LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 10 - K Čl. I - § 10 ods. 2 Navrhujeme jednoznačne stanoviť, že obsah a povinnosti vyplývajúce z tohto zákona nemajú vplyv na plnenie povinností podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Navrhujeme vložiť do zákona „Ustanovením § 10 ods. 2 nie je dotknutá povinnosť oprávnenej osoby zisťovať konečného užívateľa výhod v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z.“. Povinnosť banky (ako oprávnenej osoby) identifikovať konečného užívateľa výhod je zakotvená v Zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov a to vrátane určenia časových momentov, kedy je banka povinná identifikovať konečného užívateľa výhod (v rámci vykonávania základnej starostlivosti, zvýšenej starostlivosti ...). Ak bude klientom partner verejného sektora, vzniká možná pochybnosť, či bude postačovať identifikácia konečného užívateľa výhod iba v rozsahu, ako to stanovuje tento návrh zákona, alebo či bude potrebné postupovať zároveň aj štandardne podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Ustanovenie § 10 tohto zákona by mohlo byť považované za konfliktné s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 8 - K Čl. I - § 9 ods. 1 a 2 Navrhujeme jednoznačne stanoviť, že uvedená povinnosť sa vzťahuje len na oprávnenú osobu, ktorá vykonala predmetný zápis. Nie akúkoľvek oprávnenú osobu. Navrhujeme zjednodušiť mechanizmus oznamovania. Nesúhlasíme s tým, že akékoľvek (potenciálne) oprávnené osoby majú vykonávať nejakú činnosť povinne. Činnosť oprávnených osôb (aj informačná) musí byť na základe dobrovoľnosti, t.j. ak oprávnené osoby nemajú záujem vykonávať činnosť zápisov (nevykonali predmetný zápis), tak im takúto povinnosť nemôže uložiť zákon. V opačnom prípade by všetky (aj potenciálne) oprávnené osoby neustále museli skúmať všetkých partnerov verejného sektora zapísaných v registri, čo nie je možné. Ak sa oprávnená osoba dozvie o zmene údajov, je povinná bezodkladne informovať o tom partnera verejného sektora a tento znova je povinný informovať oprávnenú osobu a oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu. Takýto postup považujeme za zbytočne komplikovaný a navrhujeme ho zjednodušiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 12 - K Čl. I - § 10 ods. 2 písm. d) a e) Navrhujeme vypustiť, alebo upraviť znenie písmen d) a e) odseku 2. Uvedenú povinnosť (stanovenie časových momentov) žiadame vypustiť, keďže oprávnená osoba nemá možnosť tieto informácie získať a teda nemôže ručiť za správnosť údajov v zmysle § 12 ods. 4. Oprávnená osoba sa prakticky nemá ako dozvedieť o uzatvorení alebo plnení zmluvy. Jedinou možnosťou je ak jej to klient sám poskytne. Pokiaľ nebudú písmená d) a e) vypustené navrhujeme túto povinnosť stanoviť oprávnenej osobe len za podmienky, že jej budú takéto informácie poskytnuté partnerom verejného sektora. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 7 - K Čl. I - § 5 ods. 5 Navrhuje upraviť povinnosť pri registrácii. Navrhujeme ukončiť vetu slovom „dokumentom“ a vypustiť „a vyhlásiť, že jeho obsah zodpovedá skutočnému stavu.“. Pre tento účel oprávnená osoba vyhotovuje verifikačný dokument a ďalšie prehlásenie nie je potrebné. Navyše takéto prehlásenie nie je možné ani pravdivo uskutočniť, nakoľko oprávnené osoba závery potvrdzuje z dokumentov získaných od partnera verejného sektora, pričom nemá prístup k absolútne všetkým obchodným dokumentom tohto partnera. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 9 - K Čl. I - § 10 ods. 1 Navrhujeme upraviť zodpovednosť oprávnenej osoby pre prípady zavedenia zo strany partnera. Za správnosť niektorých údajov o partnerovi verejného sektora (také, pri ktorých banka nemá možnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti overiť správnosť, napr. v prípade predložených falošných dokladov klientom) pričom ide o údaje, ktoré nemožno inak dôveryhodne overiť; by nemala spoluzodpovedať banka ale len osoba, ktorá ich banke ako oprávnenej osobe poskytla (teda partner verejného sektora). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 14 - K Čl. I - § 11 ods. 4 Navrhujeme doplniť definíciu tak, že za „Povinná osoba“ bude doplnené „podľa osobitného predpisu“ až následne bude uvedená poznámka. Na koniec vety navrhujeme doplniť „ ,ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.“ Navrhujeme doplniť definíciu Povinnej osoby nakoľko odkaz na predpis nie je podľa nášho názoru dostatočný. Zároveň navrhujeme stanovenie dĺžky lehoty limitovať minimálnou hodnotou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 13 - K Čl. I - § 11 ods. 2, 3 a 4 Navrhujeme v zákone upraviť aj mlčanlivosť o získaných údajoch. Je potrebné ošetriť mlčanlivosť pri získaní údajov, jednak vyplývajúcu zo zákona o bankách, ako aj mlčanlivosť vyplývajúcu zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 11 - K Čl. I - § 10 ods. 2 písm. b) Navrhujeme upraviť znenie písmena b) nasledovne: „b) pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,“ Z pôvodného znenia nebolo zrejmé ktorá oprávnená osoba má túto povinnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 4 - K Čl. I - § 2 ods. 1 písm. d) Navrhujeme jednoznačne stanoviť vzájomný vzťah medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou. Navrhujeme okruh oprávnených osôb rozšíriť o notárov. Navrhujeme doplniť za „daňový poradca“ slovo „notár“. Navrhujeme doplniť na koniec vety: „ktorý má s partnerom verejného sektora uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb spojených s plnením povinností podľa tohto zákona,“. Navrhujeme v zákone jednoznačne stanoviť (vylúčiť tak pochybnosti), že oprávnená osoba vykonáva povinnosti podľa tohto zákona dobrovoľne, teda na zmluvnom základe. Povinné vykonávanie úkonov z tohto zákona pre banky je pre bankový sektor neprijateľné. Okruh oprávnených osôb navrhujeme rozšíriť o notárov, t.j. verejné subjekty, ktoré štandardne overujú rôzne právne skutočnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 5 - K Čl. I - § 2 ods. 3 Navrhujeme upraviť definíciu jednoznačnejšie. Navrhujeme doplniť slovo „jednorazovo“ za „je ten, kto má“ a slovo „úhrnne“ za „ktorých hodnota“. Definícia nie je dostatočne jednoznačná. Je potrebné určiť či má uvedené platiť za jednotlivé položky alebo aj za všetky vzťahy spoločne. Tiež je potrebné stanoviť, či v prípade nadobudnutia majetku nad túto sumu, má subjekt povinnosť sa registrovať pri prekročení. Navrhujeme upraviť za aké obdobie sa uvedené posudzuje, resp. či len na plnenie súvisiace s jednou zmluvou alebo za časové obdobie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 2 - K Čl. I - § 2 ods. 1 písm. c) bod 1. Navrhujeme vyňať banky z registra pre prípady úverového financovania obcí a VÚC. Navrhujeme doplniť na koniec vety: „s výnimkou, ak tieto finančné prostriedky prijíma za účelom splnenia záväzku z úveru alebo pôžičky, “. Z pozície banky financujúcej subjekt verejnej správy, napr. obce, nechcú banky podliehať povinnosti registrácie v registri z dôvodu poskytnutia úveru alebo pôžičky. Predpokladáme, že toto nebolo cieľom návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 6 - K Čl. I - § 4 ods. 1 Navrhujeme upraviť povinnosť zápisu do registra. Navrhujeme doplniť v prvej vete za „partner verejného sektora“ spojenie „ ,okrem právnickej osoby, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,“. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov nedefinuje KUV pre právnickú osobu, ktorá je emitentom CP obchodovaných na regulovanom trhu, z tohto dôvodu nie je možné určiť KUV a zapísať ho do registra. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 3 - K Čl. I - § 2 ods. 1 písm. c) bod 3. Navrhujeme upraviť definíciu. Nejasne definovaná povinnosť, len exemplifikatívnym výpočtom a odkazom na register podľa osobitného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 1 – Čl. I - K celému zákonu Navrhujeme novelizovať zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“) pre potreby zákona o registri partnerov verejného sektora spolu s novelou Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov ktorou sa bude transponovať Európska smernica. Vzhľadom na to, že v najbližších mesiacoch bude v SR prebiehať transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, v súvislosti s ktorou sa bude výrazne novelizovať Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov, vrátane problematiky zisťovania konečných užívateľov výhod a vedenia evidencie o nich a pod., neodporúčame takto oddelene a vyzerá, že aj nekoordinovane novelizovať Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov vrátane definície Konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) a zavádzania nových významných povinností pre banky ako povinné osoby. Odporúčame problematiku schránkových firiem, identifikovania KUV a ďalších AML inštitútov novelizovať v jednej vlne, ktorá bude koordinovaná a bude zohľadňovať aj transpozíciu novej AML smernice. Je potrebné sa vyhnúť prípadnej opakovanej novelizácii ustanovení Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov, vrátane ustanovení o KUV, v priebehu krátkeho času, vzhľadom na to, že akékoľvek zmeny v AML problematike môžu výrazne vplývať náklady banky spôsobené napríklad zmenami v IT systémoch, pracovných postupoch, personálnych otázkach a pod.. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) návrhu ako celku 2. Z materiálu vyplýva, že predkladateľ plánuje na správu registra vybudovať nový informačný systém (IS), ktorý navrhuje v Čl. I § 3 ods. 1 ako ISVS čiže ako samostatný funkčný celok podľa § 2 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o ISVS v znení neskorších predpisov. Podľa nášho názoru nie je vývoj nového IS, z hľadiska tvorby a správy takéhoto druhu evidencie, vôbec potrebný. Odôvodnenie: Je nutné počítať s referenčnými registrami (napr. RPO) v zmysle zákona o eGovernmente, t. j. že správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov sa bude kontrolovať oproti stavu referenčných registrov. Orgán verejnej moci by mal používať údaje, ktoré už štát má a zbytočne ich nezbierať znova. Ako postačujúce sa javí doplnenie funkcionality súčasných ISVS, ktoré spravuje predkladateľ. Táto pripomienka je zásadná Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Doložke vplyvov Keďže materiál má vplyv na informatizáciu spoločnosti, žiadame prepracovať analýzu vplyvov na informatizáciu v súlade s pokynmi stanovenými Metodickým postupom pre analýzu vplyvov na informatizáciu spoločnosti Jednotnej metodiky pre posudzovanie vybraných vplyvov (zavádza sa nový IS). Novovznikajúci informačný systém verejnej správy, Register partnerov verejného sektora, žiadame zaevidovať v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (ďalej len "MetaIS"). Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. X K Čl. X úvodnej vete za slová "sa mení" navrhujeme vložiť slová "a dopĺňa". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. II K Čl. II úvodnej vete navrhujeme slová "mení a" vypustiť Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I § 10 ods. 7 K Čl. I § 10 ods. 7 odporúčame predkladateľovi uviesť začiatok plynutia 15-dňovej lehoty resp. skutočnosť, ktorá má za následok začiatok plynutia lehoty pre oznamovaciu povinnosť konečného užívateľa výhod. Odôvodnenie: chýbajúci údaj, spresnenie ustanovenia Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. IV, V a VI K Čl. IV, V,VI a XI v úvodnej vete slová "mení a" navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail