LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 4 návrhu zákona 3. V čl. I, § 4 ods. 4 návrhu zákona odporúčame uviesť odkaz na verifikačné dokumenty o ktoré ide a zároveň doplniť návrh zákona o ich špecifikáciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 4 návrhu zákona 1. V čl. I, § 4 ods. 2 písm. b) návrhu zákona odporúčame špecifikovať o „aký druh“ pobytu ide. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona 1. Predkladateľ v dôvodovej správe osobitnej časti k čl. I § 1 uvádza, že návrh zákona nepredstavuje transpozíciu smernice (EÚ) 2015/849, avšak k čl. XII k bodom 1 a 2 dôvodovej správy osobitnej časti uvádza, že definícia konečného užívateľa výhod vychádza práve zo smernice (EÚ) 2015/849. Rovnako v zmysle predkladacej správy, návrh zákona predstavuje kľúčové opatrenie v politike boja proti praniu špinavých peňazí. Odporúčame, aby bol návrh zákona predložený do legislatívneho procesu súbežne s novelou zákona č. 297/2008 Z. z., a to z dôvodu zabezpečenia transpozície smernice (EÚ) 2015/849 v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a najmä vo vzájomnej súvislosti. V zmysle uvedeného žiadame upraviť celý predkladaný materiál. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona 2. Z predkladaného návrhu zákona nie je zrejmý právny vzťah medzi oprávnenou osobou a partnerom verejného sektora. Žiadame v zmysle uvedeného doplniť návrh zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona 6. Celý návrh zákona žiadame upraviť v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády SR a to najmä tak, aby návrh právneho predpisu bol terminologicky presný, jazykovo a štylisticky správny podľa pravidiel slovenského pravopisu a používali sa v ňom rovnaké pojmy vždy v tom istom význame a na označenie rovnakých právnych inštitútov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona 4. Návrhom zákona sa v čl. XV novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Upozorňujeme, že postavenie oprávnenej osoby sa javí ako nová podmienka účasti vo verejnom obstarávaní, kedy by možnosť partnera verejného sektora zúčastniť sa vo verejnom obstarávaní bola závislá od konania oprávnenej osoby. Išlo by o podmienku, ktorá nepriamo bráni účasti vo verejnom obstarávaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona 3. Návrh zákona na viacerých miestach zakladá povinnosti oprávnenej osoby, pričom za väčšinu z nich táto osoba nezodpovedá vôbec, alebo ich nesplnenie nie je spojené so žiadnou sankciou. Sankčné mechanizmy v predkladanom návrhu zákona aj z tohto dôvodu považujeme za nedostatočné a žiadame ich prepracovanie a doplnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona 5. Návrh zákona upravuje postavenie fyzickej osoby ako partnera verejného sektora. Z predloženého návrhu zákona však vyplýva, že ide o fyzickú osobu – podnikateľa. Odporúčame v zmysle uvedeného zjednotiť a upraviť pojmológiu v celom predkladanom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I [§ 2 ods. 1 písm. b)] Odporúčame vypustiť slová „okresný súd“ z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I [§ 2 ods. 1 písm. c)] Odporúčame spresniť definíciu partnera verejného sektora uvedenú vo štvrtom bode. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že náležitosťou zmlúv uzatváraných medzi podnikateľskými subjektmi podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka nie je určenie účelu, na ktorý má byť predmet plnenia použitý, ani identifikácia ďalších subjektov, ktorým môže byť predmet plnenia poskytnutý, resp. od ktorých bol nadobudnutý, v aplikačnej praxi bude úplne nemožné dospieť bez pochýb k záveru, že určitý subjekt vie alebo má vedieť o skutočnostiach, ktoré predpokladá návrh zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) § 2 1. V § 2 písm. b) odporúčame vypustiť slová "okresný súd" z dôvodu duplicity. 2. V § 2 písm. c) druhom bode odporúčame vložiť čiarku za slová "verejnoprávnej inštitúcie" a vo štvrtom bode vložiť pred slová "majetkové práva" slovo "iné". 3. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 odporúčame na konci vypustiť úvodzovky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I (§ 2 ods. 3) Odporúčame spresniť ustanovenie odseku 3 vzhľadom na to, že ani dôvodová správa neobsahuje vysvetlenie, či suma 100000 eur sa vzťahuje na každý prípad nadobudnutia majetku, práva k majetku alebo iného majetkového práva alebo sa táto suma má počítať za určité obdobie (napríklad 1 rok), počas ktorého partner verejného sektora nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od verejného sektora. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I (§ 4 ods. 3) V písmenách e) a f) odporúčame slová „odseku 1“ nahradiť slovami „odseku 2“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I (§ 8 ods. 3) Odporúčame slová „sa námietky“ nahradiť slovami „sa na námietky“ a slová „u námietkach“ nahradiť slovami „o námietkach“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) § 3 V § 3 ods. 1 odporúčame nahradiť slová "ktorá umožňuje" slovami "ktoré umožňujú". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. III (§ 13a) V poznámke pod čiarou k odkazu 24a odporúčame v súlade s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (bod 47.2.) použiť skrátenú citáciu názvu zákona a vypustiť slová „o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Táto pripomienka sa vzťahuje aj na čl. VII (poznámka pod čiarok k odkazu 25a). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. XV Odporúčame v novelizačnom bode 5 slová „byť zapísaný“ nahradiť slovami „byť zapísaní“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I (§ 11) V poznámke pod čiarou k odkazu 7 odporúčame vypustiť slová „o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a na konci odporúčame doplniť slová „v znení neskorších predpisov“. Odôvodnenie: V súlade s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (bod 47.2.) odporúčame v poznámke použiť skrátenú citáciu názvu zákona a slová „v znení neskorších predpisov“ odporúčame doplniť z dôvodu, že § 5 bol viackrát novelizovaný (bod 26). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. III (úvodná veta) V úvodnej vete odporúčame slová „Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov“ nahradiť slovami „Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí“ a na konci odporúčame vypustiť slovo „mení“ z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I (§ 14) V odseku 2 odporúčame vypustiť slová „písm. a) až e)“ z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail