LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) bodu 11 V bode 11 odporúčame upraviť označenie § 171z“ na strane 14 (na § 171w). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 11 § 168 ods. 1 V bode 11 § 168 ods. 1 odporúčame upraviť písmeno g). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bodu 13 Navrhovaný text v bode 13 za bodkočiarkou odporúčame dať do úvodzoviek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. II v bode 2 V Čl. II v bode 2 odporúčame nahradiť slová ,,písm. a“ slovami ,,písm. a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (bod 7.1), predbežné pripomienkové konanie (PPK) sa vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívneho charakteru aj nelegislatívneho charakteru, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov (vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana).  Podľa Jednotnej metodiky sa MPK môže začať až po ukončení PPK. Predkladaný materiál je preto po skončení medzirezortného pripomienkového konania potrebné zaslať na záverečné posúdenie na adresu dolozka@mhsr.sk. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 171b, odsek 2, písm. b Navrhujeme vypustiť slová „ na drobných veriteľov sa neprihliada“. Dôvod: zákon neobsahuje vymedzenie pojmu drobný veriteľ, čo môže pôsobiť nejasnosti a spory. V bytových domoch s vyšším počtom bytov môže dlh pripadajúci na jeden byt, teda jedného veriteľa predstavovať napríklad 20.- EUR, pričom pri počte 80 bytov je celkový dlh za dom vo výške 1600.- EUR. Ak by sa neprihliadalo na drobných veriteľov, zákon by podporil nezodpovedné správanie dlžníka. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 171a, odsek 1 Navrhujeme vypustiť slová „ak preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer, keď sa domáhal zbavenia svojich dlhov“ Dôvod: Prenesenie povinnosti preukazovania, že dlžník nemal poctivý zámer, na veriteľa, považujeme za neprimeranú a prakticky nesplniteľnú podmienku vzhľadom na obmedzenú praktickú možnosť veriteľa získať potrebné dôkazy. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 171b, odsek 5 Tento odsek navrhujeme vypustiť. Dôvod: Pokiaľ súd rozhoduje o finančných prostriedkoch veriteľov, v každom prípade by mal vopred skúmať poctivý zámer dlžníka. Nie je správne, ak zákon je koncipovaný ako prodlžnícky a znevýhodňuje veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 171b, odseky 3 a 4 Tieto odseky navrhujeme vypustiť. Dôvod: Navrhované znenie je v rozpore so zásadou rovnosti pred zákonom. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 4. – Čl. I bod 11. - § 166 ods. 3 Navrhujeme úpravu ustanovenia, aby návrh na vyhlásenie konkurzu mohol podať aj veriteľ, ktorý má voči dlžníkovi pohľadávku po splatnosti viac ako 180 dní, pričom pohľadávku preukáže súdu v zmysle § 12 ods. 2 ZKR. Navrhujeme tiež špecifikovať „predmet“ exekúcie a stanoviť minimálnu výšku peňažného záväzku. Absolútne a zásadne nemôžeme ako banky a veritelia súhlasiť s tým, že štát ruší právo veriteľa uplatniť svoje právo podať návrh na konkurz FO a to aj podnikateľa. Je to absolútne neprijateľná zmena, ktorá v konečnom dôsledku výrazne zhorší prístup FO a to najmä podnikateľov k možnosti financovania ich podnikania. Navrhujeme riešenie tejto situácie tak, že by zostala v zákone zachovaná súčasná právna úprava pre konkurz a reštrukturalizáciu FO ako tzv. „veriteľský návrh“ a zároveň by navrhovaná novela (v pripomienkovanom a upravenom znení) vstúpila do platnosti ako tzv. „dlžnícky návrh“. Týmto by zostal zachovaný zámer štátu na rýchle oddlženie FO a zároveň by zostali zachované práva veriteľov na podanie návrhu na konkurz pričom pri splnení zákonných podmienok pre dlžnícky návrh by mal tento návrh prednosť pred veriteľským návrhom a to do momentu vyhlásenia konkurzu, resp. povolenia reštrukturalizácie pri SZČO. Návrh zákona úplne vylučuje možnosť podať veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka a necháva toto právo úplne a výlučne iba na svojvôli dlžníka; pričom vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka predstavoval pre veriteľa často jediný efektívny nástroj uplatnenia svojich práv voči dlžníkovi a následného speňaženia majetku dlžníka, účinnej kontroly nad „únikom“ majetku dlžníka a vylúčenia dlhotrvajúcej a riadne neodôvodnenej obrany dlžníka voči veriteľom (najmä využitím všetkých riadnych aj mimoriadnych opravných prostriedkov). Ak nemá byť naozaj nová právna úprava oddlženia výslovne prospotrebiteľská, mala by zostať aj možnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu zo strany veriteľov voči FO. Nie je nám jasný dôvod, pre ktorý táto možnosť bola zo zákona odstránená. Je veľa prípadov kedy sa veritelia nevedia domôcť ani len čiastočného uspokojenia svojich pohľadávok a dlžník im neponúka žiadne splátky. Ak sa dlžník nerozhodne sám vstúpiť do konkurzu, stráca veriteľ poslednú možnosť ako sa domôcť aspoň čiastočného uspokojenia pohľadávky podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu. Zároveň navrhujeme upraviť, že sa jedná o exekúciu vedenú za účelom uspokojenia práv na peňažné plnenie. Ide o ľahko zneužiteľné ustanovenie. Výška záväzku (záväzkov) v exekúcii by mala byť stanovená minimálnou sumou. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 1. - Čl. I - Pripomienka k celému zákonu Ak sa v Predkladacej správe predmetného zákona uvádza, že súčasná právna úprava konkurzu FO je „prodlžnícka“ tak navrhovaná právna úprava je antiveriteľská a pre banky by takáto štátom navrhovaná úprava znamenala zvýšené riziko návratnosti úverov, čo by v konečnom dôsledku mohlo znamenať zhoršenie prístupu obyvateľstva k úverom legálnou cestou, čo predpokladáme nie je zámerom štátu. Uvedený dôsledok je pritom v priamom protiklade s makroekonomickými cieľmi a požiadavkami Ministerstva financií SR a Národnej banky Slovenska na úverovanie malých a stredných podnikov. Pre banky je neakceptovateľné, aby išli fyzické osoby podnikatelia v rovnakom právnom režime ako fyzické osoby – občania/ spotrebitelia. Úverové produkty a aj dôvody, prečo FO podnikatelia žiadajú o tieto úvery a prečo ich banky poskytujú sú diametrálne odlišné od dôvodov úverovej zaťaženosti fyzických osôb – občanov. Tak isto tým vypadne povinnosť fyzických osôb – podnikateľov, podať návrh na vyhlásenie konkurzu z dôvodu predlženia (v časti oddlženie je konkurz len ich právom, nie povinnosťou). Zároveň veriteľ nebude mať možnosť podať návrh na konkurz na svojho dlžníka (FO – podnikateľa alebo aj FO) bez benefitu oddlženia (ani vôbec napr. ako formu sankcie), ak sa napríklad preukáže, že išlo o nepoctivý zámer dlžníka v rámci plnenia záväzku. Ani dlžník nebude mať povinnosť podať návrh na konkurz bez benefitu oddlženia (len možnosť podať návrh na konkurz s benefitom oddlženia), ani v prípade, ak pôjde o nepoctivého dlžníka. Ak by mala navrhovaná právna úprava prejsť, mala by sa vzťahovať až na záväzky, ktoré vzniknú od účinnosti novej právnej úpravy. Banka potom bude reagovať a fyzickým osobám podnikateľom už nebude poskytovať podnikateľské úverové produkty za súčasných podmienok. Zákonodarca v záujme priority rýchlosti konania prehliada obrovské množstvo právnych vzťahov a situácií z toho vyplývajúcich, ktoré vnášajú veľa právnej neistoty hlavne vo vzťahu k veriteľom ktorí nezapríčinili platobnú neschopnosť dlžníka a majú byť týmto jeho stavom priamo poškodzovaní na svojich právach. Z pohľadu financujúcich bánk sa jedná o výrazný zásah do procesov vyhodnocovania rizika vo vzťahu k poskytovaným úverom. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NK SR (Notárska komora Slovenskej republiky) čl. I bod 11. v § 171zc 2. V čl. I bode 11. v § 171zc za odsek 3 navrhujeme vložiť nové odseky 4 a 5 s nasledovným znením: “(4) Konanie o dedičstve po dlžníkovi nemôže byť skončené skôr ako konkurzné konanie. Pred právoplatným skončením konkurzného konania súd v konaní o dedičstve nemôže nariadiť likvidáciu dedičstva podľa osobitného predpisu (odkaz na Civilný mimosporový poriadok). (5) Majetok dlžníka, ktorý nebol v konkurznom konaní speňažený, sa prejedná ako dedičstvo.”. Odôvodnenie: Navrhované ustanovenia by riešili vzájomný vzťah konkurzného konania a konania o dedičstve. Odpoveď na otázku, či má byť skôr skončené konanie o dedičstve po dlžníkovi (teraz úpadcovi) alebo konkurzné konanie, doteraz nebola jasná. Máme za to, že v súlade s hospodárnosťou konania je vhodné konkurzné konanie začaté ešte počas života dlžníka dokončiť s účasťou jeho domnelých dedičov. Súd (súdny komisár) v konaní o dedičstve by mal až do právoplatného skončenia konkurzného konania zisťovať len okruh dedičov a skonštatovať, že prebieha konkurzné konanie (prípadne konanie o dedičstve aj prerušiť, ak nie je predpoklad rýchleho skončenia konkurzného konania). Speňaženie majetku dlžníka a uspokojovanie veriteľov by ostalo úlohou správcu, ktorý má na to lepšie predpoklady a vybavenie. Po skončení konkurzného konania, ak zostane po dlžníkovi nespeňažený majetok, úlohou notára bude poučiť domnelých dedičov o ich dedičskom práve a dedičstvo po poručiteľovi riadne prejednať. Uvedené riešenie je vhodné aj vzhľadom na to, že počet predlžených dedičstiev neustále rastie a notári ako súdni komisári sú čoraz častejšie nútení vykonávať časovo aj finančne náročnú likvidáciu dedičstva, pričom ich hlavnou úlohou je prejednanie dedičstva a nie speňažovanie majetku dlžníka. Vďaka takejto úprave sa táto “agenda” rozdelí medzi notármi a konkurznými súdmi resp. správcami konkurznej podstaty, a tým sa zrýchli prejednanie nielen predlžených, ale aj nepredlžených dedičstiev. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NK SR (Notárska komora Slovenskej republiky) čl. I bod 11. v § 171zc ods. 1 1. V čl. I bode 11. v § 171zc ods. 1 navrhujeme druhú a tretiu vetu nahradiť nasledovným znením: “Súd koná ďalej s osobami, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dlžníkovými dedičmi.”. Odôvodnenie: Súčasná úprava dedičského práva hmotného vychádza zo zásady univerzálnej sukcesie, t. j. podľa § 460 Občianskeho zákonníka dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. I keď dedičia svoje práva k zdedeným majetkovým hodnotám môžu v praxi realizovať spravidla na základe právoplatného meritórneho rozhodnutia vydaného v konaní o dedičstve, z právneho hľadiska vlastníkmi týchto majetkových hodnôt sú už od okamihu smrti poručiteľa. Nie je to inak ani v prípade majetku, ktorý podlieha konkurznému konaniu. Na základe takej právnej úpravy, ktorá neprikazuje konkurznému súdu zisťovať okruh účastníkov, sa môže stať, že o osude veci alebo inej majetkovej hodnoty (najmä o jej speňažení) sa bude rozhodovať bez účasti jej vlastníka. Takáto situácia môže dokonca vyvolať pochybnosti týkajúce sa súladu zákonnej úpravy s Ústavou Slovenskej republiky, ktorá garantuje právo na súdnu a inú právnu ochranu a právo na spravodlivý proces. Konanie, v ktorom sa rozhoduje o majetku osoby, ktorá nie je účastníkom konania, rozhodne spravodlivým nie je. Navrhované znenie je v súlade s definíciou účastníkov konania o dedičstve obsiahnutou v § 165 Civilného mimosporového poriadku. V zmysle navrhovaného znenia na účely konkurzného konania postačuje aj predbežný okruh dedičov, nie je teda potrebné, aby sa dedičia vyjadrili, či dedičstvo prijmú alebo odmietajú. Ak niektorý z domnelých dedičov sa predsa rozhodne dedičstvo odmietnuť, konkurzný súd uznesením rozhodne o tom, že takáto osoba prestáva byť účastníkom konania. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 5. – Čl. I bod 11. - § 167 ods. 1 Navrhujeme zosúladiť s definíciou v zmysle ustanovenia § 3 ZKR najmä vo vzťahu k pluralite záväzkov a pluralite veriteľov. Uvedené navrhujeme za účelom predchádzania zneužívaniu inštitútu oddlženia fyzických osôb na úkor veriteľov a podstatného oslabenia funkcie exekučného konania ako aj vymožiteľnosti pohľadávky veriteľa. Navrhovaná úprava nadmieru zvýhodňuje dlžníka na úkor jeho veriteľov. Máme za to, že účelom navrhovanej novely ZKR má byť pomoc vyriešiť fyzickým osobám problém preklenúť inak nevyriešiteľnú situáciu ich zadlženia, za čo nie je podľa nášho názoru v zásade možné považovať jeden dlh. Fyzická osoba predsa musí aspoň v určitej minimálnej miere pristupovať k svojim záväzkom zodpovedne. Zásada plurality veriteľov v konkurznom konaní je týmto popretá, čím sa opätovne zvýšila možnosť zneužitia tohto inštitútu. Oddlženie týmto spôsobom môže nahrádzať exekučné konanie, bez reflexie na výšku a množstvo záväzkov dlžníka, aby bolo oddlženie oprávnené. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 2. – Čl. I bod 11. - § 166 ods. 1 Navrhujeme rozlišovať medzi FO nepodnikateľom a FO podnikateľom pri obsahu jednotlivých inštitútov a nastaviť podmienky Oddlženia rozdielnym spôsobom. Pokiaľ by predsa len neboli podmienky rozlíšené, navrhujeme zjednotenie pojmov fyzická osoba a fyzická osoba podnikateľ do jedného pojmu fyzická osoba. Táto pripomienka platí pre celý zákon. Návrh zákona nijako nerozlišuje medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom, resp. fyzickou osobou, ktorej záväzok vznikol v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti tretej osoby, v ktorej mala takáto fyzická osoba kvalifikovanú účasť alebo v ktorej vykonávala takáto fyzická osoba funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu. FO podnikateľ pri svojej podnikateľskej činnosti vstupuje do právnych vzťahov inej úrovne ako FO občan a správa sa ako obchodný subjekt, pričom rozsah a spôsob jeho činnosti je oveľa bližší správaniu a existencii PO ako FO občanov. Pojmoslovie môže spôsobovať interpretačné problémy (najmä to môže nesprávne naznačovať, že fyzická osoba podnikateľ nie je fyzická osoba). Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 7. – Čl. I bod 11. - § 168 ods. 1 písm. a) Navrhujeme vypustiť písm. a) z ods. 1 § 168 (ustanovenie § 169 ods. 1 písm. a/b/ tým nie je dotknuté). Alternatívne navrhujeme použitie ustanovenia aj na PO. Nevidíme dôvod na limitovanie pohľadávky konkurzom nedotknutej konkurznými predpismi. Ustanovenie zabezpečuje ochranu veriteľov - fyzických osôb, pri uplatnení pohľadávok. Na strane druhej ustanovenie popiera zásadu materiálnej a formálnej publicity Obchodného vestníka a zaťažuje správcu a konkurznú podstatu. Alternatívne navrhujeme, aby sa sankcia podľa ust. § 168 ods. 1 písm. a) ZKR vzťahovala aj na prípad veriteľov – právnické osoby. Máme za to, že opačný postup je neodôvodnene diskriminačný a zároveň zvyšuje motiváciu dlžníka neoznačiť (zamlčať) niektorých svojich veriteľov. V tejto súvislosti tiež poukazujeme, že prípadné konanie podľa ust. § 171a ZKR by malo byť brané až ako ultima ratio. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 3. – Čl. I bod 11. - § 166 ods. 2 Navrhujeme predĺžiť lehotu možného oddlženia na 15 rokov. Navrhovaná možnosť oddlženia každých 10 rokov je pri súčasnej vymožiteľnosti práva a rýchlosti práce súdov a v nadväznosti na navrhované zmeny exekučného poriadku a CSP príliš krátka a zvádza k zneužívaniu inštitútu oddlženia. V reálnej praxi predpokladáme že nie je zámerom štátu aby sa FO 5 – 7 krát za život zbavovala dlhov takýmto spôsobom. Minimálna hranica oddlženia by nemala byť kratšia ako raz za 15 rokov. Príliš častá možnosť oddlženia by bola kontraproduktívna vo vzťahu k poctivému dodržiavaniu a plneniu svojich záväzkov dlžníkmi. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 171ze, odsek 1, písm. e 3 roky navrhujeme zmeniť na 10 rokov Dôvod: Navrhovaný 3- ročný interval možnej opakovanej ochrany dlžníka pred veriteľmi podľa nášho názoru podporuje nezodpovedné konanie dlžníkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 12. – Čl. I bod 11. - § 169 ods. 1 písm. c) Navrhujeme vypustiť písm. c) z ods. 1 § 169. Pri spotrebiteľoch je daná vec vyriešená zákazom zmeniek, a pri nespotrebiteľoch nie je odôvodnená. Najmä pri bežne využívaných zabezpečovacích zmenkách, ktoré nezabezpečujú záväzky zo spotrebiteľských zmlúv ale z podnikateľských úverov osobami zúčastnenými na podnikaní (konatelia, spoločníci) je takáto právna úprava absolútne nedôvodná a narušuje ústavne garantovanú ochranu vlastníctva veriteľa. Zmenky avalované fyzickými osobami, ktoré boli spoločníkmi alebo konateľmi úverového dlžníka (právnickej osoby) predsa banky využívali ako právom dovolený nástroj posilnenia návratnosti úveru a často ako jediný spôsob zabezpečenia úveru, ktorý bol podmienkou poskytnutia úveru, navyše s uplatnením zmenky vznikli bankám dodatočné, nie malé, náklady; nevymáhateľnosť takýchto pohľadávok veriteľov (pohľadávok zo zmenky) je preto úplne neprijateľná. Návrh takéhoto ustanovenia výrazne oslabuje návratnosť úverov pri ktorých FO (spoločník, ručiteľ dlžníka) poskytli zmenkové ručenia, ktorými sú zabezpečené pohľadávky veriteľov voči právnickým osobám. Takýmto spôsobom výrazne meniť a ovplyvňovať už existujúce právne vzťahy je vnášaním právnej neistoty do čisto obchodných vzťahov medzi bankami a ich dlžníkmi (PO) a praktickým štátom zrušeným spôsobom zabezpečenia návratnosti už existujúcich úverov. Máme za to, že takáto všeobecná úprava bez akéhokoľvek obmedzenia (či už časového alebo kauzálneho) predstavuje neodôvodnené retroaktívne ustanovenie, ktoré je porušením princípu právnej istoty. Pokiaľ nedôjde k vypusteniu stanovenia, žiadame toto ustanovenie zmeniť a vyňať pohľadávky zo zmenky, ktoré zabezpečujú úvery PO z vylúčenia uspokojenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 10. – Čl. I bod 11. - § 169 ods. 1 písm. a) Navrhujeme vypustiť písm. a) a ods. 1 § 169, prípadne stanoviť limit v nadväznosti na limit stanovený právnym predpisom. Vo všeobecnosti nesúhlasíme s limitáciou príslušenstva zvlášť pri profesionálnych subjektoch akým sú banky, pre ktoré je príslušenstvo priamym výnosom z podnikania. Navrhujeme, aby z pojmu príslušenstvo boli pre tento prípad vyňaté zmluvné úroky, nakoľko tieto oproti ostatnému príslušenstvu nemajú sankčný charakter, ale predstavujú dojednanú odplatu medzi veriteľom a dlžníkom. Tento limit sa nám zdá byť s ohľadom na definíciu príslušenstva pohľadávky v OZ príliš nízky, a nepokrýva ani len zákonné úroky z omeškania, nehovoriac o bežných úrokoch z poskytnutého úveru. Rovnako tak treba vziať do úvahy skutočnosť, že úrokové sadzby nemusia byť dlhodobo na nízkej úrovni. Pokiaľ má existovať tento limit, navrhujeme ho naviazať napr. na výšku úrokov z omeškania z Nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 8. – Čl. I bod 11. - § 168 ods. 1 písm. c) Navrhujeme vypustiť časť ustanovenia v znení „v rozsahu, v ktorom je krytá predmetom zabezpečovacieho práva“. Zároveň navrhujeme rozšíriť písm. c) aj o podmienené pohľadávky a ručiteľské záväzky. Nevidíme dôvod okresávať uspokojenie záložného veriteľa v konkurznom predpise, najmä pre situácie, kedy nie je pohľadávka konkurzom dotknutá, nebude sa ani v rámci konkurzu uspokojovať a ani predmet zabezpečenia nebude podliehať konkurzu. Pokiaľ bude ponechané ustanovenie o rozsahu, je potrebné zodpovedať otázku ako bude vyhodnotený ten rozsah, ako má veriteľ postupovať (prihlásiť časť pohľadávky). Pričom je potrebné zohľadňovať, že hodnota speňaženia pri represii je vždy výrazne nižšia ako napr. hodnota určená znaleckým posudkom. Medzi oddlžením nedotknuté pohľadávky majú logicky patriť aj podmienené pohľadávky (napr. z bankovej záruky) a ručiteľské záväzky nakoľko tieto nie sú a ani nemusia byť splatné v čase oddlženia. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 14. – Čl. I bod 11. - § 169 ods. 1 písm. e) Navrhujeme obmedziť toto ustanovenie obdobne ako je tomu v § 95 ods. 4 ZKR. Nie je spravodlivé aby nepriaznivé účinky dopadli na veriteľa, ktorý nie je spriaznený s úpadcom a v čase nadobudnutia spriaznenej pohľadávky nevedel a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol vedieť, že nadobúda spriaznenú pohľadávku. Samozrejme osobitne dôležité je tiež zabezpečiť právnu istotu veriteľa pohľadávky z dlhopisu alebo iného finančného nástroja na základe obchodu na regulovanom trhu, mnohostrannom obchodnom systéme alebo obdobnom zahraničnom organizovanom trhu, kde treba predpokladať dobromyseľnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 11. – Čl. I bod 11. - § 169 ods. 1 Navrhujeme v § 169 ods. 1 a iných obdobných ustanoveniach (napr. §170 ods. 1 písm. a)) viazať príslušné skutočnosti nie na podanie návrhu na určenie splátkového kalendára, ale až na zverejnenie uznesenia v Obchodnom vestníku. Táto pripomienka platí pre celý zákon. Uvedené riešenie spôsobuje veľké spracovateľské a účtovné komplikácie. Pokiaľ má dochádzať k skutočnostiam ovplyvňujúcim najmä účtovné operácie, tieto by mali byť naviazané až na relevantné verejne publikované informácie z Obchodného vestníka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 9. – Čl. I bod 11. - § 168 ods. 2 Navrhujeme zaviesť (rozšíriť na ďalší prípad okrem dedenia) výnimku zo zásady, že nedotknuteľnosť pohľadávky konkurzom sa nevzťahuje na prevedenú pohľadávku na prípady, kedy dlžník mal preukázateľne vedomosť o postúpení, prevodu alebo prechodu danej pohľadávky, najmä ak mu bolo postúpenie pohľadávky oznámené alebo preukázané. Máme za to, že účel predmetnej zásady sa uplatní práve na situácie, kedy nevie dlžník o postúpení a preto nie je efektívne možné oznámenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 13. – Čl. I bod 11. - § 169 ods. 1 písm. d) Navrhujeme ohraničiť zmluvné pokuty istou sumou % z výšky istiny pohľadávky. Týmto sa stáva inštitút zmluvných pokút obsiahnutý v OZ obsolentný a právne veľmi ťažko vymožiteľný, nakoľko je veľký predpoklad, že práve v takýchto prípadoch bude úverový vzťah končiť oddlžením. Netreba tiež zabúdať na moderačné právo súdov vo vzťahu k zmluvným pokutám. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 16. – Čl. I bod 11. - § 170 ods. 1 písm. a) Navrhujeme do konkurzu zahrnúť pohľadávky vo výške ku dňu vyhlásenia konkurzu, nie za kalendárny mesiac pred vyhlásením konkurzu (zjednotiť s konkurzom na PO). Úprava by mala „zachytávať“ pohľadávky vzniknuté do dňa vyhlásenia konkurzu, nie iba tie ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz pretože konkurzu bezdôvodne uniká časť pohľadávok ktoré vznikli v čase od 1. dňa mesiaca v ktorom bol vyhlásený konkurz do jeho vyhlásenia. Uvedené spôsobuje veľké spracovateľské a účtovné komplikácie. V nadväznosti na § 171o podľa ktorého konkurzu podlieha majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu, sú tieto ustanovenia v rozpore. Pokiaľ sa uvažuje iba o rozdelení lehoty, je potrebné zodpovedať otázku ako budú uspokojované pohľadávky, ktoré vzniknú v kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz (napr. záväzok vznikne 01.01. a konkurz bude vyhlásený 31.01.). Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 17. – Čl. I bod 11. - § 170 ods. 1 písm. c) Navrhujeme definovať pohľadávku z ukončenia zmluvy. Zároveň navrhujeme tiež do dôvodovej správy doplniť dôvod, pre ktorý bolo potrebné tento nový pojem zaviesť. Pojem nie je z nášho pohľadu zrozumiteľný. Pohľadávka je vždy z konkrétnej zmluvy, napr. úverovej a nie z ukončenia, ak to nemá byť iba pohľadávka z bezdôvodného obohatenia, tak je potrebné uviesť o aké ďalšie právne dôvody ide a ak áno, tak je potrebné použiť štandardný pojem. Pokiaľ sú zavádzané nové právne inštitúty a právne pojmy, je potrebné ich riadne a jednoznačne upraviť. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 18. – Čl. I bod 11. - § 171 Navrhujeme jednoznačne určiť čo sa stane s dlhmi, ktoré nebudú uvedené v uznesení. Je potrebné vyriešiť či súd má vydať doplňujúce uznesenie, resp. aký je ich osud, teda či bez ohľadu na to, že nie sú uvedené budú považované za nevymáhateľné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 26. – Čl. I bod 11. - § 171c Navrhujeme ponechať aj správcovi možnosť odporovať úpadcove úkony. Navrhované znenie naznačuje, že správca nebude môcť odporovať úpadcove úkony pred vyhlásením konkurzu. Považujeme to za obrovský krok späť a veľmi zlý signál pre úpadcov. Správcovia v praxi často tento inštitút využívajú, pretože je tu veľa úpadcov, ktorý sa na konkurz vopred pripravujú. Nemyslíme si, že §171c bude postačovať k tomu aby to odradilo úpadcov od uskutočňovania úkonov podľa ust. § 57 a nasl. ZKR. Minimálne navrhujeme aby sa do ust. § 171 b ods. 2 (teoreticky rozpracovať písm. h) doplnilo, že ak dlžník uskutočnil niektorý z úkonov, ktorý by v súlade s ust. § 57 a nasl. ZKR zakladal právo správcu takémuto úkonu odporovať, bude preukázaný jeho nepoctivý zámer. Ochranné mechanizmy pred zneužitím oddlženia sú pre veriteľa ťažko využiteľné, keďže sa nevie dostať k informáciám, ktoré by mohol použiť na úspešnú argumentáciu pri žalobe. Pritom v tejto časti konania už dlžník bude oddlžený, takže zdržanie procesu ho nebude zaťažovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 23. – Čl. I bod 11. - § 171a ods. 5 - nový Navrhujeme vložiť nový ods. 5 ktorý znie: “(5) Ak súd rozhodne o zrušení splátkového kalendára alebo o zrušení oddlženia, súčasne uznesením rozhodne o pokute advokátovi alebo Centru právnej pomoci vo výške pohľadávky v čase rozhodnutia, minimálne 500 Eur za potvrdenie nepravdivých skutočností podľa § 167 ods. 2 tohto zákona. Uznesenie o uložení pokuty súd doručí správcovi a tomu, komu bola pokuta uložená; uznesenie súd nezverejňuje v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu o uložení pokuty je oprávnený podať odvolanie do 30 dní od doručenia ten, komu bola pokuta uložená. Výnos pokuty je príjmom všeobecnej podstaty; nárok na zaplatenie pokuty uplatní správca. Právoplatné uznesenie o uložení pokuty je exekučným titulom.“ Zmyslom navrhovanej úpravy je vylúčiť svojvoľné a účelové podania návrhov. Sankcia prináša relatívnu istotu zodpovednosti advokáta a Centra za obsah návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 22. – Čl. I bod 11. - § 171a ods. 1 Navrhujeme rozšíriť okruh subjektov oprávnených domáhať sa zrušenie oddlženia. Jednoznačne by mal mať logicky túto možnosť aj správca, prípadne súd. Možnosť ako sa o nepoctivom zámere dozvie a posúdi ho veriteľ, ktorý je z iného konca SR a nemá právnické vzdelanie, je minimálna. Nie je reálne aby kvôli pohľadávke, ktorá má hodnotu pár 100 EUR, resp. pár 1000 EUR s predpokladom uspokojenia okolo 10% chodil veriteľ pravidelne do konkurzného spisu a študoval ho za účelom posúdenia poctivého zámeru. Ak bude konanie zastaveného z tohto dôvodu malo by byť z dôvodu jednoznačnosti právnej úpravy uvedené, že nový návrh na oddlženie môže úpadca podať až za 10 rokov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 19. – Čl. I bod 11. - § 171 ods. 1 Navrhujeme uskutočniť podrobnejšie preskúmanie záväzkov dlžníka pred ich zahrnutím do oddlženia. Za oddlžené sa majú považovať záväzky ktoré označí úpadca, bez toho aby jeho vyhlásenie a výpočet niekto skontroloval a preskúmal. Toto určite nepovažujeme za správne. V praxi sa úplne bežne stáva, že údaje ktoré v návrhu uvedie úpadca sú neúplné alebo nepresné a nemyslíme si, že povinnosť zastúpenia úpadcu právnikom na tomto niečo zmení. Napokon aj doposiaľ väčšinu návrhov pripravovali pre úpadcov právnici. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 25. – Čl. I bod 11. - § 171b ods. 1 Navrhujeme doplniť na koniec odseku vetu „Poctivý zámer dlžníka potvrdí v návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo v návrhu na určenie splátkového kalendára svojim podpisom advokát alebo Centrum právnej pomoci.“ Pokiaľ sú advokát alebo Centrum právnej pomoci dostatočne oboznámený s pomermi dlžníka, jeho poctivý zámer je možné aj potvrdiť v návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 24. – Čl. I bod 11. - § 171b Navrhujeme zadefinovať pojmy „drobní veritelia“, „majetok nepatrnej hodnoty“, „významnejší majetok“ a iné novo zavedené pojmy. Pre účely následnej kontroly je potrebné určiť jednoznačné a predvídateľné kritériá pre účely zrušenia oddlženia. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 20. – Čl. I bod 11. - § 171 ods. 2 Navrhujeme upraviť aj pohľadávky, ktoré vznikli počas konkurzu. Predmetná úprava v zákone chýba. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 27. – Čl. I bod 11. - § 171d ods. 1 Navrhujeme doplniť za „vychádza“ slovo „najmä“, za spojenie „od dlžníka, veriteľov“ slová „advokáta, Centra právnej pomoci“, za „Správca vykoná“ spojenie „s odbornou starostlivosťou“, za „prípadne ďalšie“ slovo „potrebné“. Na konci odseku navrhujeme doplniť novú vetu „O výsledku šetrenia zašle bez zbytočného odkladu správu veriteľovi.“. Navrhujeme uvedené zosúladiť s ust. § 73 ZKR, nakoľko povinnosť správcu vykonávať vlastné šetrenia zostala zachovaná aj pre prípad oddlženia fyzických osôb. Riadene šetrenie vylúči pochybnosti a súdne spory. Zároveň nie je jednoznačné čo sa rozumie pod spojením „časovo nenáročné šetrenia“ a „nepatrné náklady“. V praxi správcami ľahko zneužiteľné pojmy na úkor veriteľov. Správca má mať povinnosť ako v konkurze PO. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 29. – Čl. I bod 11. - § 171e Navrhujeme zaviesť aj možnosť výberu správcu veriteľmi a možnosť podať súdu podnet na odvolanie správcu. V návrhu zákona sú uvedené slabé mechanizmy na vyvodenie zodpovednosti a sankcií voči správcovi. Jediný účinný nástroj veriteľa, ktorému to hlasovacie práva umožňujú, je zvoliť si na ochranu svojich záujmov dôveryhodného správcu. Aj s prihliadnutím na to, že táto časť zákona sa má týkať fyzických osôb podnikateľov, je pre banku neakceptovateľné, aby veriteľ o túto možnosť prišiel a správca sa volil len náhodným výberom. Mechanizmy kontroly správcu, ktoré zavádza nová úprava sú neefektívne a zdĺhavé (napr. ak sa odvolaný správca podá odvolanie). Ďalším pomocným nástrojom by mohla byť možnosť veriteľov podať podnet na súd na odvolanie správcu, ak odvolanie navrhnú veritelia s napr. 10% všetkých hlasov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 28. – Čl. I bod 11. - § 171d ods. 2 Navrhujeme stanoviť mechanizmus refundovania veriteľovi, ktorý podal podnet v rozsahu aspoň pomernej časti jeho nákladov v prípade, že v dôsledku jeho podnetu bude do podstaty zahrnutý majetok. Rozumieme novozavedenej tendencii prenášania prvotných nákladov na veriteľa. Následne, v prípade úspešného rozšírenia majetku podliehajúceho konkurzu však niet dôvod aby znášal tieto náklady iba aktívny veriteľ. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 30. – Čl. I bod 11. - § 171e ods. 2 Okrem toho, že za opakované porušenie sa považuje opakovanie toho istého porušenia navrhujeme doplniť tak, že porušením povinnosti správcu sa rozumie, ak správca poruší dva krát akúkoľvek povinnosť. Opakovanie rôznych porušení zakladá rovnako kvalifikovanú nedôveru konkurzných veriteľov a naznačuje neschopnosť správcu riadne plniť úlohy v konkurznom konaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 31. – Čl. I bod 11. - § 171g ods. 1 Navrhujeme pripustiť aj návrh veriteľa. Pripomienka je prepojená s pripomienkou k § 166 ods. 3. Niet žiadny dôvod aby bola možnosť veriteľského konkurzu limitovaná pre insolventné fyzické osoby, tobôž pre fyzické osoby podnikateľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 37. – Čl. I bod 11. - § 171k Navrhujeme podmieniť takýto úkon súhlasom správcu. Nehospodárne ukončenie zmluvného vzťahu môže mať nepriaznivý dopad na majetok podliehajúci konkurzu. Aj z tohto dôvodu je potrebné aby úpadca predkladal k návrhu zmluvný prehľad. Správca by aj v nadväznosti na ust. § 171i ods. 1 mal vedieť aké zmluvy úpadca ukončuje a či naozaj neukracujú veriteľov a podstatu. Mal by to podľa nášho názoru robiť iba so súhlasom správcu, ktorý by úkon povolil s odbornou starostlivosť a v prospech podstaty. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 32. – Čl. I bod 11. - § 171g ods. 2 Navrhujeme aby dlžník k návrhu na vyhlásenie konkurzu povinne priložil aj zoznam majetku (nehnuteľnosti + hnuteľné veci nad stanovenú sumu), ktorý vlastnil v priebehu posledných 3 rokov pred podaním návrhu. Tiež navrhujeme aby bol k návrhu priložený ja prehľad zmlúv s hodnotou nad stanovenú sumu a zoznam blízkych osôb dlžníka. Dôvodom je uľahčenie prieskumu odporovateľných právnych úkonov dlžníka konkurznými veriteľmi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 36. – Čl. I bod 11. - § 171j ods. 2 Navrhujeme spresniť formuláciu, aby s nej bolo zrozumiteľne zrejmé, že sa jedná o pohľadávky dlžníka voči tretím osobám. Keďže odpadlo označenie dlžníka v konkurze pojmom úpadca je potrebné dôsledne formulačne oddeliť dlžníka, ktorý žiada o oddlženie o jeho dlžníkov, ktorý sú tretími osobami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 38. – Čl. I bod 11. - § 171l ods. 2 Navrhujeme spresniť mechanizmus rozhodovania o oprávnenosti námietky v konkurze. Nie je možné pracovať s predpokladom oprávnenosti námietky ak nie je jasný mechanizmus kto a akým procesným postupom o tejto spornej skutočnosti rozhodne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 33. – Čl. I bod 11. - § 171h ods. 1 Do ustanovenia § 171h ZKR navrhujeme doplniť, že ustanovenie § 23 ods. 1 ZKR sa použije primerane. Uvedené je logickým postupom pre jednoznačné pomenovanie súvisiacich skutočností. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 34. – Čl. I bod 11. - § 171i ods. 3 Navrhujeme zúžiť povolené užívanie vecí iba vo vzťahu k bežnej súčasti domácnosti dlžníka (vo vzťahu k iným veciam buď vôbec alebo iba so súhlasom správcu). Ak nejde o bežnú súčasť domácnosti môže byť aj bežné užívanie vecí bez náležitého dôvodu na úkor majetku podliehajúceho konkurzu, resp. konkurzných veriteľov. Zároveň chýba reálna sankcia za poškodenie, stratu, zničenie užívanej veci. Ustanovenie umožňuje dlžníkovi užívať vec tvoriacu konkurznú podstatu zvyčajným spôsobom, v uvedenom ustanovení by mala byť uzákonená aj povinnosť dlžníka znášať náklady súvisiace z prevádzkou a užívaním predmetnej veci. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 41. – Čl. I bod 11. - § 171m ods. 5 Navrhujeme upraviť tak, aby sa obnova exekučného záložného práva neaplikovala v prípade úspešného speňaženia majetku v konkurze. Ak už došlo k speňaženiu v rámci konkurzu je potrebné uprednostniť záujmy dobromyseľného nadobúdateľa, resp. túto situáciu je potrebné dôkladne analyzovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 39. – Čl. I bod 11. - § 171l ods. 4 Navrhujeme pojem „vedľajší účastník“ nahradiť pojmom „intervenient“. Uvedené navrhujeme zosúladiť so znením CSP, v zmysle ktorého došlo k vypusteniu pojmu vedľajší účastník a jeho nahradeniu pojmom intervenient. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 40. – Čl. I bod 11. - §171m ods. 2 Navrhujeme zosúladiť s aktuálnym znením § 48 ZKR. V prípade zabezpečeného veriteľa je potrebné aby výťažok nebol súčasťou majetku podliehajúceho konkurzu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 46. – Čl. I bod 11. - § 171p ods. 2 (Súpis majetku konkurznej podstaty) Navrhujeme ponechať režim vylučovacej žaloby podľa starého modelu (§ 78 ZKR). Pokiaľ to nebude možné navrhuje stanoviť správcovi vykonať základný (minimálny) prieskum a stanoviť povinnosť zasielať veriteľom aspoň základné informácie o prieskume a podozrenia na oprávnenosť súpisu. Pripomienka je prepojená s pripomienkou k § 171s ods. 5. Veriteľ nemá dostatok informácii na vyhodnotenie oprávnenosti excindácie. Ako má oprávnenosť zápisu posúdiť v praxi veriteľ, ktorý je z iného konca SR a nemá právnické vzdelanie. Tento pri najlepšej vôli nebude kvôli pohľadávke, ktorá má hodnotu pár 100 EUR, resp. pár 1000 EUR s predpokladom uspokojenia okolo 10% chodiť pravidelne do konkurzného spisu a ho študovať za účelom posúdenia oprávnenosti zapísania majetku do súpisu. Potrebné je preto najmä involvovať správcu viac do prieskumu oprávnenosti excindačných nárokov. Povinnosť veriteľa vyzvať na podanie vylučovacej žaloby, resp. nemožnosť správcu toto vyžadovať z vlastnej iniciatívy (s úmyslom dosiahnuť čo najlepší výťažok pre veriteľov) je iba umelá administratívna prekážka. Nevidíme dôvod prečo nemôže správca sám s odbornou starostlivosťou posúdiť, či excindačná žaloba po odpočítaní nákladov nezvýši podstatu a uspokojenie, najmä pokiaľ je to už v súčasnosti praxou. Rozumieme snahe zákonodarcu zabezpečiť čo najrýchlejšie skončenie konkurzu na FO, ale myslíme si, že by mala byť ponechaná povinnosť podania vylučovacej žaloby. Takouto úpravou by mohlo dochádzať k vylučovaniu majetku, ktorý naozaj súpisu podlieha. Správca naozaj nezapíše hocijaký majetok. Napokon zodpovedá za škodu, ktorú svojou činnosťou spôsobí. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 47. – Čl. I bod 11. - § 171r Navrhujeme jednoznačne a konzistentne upraviť ustanovenia ohľadne zabezpečených veriteľov v celom návrhu zákona tak, aby boli zabezpečené pohľadávky a predmet zabezpečenia buď vylúčené z konkurzu, alebo jednoznačne a detailne upravené. Zároveň navrhujeme upraviť možnosť stanovenia hodnoty aj interným ohodnotením banky. V zmysle súčasného návrhu zákona hrozí riziko straty a výmazu záložného práva bez uspokojenia zabezpečenej pohľadávky, konkrétne ak zabezpečený veriteľ pohľadávky z úveru na bývanie, ktorý nie je prednostným zabezpečeným veriteľom, nebude mať takúto pohľadávku splatnú (a ktorú si preto nemôže v zmysle § 171s prihlásiť do konkurzu) ale do konkurzu si prihlási pohľadávku prednostný zabezpečený veriteľ (napr. spoločenstvo vlastníkov) a založený majetok preto pripadne do konkurzu. V takomto prípade zanikne v prípade predaja založeného majetku v konkurze v zmysle § 171r ods. 4 aj záložné právo veriteľa pohľadávky z úveru na bývanie a takýto veriteľ nebude ani uspokojený z výťažku, pretože na neprihlásené zabezpečovacie právo sa v zmysle § 171r ods. 5 pri uspokojovaní z výťažku neprihliada (avšak prihlásiť si ju v zmysle § 171s ods. 1 nemôže). Uvedené umožní zníženie nákladov vymáhania. Takéto ohodnotenie je pritom umožnené aj v právnych predpisoch upravujúcich poskytovanie úverov. Zároveň je potrebné jednoznačne definovať novo zavedené pojmy, kto je „prednostný zabezpečený veriteľ“ (aj ten, kto nemá priamu pohľadávku voči dlžníkovi hoci je zapísaný ako prvý v poradí na uspokojenie pohľadávky), kto je „neskorší zabezpečený veriteľ“ a je „zabezpečený veriteľ“ aj ten, kto si môže uplatniť výhradu vlastníctva (pohľadávky z lízingových zmlúv, ktoré majú uzavreté aj fyzické osoby a ktoré konečne ZKR upravil ako zabezpečené). Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 43. – Čl. I bod 11. - § 171o Navrhujeme jednoznačnejšie zadefinovať pojem „zaťažený majetok“ a tiež pojem „ťarchy“. Máme za to, že je potrebné presne špecifikovať, ktoré práva (vecné bremeno, nájom zapísaný na LV...) možno zahrnúť pod pojem ťarchy. Tiež je potrebné špecifikovať, či pre splnenie definičných znakov zaťaženého majetku postačuje, že ide o majetok na ktorom spočíva zabezpečovacie právo. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 44. – Čl. I bod 11. - § 171o ods. 1 Navrhujeme upraviť akým spôsobom sa bude nakladať s majetkom nadobudnutým po vyhlásení konkurzu. Zákon nerieši ako sa bude nakladať s majetkom nadobudnutým po vyhlásení konkurzu (dedenie, mzda atď.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 45. – Čl. I bod 11. - § 171p Navrhujeme odstrániť formálny nedostatok, dvakrát rovnako označený paragraf §171p. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 48. – Čl. I bod 11. - § 171r ods. 2 Navrhujeme jednoznačne upraviť aj vzájomné postavenie zmluvných a zákonných záložných veriteľov a možnosti výkonu ich práv vo vzťahu ku konkurzu. Na tomto mieste je potrebné viac než kedykoľvek predtým, s definitívou vyriešiť postavenie ostatných vlastníkov bytov a NP v bytovom dome (zastúpených či už správcom alebo spoločenstvom) s ohľadom na okamih vzniku záložného práva podľa zákona č. 182/1993 Z.z. V tejto otázke nejestvuje jednoznačná zhoda. Sú názory podľa ktorých vzniká vlastníkom záložné právo až okamihom vzniku splatnej pohľadávky, ďalej názory podľa ktorých vzniká "zákonné" záložného právo až okamihom jeho registrácie v registri záložných práv a sú tu ešte aj názory, že vzniká zo zákona bez ohľadu na jeho registráciu. Vlastníci majú samozrejme vždy zato, že sú prednostnými záložnými veriteľmi za každých okolností. Z uvedeného bude vyplývať nespočetné množstvo sporov najmä medzi bankami ako zmluvnými záložnými veriteľmi, zväčša v postavení prednostného záložného veriteľa. Správcovia byt. domov sa budú tváriť, že majú postavenie podľa odseku 3, a že banka má postavenie podľa odseku 2. Navyše keďže správca nemá mať možnosť popierať pohľadávky, treba vedieť, že v praxi si správcovia byt. domov prihlasujú pohľadávky, ktoré sú takmer z polovice tvorené príslušenstvom pohľadávky (často nepodložené a nepreukázané). Zároveň navrhujeme doplniť mechanizmy na kontrolu znaleckého posudku (napr. prednostným zabezpečeným veriteľom). Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 51. – Čl. I bod 11. - § 171r ods. 8 Navrhujeme doplniť, že táto povinnosť nevzniká v lehote od vyhlásenia konkurzu (na základe zverejnenia) ale až na výzvu správcu. Zabezpečený veriteľ nemá povinnosť evidovať záložcov, najmä pri prevoditeľných zálohoch to ani nie je dosť dobre možné. Naopak správca má možnosť zistiť záložných veriteľov a vyzvať ich na splnenie tejto povinnosti. V prípade neprihláseného veriteľa (ktorý napr. nemá pohľadávku voči dlžníkovi) nie je ani možné predpokladať, že by sa tento dozvedel že si má vyčísliť pohľadávku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 54. – Čl. I bod 11. - § 171s ods. 4 Navrhujeme, aby bol správca v zmysle ust. § 171s ods. 4 ZKR povinný upovedomiť o vyhlásení konkurzu všetkých veriteľov dlžníka uvedených v zozname veriteľov, tzn. aj právnické osoby. Máme za to, že opačný postup je neodôvodnene diskriminačný a vzhľadom na predpokladaný počet veriteľov nebude pre správcu predstavovať výraznejšiu administratívnu záťaž. Ak pôjde o veriteľa PO správca by sa mal riadiť jednoznačne zápisom v Obchodnom registri. Následky pre takéhoto veriteľa môžu byť podľa navrhovaného znenia fatálne. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 53. – Čl. I bod 11. - § 171s ods. 1 - zásadná Navrhujeme vypustenie požiadavky na splatnosť úveru na bývanie. Zvýšené riziko indikované konkurzom odôvodňuje vo všeobecnosti akceleráciu úveru. Minimálne navrhujeme aby bolo možné prihlásiť celú pohľadávku, ak sú splnené podmienky na vyhlásenie mimoriadnej splatnosti (§ 53 ods. 9 ZKR), teda aby sa de facto vyhlasovala splatnosť prihlásením pohľadávky. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 56. – Čl. I bod 11. - § 171t ods. 3 Navrhujeme uskutočnenie prvej schôdze veriteľov na náklady dlžníka. Nevidíme dôvod, aby si veritelia navyšovali svoje pohľadávky aj platením nákladov a odmeny správcu. Zvolanie schôdze by malo byť obligatórne a náklady schôdze znášať dlžník a do pôsobnosti schôdze by mala patriť obligatórne aj prerokovanie návrhu na výmenu správcu. Veritelia ako subjekty, pre ktoré sa konkurz vedie majú mať právo vybrať si správcu, s ktorým majú pozitívne skúsenosti a ktorému dôverujú. Aký bude účel schôdze veriteľov a zástupcu veriteľov podľa tejto novely. Schôdza môže iba voliť zástupcu a zástupca môže iba navrhovať najnižšie podanie pre nezabezpečené nehnuteľnosti a súhlasiť s iným speňažovaním hnuteľností. Toto ustanovenia iba potvrdzuje protiveriteľské nastavenie návrhu tohto zákona. Právomoci veriteľského orgánu sú absolútne nedostatočné a je potrebné ich výrazne posilniť, pretože nejde iba o majetok a práva dlžníka, ale o peniaze a práva veriteľov. Pričom ten kto sa dostal do platobnej neschopnosti je práve dlžník a veriteľ by nemal byť ten, kto na jeho zlyhanie bude za výraznej podpory štátu doplácať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 57. – Čl. I bod 11. - § 171u ods. 1 a 3 Navrhujeme doplniť obdobnú úpravu nadobúdania nehnuteľností z konkurzu ako je tomu pri riadnom konkurznom konaní. Navrhujeme dôsledne previazať so zákonom o dražbách a s katastrálnym zákonom. Navrhujeme vypustenie poslednej vety. Speňaženie bez zániku všetkých tiarch a bez nevyvrátiteľnej domnienky, že sa majetok nadobudol od vlastníka (v tejto súvislosti upozorňujeme na § 171u ods. 3) speňažovaniu veľmi bráni a nepredstavuje štandardný postup speňažovania. Žaloba o neplatnosť dražby by mala byť zachovaná bez odchýlok od zákonnej úpravy podľa zákona o dražbách (v celom rozsahu). Nie je dôvod na inú úpravu pretože speňažovanie majetku dlžníka nemá priamy vplyv na jeho oddlženie ako také, a vnáša neistotu zúčastnených subjektov dotknutých procesom dražby v prípade porušenia zákona. Pri tak nízkej aktivite a rozsahu činnosti akú má správca v navrhovanom konaní vykonávať, je nevyhnutné aby overenie priebehu dražby bolo vykonané notárom, a o to viac že dražobníkom je sám správca. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 60. – Čl. I bod 11. - § 171v Navrhujeme umožniť správcovi zvoliť aj iný postup pri predaji, pričom správca by mal byť viazaný pokynmi veriteľov. Najvhodnejší spôsob speňažovania určí v individuálnom prípade správca, resp. zástupca veriteľov. Speňažovanie hnuteľných vecí ako súbor majetku sa nám nejaví efektívny; zrejme pôjde o veci rôzneho charakteru, navyše v niektorých prípadoch aj o majetok slúžiaci na podnikanie, navrhujeme aby po 3 neúspešných kolách predaja ako súboru vecí boli povinné ešte minimálne dve kolá kde sa budú veci predávať ako jednotlivé kusy alebo viacero súborov, a v prípade 2 neúspešných kôl prestávajú podliehať konkurzu. Zároveň v úprave chýba určenie hodnoty, bez ktorej nie je praktické očakávať aspoň predbežný záujem kupujúcich (odhad, znalecký posudok...). Rovnako je vhodné umožniť podľa potreby aj uskutočnenie obhliadky predávaného majetku. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 61. – Čl. I bod 11. - § 171z ods. 1 Navrhujeme stanoviť limit hodnoty pohľadávok, nad ktorý bude správca povinný tieto vymáhať. Navrhujeme, aby pohľadávky nad 2500,- € a spôsobilé na vymáhanie bol povinný správca vymáhať aj súdnou cestou, a iba ostatné speňažoval ako navrhuje zákon. Prípadne stanoviť povinnosť žalovať pokiaľ zástupca veriteľov alebo zabezpečený veriteľ dá takýto pokyn. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 59. – Čl. I bod 11. - § 171u ods. 4 Navrhujeme definovať pojem „menšia hodnota“. Z dôvodu právnej istoty navrhujeme definovať neurčitý pojem. Bez špecifikácie budú vznikať v praxi problémy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 63. – Čl. I bod 11. - § 171x ods. 1 Navrhujeme upraviť lehotu na uplatnenie takéhoto práva len do momentu ukončenia dražby alebo ponukového konania. Chápeme prospotrebiteľský zámer tohto ustanovenia, avšak v praxi to považujeme za veľmi ťažko realizovateľné, pričom to môže odradiť prípadných záujemcov o kúpu majetku. Najmä tých ktorý si na kúpu majetku plánujú vziať úver. Ako vysvetlia po úspešnej dražbe financujúcej banke, že už nie sú vlastníkmi (úver im nikto neposkytne). V skutočnosti, to môže mať negatívny vplyv na výšku výťažku z predaja majetku. Máme zato, že spotrebiteľ má dosť možností ako predísť dražbe majetku v ust. § 171r ods. 7. navyše opäť je v rozpore s ust. § 171b, ak by dlžník zrazu mal dostatočné prostriedky na vykúpenie svojho majetku. Ustanovenie spôsobuje veľkú právnu neistotu pre vydražiteľov a víťazov ponukového konania a tým znižuje šancu na úspech dražobného/ponukového konania. Mechanizmus vykúpenia by mal byť viazaný najneskôr na moment vydraženia alebo vyhodnotenia ponukového konania. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 62. – Čl. I bod 11. - § 171z ods. 2 Navrhujeme vypustiť poslednú vetu. V konaniach môže byť právoplatne o pohľadávke rozhodnuté, čím by mala takáto pohľadávka pri jej postúpení vyššiu hodnotu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 65. – Čl. I bod 11. - § 171za Navrhujeme pripustiť podanie námietok voči rozvrhu zo strany veriteľa. Zákon neupravuje žiadne námietky veriteľa voči rozvrhu, taktiež nijako nepriraďuje náklady spojené s konkrétnym majetkom práve k tomuto majetku. Nie je určený právny predpis na základe ktorého majú byť určené náklady, ani kto bude druh a výšku nákladov verifikovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 64. – Čl. I bod 11. - § 171y Navrhujeme aby bol správca predkupným právom pri speňažovaný viazaný. Nevyriešenie otázky predkupného práva výrazným spôsobom znižuje budúci výťažok zo speňažovaného majetku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 68. – Čl. I bod 11. - § 171zd Navrhujeme, aby ustanovenia tretej hlavy – Splátkový kalendár boli použiteľné len pre fyzický osoby podnikateľov. Navrhujeme dopracovať viaceré inštitúty a neupravené skutočnosti v ustanoveniach splátkového kalendára. Navrhujeme podmieniť zverejnenie Oznámenia o zostavení návrhu splátkového kalendára súhlasom zástupcu veriteľov. Vzhľadom na pomerne jednoduché možnosti zneužitia tohto inštitútu nesúhlasíme s jeho využívaním spotrebiteľmi. Pri tvorbe splátkového kalendára výrazne absentuje veriteľská časť účastníkov konania, navrhujeme aby obligatórnou podmienkou bez ktorej nebude možné zverejniť „Oznámenie o zostavení návrhu splátkového kalendára“ bol súhlas zástupcu veriteľov s navrhovaným uspokojením veriteľov. Výrazne by sa tým obmedzil počet následných námietok veriteľov v konaní pred súdom pri „Určení splátkového kalendára“. Je potrebné upraviť, či je zabezpečovanou pohľadávkou aj pohľadávka veriteľa, ktorý si môže uplatniť výhradu vlastníctva (opätovne upozorňujeme na pohľadávky z lízingu a na absenciu ochrany lízingového prenajímateľa; na rozdiel od úpravy pre právnické osoby, ktorá takéhoto veriteľa už posudzuje ako zabezpečeného veriteľa). Je výslovne potrebné uviesť, že splátkový kalendár nezbavuje povinnosti ručiteľa, spoludlžníka alebo iné osoby, ktoré poskytli zabezpečenie za dlžníka plniť pôvodnú pohľadávku, v pôvodnej výške a v pôvodnej lehote splatnosti. Je potrebné stanoviť aký režim sa uplatní pre podmienené pohľadávky. Je potrebné stanoviť aká je právna povaha a účinky schváleného kalendára. Považuje sa za dodatok k zmluve a teda pri neplnení bude môcť veriteľ podať žalobu na plnenie zo zmluvy/iné zmluvné sankcie, alebo je to právny úkon sui generis a ako reštrukturalizačný plán môže pri neúčinnosti slúžiť ako exekučný titul. Je potrebné upraviť aké budú možnosti veriteľov domáhať sa neúčinnosti kalendára, obzvlášť pre prípad neplnenia. Ak sa nepreukáže nepoctivý zámer dlžníka, ostáva kalendár platný počas celých piatich rokov bez ohľadu na dlžníkovu finančnú situáciu/zmenu externých faktorov alebo dlžníkovo konanie. Nie je upravený ani účinok schváleného plánu na neprihlásené pohľadávky. Je potrebné upraviť aj možnosť procesnej obrany pre veriteľov voči plánu, s ktorým nesúhlasia (napr. ich pohľadávka nebola zohľadnená v plnej výške) a dlžníka pri zastavení konania. Súčasná situácia bez odvolania a často bez pojednávania môže nabádať k svojvoľnému rozhodovaniu zo strany súdov. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 73. – Čl. I bod 11. - § 171zf ods. 2 Navrhujeme jednoznačne upraviť obsah predmetného ustanovenia. Navrhujeme zmierniť znenie, a takúto ochranu neposkytovať vždy a na tak dlhé obdobie. Nie je zrejmé koho má veriteľ právo o tento inštitút žiadať, súd alebo priamo veriteľa. Pokiaľ veriteľa, je tento povinný vyhovieť, na základe akých skutočností sa bude žiadosť posudzovať. Uvedené je potrebné vopred jednoznačne upraviť. Treba mať na zreteli, že podľa Zákona o dobrovoľných dražbách znalecký posudok platí iba po dobu 6 mesiacov (v prípade konania prvej dražby). Takto by sa navyšovali veriteľovi neúmerne náklady na vyhotovovanie nového posudku (navyše dlžník ako vlastník zálohu môže požiadať aj o revízny posudok, ktorého platnosť by tiež za 6 mesiacov vypršala). Reálne vzhľadom nato, že si zabezpečený veriteľ svoje zabezpečovacie právo aj tak (v splátkovom kalendári) vykoná, nevidíme v takejto ochrane žiaden význam. Nevidíme dôvod na odklad dražby v prípade, ak ju vykonáva zabezpečený veriteľ. Navrhujeme striktne stanoviť moment začatia predmetnej lehoty (podanie návrhu na odklad, termín dražby, návrh na vykonanie dražby). Lehotu navrhujeme úplne vypustiť alebo skrátiť na maximálne 3 mesiace. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 69. – Čl. I bod 11. - § 171zd ods. 2 Navrhujeme stanoviť povinnosť dlžníka spolu s návrhom doručiť aj zoznam „hodnotného“ majetku v priebehu posledných troch rokov. Navrhujeme zaviesť povinnosť dlžníka k návrhu priložiť aj zoznam majetku (nehnuteľnosti + hnuteľné veci nad stanovenú sumu), ktorý vlastnil v priebehu posledných 3 rokov pred podaním návrhu. Dôvodom je uľahčenie prieskumu odporovateľných právnych úkonov dlžníka konkurznými veriteľmi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 67. – Čl. I bod 11. - § 171zc ods. 1 Navrhujeme stanoviť lehotu na prihlásenie sa dedičov. Je na mieste určiť lehotu, do ktorej sa má dedič prihlásiť, kvôli zbytočnému nepredlžovaniu konkurzu. V prípade, ak sa preukáže, že prihlásený nie je dedičom, treba jednoznačne uviesť, či sa konkurz končí, alebo sa pokračuje v konaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 70. – Čl. I bod 11. - § 171ze ods. 1 písm. e) Navrhujeme lehotu predĺžiť na 10 rokov. Lehota je nastavená veľmi krátka. Nevidíme dôvod prečo by mala lehota byť neporovnateľne kratšia oproti lehote oddlženia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 66. – Čl. I bod 11. - § 171za ods. 3 Navrhujeme doplniť ako povinnú náležitosť prihlášky aj číslo bankového účtu veriteľa. Navrhovanou zmenou by bola väčšina prípadov vyriešených. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 72. – Čl. I bod 11. - § 171zf ods. 1 Navrhujeme vypustiť poslednú vetu. Je potrebné upraviť znenie exekučného poriadku, aby trovy exekučného konania neznášal oprávnený. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 71. – Čl. I bod 11. - § 171ze ods. 3 Navrhujeme nahradiť pojem „uloží mu“ pojmom „uloží dlžníkovi“. Z dôvodu právnej istoty navrhujeme spresniť formuláciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 78. – Čl. I bod 13. - § 206d ods. 4 Navrhujeme nahradiť spojenie“ konkurzného konania“ spojením „3 ročnej skúšobnej doby podľa doterajších predpisov“. Nevidíme dôvod zasahovať do súčasného znenia zákonov a už prebiehajúcich procesov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 74. – Čl. I bod 11. - § 171zj Navrhujeme doplniť účinky určenia splátkového kalendára, resp. jeho splnenia a účinky jeho neplnenia. Obdobná úprava pre právnické osoby je obsiahnutá v ust. § 155 ods. 2 ZKR a v ust. § 159 ZKR. Doplnenie tejto úpravy považujeme za nevyhnutné. Nikde nie je upravená sankcia za neplnenie splátkového kalendára riadne a včas (jedine možnosť veriteľa napadnúť poctivý zámer do troch rokov od určenia splátkového kalendára – napr. štvrtý a piaty rok). Následkom by mohlo byť zrušenie splátkového kalendára a opätovná možnosť vymáhať si pohľadávku v pôvodnej výške a v pôvodnej lehote splatnosti, prípadne iné jednoznačné riešenie. Rovnako tak chýba ustanovenie, ktorým súd v tomto prípade zastaví konanie. Navrhujeme takéto ustanovenie doplniť. Pokiaľ by nebola stanovená akákoľvek sankcia za neplnenie splátkového kalendára, aby význam by tento inštitút mal voči dlžníkovi. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 75. – Čl. I bod 11. - § 171zj ods. 1 písm. d) Navrhujeme, aby bol dlžník povinný takto nízku sumu splatiť skôr ako až ku koncu splátkového kalendára. Veriteľ, ktorý má voči dlžníkovi takúto nízku pohľadávku je oproti ostatným veriteľom neodôvodnene diskriminovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 76. – Čl. I bod 11. - § 171zj ods. 3 Navrhujeme logicky upraviť text ustanovenia. Nie je zrejmé, ako to bude fungovať v praxi, nakoľko správca ešte nebude vedieť zostatok pohľadávok zabezpečených veriteľov a zároveň by mal zostaviť splátkový kalendár aj so zahrnutím týchto splátok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 168, odsek 1, písm. c Navrhujeme doplniť znenie: za zabezpečenú pohľadávku sa vždy považuje aj pohľadávka zabezpečená zákonným záložným právom v zmysle zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, pričom vlastníci bytov a nebytových priestorov majú postavenie prednostného zabezpečeného veriteľa. Dôvod: Nejednoznačný a často rozdielny výklad ustanovení zákona 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a Občianskeho zákonníka v úprave zákonného záložného práva k bytom a nebytovým priestorom v bytových domoch má za následok odmietanie zápisu zákonného záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov a NP v bytovom dome zo strany niektorých katastrálnych úradov. Vzniká tým právna neistota a a nejasnosti pri určení poradia záložných práv. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 171s, odsek 4 Navrhujeme doplniť znenie: Ak sa jedná o veriteľov, ktorí sú s dlžníkom spoluvlastníci spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu v zmysle zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, doručovacou adresou je sídlo správcu bytového domu. Dôvod: Správca bytového domu je podľa zákona 182/1993 Z.z. okrem iného povinný vykonávať správu domu samostatne v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a na ich účet a je oprávnený konať pri správe domu za vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pred súdom. Pri správe domu je správca povinný zastupovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou tretích osôb alebo činnosťou vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, vykonávať práva k majetku vlastníkov len v záujme vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, sledovať úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a vymáhať vzniknuté nedoplatky. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 35. – Čl. I bod 11. - § 171j ods. 1 Navrhujeme stanoviť splatnosť vyhlásením konkurzu. Navrhované riešenie môže spôsobovať technické problémy, keďže na príslušenstvo nebude nárok už vyhlásením konkurzu, ale pohľadávka sa stane splatnou až prihlásením. Moment prihlásenia bude potrebné dodatočne preverovať u správcu, do systémov s