LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. III K Čl. III v úvodnej vete za slovo "Zákon" navrhujeme vložiť slová "Slovenskej národnej rady", slová "v znení neskorších predpisov" a slová "mení a" navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I § 10 ods. 3 K Čl. I § 10 ods. 3 odkaz na poznámku pod čiarou 6) navrhujeme presunúť nad slová "osobitný predpis" Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. VI V Čl. VI § 4 ods. 4 navrhujeme slovo "vykonáva" nahradiť slovom "vykoná". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) k § 7 ods. 3 a nasledovným ustanoveniam K Čl. I § 7 ods. 3 a nasledovným ustanoveniam slovo "Zápisy" navrhujeme nahradiť slovom "Zápis" Odôvodnenie: v zmysle bodu 3. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky sa pri tvorbe návrhu právneho predpisu používa jednotné číslo. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) k § 5 ods. 1 K Čl. I § 5 ods. 1 v druhej vete za slová "na účely" navrhujeme vložiť slová "podania návrhu na zápis". Odôvodnenie: ide o spresnenie daného ustanovenia Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) k § 4 ods. 3 písm. e) a f) K Čl. I § 4 ods. 3 písm. e) a f) slová "odseku 1" navrhujeme nahradiť slovami "odseku 2". Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) k § 2 ods. 1 písm. b) K Čl. I § 2 ods. 1 písm. b) slová "okresný súd" navrhujeme vypustiť z dôvodu nadbytočnosti Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) k § 5 ods. 2 druhá veta a k nasledujúcim ustanoveniam K Čl. I § 5 ods. 2 druhá veta a k nasledujúcim ustanoveniam Dávame predkladateľovi na zváženie umožniť podpis formulára aj kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Odôvodnenie: § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a návrh zákona o dôveryhodných službách, ktorý sa aktuálne nachádza v legislatívnom procese Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Odporúčam predkladaný materiál legislatívno-technicky upraviť. Napríklad odporúčam v úvodnej vete čl. II, čl. III, čl. IV, čl. V, čl. VI, čl. VIII, čl. XI vypustiť slová „mení a“; odporúčam v úvodnej vete čl. III vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“; odporúčam v úvodnej vete čl. IX a čl. X slovo „mení “ nahradiť slovom „dopĺňa“; odporúčam v čl. IX bode 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 9d vypustiť slová „o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“; odporúčam v úvodnej vete čl. XII, čl. XIII za slovo „mení “ vložiť slová „a dopĺňa“; odporúčam v osobitnej časti dôvodovej správy k čl. I § 3 prvej vete slová „§ 2“ nahradiť slovami „§ 3“ ; odporúčam v osobitnej časti dôvodovej správy k čl. I § 5 prvej vete slová „odseku 5“ nahradiť slovami „odseku 1“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K osobitnej časti dôvodovej správy k čl. XII bodu 1 Odporúčam v osobitnej časti dôvodovej správy k čl. XII bodu 1 jednoznačne vysvetliť pojem „konečný užívateľ výhod“. Odôvodnenie: Vzhľadom na možné interpretačné problémy s vymedzením pojmu „konečný užívateľ výhod“ v čl. XII bode 1 navrhovanom § 6a, podľa ktorého je konečným užívateľom výhod aj každá fyzická osoba, v prospech ktorej subjekty vykonávajú svoju činnosť, je potrebné jednoznačne vysvetliť pojem tak, aby bolo zrejmé, že konečným užívateľom výhod nie je, a vzhľadom na potrebu zabezpečenia ochrany a súkromia klientov ani nemôže byť, klient vykonávateľa opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately napr. dieťa umiestnené v detskom domove alebo klient poskytovateľa sociálnych služieb napr. klient zariadenia pre seniorov len z dôvodu, že sú klientom tohto vykonávateľa alebo poskytovateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 12 ods. 4 Upozorňujem predkladateľa na možnosť, že o výkon funkcie oprávnenej osoby nebude záujem vzhľadom na výšku pokuty od 10 000 do 100 000 eur, za ktorej zaplatenie ručí oprávnená osoba v prípade, že partner verejného sektora v návrhu na zápis uvedie nepravdivé údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo si nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora Odporúčam v návrhu vyhlášky úvodnej vete slová „§ ...“ nahradiť slovami „§ 15“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 5 ods. 5 Odporúčam v čl. I § 5 ods. 5 za slová „údaje a“ vložiť slová „ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod,“. Odôvodnenie: Zosúladenie so znením § 5 ods. 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 5 ods. 1 Odporúčam v čl. I § 5 ods. 1, prípadne v osobitnej časti dôvodovej správy k čl. I § 5 upraviť postup, ktorý sa uplatní v prípade, ak partner verejného sektora preukázateľne nenájde žiadnu oprávnenú osobu na zápis do registra. Odôvodnenie: Pre subjekty, ktoré sa chcú stať partnerom verejného sektora z návrhu zákona vyplýva povinnosť registrovať sa do registra prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou môže byť advokát, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú sídlo na území Slovenskej republiky. Žiadna z týchto osôb však nemá zákonnú povinnosť takúto úlohu plniť, a preto je potrebné počítať aj so situáciou, že sa partnerovi verejného sektora takúto osobu vôbec nepodarí zabezpečiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 9 ods. 4 Upozorňujem predkladateľa, že v praxi môže nastať situácia, že posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku sa bude vykonávať práve v čase 30 dňovej lehoty určenej v čl. I § 9 ods. 4 druhej vete návrhu zákona, pričom tá sa môže prekrývať s lehotou na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a následného uzatvorenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, následkom čoho žiadateľ dočasne nemusí spĺňať podmienku registrácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 9 ods. 4 Odporúčam v čl. I § 9 ods. 4 upraviť postup pre prípad, keď dôjde k výmazu oprávnenej osoby na jej návrh a partner verejného sektora nezabezpečí do 30 dní od výmazu zápis novej oprávnenej osoby. Odôvodnenie: Z návrhu nie je zrejmá sankcia nesplnenia tejto povinnosti, napr. zrušenie registrácie partnera verejného sektora. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 5 Odporúčam v čl. I § 5 jednoznačne zadefinovať právny vzťah medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou. Odôvodnenie: Z predloženého návrhu nie je zrejmý právny vzťah partnera verejného sektora a oprávnenej osoby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 7 ods. 2 Odporúčam v čl. I § 7 ods. 2 za slovo „potvrdenie“ vložiť slová „v elektronickej forme“. Odôvodnenie: Potreba doplnenia vzhľadom na elektronickú formu registračného konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Zásadne žiadam v predloženom návrhu zákona vytvoriť osobitný mechanizmus financovania, resp. podpory financovania oprávnených osôb pre partnerov verejného sektora (fyzické osoby alebo právnické osoby) z neziskového sektora na štátne trovy napr. ako u advokátov ex offo. Odôvodnenie: Subjektmi, ktoré sa chcú stať partnerom verejného sektora, z čoho im bude plynúť možnosť napr. uchádzať sa o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo ich prijímať a ktorým z tohto dôvodu zo zákona vyplýva povinnosť registrovať sa do registra prostredníctvom tretej oprávnenej osoby (t.j. advokát, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú sídlo na území Slovenskej republiky) budú aj subjekty z neziskového sektora (napr. neziskové organizácie, občianske združenia), ktoré svoju činnosť nevykonávajú za účelom zisku. Je zrejmé, že týmto subjektom vzniknú so zaobstaraním a činnosťou oprávnenej osoby finančné náklady, avšak na rozdiel od podnikateľského sektora ich nemôžu uhrádzať zo svojho zisku. V nadväznosti na ustanovenie čl. I § 10 návrhu zákona je možné očakávať, že cenotvorba oprávnených osôb sa bude odvíjať najmä od rizika spoluzodpovednosti za správnosť údajov - údaje v registri bude potrebné pri zmenách aktualizovať, čím môže opätovne dôjsť k navýšeniu prevádzkových nákladov. V súčasnosti nie je možné odhadnúť výšku finančných nákladov súvisiacich s registráciou oprávnenými osobami t.j. dopadov návrhu zákona na neziskový sektor. Vzhľadom na predmet a účel predkladaného návrhu zákona je potrebné za verejné prostriedky pokladať aj finančné prostriedky poskytnuté Slovenskej republike z rozpočtu Európskej únie, ktoré sa v Slovenskej republike poskytujú prostredníctvom platobného orgánu alebo certifikačného orgánu na realizáciu konkrétnych projektov vo forme nenávratného finančného príspevku konkrétnym prijímateľom. Transparentnosť nakladania s týmito finančnými prostriedkami a sprehľadnenie finančných tokov spolu s poskytnutými finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a rozpočtov samosprávnych krajov je opodstatnenou požiadavkou. Z hľadiska poskytovania finančnej podpory poskytovateľom sociálnych služieb z verejných prostriedkov podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je finančná podpora v prípade neverejných poskytovateľov sociálnych služieb realizovaná zo strany obce a vyššieho územného celku v rozsahu ich pôsobnosti na zmluvnom základe pri vymedzených druhoch sociálnych služieb. Finančné prostriedky, poskytované podľa zákona o sociálnych službách zo strany obcí a vyšších územných celkov, sú poskytované konkrétnemu poskytovateľovi sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok na základe viacerých písomných zmlúv viazaných na konkrétneho užívateľa sociálnej služby (§ 75 ods. 15 zákona o sociálnych službách), čo má za následok veľké množstvo novo uzatváraných zmlúv počas rozpočtového roka, resp. aj ukončených zmlúv počas rozpočtového roka - začatie poskytovania sociálnej služby novým prijímateľom, skončenie poskytovania sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby vypovedaním zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, smrťou, ako aj početnosť zmien existujúcich zmlúv o poskytovaní sociálnej služby a dodatky k týmto zmluvám. Za tohto skutkového stavu bude frekvencia zápisov zmien v registri oprávnenou osobou počas rozpočtového roka značná, čo bude mať dôsledky na zvýšenie nákladov poskytovateľa sociálnej služby. Nakoľko finančná podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb je viazaná na neverejných poskytovateľov, ktorí neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, považujem za potrebné v rámci úpravy vzťahov zabezpečiť reguláciu úhrady výkonov poskytovaných oprávnenou osobou tak, aby táto ani pri vyššej početnosti zápisov do registra nebola pre poskytovateľa sociálnej služby neúnosnou nákladovou položkou. Zdôrazňujem, že od ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľa sociálnej služby sa odvíja aj zákonom o sociálnych službách regulovaná suma úhrady za sociálnu službu vyžadovaná od prijímateľa sociálnej služby podľa § 72 ods. 3 a 5 zákona o sociálnych službách, pričom výdavky na služby sa započítavajú do ekonomicky oprávnených nákladov. Táto právna skutočnosť zvýrazňuje odôvodnenosť regulácie úhrady výkonov poskytovaných oprávnenou osobou, ak konečnými užívateľmi výhod sú poskytovatelia sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 2 ods. 2Upozorňujem predkladateľa na skutočnosť, že v podmienkach poskytovania príspevku podľa zákona č. 292.2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych Upozorňujem predkladateľa na skutočnosť, že v podmienkach poskytovania príspevku podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 je daný odsek nevykonateľný, resp. vzhľadom na možnosti finančného riadenia nebude vopred jasné, či sa danej osoby bude týkať. Odôvodnenie: Zatiaľ čo navrhované ustanovenie § 2 ods. 2 indikuje uplatnenie limitov pri jednotlivých žiadostiach o platbu z nutnosti včasnej registrácie viažucej sa na zmluvu a ustanovením § 16 ods. 7 navrhovaným v čl. XIV návrhu zákona, viažucim sa na proces konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je relevantná výška schváleného nenávratného finančného príspevku, keďže v čase schvaľovania žiadosti nie je možné predvídať, či žiadateľ/prijímateľ bude pri predkladaní žiadosti o platbu spĺňať nastavené limity alebo nie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail