods. 1 Upozorňujeme na logický nesúlad medzi ustanovením § 5 ods. 5 a ustanovením o sankciách podľa § 12 ods. 1. V § 12 ods. 1 sa ustanovuje sankcia pre partnera verejného sektora a jeho štatutárny orgán (resp. pre členov jeho štatutárneho orgánu) pre prípad, že „partner verejného sektora uvedie v návrhu na zápis nepravdivé údaje o konečnom užívateľovi výhod“. Avšak v ustanovení § 5 ods. 5 sa ustanovuje povinnosť oprávnenej osoby uviesť v návrhu na zápis pravdivé údaje. Z navrhovanej právnej úpravy vyplýva, že návrh na zápis do registra bude podávať, a teda logicky aj vypĺňať, oprávnená osoba, ktorá má zároveň ustanovenú zákonnú povinnosť uviesť v návrhu na zápis pravdivé údaje. Za porušenie tejto zákonnej povinnosti oprávnenej osoby (teda za uvedenie nesprávnych údajov v návrhu na zápis) má byť však sankcionovaný iný subjekt (partner verejného sektora, resp. jeho štatutárny orgán). Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Koncepčná pripomienka k návrhu Nesúhlasíme s navrhovanou koncepciou, v zmysle ktorej má aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na zápis údajov do registra, návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do registra a návrhu na výmaz zapísaných údajov výlučne oprávnená osoba (advokát, audítor, banka, daňový poradca). Mnohé hospodárske subjekty, ktoré spĺňajú podmienku povinného zápisu do registra partnerov verejného sektora, disponujú vlastnými odbornými zamestnancami, ktorí majú dostatočné odborné (ekonomické a právne) vzdelanie, aby vedeli kvalifikovane identifikovať a verifikovať okruh konečných užívateľov výhod svojho zamestnávateľa. Zákonom ustanovenú povinnosť partnera verejného sektora podávať predmetné návrhy výlučne prostredníctvom oprávnenej osoby (teda na základe komerčného právneho vzťahu medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou) nepovažujeme v takýchto prípadoch za primeranú a účelnú. Vzhľadom na to, že v zmysle sankčných ustanovení, uvedených v § 12 návrhu zákona, sa zodpovednosť za správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov o konečných užívateľoch výhod hospodárskeho subjektu prenáša najmä na samotných partnerov verejného sektora a ich štatutárne orgány, navrhujeme, aby mal partner verejného sektora možnosť rozhodnúť sa, či bude príslušné návrhy na zápis podávať sám vo vlastnom mene, alebo na podanie návrhu splnomocní oprávnenú osobu. Z uvedených dôvodov navrhujeme doplniť do návrhu zákona aktívnu legitimáciu partnera verejného sektora na podanie vyššie uvedených návrhov, pričom podávanie návrhov prostredníctvom oprávnenej osoby navrhujeme ponechať v rovine dobrovoľnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Čl. I., § 5 ods. 5 §, 6 ods. 1 písm. a) Za predpokladu, že koncepčná pripomienka pod bodom 1. nebude akceptovaná, navrhujeme upraviť znenie predmetných ustanovení nasledovne (doplnenie je zvýraznené): V § 5 (5) sa za slová „... a doložiť ich verifikačným dokumentom“ dopĺňa čiarka a text „ listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú preveriť podľa § 6 ods. 1 písm. a)“ . V § 6 ods. 1 písm. a) sa za slová „návrh na zápis podala oprávnená osoba“ dopĺňa text „splnomocnená partnerom verejného sektora“. Odôvodnenie: Navrhujeme, aby bola jednoznačne upravená povinnosť oprávnenej osoby preukázať, že je na podanie návrhu splnomocnená zo strany partnera verejného sektora a zároveň povinnosť registrového súdu skúmať existenciu takéhoto plnomocenstva. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Čl. I, § 9 ods. 1, § 12 ods. 1 Upozorňuje na logický nesúlad medzi ustanovením § 9 ods. 1 a ustanovením o sankciách podľa § 12 ods. 1. V § 12 ods. 1 sa ustanovuje sankcia pre partnera verejného sektora a jeho štatutárny orgán (resp. pre členov jeho štatutárneho orgánu) pre prípad, že „si partner verejného sektora nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote ustanovenej týmto zákonom“. Avšak z ustanovenia § 9 ods. 1 vyplýva, že povinnosť oznámiť zmeny registrovému súdu, t.j. podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov, má oprávnená osoba. Za porušenie tejto zákonnej povinnosti oprávnenej osoby (teda za nepodanie návrhu na zápis zmeny údajov registrovému súdu) má byť však sankcionovaný iný subjekt (partner verejného sektora, resp. jeho štatutárny orgán). Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Čl. I, § 9 ods. 1, § 12 ods. 2 písm. a) Upozorňuje na logický nesúlad medzi ustanovením § 9 ods. 1 a ustanovením o sankciách podľa § 12 ods. 2 písm. a) V § 12 ods. 2 písm. a) sa ustanovuje sankcia pre zapísaného partnera verejného sektora pre prípad, že „si partner verejného sektora nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov s výnimkou údajov o konečnom užívateľovi výhod v lehote ustanovenej týmto zákonom“. Avšak z ustanovenia § 9 ods. 1 vyplýva, že povinnosť oznámiť zmeny registrovému súdu, t.j. podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov, má oprávnená osoba. Za porušenie tejto zákonnej povinnosti oprávnenej osoby (teda za nepodanie návrhu na zápis zmeny údajov registrovému súdu) má byť však sankcionovaný iný subjekt (zapísaný partner verejného sektora). Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Čl. I, § 18 ods. 1 V § 18 ods. 1 navrhujeme za slová „sa považujú za partnerov verejného sektora“ doplniť text: „zapísaných v registri partnerov verejného sektora“. Odôvodnenie: Navrhované doplnenie má slúžiť na odstránenie prípadných výkladových nejednoznačností ohľadom otázky, či je alebo nie je potrebné pri subjektoch už zapísaných v registri konečných užívateľov výhod (vedenom Úradom pre verejné obstarávanie) podať nový návrh na prvozápis do registra partnerov verejného sektora. Navrhované doplnenie vychádza zo znenia dôvodovej správy k § 18, v ktorej sa uvádza, že subjekty zapísané v registri podľa zákona o verejnom obstarávaní sa budú automaticky považovať za subjekty „zapísané do registra partnerov verejného sektora“. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Čl. I, § 13 Pre výkladovú jednoznačnosť odporúčame za slová „podľa predpisov obchodného práva“ doplniť odkaz na poznámku pod čiarou č. 9. Do poznámky pod čiarou č. 9 navrhujeme uviesť odkaz na ustanovenie § 13a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 2 ods. 1 písm. c) bodu 1 a § 2 ods. 2 Upozorňujem predkladateľa, že ustanovenia čl. I § 2 ods. 1 písm. c) bodu 1 a § 2 ods. 2 nepokrývajú situácie, keď žiadateľ môže žiadať od poskytovateľa (verejný sektor – ministerstvo) viacero dotácií resp. príspevkov v jednorazových sumách nižších ako 100 000 eur, avšak kumulovane môže ísť o významné sumy prevyšujúce sumu 100 000 eur, zároveň to platí aj o situáciách, keď ide o viacero dotácií od rôznych poskytovateľov. Týka sa to napríklad subjektov z neziskového sektora v rámci výziev operačného programu Ľudské zdroje. Rovnako platí aj, že výška sumy, o ktorú sa uchádza partner verejného sektora v rámci plnenia zmluvy môže byť v konečnom dôsledku nižšia, t.j. reálne sa mu z finančných prostriedkov, či už z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov, poskytne menej finančných prostriedkov. Príklad: partner verejného sektora sa uchádza o finančné prostriedky vo výške prevyšujúcej sumu 100 000 eur, za týmto účelom sa zaregistruje, avšak v konečnom dôsledku mu budú poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur, resp. mu nebudú poskytnuté vôbec. Zároveň upozorňujem na komplexné poskytovanie príspevku podľa zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sú finančné príspevky poskytované cez komplexnú štruktúru, t.j. na viacerých stupňoch sú tu zapojené súkromné subjekty, napr. banky, a až následne sú finančné prostriedky poskytnuté konečným prijímateľom, ktorými sú právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na poskytnutie návratnej finančnej pomoci. Odporúčame predkladateľovi preformulovať navrhované ustanovenia tak, aby zohľadňovali uvedené situácie. To platí aj pre situáciu podľa odseku 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) §4 ods. 3 písm. e) odporúčame slová "podľa odseku 1 písm. d)" nahradiť slovami "podľa odseku 2 písmeno d)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail