LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) § 4 1. V § 4 ods. 2 odporúčame doplniť medzi zapisované údaje aj obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby. Súčasne odporúčame v písmene b) spresniť druh pobytu- t.j. slová "adresa pobytu" nahradiť napríklad slovami "miesto trvalého pobytu". Táto pripomienka platí aj pre písmeno d) a písmeno e) prvý bod (bydlisko). 2. V § 4 ods. 2 písm. e) prvom bode odporúčame nahradiť slovo "mene" slovom "meno". 3. V § 4 ods. 3 písm. b) odporúčame vypustiť slová "alebo miesto podnikania" vzhľadom na to, že ide o právnickú osobu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. XIV V úvodnej vete odporúčame do výpočtu noviel zákona č. 292/2014 Z. z. uviesť na konci slová „a zákona č. 171/2016 Z. z.“; týmto predpisom bol zákon č. 292/2014 Z. z. novelizovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Všeobecne Odporúčame úvodné vety v čl. II až XV upraviť v súlade s obsahom novelizácie a primerane vyjadriť, či sa pôvodný právny predpis „mení a dopĺňa“, prípadne iba „mení" alebo „dopĺňa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II V úvodnej vete čl. II odporúčame vypustiť slová "mení a", pretože článkom II sa zákon č. 92/1991 Zb. iba dopĺňa. Táto pripomienka platí obdobne aj pre ďalšie články. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) § 12 V § 12 ods. 1 uvádzacej vete odporúčame vložiť čiarku pred slová "registrujúci orgán uloží" a v odseku 5 vložiť za slovo "postupuje" slovo "podľa". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II V čl. II uvádzacej vete odporúčame nahradiť slovo "Z" slovom "Za" a v § 42 nahradiť slová "ktoré majú" slovami "ktorá má", slová "môžu byť" slovami "môže byť" a slová "sú zapísané" slovami "je zapísaná". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) § 10 Nadpis nad § 10 odporúčame presunúť pod tento paragraf, pretože v opačnom prípade by sa tento nadpis vzťahoval aj na § 12 až 14. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) § 9 V § 9 ods. 5 odporúčame presunúť čiarku za slovom "len" pred toto slovo. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I § 2 1. V § 2 ods. 1 písm. b) navrhujeme vypustiť slovo „okresný súd“ z dôvodu nadbytočnosti. 2. V § 2 ods. 1 písm. d) navrhujeme vypustiť slová „banka, pobočka zahraničnej banky“. Túto pripomienku uplatňujeme v nadväznosti na znenie osobitnej časti dôvodovej správy. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Ustanovením § 2 ods. 1 písm. d) sa zavádza okruh oprávnených osôb, ktoré majú plniť úlohy spojené s identifikáciou konečného užívateľa výhod a jej overovaním z okruhu oprávnených osôb navrhujeme vypustiť banky a pobočky zahraničných bánk. Do okruhu oprávnených osôb sa navrhuje zahrnúť aj tieto subjekty, ktorých predmet vykonávaných činností je jasne stanovený právom európskej únie, a to smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami a o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013; ďalej tiež len „banková smernica EÚ“), ktorá je previazaná s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 ((Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013). Pritom táto banková smernica EÚ (2013/36/EÚ) nepatrí medzi smernice EÚ s predpísanou minimálnou harmonizáciou (minimum harmonisation), ale patrí medzi smernice EÚ s predpísanou úplnou harmonizáciou (full harmonisation). Touto bankovou smernicou EÚ (2013/36/EÚ) sa záväzne vymedzuje rozsah činnosti pre banky a pobočky zahraničných bánk, ktoré môžu vykonávať len také činnosti, ktoré sú v súlade s činnosťami uvedenými v tejto bankovej smernici EÚ. Činnosti navrhované predloženým návrhom zákona o registri partnerov verejného sektora nie sú súčasťou okruhu činnosti vyššie spomenutej bankovej smernice EÚ. Za účelom dodržiavania súladu s právom Európskej únie je nevyhnutné rešpektovať záväzné právne akty, ktoré vydáva Európska únia pre členské štáty; takýmto právnym aktom je aj banková smernica EÚ upravujúca rozsah činnosti pre úverové inštitúcie, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk. Predloženým návrhom zákona sa pôsobnosť a úlohy verejného sektora prenáša do úloh a povinností subjektov súkromného sektora nad rámec bankovej smernice EÚ. Pri takomto prenose úloh a povinností je nutné rešpektovať osobitosti subjektov súkromného sektora, najmä tie, ktoré sú priamo stanovené právom Európskej únie. Taktiež je potrebné poukázať na skutočnosť, že banky a pobočky zahraničných bánk vykonávajú identifikáciu konečného užívateľa výhod len na účely splnenia si ich povinnosti vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov), teda nie na účely, aké sa navrhujú pripravovaným zákonom o registri partnerov verejného sektora. V prípade, že úprava § 2 ods. 1 písm. d) by nebola vykonaná napriek tomu, že ide o zásadnú pripomienku, tak je nutné ustanovenia čl. I pripravovaného zákona o registri partnerov verejného sektora upraviť aspoň takto: a) v § 2 ods. 1 písm. d) je potrebné na konci doplniť slová „ktorá sa na základe písomnej dohody zaviazala plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora“, b) v § 5 ods. 3 je potrebné na konci prvej vety doplniť slová „a písomná dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora“, c) v § 10 ods. 1 je potrebné na konci pripojiť slová „ak údaje bezdôvodne nezodpovedajú podkladom, ktoré tejto oprávnenej osobe poskytol partner verejného sektora“. Tieto pripomienky sú zásadné. Odôvodnenie: Predmetnými doplneniami § 2 ods. 1 písm. d), § 5 ods. 3 a § 10 ods. 1 sa zabezpečuje súlad aj s dôvodovou správou k návrhu zákona, ktorá v časti k § 2 ods. 1 písm. d) konštatuje, že plnenie oprávnených osôb vo vzťahu k partnerom verejného sektora má byť založené ako komerčná činnosť na dobrovoľnej báze. Za účelom jednoznačného určenia oprávnenej osoby (zabráneniu napríklad vzniku dvoch rôznych stanovísk od oprávnených osôb) je nevyhnutné preukázateľne určiť, kto bude oprávnenou osobou vrátane preukázania toho, že oprávnená osoba konala dobrovoľne a na základe dohody vstúpila po pozície oprávnenej osoby. Taktiež považujme za potrebné, aby takáto dohoda medzi oprávnenou osobou a subjektom verejného sektora bola súčasťou dokumentácie rovnako, ako je tomu v prípade verfikačného dokumentu podľa § 5 ods. 3 pripravovaného zákona o registri partnerov verejného sektora. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) C. Do predloženého návrhu zákona navrhujeme za pôvodne navrhnutý čl. XV doplniť nový čl. XVI s týmto znením: C. Do predloženého návrhu zákona navrhujeme za pôvodne navrhnutý čl. XV doplniť nový čl. XVI s týmto znením: „Čl. XVI Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č.603/2003 Z. z., zákona č.215/2004 Z. z., zákona č.554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z. zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z, zákona č. 297/2008 Z. z, zákona č. 552/2008 Z. z, zákona č. 66/2009 Z. z, zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 91 ods. 4 písmeno u) znie: „u) príslušnému registrujúcemu súdu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu,86dd)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 86dd znie: „86dd) Zákon č. ...../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 2. V § 91 ods. 6 sa na konci pripája táto veta „Za porušenie sa nepovažuje ani poskytovanie údajov bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v rozsahu plnenia jej povinností ako oprávnenej osoby na účely vedenia registra partnerov verejného sektora.86dd)“.“. Zároveň v návrhu treba pôvodne navrhnutý článok XVI označiť ako článok XVII. Táto pripomienka (k doplneniu novelizácie zákona o bankách) je zásadná. Odôvodnenie: 1. Navrhnutá úprava v čl. XVI bode 1 je potrebná na legislatíve zabezpečenie prelomenia bankového tajomstva podľa § 91 ods. 4 zákona o bankách tak, aby bola zabezpečená harmonizácia zákona o bankách s ustanoveniami pripravovaného zákona o registri partnerov verejného sektora. 2. Navrhnutú úpravu v čl. XVI bode 2 je potrebné do zákona o bankách doplniť v prípade, že by ustanovenie § 2 ods. 1 písm. d) v čl. I pripravovaného zákona nebolo upravené podľa pripomienky v časti A bodu 2 tohto stanoviska ani napriek tomu, že ide o zásadnú pripomienku. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) B. K čl. XII – k návrhu novelizácie (zmien a doplnení) zákona č. 297.2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov B. K čl. XII – k návrhu novelizácie (zmien a doplnení) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. K čl. XII bodom 1 a 2 Z článku XII, teda z predloženého návrhu novelizácie zákona č. 297/2008 Z. z. navrhujeme vypustiť celé body 1 a 2 o navrhnutom doplnení nového § 6a a aj o navrhnutom zrušení (vypustení) doterajšieho ustanovenia § 9 písmena b) zákona č. 297/2008 Z. z., teda namiesto novej definície navrhujeme ponechať doterajšiu definíciu konečného užívateľa výhod, ktorá zodpovedá aktuálnemu zneniu prebranej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005//60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25. 11. 2005) v platnom znení. Odporúčame prípadne zvážiť aj iné riešenie, v ktorom by bola vytvorená samostatná osobitná definícia konečného užívateľa výhod na účely pripravovaného zákona o registri partnerov verejného sektora. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Dôvodom ponechania pôvodnej definície konečného užívateľa výhod uvedenej v doteraz platnom § 9 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. je najmä zachovanie jeho súladu právom Európskej únie, a to konkrétne s prebranou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005//60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25. 11. 2005) v platnom znení (ďalej len „smernica EÚ o ochrane pred praním špinavých peňazí“). Ustanoveniami doterajšieho § 9 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. je totiž zabezpečené prebratie (transpozícia) článku 3 bodu 6 tejto smernice EÚ o ochrane pred praním špinavých peňazí, ktorý obsahuje konečného užívateľa výhod. Predmetom článku 3 bodu 6 smernice EÚ o ochrane pred praním špinavých peňazí je definícia konečného užívateľa výhod, ktorá je záväzná pre členské štátny EÚ a ktorá bola a je prevzatá do ustanovenia § 9 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. v záujme zabezpečenia súladu slovenského právneho poriadku prevzatá s právom Európskej únie. 2. Bod 4 navrhujeme vypustiť z čl. XII s tým, že text bodu 4 navrhujeme zapracovať do pôvodne navrhnutého bodu 5 a zároveň pôvodne navrhnutý bod 5 navrhujeme prečíslovať na bod 4. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (bod 7.1), predbežné pripomienkové konanie (PPK) sa vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívneho charakteru aj nelegislatívneho charakteru, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov (vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana). Podľa Jednotnej metodiky sa MPK môže začať až po ukončení PPK. Nakoľko predkladateľ tento postup nedodržal a predložil materiál takmer súčasne aj na PPK aj MPK, predkladaný materiál je po skončení medzirezortného pripomienkového konania potrebné zaslať na záverečné posúdenie na adresu dolozka@mhsr.sk. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I § 8 - 8 3. V § 4 ods. 3 písm. e) navrhujeme slová „ podľa odseku 1 písm. d)“ nahradiť slovami „podľa odseku 2 písm. d)“. 4. V § ods. 3 písm. f) navrhujeme slová „podľa odseku 1 písm. e)“ nahradiť slovami „podľa odseku 2 písm. e)“. 5. V § 8 ods. 3 navrhujeme slová v poslednej vete „u námietkach“ nahradiť slovami „o námietkach“. 6. Poznámku pod čiarou k odkazu 7 navrhujeme upraviť podľa bodu 47.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 20 - K Čl. XII bod 1. - § 6a ods. 3 Navrhujeme bližšie špecifikovať definíciu. Nie je zrejmé, z čoho a akým spôsobom sa bude vychádzať pri posudzovaní „konajúcou v zhode“ navrhujeme odkaz resp. definovanie „konanie v zhode“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. VIII 1. V čl. VIII v novelizačnom bode 1 odporúčame nahradiť slovo "partnerove" slovom "partnerov" a v poznámke pod čiarou k odkazu 14ba nahradiť slová "§ 18 zákona" slovami "§ 17 zákona". 2. V čl. VIII v novelizačnom bode 2 odporúčame v § 19a druhom riadku nahradiť slová "ktoré majú" slovami "ktorá má". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 16 - K Čl. XII bod 1. - § 6a ods. 1 Definíciu navrhujeme upraviť, aby bola vylúčená nejednoznačnosť. Navrhujeme jednoznačne určiť kritériá pre určenie, že osoba ovláda alebo kontroluje inú osobu. V zmysle § 66a Obchodného zákonníka ide o väčšinu hlasovacích práv v spoločnosti; tu napríklad stačí 25 % hlasovacích práv. Žiadame stanoviť, ako sa určí že osoba iná ako osoba vymenovaná príkladmo v § 6a ovláda alebo kontroluje. Ustanovenie definuje príliš široký okruh osôb, ktoré by mohli spĺňať definíciu, napr. každý jednotlivý akcionár aj s podielom menším ako 25% spĺňa tento parameter. Pojem „kontroluje“ právnickú osobu dáva viac významov, napr. môže ním byť aj kontrolný orgán ako napr. dozorná rada, kontrolór, audítor. Navrhujeme pojem ustanoviť jednoznačne. Navrhujeme stanoviť kto je konečným užívateľom výhod v prípade, ak ide o právnickú osobu, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 15 - K Čl. I - § 12 ods. 4 a 5 Navrhujeme vypustiť ručenie pre banky a pobočky zahraničných bánk. Žiadame vypustiť ručenie v prípade bánk a pobočiek zahraničných bánk. V prípade ak by sa ručenie malo vzťahovať na banky, odporúčame preveriť u Európskej centrálnej banky, či európske predpisy umožňujú takýto spôsob ručenia. V prípade kladnej odpovede je potrebné vyriešiť otázky účtovania takéhoto zákonného ručenia (vrátane implikácií na úverovú angažovanosť). Je určené, že pri ukladaní pokút sa postupuje podľa § 102 CSP o ukladaní poriadkových opatrení. Navrhujeme zároveň stanoviť podľa akých predpisov bude súd postupovať pri posudzovaní ručenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 17 - K Čl. XII bod 1. - § 6a ods. 1 písm. b) Navrhujeme bližšie špecifikovať definíciu. Toto je mimoriadne nejasné, z definície nevyplýva ako sa vysporiadať napríklad s rodinnými príslušníkmi FO podnikateľa. V praxi bude veľmi náročné na základe takéhoto právneho základu identifikovať konečného užívateľa výhod ako osobu, ktorá má prospech najmenej 25% hospodárskeho prospechu z podnikania FO podnikateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 19 - K Čl. XII bod 1. - § 6a ods. 1 písm. c) bod 4. Navrhujeme bližšie špecifikovať definíciu. Pojmy „okruh osôb“ a „významný prospech“ sú vágne pojmy. Text ustanovenia zavádza prílišné nejasnosti už vo vyššie ako tak exaktných definíciách. Je potrebné doplniť kvantitatívne vymedzenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 18 - K Čl. XII bod 1. - § 6a ods. 1 písm. c) Navrhujeme bližšie špecifikovať definíciu. V praxi ich môže byť súčasne viac, ktorí spĺňajú kritéria. Je potrebné určiť či by následne mali byť potom všetci označení ako koneční užívatelia výhod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail