LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 5 Odporúčam v čl. I doplniť ustanovenie § 5 o úpravu lehoty na podanie návrhu na registráciu partnera verejného sektora do registra. Odôvodnenie: Z návrhu nie je jasné, v akej lehote je nevyhnutné podať návrh na registráciu vzhľadom na prejav vôle uchádzať sa o finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. c) bodu 1. Z § 4 ods. 1 druhej vety možno nepriamo vyvodiť, že návrh na registráciu musí byť podaný minimálne dva pracovné dni pred účinnosťou zmluvy, za predpokladu že ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ale zároveň v súvislosti s ustanovením § 16 ods. 7 navrhovaným v čl. XIV návrhu zákona viažucim sa na proces konania o žiadosti, by partner verejného sektora mal byť registrovaný už v čase konania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov minimálne pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku), aby mu mohol byť poskytnutý príspevok. Podmienka poskytnutia príspevku sa teda viaže na finančné limity, pričom v čase poskytovania príspevku nie je jasné, či žiadosť o platbu prijímateľa ich bude prevyšovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 2 všeobecne Upozorňujem predkladateľa, že § 2 je koncipovaný všeobecne, z čoho vyplýva, že do konceptu partnera verejného sektora je subsumovaný aj samotný verejný sektor. Povinnosť registrácie však subjektu verejnej správy vyplýva aj podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti je otázna aplikácia v čl. VIII bode 2 navrhovaného § 19a, ktorý viaže poskytnutie finančných prostriedkov pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy na dodržanie povinnosti registrácie podľa osobitného predpisu, avšak v prípade subjektov verejnej správy zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy nedefinuje žiadnu požiadavku na registráciu pre poskytnutie finančných prostriedkov, pričom osobitný predpis ustanovuje aj tak povinnosť registrácie a podľa čl. XIV návrhu zákona subjekt, ktorý nie je registrovaný, nie je oprávnený na získanie príspevku. Príklad: ministerstvo sa môže uchádzať o dotáciu u iného ministerstva, ktorej výška presahuje 100 000 eur. Z navrhovaného znenia vyplýva, že ak ministerstvo nie je registrované ku dňu podania žiadosti o dotáciu, nie je zrejmé, či mu možno poskytnúť takúto dotáciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 2 ods. 2 Odporúčam v čl. I § 2 ods. 2 preformulovať slová „majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky“. Odôvodnenie: Z uvedenej formulácie nie je zrejmé, či sa má na mysli skutočnosť, že subjekt sa iba uchádza o poskytnutie finančných prostriedkov, alebo mu vznikol právny nárok na ich poskytnutie v budúcnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 2 ods. 1 písm. d) Odporúčam v osobitnej časti dôvodovej správy k čl. I § 2 vysvetliť, na základe akých kritérií bol vymedzený okruh oprávnených osôb. Odôvodnenie: Z návrhu nie je zrejmé, prečo sú niektoré subjekty, napr. notári z okruhu oprávnených osôb vylúčené. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 4 ods. 3 písm. e) a f) Odporúčam v čl. I § 4 ods. 3 písm. e) a f) slová „odseku 1“ nahradiť slovami „odseku 2“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NKÚSR (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) Čl. I. K § 12 ods. 4 Navrhujeme úpravu § 4, nakoľko z navrhovaného znenia vyplýva riziko vyhnutia sa platenia pokút zo strany partnera verejného sektora. Odôvodnenie: Za zaplatenie pokuty podľa ods. 1 písm. b) ručí oprávnená osoba. Z textu nie je zrejmé, v akých situáciách, by mohlo dôjsť k takémuto prechodu zodpovednosti za platenie z partnera verejného sektora na oprávnenú osobu. Na základe navrhovaného znenia môže dochádzať k dohodám, na základe ktorých partner verejného sektora presunie zodpovednosť na oprávnenú osobu a tá preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou, čím sa vyhne plateniu pokuty. Súčasne nie je definované, čo sa rozumie odbornou starostlivosťou, resp. tento pojem v súvislosti s ručením a následným uplatňovaním pokút môže vyvolávať aplikačné problémy v praxi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NKÚSR (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) Čl. I. K § 4 ods. 4 Navrhujeme definovať verifikačné dokumenty. Odôvodnenie: V navrhovanom znení zákona sa uvádzajú „verifikačné dokumenty“, pričom tie nie sú podrobnejšie špecifikované. Z príslušných ustanovení návrhu zákona síce možno logicky vyvodiť, čo možno považovať za verifikačné dokumenty, avšak tieto by mohli byť explicitne v zákone zadefinované, resp. ich obsah, aby sa predchádzalo aplikačným a výkladovým problémom v praxi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NKÚSR (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) Čl. I. K § 6 ods. 2 písm. c) Navrhujeme v § 6 ods. 2 písmeno c) vypustiť. Odôvodnenie: Ak formulár na zápis údajov do registra je striktne štrukturovaný, nemôže dôjsť k situácii, že budú poskytnuté iba údaje, ktoré neustanovuje zákon. Z uvedeného vyplýva, že situácia podľa písmena c) nemôže nastať, nakoľko môže nastať len situácia podľa písmena b), resp. tá pokrýva aj situáciu podľa písmena c). Ide tak o nadbytočnú úpravu ustanovenú v písmene c). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NKÚSR (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) Čl. I. K § 12 ods. 1 Navrhujeme v § 12 ods. 1 za slovo „Ak“ vložiť slovo „si“. Odôvodnenie: Podľa § 5 ods. 1 návrh na zápis údajov do registra nepodáva partner verejného sektora, ale oprávnená osoba. Ide o legislatívno – technickú pripomienku upresňujúcu zmysel predmetného ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NKÚSR (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) Čl. I. K § 7 ods. 3 Navrhujeme vypustiť text na začiatku vety "Zápisy údajov do registra,". Odôvodnenie: Po prvotnom zápise údajov do registra prichádza neskôr do úvahy len zmena už zapísaných údajov, resp. výmaz už zapísaných údajov, preto zápis údajov do registra v tejto súvislosti je nelogický a nesprávny. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. XV K bodu 1 – slovo „nadpisov“ odporúčame nahradiť slovom „nadpisu“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. K bodu 5 – slová „byť zapísaný“ odporúčame nahradiť slovami „byť zapísaní“. K bodu 7 – začiatok znenia odporúčame upraviť „§159 až 161 sa vrátane nadpisu nad §159 a §162 vrátane nadpisu a ....“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. XIV V úvodnej vete k čl. XIV odporúčame uviesť aj zákon č. 171/2016 Z.z.. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. XI V úvodnej vete k čl. XI odporúčame vypustiť slová „mení a“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. XII K bodu 1 – v §6a ods.3 odporúčame slová „podľa odseku 1 písm. a), písm. b)“ nahradiť slovami „podľa odseku 1 písm. a), b)“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. K bodom 3 a 4 – v bode 3 odporúčame nad príslušné slová umiestniť aj odkaz 53a a bod 4 vypustiť s tým, že jeho znenie sa uvedie na záver bodu 3. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. XV 1. V čl. XV v novelizačnom bode 1 odporúčame nahradiť slovo "nadpisov" slovom "nadpisu" a v novelizačnom bode 5 slovo "zapísaný" slovom "zapísaní". 2. V čl. XV v novelizačnom bode 9 a 10 odporúčame nahradiť slovo "vereného" slovom "verejného" a v bode 10 slovo "zapísaný" slovom "zapísaná". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. XIII V úvodnej vete k čl. XIII odporúčame slovo „mení“ nahradiť slovom „dopĺňa“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. X V úvodnej vete k čl. X odporúčame slovo „mení“ nahradiť slovom „dopĺňa“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. XII V úvodnej vete k čl. XII odporúčame za slovo „mení“ vložiť slová „a dopĺňa“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. VII V úvodnej vete k čl. VII odporúčame vypustiť slová „a dopĺňa“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. IX - V úvodnej vete k čl. IX odporúčame slovo „mení“ nahradiť slovom „dopĺňa“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. - K bodu 2 – v §102w odporúčame slová „podľa §4 ods.2“ nahradiť slovami „podľa §4a“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail