LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171a § 171a navrhujeme zmeniť názov na „Zrušenie oddlženia a zrušenie splátkového kalendára pre nepoctivý zámer“, Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) v § 171 ods. 1 v § 171 ods. 1 posledná veta – navrhujeme za slovom „v uznesení“ doplniť slovo „súd“, Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171v ods. 1 predposledná veta § 171v ods. 1 predposledná veta, ktorá znie „Ak ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu“ upraviť na jeho nové znenie „Ak ponúknu rovnaké plnenie viacerí záujemcovia, rozhodne žreb správcu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171v ods. 2 predposledná veta § 171v ods. 2 predposledná veta, ktorá znie „Ak ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu“ upraviť na jeho nové znenie „Ak ponúkne rovnaké plnenie viacero veriteľov, rozhodne žreb správcu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k bodu 11(§ 166) k bodu 11(§ 166) druhý odsek odporúčame nahradiť slovo „dlžník maze do procesu“ slovom „dlžník môže do procesu“. V druhej vete odporúčame doplniť čiarku pred spojkou „aby“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) bodu 11 (§ 167) posledná veta bodu 11 (§ 167) posledná veta, odporúčame opraviť pisársku chybu v slove aposterióny na „aposteriórna“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171zg ods. 5 § 171zg ods. 5 prvá veta, navrhujeme slovné spojenie „Splátkový kalendár musí“ upraviť na „Návrh splátkového kalendára musí“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171za prvá veta § 171za prvá veta, navrhujeme z dôvodu formálnej chyby opraviť slovo „od vyhasenia“ na slovo „od vyhlásenia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171zb prvá veta § 171zb prvá veta, navrhujeme z dôvodu formálnej chyby opraviť slovo „ po splní“ na slovo „po splnení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) bodu 11 (§ 171b) bodu 11 (§ 171b) upozorňujeme na nelegislatívny pojem „prepadná lehota na uplatnenie žaloby“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k bodu 11 (§171j) druhá veta k bodu 11 (§171j) druhá veta odporúčame opraviť pisársku chybu v slove „sáva“ a nahradiť slovom „stáva“ a v tretej vete odporúčame opraviť gramatickú chybu v slove „povinný“ a nahradiť slovom „povinní“ . Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k bodu 11 (§ 171zr) k bodu 11 (§ 171zr) odporúčame používať presnejšie vymedzenie v zmysle legislatívnych pravidiel Nariadenie Rady(ES) č. 1346/2000 z 29.5.2000 o konkurznom konaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k bodu 11 (§171zo) k bodu 11 (§171zo) odporúčame sa vyjadrovať legislatívne pri tvorbe normatívneho aktu a nepoužívať výrazy ako „v zásade“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k bodu 11 (§171zk) k bodu 11 (§171zk) odporúčame sa vyjadrovať legislatívne a slovo „treba“ je TREBA vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) bodu 11 (§171d) bodu 11 (§171d) predposledná veta odporúčame nahradiť slovo „Správa“ slovom „Správca“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k bodu 11 (171zh) k bodu 11 (171zh) odporúčame vypustiť za slovom „podať námietky“ slovo „proti“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) bodu 11 (§171h) bodu 11 (§171h) druhá veta odporúčame vypustiť slovo „tam“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k bodu 11 (§171za) k bodu 11 (§171za) odporúčame opraviť pisársku chybu v slove „sp“ na slovo „sú“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) K celému materiálu Predložený návrh zákona obsahuje veľké množstvo chýb v písaní, chybné je aj číslovanie paragrafov, dvakrát je v zákone uvedený § 171z, v dôsledku čoho sú aj následné paragrafy chybne označené. Je žiaduce v zákone doplniť úpravu pohľadávok proti podstate, rovnako je potrebné doplniť možnosti obrany veriteľa v prípade, ak dôjde k popretiu pohľadávok proti podstate a tiež procesný postup uplatňovania pohľadávok proti podstate. Právna úprava konkurzu vyhláseného na majetok fyzickej osoby obsiahnutá v navrhovanom zákone je veľmi stručná a všeobecná. Absentuje v nej úprava niektorých podstatných otázok (už spomínané pohľadávky proti podstate, priznanie hlasovacích práv, ako možnosť s pohľadávkami nakladať po zrušení konkurzu a pod.), bolo by zrejme žiaduce tieto otázky buď upraviť, alebo do zákona zapracovať ustanovenie, že na tie otázky, ktoré nie sú osobitným spôsobom riešené v tejto časti zákona, sa primerane použijú ustanovenia zákona upravujúce konkurz vyhlásený na majetok právnickej osoby. Právna úprava obsiahnutá v predloženom návrhu zákona je veľmi všeobecná najmä vo vzťahu k veriteľom, k ich pohľadávkam a k ich právam, neprimerane zvýhodňuje postavenie dlžníka, a to práve na úkor jeho veriteľov, vo vzťahu ku ktorým nie sú upravené ani základné prostriedky obrany. Právna úprava konkurzu vyhláseného na majetok fyzickej osoby a právna úprava poskytnutia ochrany fyzickej osobe voči veriteľom si vyžaduje podstatne podrobnejšie spracovanie. V predloženom návrhu zákona nie je riešených množstvo otázok, ktoré bezprostredne s konkurzom a ochranou voči veriteľom súvisia. To môže v praxi vyvolať výrazné aplikačné problémy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 171f Navrhujeme vypustiť ustanovenie § 171f. Odôvodnenie: Zákonodarca na jednej strane uvádza, že jeho cieľom je uľahčiť cestu k osobnému konkurzu a oddlženiu fyzických osôb, avšak na druhej strane zavádza povinné zastúpenie advokátom, čo znamená ďalšie významné náklady pre dlžníka. Naopak zákonodarca nezmenil výšku preddavku za návrh na vyhlásenie konkurzu ani ustanovenia o minimálnej výške majetku dlžníka potrebného na vyhlásenie konkurzu. Pri zachovaní povinného zastúpenia advokátom dôjde len k ďalšiemu nárastu nákladov dlžníka. Navyše zákonodarca v návrhu uvádza, že konkurzné konanie ako aj konanie o splátkovom kalendári bude prebiehať prostredníctvom predvyplnených formulárov, do ktorých sa budú dopĺňať len potrebné údaje, preto sa zastúpenie advokátom javí ako zbytočné finančné a administratívne zaťaženie dlžníka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 171z Náklady konkurzu ods. 1 Navrhujeme do § 171z ods. 1 doplniť písm. c) v znení „poistné na verejné zdravotné poistenie“ a písm. c) a d) označovať ako písm. d) a e). Odôvodnenie: Právna úprava obsiahnutá v § 171z nie je postačujúca na riešenie pohľadávok proti podstate. Nie je riešená otázka pohľadávok napr. zo zdravotného poistenia, ktoré vzniknú počas konkurzu. Ak je konkurz vyhlásený na majetok fyzickej osoby oprávnenej podnikať, prípadne fyzickej osoby, ktorá má počas konkurzu vo vzťahu k zdravotnej poisťovni postavenie samoplatiteľa, zdravotnej poisťovni neustále vznikajú nové pohľadávky. Tieto pohľadávky by mali byť jednoznačne považované za pohľadávky proti podstate a mali by byť zdravotnej poisťovni uhradené v plnej výške. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 171h Do § 171h navrhujeme explicitne upraviť povinnosť súdu zverejniť rozhodnutie o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka v Obchodnom vestníku, rovnako, ako je táto povinnosť súdu explicitne upravená v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby. Odôvodnenie: V § 171h táto povinnosť súdu absentuje, pričom v zmysle § 171s ods. 4 je výslovná povinnosť správcu o vyhlásení konkurzu upovedomiť len toho veriteľa, ktorý je fyzickou osobou. Z ustanovení zákona tak nie je jednoznačne zrejmé, ako sa o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka má dozvedieť veriteľ, ktorý je právnickou osobou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 171l a 171m Navrhujeme upraviť tak, aby k zastaveniu súdnych konaní a exekučných konaní došlo ex lege vyhlásením konkurzu, obdobne, ako to je v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby. Odôvodnenie: Ak totiž majú byť tieto konania zastavené, ako navrhuje predkladateľ zákona, až na základe rozhodnutia súdu, až do rozhodnutia súdu bude súbežne vedené aj súdne, prípadne exekučné konanie, aj konkurz, čo nie je žiaduce. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 171x Navrhujeme vypustiť dlžníka ako osobu oprávnenú vykúpiť majetok z konkurznej podstaty. Odôvodnenie: Zrejme nie je žiaduce, aby bolo právo vykúpiť majetok z podstaty zákonom garantované aj dlžníkovi. Ak predsa má dlžník peňažné prostriedky na vykúpenie svojho majetku z podstaty nemožno ho považovať za platobne neschopného, a teda nemôže spĺňať podmienky na vyhlásenia konkurzu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171t ods. 3 § 171t ods. 3 predposledná veta odporúčame vypustiť slovné spojenie „bežné pravidlá v konkurze“ a nahradiť konkrétnymi ustanoveniami v zákone pre schôdzu veriteľov (§ 35 a nasl.) Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 171b ods. 2 písm. b) Navrhujeme uviesť v zákone definíciu „drobných veriteľov“. Odôvodnenie: Z dôvodu určitosti navrhujeme presne stanoviť, čo sa rozumie pod pojmom „drobný veriteľ“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 171zc Navrhujeme vypustiť ustanovenie § 104. Odôvodnenie: V súvislosti s právnou úpravou obsiahnutou v § 171zc je potrebné vypustiť § 104. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 11 k § 171b návrhu zákona: V § 171b návrhu zákona žiadame prehodnotiť ustanovenia týkajúce sa prísnejšieho a miernejšieho posudzovania poctivého zámeru. Tieto ustanovenia by mohli byť diskriminačné a teda v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a taktiež v rozpore s čl. 21 Charty základných práv Európskej únie, podľa ktorého sa okrem iných zakazuje aj akákoľvek diskriminácia z dôvodu sociálneho pôvodu, majetku a veku. Zároveň takéto posudzovanie poctivého zámeru môže v aplikačnej praxi priniesť problém aj v tom, že dlžník môže byť zaradený do oboch skupín posudzovania poctivého zámeru- t.j. môže byť osobou so základným vzdelaním, v dôchodkovom veku, mať vážne zdravotné problémy, trvalo stratiť obydlie a zároveň byť osobou, ktorá mala významnejší majetok, skúsenosti s podnikaním a pôsobiť ako vedúci pracovník. Z ustanovení návrhu zákona nie je zrejmé, ako sa bude postupovať pri posudzovaní poctivého zámeru takéhoto dlžníka. Taktiež z ustanovenia § 171b ods. 3 nie je jasné, čo predstavujú „iné osobitné životné skúsenosti“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 171zd až 171zl Navrhujeme doplniť ustanovenia týkajúce sa prihlasovania pohľadávok veriteľov v konaní o splátkovom kalendári. Odôvodnenie: V časti zákona venovanej splátkovému kalendáru úplne absentuje úprava prihlasovania pohľadávok veriteľov (tak, ako je to v prípade reštrukturalizácií). Nie je tak zrejmé, ako sa správca, ktorý má zostaviť návrh splátkového kalendára, dozvie o veriteľoch a ich pohľadávkach, nie je zrejmé v akej lehote, v akej forme, akým spôsobom a u koho si majú veritelia prihlásiť svoje pohľadávky v prípade, ak bude dlžníkovi poskytnutá ochrana pred veriteľmi. Nie je zrejmé ani to, aké pohľadávky si môžu veritelia prihlasovať, aké účinky má neprihlásenie pohľadávky, nie je zrejmé, aké postavenie budú mať pohľadávky vzniknuté počas plnenia splátkového kalendára. Či bude možné prihlásené pohľadávky poprieť, ak áno, aké možnosti obrany má veriteľ v prípade, ak sa s dôvodmi popretia nestotožňuje. Nie je zrejmé ani to, aké prostriedky obrany bude mať veriteľ dlžníka, ak si dlžník nebude voči veriteľovi plniť povinnosti vyplývajúce mu zo splátkového kalendára. Právna úprava nezohľadňuje ani osobitné postavenie pohľadávok štátnych veriteľov, ktorí môžu byť poskytovateľmi štátnej pomoci. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 171zf ods. 1 Navrhujeme vypustiť vetu „Ak súd určí splátkový kalendár, exekučný súd bez zbytočného odkladu tieto exekúcie zastaví.“. Odôvodnenie: V zmysle ustanovenia § 171zf ods. 3 účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú „ex lege“ zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom vestníku. Preto platí, že exekúcia je zastavená momentom zverejnenia uznesenia. Stanovovať povinnosť exekučnému súdu zastavovať exekúciu sa javí ako duplicitné a môže priniesť aplikačné problémy, kedy nemusí byť jasné, či je exekúcia zastavená „ex lege“ alebo až rozhodnutím exekučného súdu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - §171ze ods. 1 písm. e) Navrhujeme zosúladiť znenie s § 166 ods. 2. Odôvodnenie: V § 166 ods. 2 je uvedené, že dlžník je oprávnený sa domáhať zbavenia svojich dlhov konkurzom alebo splátkovým kalendárom iba raz za 10 rokov. Táto lehota nekorešponduje s lehotou uvedenou v §171ze ods. 1 písm. e), podľa ktorej súd poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi ak zistí, že od posledného poskytnutia ochrany pred veriteľmi uplynuli aspoň 3 roky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 168 ods. 1 písm. g) § 168 ods. 1 písm. g) odporúčame slovo „nepeňažná“ nahradiť slovom „nepeňažné“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171z prvá veta § 171z prvá veta „Pohľadávky sa správca pokúsi vymôcť“ odporúčame celú prvú vetu vypustiť.... postavenie správcov, práva a povinnosti správcov, ktorí vykonávajú činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení upravuje zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení neskorších predpisov a predpokladáme, že správcovia poznajú svoje práva a povinnosti a nie je potrebné preto im to pripomínať, dokonca len ako možnosť, že sa pokúsia...... Pre doplnenie dohľad nad výkonom správcovskej činnosti patrí do pôsobnosti ministerstva spravodlivosti a je teda veľký predpoklad, že ministerstvo má vedomosť o kompetenciách správcov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171z ods. 2 druhá veta § 171z ods. 2 druhá veta odporúčame vypustiť slovo „ v plynutí“ pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171z ods. 2 § 171z ods. 2 odporúčame vypustiť slovo „ohľadom“ pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171x ods. 3 § 171x ods. 3 odporúčame presunúť pod § 171y ako logicky nadväzujúce ustanovenie, keďže § 171y je venovaný právnemu inštitútu predkupného práva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171z ods. 1 § 171z ods. 1 odporúčame nahradiť „Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú“ slovom „Náklady konkurzu sa uspokojujú“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171z ods. 2 § 171z ods. 2 odporúčame vypustiť slovo „prihláseným“ a nahradiť „ktorú im spôsobí neúčelne“ slovom „spôsobenú neúčelne“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zk § 171 zk upozorňujeme na nesúlad s § 104 ZKR: „Ak úpadca, ktorý je fyzickou osobou, počas konkurzu zomrie, nastupujú na jeho miesto v rozsahu majetku podliehajúceho konkurzu jeho dedičia, prípadne štát, ak dedičov niet alebo dedičstvo odmietli“ pri konkurze sa pokračuje pri konaní splátkového kalendára sa nepokračuje.... Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zm ods. 2 prvá veta § 171 zm ods. 2 prvá veta odporúčame vypustiť za slovom „osoby“ čiarku v zmysle legislatívnych pravidiel Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) §206 d ods. 5 prvá veta §206 d ods. 5 prvá veta, odporúčame vypustiť slovo „už“ a slovo „plynutia“ a nahradiť slovo „jeden celý rok“ slovom „jeden kalendárny rok“ alebo „uplynulo 365 dní nepretržite“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171zn § 171zn upozorňujeme na nesúlad ustanovenia s § 14 ods. 1 ZKR: „Ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania inak v rovnakej lehote uznesením poučí navrhovateľa o nedostatkoch návrhu a vyzve ho, aby tieto nedostatky v lehote 10 dní odstránil.“ a odporúčame predmetné ustanovenie dať do súladu s § 14 ZKR ods. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) §171 zr ods. 2 §171 zr ods. 2 odporúčame nahradiť v slove „§ 204 písmeno a), f) a o)“ slovom „§ 204 písm. a),f) a o) znie:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171a § 171a odporúčame zmeniť názov na „Zrušenie oddlženia a zrušenie splátkového kalendára pre nepoctivý zámer“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171a ods. 1 prvá veta § 171a ods. 1 prvá veta navrhujeme za slovný spojením „ domáhať sa zrušenia oddlženia“ doplniť „alebo zrušenia splátkového kalendára“, Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171t ods. 2 posledná veta § 171t ods. 2 posledná veta, navrhujeme z dôvodu duplicity v ods. 1 odstrániť znenie poslednej vety, ktorá znie „Zástupca veriteľov je povinný konať v spoločnom záujme veriteľov, pokynmi veriteľov však nie je viazaný“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171b ods. 3 § 171b ods. 3 sa uvádza „významnejší majetok“ v kontexte uvedeného nie je zrejmé, čo sa považuje za významnejší majetok. Pre odstránenie pochybností navrhujeme tento pojem bližšie zadefinovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171a ods. 2 § 171a ods. 2 odporúčame z dôvodu textácie v predchádzajúcich ustanoveniach zameniť slovné spojenie „o zrušení splátkového kalendára alebo o zrušení oddlženia“ na spojenie „o zrušení oddlženia a zrušení splátkového kalendára“, Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171a ods. 2 § 171a ods. 2 navrhujeme z dôvodu textácie v predchádzajúcich ustanoveniach zameniť slovné spojenie „o zrušení splátkového kalendára alebo o zrušení oddlženia“ na spojenie „o zrušení oddlženia a zrušení splátkového kalendára“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171a ods. 4 § 171a ods. 4 posledná veta navrhujeme za slovným spojením „od zrušenia oddlženia“ doplniť „alebo zrušenia splátkového kalendára“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171b ods. 2 písm. d) § 171b ods. 2 písm. d) navrhujeme v kontexte ods. 1 zmeniť slovo „vyžadovanú“ na „potrebnú“, a slovo „požadovať“ na slovo „vyžadovať“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171a ods. 4 § 171a ods. 4 prvá veta navrhujeme doplniť za slovným spojením „Zrušením oddlženia“ doplniť „alebo zrušením splátkového kalendára“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 166 až 171zr Navrhujeme v časti zákona venovanej konkurzu vyhláseného na majetok fyzickej osoby dlžníka po vyhlásení konkurzu označovať ako úpadcu. Odôvodnenie: Ako dlžník je označovaná aj osoba, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj dlžník takejto osoby (napr. v § 171j). Ustanovenia zákona tak pôsobia zmätočne a môžu vyvolať výkladové problémy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - § 171zc ods. 1 Navrhujeme na záver ustanovenia doplniť vetu: „Uznesenia súdu a iné písomnosti sa dedičom, ktorých pobyt nie je známy, doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku.“. Odôvodnenie: Formulácia tak ako je použitá v predloženom návrhu zákona je veľmi zjednodušená, nie je dostatočne presná a jednoznačná na to, aby bola obsiahnutá v zákone. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 11 k § 171zr návrhu zákona: Predkladateľ uvádza, že problematika návrhu nie je upravená v práve Európskej únie. Upozorňujeme, že problematika návrhu zákona je upravená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015). Nariadenie (EÚ) 2015/848 v čl. 3 popisuje postup súdov pri hlavnom isnsolvenčnom konaní, ktoré sa odvíja od určenia centra hlavných záujmov dlžníka. Žiadame preto v § 171zr odkázať formou poznámky pod čiarou na predmetné nariadenie (EÚ) 2015/848. Zároveň upozorňujeme, že určovanie centra hlavných záujmov dlžníka je upravené aj v rozsudkoch Európskeho súdneho dvora (napr. rozsudok ESD vo veci C 396/09 Interedil Srl, v likvidácii, proti Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA), žiadame preto túto skutočnosť uviesť v doložke zlučiteľnosti a osobitnej časti dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K osobitnej časti dôvodovej správy: Žiadame predkladateľa, aby prepracoval osobitnú časť dôvodovej správy tak, aby odôvodnenia k jednotlivým bodom neobsahovali iba opis, resp. prepis znenia z návrhu zákona. Táto požiadavka vyplýva z čl. 19 ods. 4 Legislatívnych pravidiel vlády SR, kde je ustanovené, že osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých navrhovaných ustanovení – teda obsahuje vysvetlenie, prečo sú jednotlivé ustanovenia navrhované v takomto znení. Z toho istého článku Legislatívnych pravidiel vlády SR tiež vyplýva, že do odôvodnenia jednotlivých navrhovaných ustanovení sa nepreberá text týchto ustanovení, ani text a argumentácia už obsiahnutá vo všeobecnej časti dôvodovej správy. Žiadame prepracovať a uviesť do súladu s Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 11 k § 171k návrhu zákona: V § 171k ods. 1 návrhu zákona žiadame špecifikovať „dlžníka“, ktorý je oprávnený vypovedať predmetnú zmluvu. Ustanovenie v predloženom znení umožňuje vypovedať zmluvu ktorémukoľvek dlžníkovi, keďže v ňom nie je uvedené, že tak môže urobiť iba dlžník, ktorý podal návrh na vyhlásenie konkurzu a tento návrh bol súdom akceptovaný. Takéto ustanovenie by mohlo narúšať právnu istotu a stabilitu zmluvného práva. Zároveň nie je zrejmé, od akej „inej zmluvy“ je dlžník oprávnený odstúpiť, ako je uvedené v § 171k ods. 2 návrhu zákona. Žiadame § 171k návrhu zákona preformulovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 11 k § 171g návrhu zákona: V § 171g ods. 2 návrhu zákona je uvedené, že „návrh sa podáva ne predpísanom tlačive.“. V uvedenom ustanovení je potrebné doplniť, že ide o „návrh na vyhlásenie konkurzu“, keďže v zákone nebola zavedená legislatívna skratka „návrh“. Zároveň je potrebné v návrhu zákona uviesť, kto takéto predpísané tlačivo vydá a kde sa bude zverejňovať. Taktiež je potrebné formou odkazu špecifikovať, že „všeobecnými náležitosťami návrhu“ sú náležitosti podľa § 127 Civilného sporového poriadku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - §171zd ods. 2 Navrhujeme znížiť časový horizont, za ktorý má dlžník predkladať súdu prehľad výdavkov a príjmov, očakávaných výdavkov a príjmov a daňové priznania z piatich rokov na dva roky. Odôvodnenie: Predkladanie prehľadov a daňových priznaní za 5 rokov spätne a očakávaných výdavkov a príjmov 5 rokov do budúcnosti považujeme za zbytočné zaťažovanie dlžníka. Navyše akékoľvek očakávania urobené 5 rokov do budúcnosti sú viac ako nesplniteľné. Zákonodarca týmito podmienkami nenapĺňa proklamovaný cieľ zákona a to zjednodušenie prístupu fyzickým osobám k oddlženiu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: Problematika návrhu zákona je upravená v nariadení (EÚ) č. 2015/848, žiadame preto toto nariadenie uviesť v doložke zlučiteľnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - §171o ods. 2 Navrhujeme definovať o aké ťarchy na majetku sa má jednať. Odôvodnenie: Existuje viacero druhou tiarch, pričom zákonodarca má pravdepodobne na mysli ťarchy zabezpečujúce splnenie pohľadávky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171l ods. 4 poslednú vetu § 171l ods. 4 poslednú vetu odporúčame vypustiť a nahradiť nasledovným znením „Ak prebieha konanie o určenie popretej pohľadávky, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, súd konanie preruší. Len čo odpadne prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo, pokračuje súd v konaní i bez návrhu.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 11 k § 171zc návrhu zákona: Žiadame zosúladiť ustanovenia § 171zc s ustanoveniami týkajúcimi sa konania o dedičstve upravenými v § 158 a nasl. Civilného mimosporového poriadku. Z § 171zc návrhu nie je zrejmé, u koho sa má osoba, ktorá je dedičom, „prihlásiť“, ako sa takéto prihlásenie uskutočňuje a taktiež nie je zrejmé prepojenie konkurzného konania na prebiehajúce dedičské konanie podľa Civilného mimosporového poriadku. Zároveň nie je v návrhu zákona upravené, aké procesné postavenie bude mať štát, ak mu dedičstvo po poručiteľovi pripadne ako odúmrť. V § 171zc ods. 1 návrhu zákona je ustanovené, že ak sa niektorý dedič prihlási, od toho času s ním súd koná ako s účastníkom konania. Z predmetného ustanovenia ani z ustanovenia §171zm návrhu zákona však nie je zrejmé, aké postavenie ako účastník konania takýto dedič má. V § 171zc ods. 2 návrhu zákona je uvedené, že správca je i naďalej oprávnený nakladať s konkurznou podstatou; koná v mene a na účet dedičov. Návrh zákona však vo svojich ustanovenia ďalej nerieši situáciu, ako postupuje správca v prípade, že dedič, resp. dedičia nesúhlasia s konaním v ich mene a na ich účet alebo dedičia dedičstvo odmietnu. V § 171zc ods. 3 návrhu zákona je uvedené, že neznámym dedičom sa doručuje cez Obchodný vestník. Uvedené ustanovenie je nejednoznačné, a to najmä v spojitosti s ustanovením § 171zc ods. 1 návrhu, kde je uvedené, že súd nezisťuje okruh dedičov. Z uvedeného teda nie je zrejmé, či súd síce nezisťuje okruh dedičov, ale predpokladá ich existenciu a preto vždy neznámym dedičom doručuje cez Obchodný vestník. Zároveň však upozorňujeme, že príslušný súd v dedičskom konaní podľa § 1175 Civilného mimosporového poriadku dedičov zisťuje. Žiadame preto upraviť znenie § 171zc tak, aby bolo v súlade a najmä vo vzájomnej nadväznosti s ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku, ktoré upravujú dedičské konanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zb ods. 2 posledná veta § 171 zb ods. 2 posledná veta odporúčame upraviť znenie v zmysle poznámky k bodu 50, a odporúčame vypustiť slovo „tiež“, a upozorňujeme na častý nesúlad pojmoslovia končí, zrušuje pričom zákon pozná exaktný proces, súd rozhoduje o zrušení konkurzu z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku na návrh. Aktívna procesná legitimácia na podanie tohto návrhu patrí správcovi. Tento návrh je možné podať až po splnení konečného rozvrhu výťažku (teda po uspokojení veriteľov v súlade s rozvrhom). Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11.bod § 166 Do § 166 návrhu novely zákona odporúčame medzi predpoklady oddlženia formou konkurzu zaradiť aj tzv. predpoklad minimálneho uspokojenia veriteľov, ako je to napr. v Českej republike (30 %). Návrh novely je predložený v takom znení, že dlžník v prípade oddlženia formou konkurzu nemusí mať žiaden majetok a aj tak môže úspešne absolvovať proces oddlženia, t. j. zbaví sa 100 % výšky svojich dlhov. S minimálnym uspokojením nezabezpečených veriteľov vo výške 30 % počíta aj navrhovaná úprava oddlženia formou splátkového kalendára. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11. bod Súčasný návrh novely počíta s možnosťou požiadať o „osobný bankrot“ raz za desať rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára. Obávame sa, že táto lehota je krátka a skutočnosť, že raz za desať rokov môže dlžník požiadať o osobný bankrot, nebude dlžníkov motivovať k plneniu záväzkov. Preto odporúčame túto lehotu predĺžiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11.bod Návrh novely zákona nepočíta s veriteľským návrhom na vyhlásenie konkurzu ak je dlžníkom fyzická osoba. Uvedený koncept sa nám javí ako „diskriminačný“ a preto odporúčame veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu vhodne zapracovať aj do znenia novely. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačný bod 11. § 168 ods. 2 Odporúčame slovo "písmena" nahradiť skratkou "písm.", ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačný bod 11. § 168 ods. 1 písm. g) Odporúčame slovo "pohľadávky" nahradiť slovom "pohľadávka", ide o gramatickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačný bod 11. § 171j ods. 3 Odporúčame v prvej vete slovo "ktorú" nahradiť slovom "ktorá", ide o gramatickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačný bod 2. a 3. Odporúčame slovo "odsek" nahradiť skratkou "ods.", ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I bod 9. Navrhujeme nové znenie „doterajšie písmená a) až f) sa označujú ako písmená b) až g)". Z dôvodu nesprávneho uvedenia zmeny existujúcich ustanovení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 10.bod Po novelizovaní prvej vety § 148 ods. 4 sa javí druhá a tretia veta ako nadbytočná a navrhujeme ich vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) čl. I 11.bod § 169 ods. 1 písm. c) a d) Aj napriek zdôvodneniu uvedenému v dôvodovej správe k novele zákona (princíp pari passu) nie je možné súhlasiť s „vyradením“ pohľadávky zo zmenky (§ 169 ods. 1 písm. c)) a pohľadávky zo zmluvných pokút resp. iných obdobných súkromnoprávnych nárokov (§ 169 ods. 1 písm. d)) z uspokojenia v prípade oddlženia. Takýto názor zastávame z dôvodu, že veriteľ takýchto nárokov sa dostáva do nevýhodného postavenia, najmä v prípade, ak má veriteľ voči dlžníkovi (najmä fyzickej osobe podnikateľovi) pohľadávku zo zmenky, resp. pohľadávku tvoriacu len zmluvnú pokutu. Uvedené súkromnoprávne inštitúty sa v podnikateľskom prostredí (dlžník ako fyzická osoba - podnikateľ) využívajú dosť často. Odporúčame preto ustanovenia § 169 ods. 1 písm. c) a d) z novely zákona vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11.bod § 171b ods. 2 Navrhujeme upraviť skúmanie poctivého zámeru dlžníka súdom v niektorých aplikovateľných prípadoch uvedených v § 171b ods. 2 už v štádiu konkurzného konania a konania o určení splátkového kalendára (t. j. sudcovská kontrola poctivého zámeru dlžníka). Veriteľ by bol oprávnený podať návrh na zrušenie oddlženia len v tých prípadoch podľa § 170b ods. 2, ktoré by mohli nastať až po rozhodnutí o oddlžení (napr. neplnenie splátkového kalendára). Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačný bod 11. § 171p ods. 1 Odporúčame zosúladiť znenie prvej vety odseku 1 s ostatnou časťou tohto ustanovenia, pretože pokiaľ (v prvej vete uvedené) vyhlásením konkurzu zaniká BSM, nie je logicky možné, aby do konkurznej podstaty (druhá veta) patril všetok majetok v BSM, pretože v tomto čase už majetok v BSM nie je. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11. bod § 169 ods. 1 písm. e) Navrhujeme, aby boli za nevymáhateľné považované pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. Nie je zrejmé prečo by mali byť vymáhateľné v oddlžení aj pohľadávky, ktoré patria spriaznenej osobe a vznikli po podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu a pred vyhlásením konkurzu, ako to vyplýva z navrhovaného znenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11. bod § 170 ods. 1 písm. a) Nie je zrejmé, prečo sa za „starý dlh“ považujú iba pohľadávky, ktoré vznikli „pred kalendárnym mesiacom“, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo podaný návrh na určenie splátkového kalendára, a nie tie, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu alebo podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. Nie je zrejmé, akým režimom sa budú spravovať pohľadávky, ktoré vznikli v kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo podaný návrh, avšak ešte pred vyhlásením konkurzu alebo podaním návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačný bod 11. § 171zn Odporúčame uviesť do súladu názov ustanovenia a jeho znenie a takisto odporúčame doplniť do tohto ustanovenia procesný následok neúplného a nezrozumiteľného podania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačný bod 11. § 171z (prvý) Odporúčame zmeniť označenie tohto paragrafu na "§ 171w", keďže toto ustanovenie nasleduje po § 171v a predchádza ustanoveniu § 171x. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11.bod § 166 ods. 1 V § 166 ods. 1 odporúčame používať iba spojenie „fyzická osoba“, vzhľadom na to, že sa ďalej v štvrtej časti návrhu zákona medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom nerozlišuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačný bod 11. § 171 p (druhý) Odporúčame zmeniť označenie paragrafu na "§ 171q", keďže § 171p už tomuto ustanoveniu predchádza. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K celému materiálu V celom materiáli žiadame slová "obec, v ktorej katastri" nahradiť slovami "obec, v ktorej katastrálnom území". Odôvodnenie: V celom materiáli žiadame slová "obec, v ktorej katastri" (napr. čl. I, bod 11, § 171r ods. 7, § 171x ods. 1 a 2 ) nahradiť slovami "obec, v ktorej katastrálnom území". V Slovenskej republike existuje jeden kataster nehnuteľností, ktorý tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území (§ 1 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam /katastrálny zákon/ v znení neskorších predpisov). Neexistujú teda osobitné "katastre" pre jednotlivé obce. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I bod 11.bod Legislatívno-technické a gramatické opravy § 168 ods. 1 písm. g) - „nepeňažná pohľadávka“ § 171j ods. 2 prvá veta - „... konkurzu je dlžník z tejto pohľadávky počas konkurzu povinný ...“ § 171p ods. 2 druhá veta - „... od zverejnenia námietky...“ § 171p a § 171z sa v návrhu nachádza dvakrát, pričom prvý §171z sa nachádza po § 171v § 171r ods. 6 prvá veta „... k výkonu zabezpečovacieho práva“ § 171s ods. 6 prvá veta „K zisteniu popretej pohľadávky ...“ § 171za ods. 1 prvá veta - „... 60 dní od vyhlásenia ...“ § 171zb ods. 1 prvá veta - „... bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku ...“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11.bod § 171zl Ustanovenie sa nám javí ako neaplikovateľné, pretože v zmysle návrhu novely zákona nemôže takáto situácia reálne nastať. Napr. ustanovenie § 166 ods. 2 novely zákona predpokladá uplynutie obdobia 10 rokov od určenia splátkového kalendára, kedy môže dlžník podať návrh na vyhlásenie konkurzu (splátkový kalendár súd určuje max. na 5 rokov). Rovnako v § 171zg ods. 7 ako aj § 171zi ods. 4 je uvedené len odporúčanie súdu dlžníkovi podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak nespĺňa predpoklady na určenie splátkového kalendára (t. j. splátkový kalendár súd nakoniec neurčí). Odporúčame toto ustanovenie vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11.bod § 171a ods. 1 Odporúčame upraviť lehotu počas ktorej môže veriteľ podať návrh na zrušenie oddlženia až na 5 rokov, a to z toho dôvodu, že splátkový kalendár môže byť v zmysle § 171zg zostavený až na dobu piatich rokov. Keďže neplnenie splátkového kalendára je jedným z dôvodov podania návrhu na zrušenie oddlženia, pri doterajšej lehote 3 rokov by nebol dlžník „motivovaný“ po uplynutí tejto lehoty plniť splátkový kalendár. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) § 10a V § 10a zákona je úprava registra úpadcov. V spojení s dlžníkom fyzickou osobou v oddlžení podľa štvrtej časti zákona sa pojem úpadca neuvádza, navrhujeme (ak sa má register úpadcov vzťahovať aj na fyzické osoby, čo zrejme má) do § 171zm ods. 1 prvá veta uviesť, že účastníkom je dlžník (úpadca). Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11.bod § 171zi V návrhu novely zákona chýbajú kontrolné a sankčné mechanizmy (okrem § 171b ods. 2 písm. i)), ktoré by dlžníka „odrádzali“ od porušenia splátkového kalendára, určeného podľa § 171zi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11.bod § 171m Z dôvodu hospodárnosti a účelnosti odporúčame pokračovať v zaužívanom koncepte zastavenia exekučných konaní ex lege vyhlásením konkurzu a neviazať zastavenie konania na rozhodnutie súdu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11.bod § 171k ods. 1 Pri ukončení nájmu bytu je uvedený odkaz na podmienky podľa Občianskeho zákonníka, nájom bytu (krátkodobý nájom bytu) je však upravený aj v osobitnom právnom predpise Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) § 104 Vzhľadom na skutočnosť, že konkurz fyzickej osoby bude riešený už len v štvrtej časti zákona, máme za to, že § 104 je nadbytočný a odporúčame ho vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Čl. I, bod 11 K návrhu § 171y ods. 2 žiadame upraviť dôsledky porušenia postupnosti oprávnenia vykúpiť majetok z konkurznej podstaty. Odôvodnenie: V § 171y ods. 2 sa upravuje postupnosť oprávnenia vykúpiť majetok z konkurznej podstaty. V záujme predchádzania sporom v aplikačnej praxi žiadame ustanoviť dôsledky porušenia tejto právnej normy. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) vlastnému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11.bod § 171zc Koncept pokračovania v konaní po smrti dlžníka bez zisťovania okruhu dedičov odôvodnený je v dôvodovej správe tým, že „dedičia sú v skutočnosti tiež len veritelia na majetku poručiteľa“. S týmto tvrdením v dôvodovej správe podľa nášho názoru nemožno súhlasiť, keďže nezodpovedá princípu dedenia a generálnej sukcesie do práv a povinností poručiteľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) celému zákonu to ste riadne dojebali :) Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. 1 to ste dojebali Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) ff sfsfs Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.7.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail