LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Čl. I, bod 11, § 171r ods. 6 V návrhu § 171r ods. 6 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v poslednej vete chýba slovo za slovom "zabezpečovacieho". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) obalu V názve odporúčame za slová „(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“ vložiť slová „v znení zákona č. 8/2005 Z. z.“. Táto pripomienka platí pre celý materiál. Odôvodnenie: Legislatívna technika. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) dôvodovej správe - časť A. Všeobecná časť V siedmom odseku odporúčame vypustiť z dôvodu nadbytočnosti slovo „tzv.“ (1x). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) legislatívnemu postupu - proces a povinný obsah predložených materiálov Pokiaľ ide o procesnú stránku prípravy rovnako ako i o povinnú obsahovú náplň sprievodných materiálov, predkladateľ veľmi vážne porušil základné povinnosti vyplývajúce z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, čím obišiel niekoľko povinných krokov v rámci legislatívneho procesu. Predkladateľ si v úvode nesplnil oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 5.6. a nasl. voči Ministerstvu hospodárstva SR, ktoré na základe predbežnej informácie o príprave materiálu rozhoduje o potrebe vykonania konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi, čim je zaručené zachovanie požadovanej miery transparentnosti prípravy. Z predložených materiálov nie je zrejmé, či a v akom rozsahu predkladateľ konzultoval svoj zámer s dotknutými podnikateľskými subjektmi, aké pripomienky boli zo strany podnikateľskej verejnosti vznesené a následne zapracované. SBA navrhuje, aby predkladateľ usporiadal dodatočné konzultácie so zástupcami podnikateľskej verejnosti a na základe týchto konzultácií spracoval dôkladnú Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie, ktorú napriek potenciálnemu vplyvu k vlastnému materiálu nepredložil. Za žiaduce sa javí konzultovanie zámeru napríklad so Slovenskou advokátskou komorou, ktorá (resp. ktorej členovia) dokáže tento materiál posúdiť po vecnej stránke. Ďalšie porušenie povinností predkladateľa spočíva v predložení posudzovaného materiálu priamo do medzirezortného pripomienkového konania, t. j. v obídení ďalších procesov predpokladaných Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov – a to nie len spomínaných povinných konzultácií s podnikateľským prostredím a prípadnému podrobeniu sa vykonania Testu vplyvu na malé a stredné podniky, ale tiež tzv. predbežného pripomienkového konania. Dôkazom je tiež absentujúce Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK v Doložke vplyvov. SBA žiada predloženie materiálu na záverečné posúdenie Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 171a ods. 1 Predmetné ustanovenie predpokladá, že každý veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka do troch rokov od zrušenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára. SBA sa lehota 3 rokov javí ako nekoncepčná a nemotivačná pre dlžníka plniť splátkový kalendár po dobu celých piatich rokov, nakoľko podľa uvedeného má veriteľ právo domáhať sa zrušenia oddlženia len do 3 rokov od určenia splátkového kalendára. SBA navrhuje predĺžiť túto lehotu na päť rokov. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 169 ods. 1 písm. e) Predmetné ustanovenie predpokladá, že medzi pohľadávky vylúčené z uspokojenia budú patriť aj peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. SBA navrhuje, aby sa moment vzniku pohľadávky viazal v prípade konkurzu už na samotné podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a nie až na vyhlásenie konkurzu. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I 11.bod § 169 ods. 1 písm. c) a d) Zastávam názor, že predkladateľ zákona nedostatočne zdôvodnil prečo v prípade oddlženia majú byť pohľadávky zo zmenky (ak bola podpísaná dlžníkom pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára) považované za nevymáhateľné. Predmetný inštitút (zmenka) sa v praxi bežne využíva a to predovšetkým v podnikateľskej činnosti (týka sa to predovšetkým fyzickej osoby – podnikateľa), avšak často sa používa aj vo vzťahoch medzi fyzickými osobami (napr. jedna fyzická osoba požičiava určitú peňažnú sumu druhej, pričom na zabezpečenie vrátenia predmetnej pôžičky dlžník veriteľovi vystaví vlastnú zmenku). V takto navrhovanej úprave zákona bude veriteľ takejto pohľadávky podstatným spôsobom znevýhodnený oproti iným veriteľom. V zákone sa nerieši situácia, či sa za nevymáhateľnú pohľadávku bude považovať aj pohľadávka zo zmenky, ak je priznaná právoplatným a vykonateľným exekučným titulom. S prihliadnutím na uvedené, by preto bolo vhodné ustanovenie § 169 ods. 1 písm. c) z novely zákona vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I 11.bod § 171z Vzhľadom na skutočnosť, že v zákone nie je bližšie definované čo predkladateľ zákona rozumie pod pojmom "vymôcť pohľadávky" (a nie je výklad tohto pojmu možné vyvodiť ani z dôvodovej správy), bolo by vhodné aby bližšie definoval aké právne kroky má správca počas takéhoto časového obdobia vykonať. T.j. či má správca uplatniť takéto pohľadávky žalobou na súde, prípadne či má iba veriteľovi zaslať výzvu na zaplatenie atď. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I 11.bod 171s V predmetnom ustanovení nie je riešené aké náležitosti má mať prihláška, ako aj to, či predmetná prihláška bude vo forme jednotného formuláru, ktorého vzor ustanoví vykonávacia vyhláška. Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností by súčasne bolo vhodné (ak sa do návrhu zákona doplnia ustanovenia o podstatných náležitostiach prihlášky), aby došlo v zákone k uvedeniu spôsobu vyriešenia situácie ohľadne toho ako má správca postupovať, v prípade, ak mu príde prihláška, ktorá nemá všetky podstatné náležitosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I 11.bod 171e Podľa navrhovaného znenia novely zákona nemajú veritelia žiadne právo rozhodovať o výmene správcu počas celého konkurzu. Je zrejmé, že pri konkurze sú najviac postihnutý platobnou neschopnosťou svojho dlžníka jeho veritelia. Z tohto dôvodu, by mali mať zachované právo rozhodovať o výmene správcu. Z tohto dôvodu by bolo vhodné aby sa do novej právnej úpravy uviedla možnosť, tak ako je za terajšej úpravy, rozhodovať na schôdzi veriteľov o výmene správcu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I 11.bod 171u a § 171z V prípade ustanovení o speňažovaní nehnuteľností a pohľadávok a iných majetkových hodnôt, by bolo vhodné, aby bolo do návrhu zákona doplnené, že kedy tento majetok (v prípade ak ho správca nevie dlhšiu dobu speňažiť) prestáva podliehať konkurzu. Napríklad v prípade speňaženia hnuteľných vecí v § 171v ods. 2 je takáto skutočnosť priamo v návrhu zákona upravená. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I 11.bod 171u Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností, by bolo vhodné bližšie definovať pojem nehnuteľnosti menšej hodnoty, nakoľko z návrhu zákona nie je zrejmé aká má byť hodnota takýchto nehnuteľností. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Všeobecne k návrhu - Nesúhlasím s tým, aby bolo možné sa oddlžiť v konkurze bez akýchkoľvek vecných podmienok, tj. bez maximálnej hranice výšky dlhu, bez minimálnej hranice ponúknutého uspokojenia. Česká skúsenosť ukazuje, že pri ekvivalentne stanovenej hranici minimálneho plnenia volí absolútna väčšina dlžníkov splátkový kalendár, čo zodpovedá tomu, že majetok (i) buď nemajú alebo, skôr výnimočne, (ii) majú a chcú si ho nechať, nie dať ho veriteľom. Ani v prípade ad (ii) nie je v SR možné predpokladať, že by sa majetku dobrovoľne vzdali. - Nesúhlasím s tým, aby zabezpečení veritelia boli úplne mimo proces oddlženia. Navyše, ideálnym riešením prípadného zabezpečovacieho práva na obydlí dlžníka je vyplatenie veriteľa v splátkach, nie vykupovanie nehnuteľnosti dlžníkom, obcou či osobami blízkymi, čo budú vždy pomerne pochybné operácie. - Domnievam sa, že celý proces by mal byť viac elektronický a automatizovaný. Podávanie návrhov v papierovej podobe, zverejňovanie dokumentov v obchodnom vestníku apod. nebude pri predpokladanom počte desiatok tisíc oddlžení ročne fungovať – podania by na súdoch aj u správcov (a u systémových veriteľov) mali spracovávať predovšetkým počítače, ľudský faktor by mal fungovať na hodnotenie skutočností. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 166 - Ods. 1: Umožniť oddlženie za rovnakých podmienok podnikateľov je podľa mňa zásadne nevhodné, pretože prakticky znemožní malým podnikateľom – fyzickým osobám – financovať sa dlhovo. Zároveň zásadne poškodí ich veriteľov, navyše pravdepodobne v rozpore s ústavnou ochranou vlastníckeho práva. - Ods. 2: Formulácia vlastne hovorí, že dlžník sa môže oddlžiť dva krát a potom až za desať rokov po druhom oddlžení. - Ods. 3: Podmienka vedenia exekúcie fakticky znamená, že zvýhodňujeme dlžníka, ktorý svoje problémy nerieši a nechá ich dôjsť až do štádia exekúcie. Tým sa všetkým poctivým (dokonca aj podnikateľom) znemožňuje riešiť svoju finančnú situáciu formálnym procesom včas. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171s - ods. 4: Správca by mal adresy aspoň základným spôsobom preveriť, na to môže mať software a je to v záujme veriteľov jeho úloha – nie je možné sa spoliehať na dlžníka, ktorého záujmy sú iné. - ods. 5, 6: Popierať/udeľovať súhlas s uznaním by mal primárne správca, prípadne aj dlžník. Správca musí chrániť spoločný záujem veriteľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 167 - Ods. 1: Umožnenie oddlženia osobám, ktoré majú len jeden dlh, robí z exekúcie zbytočný nástroj a zároveň robí z oddlženia vyvlastnenie. - Ods. 2: Platobnú neschopnosť by mal skúmať aspoň správca alebo osoba, ktorá dlžníka zastupuje pri podaní návrhu. Ak správca, tak by mal mať povinnosť podať návrh na zrušenie oddlženia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171 - ods. 1: Nie je zrejmé, či sa oddlženie týka pohľadávok, ktoré sa síce uplatňujú iba v konkurze (napr. pohľadávok právnických osôb, ktoré neboli v zozname záväzkov), ale nie sú uvedené v rozhodnutí. - ods. 2: Koncepcia nevymáhateľnosti by podľa mňa mala byť nahradená prostým zánikom pohľadávok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171g Bolo by vhodné priamo v zákone vymenovať aspoň základné náležitosti, z ktorých bude možné overiť poctivý zámer (zamestnanie, prevody majetku v posledných piatich rokoch, rodinné pomery, atp., napr. ako v § 171zd ods. 2). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171i - ods. 3, veta tretia: Pozor, dopadá aj na oprávnených nájomníkov, ktorým by takto bol zrušený nájom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171x Toto ustanovenie de facto legitimizuje ukrývanie prostriedkov tvoriacich majetkovú podstatu dlžníkom. Ak má peniaze, má ich dať veriteľom, a nie vykupovať majetok z majetkovej podstaty. Aj keď sa to v skutočnosti v praxi deje, spravidla ide o porušovanie platného práva. Navyše sa tým vlastne zriaďuje predkupné právo k všetkému majetku, čo spravidla vedie k podstatne nižšiemu výťažku dražieb a podobných procesov (načo by niekto vynakladal námahu, keď istotu, že predmet dražby získa, aj tak nemá). Nie je tiež jasné, prečo by toto právo mali mať osoby dlžníkovi blízke nezávisle na jeho vôli. Tým by predsa mohli príbuzní ešte viac dlžníkovi škodiť. Ak majú peniaze, mali mu ich poskytnúť pred vstupom do konkurzu na uspokojenie veriteľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171f Možnosť zastupovať dlžníka by mohli mať aj iné právnické a podobné profesie, daňoví poradcovia, notári, exekútori, apod. Zároveň by mala byť stanovená maximálna odmena, ktorú budú tieto osoby za spísanie návrhu dostávať, pričom táto odmena by im mala byť hradená až ako prednostná pohľadávka v oddlžení (ináč bude ich motivácia v rozpore so záujmami veriteľov aj dlžníka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171y Bolo by vodné rozlišovať, aké predkupné práva zanikajú a aké nie. Správca by mal mať možnosť vždy, určitým spôsobom, predať dlžníkove veci nezaťažené, aspoň v tom rozsahu, v ktorom je to možné v exekúcii. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171c a § 171d - Nesúhlasím s tým, aby správca nemal možnosť ani povinnosť odporovať právnym úkonom v záujme všetkých veriteľov. Za prvé sa tým narušuje kolektívna povaha konania. Za druhé sa tým vlastne dlžníci podporujú v tom, aby sa prípadného majetku pred oddlžením zbavili. Ak štát ustanoví subjekt disponujúci kvázi-verejnou mocou, aby dohliadal nad určitým procesom, musí zabezpečiť, že takýto subjekt preverí aspoň základné predpoklady. Podobne by mal správca vykonať aj iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka (mimo podkladov), ak dôvodnosť takých šetrení vyplýva zo spisu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171zd Dlžníka zastupuje advokát alebo Centrum právnej pomoci. Návrh by mal preto byť komplexný a mal by už obsahovať aj návrh splátkového kalendára, ktorý bude môcť súd schváliť po jeho preskúmaní správcom (upraviť treba aj § 171zg). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bodom 1 až 10 Domnievam sa, že je nevhodné úplne vylúčiť štandardný konkurz u fyzických osôb. V prvom rade to znamená, že nútime veriteľov, aby sa svojich pohľadávok domáhali v nezmyselných exekúciách, aj keď je jasné, že dlžník je v úpadku. V druhom rade prakticky vylučujeme insolvenčné riešenie situácie u dlžníkov, ktorí podmienky pre oddlženie nesplňujú. Zároveň by bolo vhodné umožniť spoločné oddlženie manželov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 171zg ods. 4 Predmetné ustanovenie predpokladá, že uspokojenie nezabezpečených veriteľov v splátkovom kalendári nesmie byť počas nasledujúcich piatich rokov nižšie ako 30 % z nezabezpečenej pohľadávky. T. j. podmienka uspokojenia aspoň 30 % z nezabezpečenej pohľadávky sa vzťahuje na prípad, kedy si fyzická osoba ako formu oddlženia vyberie splátkový kalendár. V prípade, kedy sa rozhodne pre cestu konkurzu, t. j. speňaženia majetku, žiadna minimálna hranica uspokojenia záväzkov oddlžujúceho sa dlžníka nie je stanovená. V Českej republike platí 30 % hranica aj v prípade konkurzu. V minulom roku bolo podľa tejto úpravy vykonaných 32 000 oddlžení v Českej republike, v porovnaní s 580 prípadmi u nás. Podľa dostupných zdrojov, nakoľko sú podľa českej právnej úpravy pravidlá nastavené tak, že sa fyzická osoba môže zbaviť svojich dlhov, ale musí uhradiť aspoň 30 % – a to hneď alebo v priebehu piatich rokov – tak 95 až 98 % ľudí si vyberie možnosť trvajúcu päť rokov a aj skutočne zaplatí. Podľa návrhu predkladateľa v prípade, ak bude dlh fyzickej osoby napr. 100.000 Eur a jej majetok vo výške napr. 20.000 Eur, je pre ňu výhodnejšie zbaviť sa majetku vo výške 20.000 Eur a mať „pokoj“ ako platiť ďalších päť rokov minimálnu sumu 30 % z dlhu, čo činí v tomto modelovom príklade 33.000 Eur. Nehovoriac o možnosti, kedy dlžník nebude vlastniť žiaden resp. len minimálny majetok. SBA navrhuje zaviesť 30 % minimálnu hranicu na uspokojenie nezabezpečených veriteľov aj v prípade výberu si 1. možnosti z foriem oddlženia – konkurzu t. j. speňaženia majetku. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 169 ods. 1 písm. c) Predmetné ustanovenie predpokladá, že medzi pohľadávky vylúčené z uspokojenia bude patriť aj pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. SBA s vylúčením zmeniek zásadne nesúhlasí. Predmetnou úpravou sa všetky zmenky stanú voči dlžníkovi, ktorý sa oddlžuje, nevymáhateľné. Zmenka je záväzok rovnako ako každý iný a majiteľ zmenky má právo pohľadávku z nej uplatniť voči fyzickej osobe v oddlžení rovnako, ako iní veritelia svoje pohľadávky. Ak mal predkladateľ v úmysle touto úpravou vylúčiť zmenky, ktoré predstavujú zabezpečovací nástroj popri samotnej pohľadávke, ktorá je uspokojovaná pri oddlžení fyzickej osoby konkurzom či splátkovým kalendárom, treba tento zámer jasne špecifikovať. SBA navrhuje vypustiť písm. c) v § 169 ods. 1 a tým umožniť vymožiteľnosť pohľadávok zo zmeniek voči osobe v oddlžení resp. upraviť charakter týchto vylúčených zmeniek len na zmenky, ktoré slúžia na zabezpečenie pohľadávok uspokojovaných podľa navrhovaného § 170. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 171a ods. 1 Predmetné ustanovenie predpokladá, že každý veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom na súde, ktorý vyhlásil konkurz alebo určil splátkový kalendár, ak preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer, keď sa domáhal zbavenia svojich dlhov. SBA navrhuje, aby mal právo žiadať o preverenie poctivého zámeru aj správca, nielen veriteľ. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 171zl Predmetné ustanovenie predpokladá, že vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka sa splátkový kalendár stáva neúčinný. Ustanovenie sa javí ako nekoncepčné vzhľadom na skutočnosť, že súd odporučí dlžníkovi podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak nespĺňa predpoklady na určenie splátkového kalendára, t. j. splátkový kalendár súd nakoniec neurčí a preto sa nemá ako stať neúčinným. SBA teda navrhuje toto ustanovenie pre neaplikovateľnosť vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 166 ods. 3 Predmetné ustanovenie predpokladá, že dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu iba, ak je voči nemu vedená exekúcia. SBA považuje takúto podmienku za nelogickú. Tým, ktorí by problémy chceli riešiť včas - ešte pred exekúciou - a majú správnu motiváciu, zákon nepomôže. SBA navrhuje túto podmienku vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 171m ods. 2 Predmetné ustanovenie predpokladá, že ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví exekučné konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze. SBA navrhuje, aby k zastaveniu predmetných exekučných konaní dochádzalo zo zákona, t. j. už samotnou skutočnosťou vyhlásenia konkurzu a nie ďalším rozhodnutím súdu. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171e - ods. 2: Nevidím dôvod takto obmedzovať zodpovednosť správcov. Opakované porušenie môže zostať často utajené a ak je závažné, aj tak je to dôvod na odvolanie správcu. - ods. 3: Uznesenie o odvolaní však musí byť vykonateľné jeho doručením novo ustanovenému správcovi, ináč as celý proces zbytočne zablokuje. Navyše by bolo vhodné odvolaciemu súdu umožniť v záujme kontinuity procesu aj v prípade zrušenia rozhodnutia o odvolaní ponechať už nového správcu vo funkcii. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171m - Domnievam sa, že zastavenie exekúcie je nevhodné, vhodnejší by bol odklad alebo výnimočne prerušenie. Práve s ohľadom na prípadné - ods. 4: To je, v prípade už ukončených exekúcií, vlastne neprípustné vyvlastnenie. AK už raz exekútorské záložné právo vznikne, je nutné ho rešpektovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 168 - ods. 1 písm. a) – neviem, či je vhodné, vynímať fyzické osoby bez rozlíšenia a naopak pre právnické osoby bez rozlíšenia predpokladať, že sa o oddlžení dozvedia; domnievam sa, že ak je predpokladom (jedným z mála) oddlženia uvedenie príslušného dlhu v zozname záväzkov, tak by informovaní mali byť všetci veritelia; - ods. 1 písm. c) – s týmto principiálne nesúhlasím, viz sprievodný e-mail; odhliadnuc od toho, nie je jasné, čo znamená odkaz na § 169 ods. 1 písm. a) a b) – môže zabezpečený veriteľ naďalej príslušenstvo >5% uplatňovať mimo konkurz? Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 169 - Koncept nevymáhateľnosti je podľa mňa nesprávny, teda ak mu správne rozumiem. Nevymáhateľné pohľadávky (tj. naturálne obligácie?) je totiž možné uspokojiť ináč. Napríklad, veriteľ takejto pohľadávky, ktorý prijme od dlžníka v budúcnosti nejaké iné plnenie, môže toto použiť na uspokojenie tejto nevymáhateľnej pohľadávky (viz napr. § 345 ObchZ). - ods. 1 písm. a) – nevidím dôvod, prečo by z hranice 5% p.a. mali byť vylúčené úroky na bývanie a nie napr. spotrebiteľské úvery, kreditné karty, splátkové predaje apod.; vo všeobecnosti si myslím, že tento strop je príliš nízky a, ak vôbec, mal by byť nastavený zhruba na hranici, na ktorej už sú úroky v rozpore s dobrými mravmi (30-40% p.a.); - ods. 1 písm. b) – zas nie je dôvod pozitívne diskriminovať úver na bývanie (navyše je aj tak z procesu ako spravidla zabezpečená pohľadávka vyňatý); - ods. 1 písm. c) – zmenka je legitímny právny nástroj, najmä u podnikateľov, na ktorých by mal návrh tiež dopadnúť, likvidácia pohľadávky z nej vyplývajúcej je neodôvodnená; prípadné zneužitia majú byť riešené v incidenčných sporoch; - ods. 1 písm. d) – nevidím dôvod nepripustiť zmluvné pokuty a iné (dokonca aj verejnoprávne) sankcie – povinnosť zaplatiť pokutu za rýchlu jazdu alebo poškodenie životného prostredia by mala oddlženie prežiť, rovnako ako zmluvná pokuta (v rozumnej miere, samozrejme); Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171p ods. 2 Správca musí mať povinnosť konať v záujme veriteľov. Ak námietka voči súpisu nie je dôvodná, mal by spor viesť v záujme veriteľov správca aj z vlastnej iniciatívy. Opačný prístup porušuje princíp kolektívneho konania a vedome umožňuje tretím osobám zneužívať prípadnú racionálnu apatiu veriteľov (žiadnemu z veriteľov sa nemusí oplatiť viesť súdny spor, ak ich podiel na prípadnom výsledku bude malý). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171u až 171z Navrhovaná úprava má dopadať aj na majetných dlžníkov, preto je veľmi nevhodné pracovať a priori s predpokladom, že majetok nemá žiadnu hodnotu a speňaženie tak nie je treba nijak regulovať. Nie je podľa mňa dôvod odchýliť sa od štandardnej úpravy v konkurze. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171zg - Náklady a náročnosť činnosti správcu je možné obmedziť tým, že bude návrh splátkového kalendára len preskúmavať, nie zostavovať. - Akým spôsobom sa zisťujú pohľadávky? Nie je upravený žiadny proces prihlasovania, apod. - ods. 3: Bolo by vhodné odkázať na úpravu v exekučnom poriadku, ináč je ustanovenie vágne. - ods. 7: Nie je možné, aby dlžník bez možnosti obrany takto stratil „svoj proces“. Zastavenie konania by mal správca len navrhnúť súdu a dlžník by mal mať možnosť namietať a aj sa odvolať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171ze - ods. 3: Dlžník vstupuje do splátkového kalendára preto, že nemá prostriedky na úhradu dlhov hneď. Nie je dôvod, aby splácal odmenu správcu dopredu, ak táto môže byť uhradená prednostne zo splátok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171zi Ak chceme minimalizovať rolu súdu, tento by mal návrh splátkového kalendára len schvaľovať, ideálne ani nie celým vydaným uznesením (ak neboli námietky). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171r - Principiálne nesúhlasím s vyňatím zabezpečených pohľadávok. Nie je asi problém, aby zabezpečený veriteľ prípadne, so súhlasom správcu, speňažoval sám, ale pohľadávka by mala byť evidovaná v konkurze a ostatní veritelia by mali mať prostredníctvom správcu kontrolu nad postupom. - ods. 6: Ak zabezpečený dlh nepokrýva celú hodnotu zaťaženého majetku, musí mať správca povinnosť zabezpečiť, že tento bude speňažený spôsobom, ktorý nepoškodzuje ostatných veriteľov. Kontrola je vo väčšine prípadov jednoduchá a ide o základný mechanizmus ochrany nezabezpečených veriteľov. Trovy znaleckého posudku by mal hradiť dlžník v rámci preddavku alebo zabezpečený veriteľ, ktorý chce postupovať samostatne (tj. nepredávať prostredníctvom správcu, ktorý by bol viazaný jeho pokynmi). Okrem toho nie je riešená otázka, ako sa zistí, v akom rozsahu pohľadávka zabezpečeného veriteľa, ktorá presahuje hodnodu predmetu zabezpečenia, zaniká... Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 170 Neviem, či je konštrukcia pozitívneho výpočtu pohľadávok, ktoré spadajú do oddlženia, správna. Ustanovenie napríklad nezachytí pohľadávku na náhradu škody, kde už došlo k porušeniu právnej povinnosti, ale škoda ešte nevznikla, aby som uviedol aspoň jeden príklad. Podobne napríklad nevyplnená blankozmenka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171m - ods. 1: Ako môžu nebyť účastníkom konania o určení splátkového kalendára veritelia, keď v tomto konaní prídu až o 70% svojich pohľadávok? - ods. 3: Pravidlo pre splátkový kalendár netreba? Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171zl Nie je ustanovenie obsolétne? Vyhlásenie konkurzu predsa neprichádza po dobu účinnosti splátkového kalendára do úvahy, až po desiatich rokoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I 11.bod 171r ods. 5 Predmetné ustanovenie nerieši otázku, že v prípade, ak po speňažený zaťaženého majetku bude výťažok vyšší ako výška zabezpečených pohľadávok prihlásených zabezpečených veriteľov, či je správca povinný týmto veriteľom vydať celý výťažok (aj napriek tomu, že je vyšší ako ich pohľadávky) alebo má prevyšujúcu časť vrátiť dlžníkovi, prípadne či ho môže použiť aj na úhradu pohľadávok nezabezpečených veriteľov v rámci rozvrhu. S prihliadnutím na čo najvyššiu mieru uspokojenia prihlásených veriteľov, by bolo vhodné, aby správca mohol takýto zostatok výťažku použiť aj na uspokojenie pohľadávok prihlásených nezabezpečených veriteľov v rámci rozvrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I 1. v Čl. I odporúčame upraviť v nasledovnom znení: „zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 552//2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011, zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. , zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 389/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:“. v zmysle legislatívnych pravidiel Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 168 ods. 1 písm. a) § 168 ods. 1 písm. a) odporúčame zrušiť „veriteľ nebol správcom upovedomený, že bol vyhlásený konkurz“ z dôvodu, že súd uznesením o vyhlásení konkurzu ustanoví správcu a vyzve veriteľov, správca neupovedomuje veriteľov, túto funkciu pokrýva inštitút Obchodného vestníka. Zverejnením uznesenia vydaného súdom v Obchodnom vestníku sú spojené účinky prihlasovania pohľadávok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 107a ods. 5 § 107a ods. 5 odporúčame pripojiť na konci vety toto znenie: „Takto vyhlásený konkurz sa riadi ustanoveniami podľa tejto časti zákona. Konanie o určenie splátkového kalendára súd zastaví.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 166 ods. 1 § 166 ods. 1 odporúčame vypustiť pojmy fyzická osoba podnikateľ a fyzická osoba nepodnikateľ a nahradiť oba pojmy jednotne „fyzická osoba“ s ohľadom na kontext samotného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 168 ods. 1 § 168 ods. 1 odporúčame znenie: „Oddlžením nie sú dotknuté pohľadávky.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 168 ods. 1 písm. b) § 168 ods. 1 písm. b) odporúčame vypustiť slovo „takejto“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171b § 171b odporúčame bližšie špecifikovať pojem „vynaložil úprimnú snahu“ nakoľko dôvodová správa obsahuje len negatívne a pozitívne vymedzenie pojmu, ktoré nepostačuje a ide o tak širokú definíciu, že za dlžníka s poctivým zámerom sa dá považovať aj dlžník, ktorého úprimne mrzí vzniknutý dlh. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 169 ods. 1 písm. f) § 169 ods. 1 písm. f) odporúčame nahradiť „s účasťou v konkurze“ na „s konkurzným konaním“ z dôvodu nejasnosti, čo predstavuje pojem účasť v konkurze. Trovy sa viažu pre celé konkurzné konanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171a §171a v názve odporúčame doplniť za slovom „oddlženia“ slovo“ a zrušenie splátkového kalendára“ nakoľko jednotlivé odseky nižšie sa týkajú aj splátkového kalendára. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 170 ods. 3 § 170 ods. 3 odporúčame doplniť poznámku pod čiarou na odkaz § 488 Občianskeho zákonníka, v zmysle legislatívnych pravidiel. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 170 § 170 názov odporúčame doplniť za spojkou alebo o „určeným splátkovým kalendárom“ z dôvodu dodržiavania pojmoslovia v zákone. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 170 ods. 1 § 170 ods. 1 posledná veta odporúčame doplniť za slovom „uznesení“ slovo „súd“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 169 ods. 2 § 169 ods. 2 odporúčame slovo „nedopadá“ nahradiť slovom „nemá vplyv“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 168 ods. 1 písm. f) § 168 ods. 1 písm. f) odporúčame poznámku pod čiarou k odkazu Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171b ods. 5 druhá veta § 171b ods. 5 druhá veta, ustanovenie sa nám javí ako popretie samotného zmyslu zavedenia právneho inštitútu poctivého zámeru a domnievame sa, že práve naopak súd by apriori mal v konkurznom konaní alebo konaní o určení splátkového kalendára skúmať poctivý zámer dlžníka najmä z hľadiska opodstatnenosti samotného návrhu zo strany dlžníka, či je oprávnenosť domáhania sa zbavenia dlhov konkurzom alebo splátkovým kalendárom dlžníkom skutočným dôvodom, alebo ide len o spôsob, ako sa vyhnúť dlhom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171i ods. 2 prvá veta za čiarkou § 171i ods. 2 prvá veta za čiarkou, odporúčame nahradiť znenie „ak ukracujú majetok podliehajúci konkurzu“ znením „ak ukracujú záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok“ z dôvodu nelimitovania úkonov na majetok dlžníka a najmä v kontexte znenia § 10 ods. 3 písm. g) ZKR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171b ods. 3 § 171b ods. 3 odporúčame bližšie špecifikovať v dôvodovej správe pojem „iné osobitné životné skúsenosti“ nakoľko nie je zrejmé, čo sa pod týmto širokým pojmom skrýva, o aké životné osobitné skúsenosti sa jedná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171e ods. 6 posledná veta § 171e ods. 6 posledná veta odporúčame slovo „platí“ nahradiť slovom „uhrádza“ v zmysle zaužívaného legislatívneho pojmu, slovo platí sa používa v inom význame napr. platí primerane alebo to neplatí ak.... a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171e ods. 5 posledná veta § 171e ods. 5 posledná veta odporúčame nahradiť vetu „V konaní o splátkovom kalendári má správca nárok na paušálnu odmenu“, vetou „V konaní o určení o splátkovom kalendári má správca nárok na paušálnu odmenu“ z dôvodu dodržiavania legislatívneho pojmoslovia v zákone. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171b ods. 2 písm. d) § 171b ods. 2 písm. d) odporúčame vypustiť slovo „vyžadovanú“ a nahradiť slovom „potrebnú“ ako zaužívaný legislatívny pojem. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 ods. 2 druhá veta § 171d ods.2 druhá veta odporúčame nahradiť slovo „šetrenie“ slovom „šetrenia“ z gramatického hľadiska. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171e ods. 3 § 171e ods. 3 odporúčame doplniť za slovom „odvolanému“ slovo „správcovi“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171i ods. 3 druhá veta § 171i ods. 3 druhá veta odporúčame vetu „Každý, kto má v užívaní vec, tvoriacu konkurznú podstatu, je povinný umožniť správcovi kedykoľvek túto vec ohliadnuť.“ nahradiť vetou „Každý, kto má v užívaní vec, tvoriacu konkurznú podstatu, je povinný túto vec umožniť správcovi k obhliadnutiu.“ z dôvodu rozlišovania terminológie ohliadka a obhliadka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171j ods. 1 § 171j ods. 1 odporúčame vypustiť slovo „voči dlžníkovi“ a zakomponovať minimálne odkaz na postup prihlasovania pohľadávok v zmysle tretej hlavy zákona, nakoľko z ustanovenia nie je zrejmé kde, komu v akej lehote sa pohľadávka prihlasuje a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171v ods. 1 predposledná veta § 171v ods. 1 predposledná veta odporúčame doplniť adresáta vo vete „Ak ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.“ Kto môže ponúknuť plnenie, absentuje tu okruh osôb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171i ods. 3 prvá veta pred bodkočiarkou § 171i ods. 3 prvá veta pred bodkočiarkou odporúčame nahradiť slovo „zvyčajným“ slovom „obvyklým“ legislatívny pojem. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 171i ods. 3 prvá veta 171i ods. 3 prvá veta odporúčame nahradiť slovo „zmenšuje“ slovom „znižuje“ hodnota majetku sa bežným opotrebovaním nezmenšuje, ale znižuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171v ods. 2 posledná veta § 171v ods. 2 posledná veta odporúčame nahradiť slovo „odpratanie“ slovom „vypratanie“ legislatívny zaužívaný pojem. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171t ods. 3 predposledná veta odporúčame vypustiť slovné spojenie „bežné pravidlá v konkurze“ a nahradiť konkrétnymi ustanoveniami v zákone pre schôdzu veriteľov (§ 35 a nasl.) Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171p ods.6 § 171p ods.6 odporúčame nahradiť slovo „pohľadávke“ slovom „pohľadávky“ tak ako je to vo vete ďalej. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zb ods. 1 § 171 zb ods. 1 odporúčame upraviť znenie celého odseku s ohľadom na právnu úpravu ZKR, in concreto konkurz sa nekončí, ale (i) súd rozhodne na návrh správcu o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku (§102 ods.3 ZKR), (ii) uznesenie o zrušení konkurzu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tiež doručí úpadcovi a správcovi do vlastných rúk (§ 102 ods. 4 ZKR). Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171v ods. 2 druhá veta § 171v ods. 2 druhá veta odporúčame vypustiť slovo „prihlásený“ z dôvodu viď bod 33. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171z § 171z odporúčame zmeniť abecedné poradie, po písmene V nenasleduje Z a potom písmeno X..... Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zb ods. 1 § 171 zb ods. 1 odporúčame nahradiť slovo „splní“ slovom „splnení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171v ods. 2 § 171v ods. 2 odporúčame nahradiť slovo „vyššia“ slovom „najvyššia“ v kontexte § 171v ods. 1 Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171za ods. 1 § 171za ods. 1 odporúčame nahradiť slovo „vyhasenia“ slovom „ vyhlásenia“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 ods. 2 § 171 ods. 2 odporúčame vypustiť slovo „prihlásených“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171v ods. 2 § 171v ods. 2 odporúčame upraviť ako v § 171v ods. 1 a ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zf ods. 1 posledná veta § 171 zf ods. 1 posledná veta odporúčame nahradiť slovo „platí“ slovom „uhrádza“ zaužívaný legislatívny pojem. Slovo platí sa používa v inom význame napr. platí primerane alebo to neplatí ak.... a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zb ods. 4 posledná veta § 171 zb ods. 4 posledná veta odporúčame doplniť za slovom „tieto“ slovo „bezodkladne“ pre konkrétnejšie určenie času. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171zb ods. 4 druhá veta § 171zb ods. 4 druhá veta odporúčame doplniť za slovom „§ 171j ods. 2 a“ slovo „ods.“ legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171zh ods. 2 druhá veta § 171zh ods. 2 druhá veta odporúčame vypustiť slovo „uvedená“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zf ods. 2 § 171 zf ods. 2 odporúčame doplniť za slovom „žiadať“ predložku „o“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) §171 zc ods. 1 §171 zc ods. 1 nerieši situáciu vyhlásenia za mŕtveho. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zj ods. 4 § 171 zj ods. 4 pojem „výhodnejšie lehoty“ ?? odporúčame nasledovné znenie: „Dlžník sa môže dohodnúť s veriteľom na lehote splatnosti, ktorá je pre dlžníka priaznivejšia. Dohoda vyžaduje písomnú formu.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zi ods. 4 § 171 zi ods. 4 odporúčame podrobnejšie upraviť, že súd vydá uznesenie o zastavení konania, súd si nezastaví konanie len tak. Chýba informácia, že súd rozhoduje formou uznesenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zi ods. 2 posledná veta § 171 zi ods. 2 posledná veta odporúčame vypustiť pojem „prípis“, postačuje všeobecná výzva, ktorá sa používa a je zaužívaná na súdoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zm ods. 1 § 171 zm ods. 1 odporúčame v druhej vete vypustiť spojku „aj“, a na konci vety doplniť slovo „do konkurzu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 ods. 5 posledná veta § 171 ods. 5 posledná veta odporúčame doplniť predložku „v“ za slovným spojením „vykonať iba v rozsahu a“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zi ods. 1 prvá veta § 171 zi ods. 1 prvá veta odporúčame vypustiť slovo „tu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171r ods. 6 prvá veta § 171r ods. 6 prvá veta, navrhujeme doplniť za posledným slovom „zabezpečovacieho“ slovo „práva“, a v ods. 8 prvá veta navrhujeme opraviť slovo „od vyhlásení“ na slovo „od vyhlásenia". Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171t ods. 3 posledná veta § 171t ods. 3 posledná veta, navrhujeme spojenie „primerane bežné pravidlá v konkurze“ nahradiť spojením „ primerane ust. § 34 – 36 tohto zákona“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) §171zp ods. 2 §171zp ods. 2 odporúčame nahradiť celu vetu v znení: „Ak bolo podané späťvzatie návrhu, súd konanie zastaví.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171p ods. 2 druhá veta § 171p ods. 2 druhá veta, navrhujeme z dôvodu formálnej chyby opraviť slovo „od zverejnenie“ na slovo „od zverejnenia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171d ods. 2 posledná veta § 171d ods. 2 posledná veta, navrhujeme z dôvodu formálnej chyby opraviť slovo „robia“ na slovo „robí“, Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail