LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) §171h ods.1 písm.d) Navrhované znenie: d) voči dlžníkovi sa vedie exekúcia alebo konanie o výkon rozhodnutia alebo je prijímateľom špecializovaného sociálneho poradenstva podľa osobitného predpisu Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 171ze ods. 3 Predmetné ustanovenie nedáva zmysel, zrejme pri jeho formulácii došlo k formulačnej chybe. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 171x ods. 1 Navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie je neprimerané voči právam vydražiteľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171p ods. 1) Navrhujeme, aby ustanovenie § 171p ods. 1 bolo doplnené o ustanovenie, že správca v súpise vždy obligátne uvedie, ktorá z nehnuteľností je hlavným obydlím dlžníka. Správca, ako aj príslušný konkurzný súd by si od začiatku konkurzného konania mali byť vedomí tej skutočnosti, že speňaženie nehnuteľnosti, ktorá je obydlím povinného, je potrebné vykonať s ohľadom na rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd a najmä so zvýšenou opatrnosťou pri jeho realizácii. V prípade obydlia totiž musia existovať osobitné záruky a ich neposkytnutie môže byť problematické práve z hľadiska základných práv garantovaných Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä článkom 8 (pozri napríklad Rousk proti Švédsku, rozsudok ESĽP z 25. júla 2013, Zehentner proti Rakúsku, rozsudok ESĽP zo 16. júla 2007). Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171u) Vzhľadom na naše všeobecné pripomienky navrhujeme, aby ustanovenie § 171u bolo doplnené o ustanovenie, na základe ktorého dlžník môže v stave tiesne žiadať o odklad speňaženia nehnuteľnosti slúžiacej jemu a členom jeho rodiny na bývanie na nevyhnutne potrebný čas. Súčasne navrhujeme zaviesť po vzore Spojených štátov amerických ochranu nehnuteľnosti slúžiacej dlžníkovi a členom jeho rodiny na bývanie pred speňažením. V tejto súvislosti navrhujeme, aby dlžník mohol až do začatia speňažovania požiadať o vylúčenie nehnuteľnosti slúžiacej jemu a členom jeho rodiny na bývanie zo speňažovania, ak hodnota prihlásených nezabezpečených pohľadávok nedosahuje aspoň 2/3 ceny nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171h ods. 1) Z návrhu zákona nevyplýva, v akom štádiu sa musí nachádzať exekučné konanie. Navrhujeme, aby v zákone bolo určené, že ide o štádium po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie (viď pripomienku k § 166 ods. 3). Taktiež nie je z návrhu zrejmé, aký je v písmene d) rozdiel medzi exekúciou a výkonom rozhodnutia. Uvedené akcentujeme s poukazom na § 166 ods. 3, kde je oprávnenie podať návrh na konkurz limitované len exekúciou. V súvislosti s pripomienkami uvedenými k § 167 ods. 2 navrhujeme, aby do ustanovenia § 171h ods. 1 a 2 bol zavedený obligátny prieskum platobnej neschopnosti dlžníka zo strany súdu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171za ods. 3) Predmetné ustanovenie by malo platiť za predpokladu, že všetci veritelia by boli podľa rozvrhu uspokojení. V prípade, že tomu tak nie je, správca by mal najskôr upraviť rozvrh a sumu pripadajúcu veriteľovi, ktorého pobyt, resp. číslo účtu nie je známe, pomerne rozdeliť plnenia medzi zostávajúcich prihlásených veriteľov. Odôvodnenie: Účelom rozvrhu je predsa v čo v najširšej miere uspokojiť veriteľov a nie bez ďalšieho vytvárať zdroj príjmu štátu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 166 ods. 3) Z návrhu zákona nevyplýva, v akom štádiu sa musí nachádzať exekučné konanie. Navrhujeme, aby v zákone bolo určené, že ide o štádium po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie. Odôvodnenie: Ak exekučný súd už vydal poverenie na vykonanie exekúcie, a teda preskúmal exekučný titul, tým náležite posúdil, či nemôže ísť napr. o plnenie, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi, alebo či nevyplýva z neprijateľných zmluvných podmienok. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171b ods. 2 Navrhujeme vypustiť písm. i) a doplniť do návrhu zákona úpravu, v zmysle ktorej neplnením splátkového kalendára nastáva neúčinnosť vo vzťahu k dotknutému veriteľovi zo zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171 ods. 4 Navrhujeme preformulovať znenie poslednej vety, nakoľko z hľadiska účinkov nerozlišuje medzi neexistenciou a nevymáhateľnosťou dlhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171m ods. 4 Navrhujeme terminologicky upraviť tak, aby to bolo možné aplikovať úpravu aj na záložné právo zriadené správcom dane. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171zf ods.1 Predmetné ustanovenie stanovuje, že po poskytnutí ochrany pred veriteľmi sa prerušujú všetky exekúcie vedené voči dlžníkovi a po určení splátkového kalendára sa exekúcie zastavujú, pričom trovy takto zastavených exekučných konaní má hradiť oprávnený.“ Ustanovenie navrhujeme preformulovať tak, aby trovy exekučných konaní bol v týchto prípadoch povinný hradiť dlžník. Navrhované znenie je v rozpore s dobrými mravmi, keď zaväzuje oprávneného, ktorý nezavinil zastavenie exekúcie ani vznik trov exekúcie a naopak dlžník, ktorý svojim konaním, keď si neplnil svoje povinnosti a záväzky dobrovoľne zavinil jednak vznik trov exekúcie a jednak zavinil aj zastavenie exekúcie v dôsledku toho, že sa dostal do oddlženia nemusí trovy hradiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171 u ods. 4 V ustanovení § 171u odsek 4 novely navrhujeme doplniť vetu: „Ustanovenie § 171v odsek 2 sa nepoužije.“ Dôvod: Uvedené ustanovenie umožňuje pri predaji časti nehnuteľností uplatniť rovnaký princíp ako pri speňažovaní hnuteľného majetku. S uvedeným možno súhlasiť, avšak zákon by mal vylúčiť uplatnenie ustanovenia § 171v odsek 2, na základe ktorého ak nedôjde k speňaženiu majetku na tretí krát, prestane tento majetok podliehať konkurzu. Máme za to, že pri nehnuteľnostiach (aj keď sa jedná len o podiely), sa treba o speňaženie pokúšať aj naďalej, prípadne aj za uplatnenia iných postupov predaja majetku. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171zh ods. 2) V tretej vete navrhujeme vypustiť slová „Ak je to vhodné“. Odôvodnenie: Pre náležité posúdenie splátkového kalendára je nevyhnutné si zabezpečiť k námietkam, ktoré uplatnil veriteľ k splátkovému kalendáru aj názor dlžníka. Uvedené platí aj s poukazom na ochranu spotrebiteľa. Navrhujeme, aby predmetné ustanovenie návrhu zákona bolo upravené tak, aby správca vždy zabezpečil vyjadrenie dlžníka k návrhu splátkového kalendára a toto vyjadrenie obligátne aj so svojím vyjadrením posielal súdu spolu s návrhom na splátkový kalendár. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 .§ 171ze ods. 1 písm. e). Znenie písmena e) navrhujeme upraviť takto: „e) od posledného poskytnutia ochrany pred veriteľmi a splnením splátkového kalendára podľa § 171zg ods. 4 uplynulo aspoň päť rokov,“. Odôvodnenie: Uvedené ustanovenie zabráni, aby sa dlžník pred uplynutím päťročnej lehoty, kedy je povinný uspokojiť zabezpečeného veriteľa v zákonom stanovenej minimálnej hranici, znovu dožadoval ochrany. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171zf ods. 2) Podľa odseku 2 tohto ustanovenia dlžník má právo žiadať odklad dražby obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom o šesť mesiacov. Vzhľadom na dôvody uvedené k návrhu vo všeobecnej časti navrhujeme túto lehotu minimálne predĺžiť na dobu nevyhnutne potrebnú, t. j. na dobu, po ktorú u dlžníka trvá stav tiesne. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171zg ods. 4 V ustanovení § 171zg odsek 4 novely navrhujeme nahradiť slovné spojenie „nesmie byť nižšie ako 30 % z nezabezpečenej pohľadávky“ slovným spojením „nesmie byť nižšie ako 50 % z nezabezpečenej pohľadávky“. Dôvod: Máme za to, že uspokojenie nezabezpečených veriteľov by malo vždy dosahovať minimálne 50 %. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 169 ods. 2 Navrhujeme prehodnotiť ods. 2 v navrhovanom znení, ktorý vedie k prelomeniu zásady podriadenosti pohľadávok osôb spriaznených s dlžníkom v prípade, ak došlo k prihláseniu pohľadávok uvedených v § 168 ods. 1 zo strany s dlžníkom spriaznených veriteľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 170 ods. 1 Navrhujeme preformulovať znenie písm. a) a nahradiť slová „pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo podaný návrh na určenie splátkového kalendára“ slovami „pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k § 171 2. K § 171 ods. 1 a 2 Ustanovenie § 171 ods. 1 je potrebné upraviť tak, že v poslednej vete za slovom „uznesení“ sa vypustia slová „uvedie, o ktoré dlhy ide“ a zároveň sa doplnia slová: „špecifikuje dlhy, ktoré sú súdu známe a zároveň uvedie, že uznesenie sa vzťahuje aj na všetky dlhy, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo v rámci splátkového kalendára (§ 170)“. Ustanovenie § 171 ods. 2 je potrebné upraviť tak, že za slovo „prihlásené“ sa vkladajú slová „alebo či boli alebo neboli zahrnuté v splátkovom kalendári“. Odôvodnenie: Základným princípom oddlženia je nevymáhateľnosť všetkých dlhov v zmysle § 170, a to bez ohľadu na to, či veriteľ svoju pohľadávku prihlási alebo neprihlási do konkurzu, ako aj bez ohľadu na to, či veriteľova pohľadávka je alebo nie súčasťou splátkového kalendára. Preto treba navrhované znenie § 171 ods. 1 a 2 spresniť tak, aby ich následky boli jednoznačné z hľadiska základného princípu oddlženia, ktorým je nevymáhateľnosť všetkých pohľadávok (dlhov) v zmysle § 170. Napríklad sa môže stať, že dlžník neuvedie nejaký dlh (záväzok), ktorého si nie je vedomý (najmä nejaké protizákonné nároky zo spotrebiteľských zmlúv) a zároveň tomuto dlhu (záväzku) zodpovedajúcu pohľadávku si veriteľ účelovo neprihlási, pričom v dôsledku toho súd nebude vedieť v uznesení takýto dlh (takúto pohľadávku) presne uviesť. Preto je potrebné v pripravovanom zákone zakotviť pravidlo, že aj pohľadávky (dlhy) neuvedené v uznesení súdu sú nevymáhateľné, ak ide o pohľadávky v zmysle § 170. Ustanovenie § 171 ods. 2 je potrebné spresniť z dôvodu, že v rámci splátkového kalendára sa veritelia neprihlasujú. 3. K § 171a ods. 4 Ustanovenie § 171a ods. 4 je potrebné upraviť tak, že v prvej vete za slovo „splatnosť“ sa vložia slová „s výnimkou pohľadávok, ktoré boli úspešne popreté alebo súdom z vlastného podnetu vylúčené z konkurzu alebo splátkového kalendára“. Druhú vetu je potrebné vypustiť a nahradiť textom: „Pre pohľadávky, ktorým sa obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť, počas procesu oddlženia neplynú premlčacie lehoty. V prípade zrušenia oddlženia sa žiadny úkon ani žiadne vyhlásenie dlžníka nepovažuje za uznanie dlhu.“. Odôvodnenie: V záujme hospodárnosti konania a právnej istoty je potrebné, aby sa neobnovovali tie pohľadávky, ktoré už raz boli posúdené ako nezákonné, teda úspešne popreté alebo súdom z vlastného podnetu (ex offo) vylúčené z konkurzu alebo splátkového kalendára. Navrhnutá nová 10-ročná premlčacia lehota nie je objektívne dôvodná, pričom namiesto jej zakotvenia by bolo adekvátne ustanoviť, že premlčacia lehota počas oddlženia neplynie, aby veritelia mali rovnakú možnosť ako pred oddlžením, uplatniť svoje pohľadávky na súde. Poslednú vetu navrhujeme doplniť v záujme právnej istoty preto, aby vyhlásenia dlžníka alebo splácanie dlhov zo strany dlžníka alebo uvedenie dlhov zo strany dlžníka v návrhu na vyhlásenie konkurzu neboli neskôr (po zrušení oddlženia) veriteľmi prezentované ako uznanie dlhu a aby dlžník nebol zbavený obrany. 4. K § 171l ods. 2 a § 171m ods. 3 V ustanovení § 171l ods. 2 a § 171m ods. 3 je potrebné na konci pripojiť vetu: „Rovnako sa prihliada na premlčanie, na ktoré bol súd v zastavenom konaní povinný prihliadať aj bez námietky účastníka.“. Odôvodnenie: Ustanovenia § 171l ods. 2 a § 171m ods. 3 návrhu zákona je potrebné upraviť v záujme plného zohľadnenia ustanovení § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa (teda zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov), na základe ktorého je aj súd povinný z vlastného podnetu (ex offo) prihliadať na premlčanie nároku dodávateľa (predávajúceho) voči spotrebiteľovi, čo vyžaduje aj právo EÚ a treba plne uplatňovať aj v konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii (insolvenčnom konaní). 5. K § 171n ods. 1 V ustanovení § 171n ods. 1 je potrebné za slovo „dlžník“ vložiť slová: „alebo ak dražbu navrhol záložný veriteľ, ktorý je dodávateľom v spotrebiteľskej zmluve“. Odôvodnenie: Predmetná úprava § 171n ods. 1 je potrebná v nadväznosti na už uvedené zásadné všeobecné pripomienky, v ktorých je zdôvodnené, že do oddlženia musia byť zahrnuté (minimálne v spotrebiteľských vzťahoch) aj zabezpečené pohľadávky tak, aby sa aj zabezpečené pohľadávky považovali za pohľadávky podľa § 170, ktoré možno uspokojovať len v konkurze alebo v rámci splátkového kalendára. 6. K § 171p Ustanovenie § 171p je potrebné nahradiť pôvodnou úpravou, teda doterajším znením ustanovenia § 53. Odôvodnenie: Podľa pôvodne navrhnutého znenia § 171p by sa súčasťou oddlženia mal stať celý majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), čo by malo fatálny kolektivistický dopad na oboch manželov (celú ich rodinu). Namiesto pôvodne navrhnutého znenia § 171p je potrebné zachovať doterajšiu zákonnú úpravu, podľa ktorej sa majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) najskôr vyporiada a následne sa príslušný majetok stane konkurznou podstatou. Na základe ustanovenia § 147 Občianskeho zákonníka je síce postihnuteľný aj majetok patriaci do BSM na uspokojenie takého samostatného dlhu jedného z manželov, ktorý vznikol počas manželstva, pričom však podľa pôvodne navrhnutého znenia § 171p by následky pre druhého z manželov boli fatálne. Naďalej je dôvodné ponechať odlišnú úpravu pre prípad konkurzu, nakoľko v § 147 Občianskeho zákonníka sa počíta s tým, že – ak je to možné – tak dlh jedného z manželov (dlžníka) sa prednostne uspokojí z vlastného majetku dlžníka. Zároveň ustanovenie § 147 Občianskeho zákonníka zakotvuje podmienkou, že musí ísť o dlh, ktorý vznikol za trvania manželstva. Podľa pôvodne navrhnutého znenia § 171p by však v prípade konkurzu neexistovala žiadna podmienka, teda z majetku patriaceho do BSM (z bezpodielového spoluvlastníctva manželov) by mohli byť uspokojované aj dlhy nevzniknuté počas manželstva, keďže podľa pôvodne navrhnutého znenia § 171p by sa majetok patriaci do BSM stal konkurznou podstatou automaticky a v celom rozsahu. To by s vysokou mierou pravdepodobnosti znamenalo, celý majetok patriaci do BSM by bol spotrebovaný na uhradenie dlhov len jedného z manželov, a to bez určenia ďalších podmienok či podrobností zabezpečujúcich ochranu záujmov druhého z manželov, čo nekorešponduje s účelom úpravy zakotvenej v § 147 Občianskeho zákonníka a s ustanoveniami čl. 41 ods. 1 Ústavy SR, podľa ktorých Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru, pričom manželstvo a rodina sú pod ochranou zákona, čo zrejme implicitne zahŕňa aj relevantnú ústavnú ochranu majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Aj preto je relevantné namiesto pôvodne navrhnutého nového § 171p zachovať doterajšie ustanovenie § 53zákona o konkurze a reštrukturalizácii. 7. K ustanoveniam § 171u až 171za Speňažovanie majetku v konkurznom konaní musí mať ustanovené jednoznačné a presné zákonné pravidlá. Predovšetkým musí byť jednoznačne a presne ustanovené, že nehnuteľnosti sa môžu speňažovať len na základe ocenenia znaleckým posudkom, že najnižším podaním je minimálne cena určená znalcom, respektíve musia byť ustanovené jednoznačné a presné zákonné pravidlá pre znižovanie a rozsah znižovania sumy (najnižšieho podania) pri prípadnom opakovanom speňažovaní. Hnuteľné veci môžu byť s odbornou starostlivosťou ocenené správcom (s využitím rovnakých metód, spôsobov a postupov ako pri stanovovaní všeobecnej hodnoty majetku), ale len do určitej presne stanovenej hodnoty. Taktiež musia byť určené pravidlá pre určenie najnižšieho podania a pre znižovanie a rozsah znižovania sumy (najnižšieho podania) pri prípadnom opakovanom speňažovaní. Uvedené sa ponecháva (podľa navrhnutého § 204) na osobitný predpis vydaný ministerstvom, avšak niektoré pravidlá sú navrhované už v samotnom predloženom návrhu zákona (novelizácie zákona o konkurze), pričom niektoré sú neakceptovateľné. Predovšetkým je neakceptovateľné, aby najnižšie podanie či cena majetku bola stanovená veriteľom (či už zabezpečeným alebo nezabezpečeným), čo vyplýva z pôvodne navrhnutého znenia § 171u ods. 2. Rovnako je neakceptovateľné, aby sa hnuteľné veci prevádzali na veriteľov alebo iné osoby za sumu, ktorú ponúknu, bez ohľadu na výšku najnižšieho podania (§ 171v ods. 1 a 2). Takto navrhnuté (neakceptovateľné) ustanovenia by mohli mať zásadný negatívny vplyv na dlžníka a mohli by zasahovať až do dlžníkovho ústavného práva na ochranu majetku. Pokiaľ by existovala možnosť, že najnižšie podanie určí sám veriteľ, ktorý sleduje výlučne uspokojenie svojej pohľadávky, tak by sa vytvoril priestor na špekulatívne zámerné podhodnocovanie ceny dlžníkových vecí (dlžníkovho majetku) tak, aby sa dlžníkove veci speňažili čo najvýhodnejšie a najjednoduchšie pre nadobúdateľa (kupujúceho) alebo by dlžníkove veci odkúpil cenu samotný veriteľ (určujúci cenu či najnižšie podanie), pričom by za riadnych okolností mohla cena veci pokryť aj pohľadávky ďalších veriteľov. Pri pôvodne navrhnutom legislatívnom riešení by existovalo závažné riziko, že aj v prípade keby dlžník mal napríklad byt v hodnote, ktorá by mohla objektívne pokryť úhradu viacerých pohľadávok veriteľov, tak by sa mohlo stať, že z výťažku predaja tohto bytu by bola uhradená iba pohľadávka jedného veriteľa (či jedna pohľadávka) a ďalší veritelia (ďalšie pohľadávky) by bolo treba uspokojovať z iného majetku dlžníka, ktorý by inak mohol dlžníkovi zostať v jeho vlastníctve. V minulosti sa už na Slovensku vyskytli neblahé éry speňažovania majetku (aj v konkurzoch či tzv. privatizačných holandských dražbách), kedy pre benevolentne nedostatočnú zákonnú reguláciu nebolo možné efektívne postihovať prospechársky špekulačné speňažovania majetku, čomu sa treba vyvarovať pri príprave a úpravách aktuálneho návrhu. Pri legislatívnej úprave speňažovania majetku taktiež musia byť zachované všetky práva dlžníka namietať neplatnosť dražby, rovnako ako dlžníkovi vyplývajú zo zákona o dobrovoľných dražbách. V tejto súvislosti je napríklad v navrhovanom § 171u ods. 3 neakceptovateľná úprava, ktorá obmedzuje námietky dlžníka, a to nemožno akceptovať minimálne vo vzťahu k spotrebiteľom. 8. K ustanoveniam § 171zd a nasl. o splátkovom kalendári V rámci ustanovení o splátkovom kalendári je potrebné jednoznačne a presne ustanoviť (vymedziť), ako môže dlžník nakladať so svojím majetkom po určení splátkového kalendára. Napríklad treba upraviť (vymedziť), či dlžník môže a v akom rozsahu môže prijímať nové záväzky, či dlžník v prípade zvýšenia príjmu (navýšenia príjmu) môže alebo nemôže so zvýšenou (navýšenou) časťou príjmu naložiť (disponovať) napríklad podľa jeho vlastného uváženia. 9. K § 171zf ods. 2 V § 171zf je potrebné znenie odseku 2 upraviť takto: „(2) Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa prerušujú všetky dražby, ktoré sa vedú na majetok dlžníka na uspokojenie pohľadávok, pritom tieto pohľadávky môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 170). Ak súd určí splátkový kalendár, dražobník bezodkladne od takejto dražby upustí.“. Odôvodnenie: Úpravou § 171zf ods. 2 sa pre konania o splátkovom kalendári navrhuje a objektívne je adekvátne rovnaká úprava vo vzťahu k dražbám ako je už existujúce zákonná úprava vzťahu k dražbám v prípade exekučných konaní. Táto úprava § 171zf ods. 2 je potrebná v nadväznosti na už uvedené zásadné všeobecné pripomienky, v ktorých je zdôvodnené, že do oddlženia musia byť zahrnuté (minimálne v spotrebiteľských vzťahoch) aj zabezpečené pohľadávky tak, aby sa aj zabezpečené pohľadávky považovali za pohľadávky podľa § 170, ktoré možno uspokojovať len v konkurze alebo v rámci splátkového kalendára. 10. K § 171zg ods. 3 V ustanovení § 171zg ods. 3 je potrebné jednoznačne vyšpecifikovať (vymedziť) pojem „nevyhnutné výdavky potrebné na zabezpečenie bývania a životných potrieb dlžníka a jeho vyživovaných osôb“. Odôvodnenie: Pri konaní o splátkovom kalendári sú potrebné jednoznačné a presné pravidlá pre súdy, ako rozhodovať v prípade splátkového kalendára a aké sumy ponechať dlžníkovi k dispozícii. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k § 171 K § 171 ods. 3 Ustanovenie § 171 ods. 3 navrhujeme doplniť aj o úpravu, ktorá bude riešiť prípad solidárnych dlžníkov. 6. K § 171b Navrhnutá úprava poctivého zámeru sa javí ako príliš vágna a nedostatočne určitá. Pritom pre dlžníka má rozhodnutie o zrušení oddlženia závažné dôsledky, a preto je potrebné podstatne presnejšie a jednoznačnejšie zadefinovať (vyšpecifikovať) dôvody, pre ktoré súd môže rozhodnúť o tejto skutočnosti (zrušení oddlženia). Zároveň je v ustanovení písmena a) potrebné presnejšie zadefinovať pojem „majetok nepatrnej hodnoty“. Ďalej je potrebné spresniť (doplniť) ustanovenie písmena c) tak, že uvedenie nepravdivej informácie musí byť „vedomé“. Taktiež dôvody pre prísnejšie posudzovanie poctivého zámeru sú nejednoznačné. Pritom vlastnenie „významnejšieho majetku“ v minulosti, ako aj „iné osobitné životné skúsenosti“ jednak sú neadekvátne dôvody a jednak sú nejasne špecifikované. Rovnako „pôsobenie ako vedúci zamestnanec“ je neadekvátny dôvod, nakoľko pojem „vedúci zamestnanec“ zahŕňa zamestnancov na všetkých pozíciách riadenia (stupňoch, úrovniach riadenia), čo môže byť aj vedúci zamestnanec na pozícii absolútne irelevantnej kvalifikácie vedúcich zamestnancov (napríklad pozícia vedúceho kuchyne je nekvalifikovaná pozícia pre sektor finančného trhu). Taktiež predložený návrh nerieši (nereguluje) postup v prípade, ak u jednej osoby nastane súbeh dôvodov pre prísnejšie posudzovanie a zároveň aj pre miernejšie posudzovanie poctivého zámeru. 7. K § 171c Ustanovenie § 171c navrhujeme upraviť tak, že za slová „práva“ sa vloží bodka a zároveň sa vypustí celý nasledujúci text (všetky nasledujúce slová). Odôvodnenie: Vzhľadom na ustanovenia civilného práva niet dôvodu pre to, aby bolo možné úspešne odporovať právne úkony aj v prospech premlčaných pohľadávok (pokiaľ sa uplatní námietka premlčania), respektíve v prospech iných nevymáhateľných pohľadávok. Zároveň sa javí ako nehospodárne, aby veriteľovi bolo umožnené odporovať právny úkon, ak veriteľova pohľadávka je premlčaná (pokiaľ sa uplatní námietka premlčania), respektíve z iných dôvodov nevymáhateľná, teda ak veriteľova pohľadávka v konečnom dôsledku už nemôže byť uspokojená z majetku tvoriaceho predmet odporovaného právneho úkonu. 8. K § 171h ods. 2 V ustanovení § 171h ods. 2 navrhujeme na konci pripojiť vetu: „Proti rozhodnutiu o odmietnutí návrhu a aj proti rozhodnutiu o zastavení konania je dlžník oprávnený podať odvolanie.“. Odôvodnenie: Navrhuje sa ustanoviť možnosť dlžníka podať odvolanie proti uvedeným rozhodnutiam, pretože nemožnosť odvolania by vo svoje podstate mohla viesť k opakovanému podávania „obnovených“ návrhov („vylepšených“ návrhov), čo nie je v záujme hospodárnosti konania. 9. K § 171k ods. 3 V ustanovení § 171k ods. 3 navrhujeme na konci pripojiť slová „a na spotrebiteľské zmluvy“. Odôvodnenie: V záujme čo najefektívnejšieho naplnenia účelu oddlženia – teda zbavenia dlžníka všetkých dlhov podľa § 170 v prípade dlhov vznikli ešte pred oddlžením – aj v spotrebiteľských vzťahoch navrhujeme, aby veriteľ ani pri spotrebiteľských zmluvách nemal možnosť odstúpiť od zmluvy po vyhlásení konkurzu. Pokiaľ by totiž veriteľ odstúpil od zmluvy (spotrebiteľskej zmluvy), by nebol povinný svoju pohľadávku prihlásiť do konkurzu a následne by mohol vymáhať pohľadávku vzniknutú v dôsledku jeho odstúpenia (bezdôvodné obohatenie). 10. K § 171r ods. 7 V ustanovení § 171r ods. 7 navrhujeme poslednú vetu nahradiť takýmto textom: „Náhrada sa použije na uspokojenie zabezpečených veriteľov rovnako, ako by sa použil zaťažený majetok, za ktorý sa poskytla. Na zaťaženom majetku zaniknú zabezpečovacie práva zabezpečených veriteľov.“. Odôvodnenie: Navrhnutým doplnením § 171r ods. 7 sa jednoznačne zabezpečuje, že veriteľ sa voči nadobúdateľovi už nebude môcť domáhať žiadnych ďalších nárokov, čo je dôvodné preto, lebo nadobúdateľ za ním nadobudnutý majetok poskytol náhradu do konkurznej podstaty. 11. K § 171za ods. 4 V ustanovení § 171za ods. 4 navrhujeme za slovo „veriteľom“ vložiť (doplniť) slová „a dlžníkovi“: Odôvodnenie: Navrhnutým doplnením § 171za ods. 4 sa jednoznačne zabezpečuje, aby zodpovednosť správcu bola zákonom zakotvená aj vo vzťahu k dlžníkovi, čo je dôvodné pretože aj dlžníkovi môže byť spôsobená závažná škoda v prípade konania správcu v rozpore s odbornou starostlivosťou. 12. K § 171zb ods. 2 Ustanovenie § 171zb ods. 2 navrhujeme vypustiť . Odôvodnenie: Navrhnutá úprave je dôvodná preto, lebo nemá byť na škodu dlžníka, ak sa veritelia do konkurzu neprihlásia. V prípade pohľadávok podľa § 170 existuje zákonná domnienka (prezumpcia), že tieto pohľadávky sa stanú nevymáhateľné bez ohľadu na prihlásenie či neprihlásenie sa veriteľa. Ak sa veritelia neprihlásia, nemalo by to mať akýsi „sankčný“ dopad na nemožnosť dlžníka dosiahnuť oddlženie. 13. K § 171zi ods. 4 Na konci § 171zi ods. 4 navrhujeme pripojiť vetu: „Proti rozhodnutiu o zastavení konania je dlžník oprávnený podať odvolanie.“. Odôvodnenie: Navrhuje sa ustanoviť možnosť dlžníka podať odvolanie proti rozhodnutiu súdu o zastavení konania, pretože nemožnosť odvolania by vo svoje podstate mohla viesť k opakovanému podávania „obnovených“ návrhov („vylepšených“ návrhov), čo nie je v záujme hospodárnosti konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) III. PRIPOMIENKY VŠEOBECNÉHO CHARAKTERU – OBYČAJNÉ 1. Z hľadiska korelácie vzťahov a zároveň vyváženosti postavenia, práv a povinností (rovnosti pred zákonom) pri porovnaní na úrovni právnická osoba – podnikateľská fyzická osoba a taktiež vo vzťahu dlžník – veriteľ je objektívne, ale neopodstatnene nedôvodne nevyvážené, že v dôsledku úprav ustanovení § 3 § 11 a nového znenia celej štvrtej časti zákona o konkurze a reštrukturalizácii podľa predloženého návrhu zákona (novelizačného zákona) by mala úplne zaniknúť (teda má sa zrušiť) a) povinnosť fyzických osôb – podnikateľov podať návrh na vyhlásenie svojho konkurzu aj v prípade, ak sa dostanú do závažnej platobnej neschopnosti (hoci aj na úrovni predlženia podľa účtovníctva vedeného týmto podnikateľom); pritom však v prípade právnických osôb naďalej trvá zákonná povinnosť podať pri predlžení návrh na vyhlásenie svojho konkurzu, vrátane trestnoprávnych dôsledkov pre osoby konajúce za právnické osoby, ak porušia povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu; v prípade fyzických osôb – podnikateľov však už žiadna takáto povinnosť nemá existovať ani pri závažnej platobnej neschopnosti (hoci aj na úrovni predlženia), ale podľa predloženého návrhu už podanie či nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu má byť výlučne na dobrovoľnej vôli či „nevôli“ dlžníka, ktorý je podnikateľskou fyzickou osobou, b) možnosť veriteľov podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok fyzickej osoby – podnikateľa; v prípade, ak sa teda podnikateľská fyzická osoba (podnikateľ) dostane do platobnej neschopnosti (hoci aj závažnej platobnej neschopnosti), tak podľa predloženého návrhu už podanie či nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu (v rámci oddlženia) má byť výlučne na vôli či nevôli „podnikateľského dlžníka“, pričom veritelia (spotrebitelia) už nebudú mať absolútne žiadnu možnosť domáhať sa vyhlásenia konkurzu takéhoto „podnikateľského dlžníka“. 2. V predkladacej správe k návrhu zákona sa uvádza, že povinnosť zložiť preddavok na odmenu správcu bola často prekážkou pre začatie konania o oddlžení, nakoľko dlžníci nemali dostatok prostriedkov na jeho úhradu. Pritom však z predloženého návrhu zákona nie je zrejmé, akým spôsobom sa má táto prekážka odstrániť, pretože v zmysle § 171h ods. 1 písm. g) má byť nezloženie preddavku aj naďalej dôvodom pre odmietnutie návrhu na vyhlásenie konkurz, respektíve na zastavenie konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl.I § 171za ods. 3 Navrhovanú lehotu 3 mesiacov, v súvislosti s ktorou, ak sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa, plnenia pripadnú štátu považujeme za nedostatočnú. Okrem uvedeného, nedostatok sa dá odstrániť doplnením čísla účtu veriteľa do formulára prihlášky pohľadávok do konkurzu. Zároveň navrhujeme, aby správca bol povinný zverejniť rozvrh v Obchodnom vestníku, voči ktorému bude môcť dať veriteľ námietku. Bez uvedenej povinnosti nebudú mať možnosť veritelia zistiť spôsob a správnosť rozdelenia výťažku a v konečnom dôsledku ustanovenie odseku 4 sa stane obsolentné. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl. I § 171 Podľa § 171 ods. 4 každý orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná, ako by dlžníkom nebol. V súvislosti s uvedeným však nie je zrejmé, aké dôsledky bude mať uvedená skutočnosť na nároky samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb v systéme sociálneho poistenia, ktoré sú naviazané na zaplatenie poistného. Považujeme preto za nevyhnutné sa s touto skutočnosťou dôsledne vysporiadať. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k bodu 11, 12, 13 K bodu 11 a) celé nové znenie štvrtej časti je potrebné dať do úvodzoviek (na začiatku aj na konci celého nového znenia štvrtej časti), b) v § 168 ods. 2 je potrebné slová „ods. 1 písmena a)“ nahradiť slovami „odseku 1 písm. a)“, c) všetky poznámky pod čiarou je potrebné dať na koniec predmetnej časti, d) slová „§ 171r“ je potrebné nahradiť slovami „§ 171q“, e) v § 171s ods. 1 je potrebné slová „§ 29 ods. 1,2,4,5,6“ nahradiť slovami „§ 29 ods. 1, 2, 4 až 6“, f) v § 171zj ods. 1 je potrebné alfabetický kód meny „EUR“ nahradiť slovom „eur“, teda spisovným názvom meny euro v príslušnom gramatickom tvare. 3. K bodu 12 Na konci úvodnej vety je potrebné doplniť úvodzovky, na začiatok navrhovaného textu doplniť úvodzovky a na konci pripojiť úvodzovky a bodku. 4. K bodu 13 Na začiatku textu je potrebné doplniť úvodzovky Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k § 206 11. K § 206d ods. 3 Ustanovenie § 206 ods. 3 je potrebné vypustiť. Odôvodnenie: Pôvodne navrhnuté ustanovenie § 206 ods. 3 je potrebné vypustiť, pretože má prvky neprípustnej retroaktivity. Veritelia podľa navrhnutej úpravy už svoju pohľadávku nebudú môcť aktuálne prihlásiť a podľa novej právnej úpravy sa stane nevymáhateľnou automaticky. Pritom však veritelia nemohli v minulosti predpokladať, že ak svoju pohľadávku neprihlásia, tak sa stane nevymáhateľnou, pretože pôvodná právna úprava takýto následok nespôsobovala (nezakotvovala). Preto vzhľadom na zásadu právnej istoty a predvídateľnosti práva nemožno takúto úpravu akceptovať a treba ju vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k § 206 14. K § 206d ods. 1 V ustanovení § 206d ods. 1 navrhujeme za slovo „začaté“ vložiť slová: „návrhom na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie podaným“. Odôvodnenie: Navrhnutým doplnením § 206d ods. 1 sa toto ustanovenie spresňuje tak, aby sa eliminovali pochybnosti, či sa začatým konaním má na mysli podanie návrhu alebo vyhlásenie konkurzu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. II 15. V čl. II bode 2 je potrebné za slová „písm. a“ doplniť zátvorku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) I. PRIPOMIENKY VŠEOBECNÉHO CHARAKTERU – ZÁSADNÉ 1. Principiálne nemožno súhlasiť s tým, aby zabezpečení veritelia nemali povinnosť prihlasovať svoje pohľadávky do konkurzu (oddlženia). Pritom je potrebné, aby aj pohľadávky so zabezpečením (zabezpečené pohľadávky) sa zaraďovali medzi pohľadávky, ktoré je možné uspokojiť iba konkurze alebo splátkovým kalendárom, a to minimálne zabezpečené pohľadávky vzniknuté a existujúce v spotrebiteľských vzťahoch. Ak má oddlženie plniť zamýšľanú funkciu, je dôležité, aby v rámci oddlženia boli vyriešené skutočne všetky pohľadávky vzniknuté pred oddlžením bez výnimky. Pokiaľ by čo len niektoré zabezpečené pohľadávky zostalí riešené (pretrvávali) mimo oddlženia, tak v takomto prípade by mohli byť negované žiaduce efekty oddlženia tým, že ak sa veriteľ (majiteľ) takejto zabezpečenej pohľadávky (neriešenej oddlžením) neuspokojí plne z predmetu zabezpečenia, tak tento veriteľ bude pokračovať vo vymáhaní zvyšku pohľadávky proti dlžníkovi a oddlženie nebude mať pre dlžníka za následok skutočné zbavenie sa jeho dlhov (záväzkov) vzniknutých pred oddlžením. Zároveň v prípade schválenia splátkového kalendára by pre dlžníka bolo zaťažujúce plniť okrem súdom určeného splátkového kalendára navyše ešte aj ďalší záväzok nezahrnutý do oddlženia (a to kvôli splácaniu pohľadávky neriešenej oddlžením). Pritom prípadné nezahrnutie všetkých dlžníkových záväzkov (veriteľských pohľadávok) do oddlženia môže znemožniť schválenie splátkového kalendára, nakoľko príjem dlžníka nebude postačovať na plnenie súdom určených splátok a súbežne ešte aj na plnenie (splácanie) ďalšieho zabezpečeného záväzku (neriešeného oddlžením). Pre prípad, že úmyslom navrhovanej úpravy bolo, aby sa v dôsledku konkurzu (oddlženia) automaticky nestali splatnými dlhodobé pohľadávky zabezpečené napríklad záložným právom, tak je potrebné, aby sa umožnilo konkurznému súdu (na návrh správcu) rozhodnúť, že takúto pohľadávku z konkurzu vylúči [pričom právoplatným vylúčením pohľadávky z konkurzu by účinky vyhlásenia konkurzu pominuli voči vylúčenej pohľadávke], ak by sa vylúčenie pohľadávky z konkurzu javilo účelnejšie pre dlžníka, ako jej zahrnutie do konkurzu / splátkového kalendára. Dôležité však je, aby takéto rozhodnutie nebolo na vôli zabezpečených veriteľov, aby sa pre zabezpečených veriteľov nevytvorilo príležitosť (motivácia) na špekulatívny postup a neprihlasovanie si zabezpečených pohľadávok s cieľom vyhnúť sa riziku objektívneho súdneho prieskumu (zistenia), že zabezpečenie pohľadávky alebo samotná pohľadávka sú pochybné (najmä v prípade dodávateľsko-spotrebiteľských vzťahov), respektíve s cieľom dosiahnuť uskutočnenie výkonu zabezpečenia a vymáhania (splácania) pohľadávky mimo kontroly správcu či dohľadu konkurzného súdu. Napríklad, dodávatelia využívajú zabezpečenie formou zrážok zo mzdy, pričom však tieto dohody často odporujú zákonu či obchádzajú zákon a dodávatelia (predávajúci) sa snažia vyhnúť akejkoľvek kontrole. Zároveň však takáto dohoda o zrážkach zo mzdy môže úplne zmariť možnosti dlžníka pre schválenie splátkového kalendára, pretože jeho príjem bude postihnutý takýmto spôsobom zabezpečenia. Podobne, ak dlžník nebude mať možnosť zahrnúť do konkurzu napríklad majetok zabezpečený záložným právom a zároveň nebude mať dostatok iného majetku, tak nikdy oddlženie nedosiahne, hoci pri zahrnutí do konkurzu s objektívnym súdnym prieskumom by sa mohla zistiť nezákonnosť zabezpečenia pohľadávky či samotnej pohľadávky. V prípade takéhoto legislatívneho riešenia by dlžník bol v zásade „rukojemníkom“ zabezpečeného veriteľa, ktorý by zákonnou reguláciou nebol nijako motivovaný (prinútený) do konkurzu si prihlásiť pohľadávku. Ak oddlženie má mať účinky nevymáhateľnosti všetkých skôr vzniknutých dlhov (záväzkov), a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa veritelia prihlásia alebo neprihlásia do konkurzu / splátkového kalendára (ako je sa to formálne deklaruje v navrhovanom § 171 ods. 2), tak je plne dôvodné a potrebné, aby zo zákona malo oddlženie rovnaké následky aj vo vzťahu k zabezpečeným veriteľom, teda aj zabezpečené pohľadávky musia patriť medzi pohľadávky podľa § 170, ktoré možno uspokojovať len v rámci splátkového kalendára. 2. Principiálne je potrebné, aby v celom procese oddlženia boli dôsledne zohľadnené povinnosti členských štátov EU záväzne vyžadované od každého členského štátu EU smernicou Rady 93/13/EHS z 5. 4. 1993 o nekalých zmluvných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 21. 4. 1993; mimoriadne slovenské vydanie kap. 15/zv. 02) v platnom znení, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. 4. 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. v. EÚ L 133, 22. 5. 2008) v platnom znení, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. 10. 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011), ako aj smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28. 2. 2014). Podľa smernice 93/13/EHS nekalých zmluvných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách musí každý členský štát EU zabezpečiť, aby nekalé podmienky použité v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľom zo strany predajcu alebo dodávateľa podľa jeho vnútroštátneho práva, neboli záväzné pre spotrebiteľa (čl. 6 ods. 1 smernice EHS/93/13) a tiež musí zabezpečiť, aby v záujme spotrebiteľov a subjektov hospodárskej súťaže existovali primerané a účinné prostriedky, ktoré by zabránili súvislému uplatňovaniu nekalých podmienok v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľmi zo strany predajcov či dodávateľov (čl. 7 ods. 1 smernice EHS/93/13). Súdny dvor EÚ konštantne viackrát (napríklad v rozsudku C-473/00 z 21. 11. 2002 vo veci Cofidis SA vs. Jean-Louis Fredout) výslovne judikoval, že všeobecné súdy sú povinné poskytnúť spotrebiteľom ochranu, pričom z úradnej povinnosti (ex offo) musia, aj bez námietky spotrebiteľa, prihliadať na neprijateľnosť zmluvných podmienok a zabezpečiť, aby spotrebiteľ takýmito podmienkami nebol viazaný. Súdny dvor EÚ už priamo vo vzťahu k insolvenčnému konaniu, teda vo vzťahu úpadku (napríklad v rozsudku C-377/14 z 21. 4. 2016 vo veci Radlinger, Radlingerová vs. FINWAY, a.s.) výslovne judikoval: „Článok 7 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, akou je predmetná právna úprava vo veci samej, ktorá v insolvenčnom konaní neumožňuje súdu, na ktorom sa toto konanie vedie, skúmať ex offo prípadnú nekalú povahu zmluvných podmienok, z ktorých vznikli pohľadávky prihlásené v uvedenom konaní, napriek tomu, že tento súd má na tento účel k dispozícii potrebné informácie o právnych a skutkových okolnostiach, a ktorá uvedenému súdu umožňuje skúmať len nezabezpečené pohľadávky a námietky obmedzuje len na možnosť tvrdiť zánik alebo premlčanie týchto pohľadávok.“. Zároveň z predmetného rozsudku Súdneho dvora EÚ vyplýva, že vnútroštátny súd je povinný ex offo (z úradnej povinnosti) skúmať aj to, či zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahuje náležitosti vyžadované smernicou 2008/48/ES a v prípade, ak tomu tak nie je, tak vnútroštátny súd je povinný vyvodiť sankcie ukladané vnútroštátnym právom (teda v danom prípade napríklad bezúročnosť a bezpoplatkovosť spotrebiteľského úveru). Uvedené skutočnosti znamenajú, že ani v oddlžení nemožno uspokojiť také nároky veriteľov (dodávateľov), a) ktoré by vyplývali zo spotrebiteľských zmlúv obsahujúcich neprijateľné zmluvné podmienky, b) ktoré by vyplývali zo spotrebiteľských zmlúv a ktoré sú v rozpore s predpismi na ochranu spotrebiteľov, ak takéto rozpory podľa vnútroštátneho práva majú za následok napríklad neplatnosť, nevymáhateľnosť alebo zánik nárokov veriteľov (napr. vyššie spomenutá absencia náležitostí zmluvy o spotrebiteľskom úvere). Zároveň treba upozorniť na § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa (zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktorý v súlade s právom EÚ ustanovuje: „Orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy prihliada aj bez návrhu na nemožnosť uplatnenia práva, na oslabenie nároku predávajúceho voči spotrebiteľovi, vrátane jeho premlčania alebo na inú zákonnú prekážku alebo zákonný dôvod, ktoré bránia uplatniť alebo priznať plnenie predávajúceho voči spotrebiteľovi, aj keď by inak bolo potrebné, aby sa spotrebiteľ týchto skutočností dovolával.“. Na základe uvedených dôvodov pripravovaný zákon (teda pripravovaná novelizácie zákona o konkurze a reštrukturalizácii) musí zohľadniť nasledujúce zásadné skutočnosti: a) konkurzný súd musí mať v konkurznom konaní a rovnako aj v konaní o určenie splátkového kalendára ustanovenú povinnosť aj z vlastného podnetu (teda ex offo) skúmať 1a. nekalosť zmluvných podmienok, 1b. rozpor s predpismi na ochranu spotrebiteľa, ktoré by mohli mať za následok neplatnosť, nevymáhateľnosť alebo zánik nárokov veriteľov, 1c. ďalšie skutočnosti vymedzené v § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa (teda zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov), najmä premlčanie nároku veriteľa, 1d. musí mať uloženú povinnosť vylúčiť z konkurzu a rovnako aj zo splátkového kalendára pohľadávky zo spotrebiteľských zmlúv, ktorých sa týkajú skutočnosti uvedené v predchádzajúcom podbode 1a, podbode 1b alebo podbode 1c, b) zároveň dlžník musí mať možnosť v rámci konania (konkurzu, oddlženia) popierať pohľadávky zo spotrebiteľských zmlúv a namietať ktorékoľvek (všetky) skutočnosti uvedené v podbodoch 1a až 1c, a to bez sankcionovania prípadného nevyužitia takejto možnosti. Pritom všetko uvedené je potrebné rovnako uplatňovať vo vzťahu k nezabezpečeným veriteľom a aj zabezpečeným veriteľom, respektíve k nezabezpečeným pohľadávkam a aj zabezpečeným pohľadávkam (v zmysle všeobecnej zásadnej pripomienky, že aj zabezpečené pohľadávky musia patriť medzi pohľadávky podľa § 170, ktoré možno uspokojovať len v konkurze alebo v rámci splátkového kalendára). Náležitú zákonnú úpravu je možné dosiahnuť napríklad zakotvením zákonnej povinnosti správcu automaticky poprieť pohľadávku dodávateľa zo spotrebiteľskej zmluvy a predložiť súdu na posúdenie spotrebiteľskú zmluvu a všetku s ňou súvisiacu dokumentáciu. Zároveň je potrebné zákonom zakotviť, že ak pohľadávky budú vylúčené konkurzným súdom (ex offo) alebo úspešne popreté dlžníkom v konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, tak to bude mať rovnaké následky ako zamietnutie nároku veriteľa v klasickom súdnom konaní (v súdnom konaní pri rozhodovaní sporov), pričom v takom prípade veriteľ už nebude mať žiadnu možnosť vymáhať svoje pohľadávky nielen od dlžníka, ale ani od ručiteľov a ani od solidárnych dlžníkov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171r ods. 5 Navrhujeme doplniť o úpravu otázky riešenia sporov vzniknutých medzi správcom a zabezpečeným veriteľom v rámci vydávania výťažku zabezpečenému veriteľovi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k § 169 K § 169 ods. 1 písm. a) a b) V ustanovení § 169 ods. 1 písm. a) a b) je potrebné vypustiť slová „to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie,25a)”. Odôvodnenie: Objektívne nie je daný dôvod, aby práve v prípade úveru na bývanie (ktorý sa týka spotrebiteľov), bolo umožnené vymáhať príslušenstvo pohľadávky vo väčšom rozsahu, ako v iných prípadoch. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k § 83 Do § 83 ods. 1 navrhujeme doplniť nové písmeno j) s takýmto znením: „j) pokračovanie v prevádzkovaní podniku, ak je úpadcom slovenská finančná inštitúcia, na ktorú sa vzťahuje šiesta časť tohto zákona.“. Odôvodnenie: Doplnenie § 83 ods. 1 o nové písmeno j) sa navrhuje preto, aby zákon o konkurze a reštrukturalizácii jednoznačne ustanovil (čo doteraz neustanovuje), že pre správcu je záväzný pokyn príslušného orgánu, ktorý si od príslušného orgánu vyžiada správca podľa už existujúceho (aj naďalej potrebného) ustanovenia § 88 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii už aj v doterajšom § 88 ods. 2 ustanovuje, že ak náklady na prevádzkovanie úpadcovho podniku presiahnu výnosy z jeho prevádzkovania, tak správca o tejto skutočnosti bezodkladne informuje príslušný orgán a vyžiada si od neho pokyn, či a v akom rozsahu má pokračovať v prevádzkovaní podniku. Doterajšia zákonná úprava však jednoznačne nestanovuje, že takýto pokyn je pre správcu záväzný, čo rieši navrhnutým doplnením § 83 ods. 1 o nové písmeno j), ak je úpadcom slovenská finančná inštitúcia. Záväznosť takéhoto pokynu je totiž mimoriadne dôležitá predovšetkým v prípade, ak je úpadcom slovenská finančná inštitúcia (najmä banka), kedy úlohu príslušného orgánu plní Národná banka Slovenska, ktorá sa významným spôsobom podieľa na zabezpečovaní dôveryhodnosti a stability finančného trhu, pričom v súvislosti s takýmto pokynom bude zohľadňovať najmä dôsledky momentu ukončenia prevádzkovania podniku správcom po vyhlásení konkurzu. Deň ukončenia prevádzkovania podniku správcom po vyhlásení konkurzu je dôležitý pre určenie splatnosti nesplatných záväzkov a pohľadávok, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu a ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §166 ods.3 „Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu iba, ak je voči nemu vedená exekúcia.“ Vo väzbe na definíciu platobnej neschopnosti podľa § 167 ods. 1 novely podmienenie podania návrhu na vyhlásenie konkurzu exekúciou nemá logiku. Uvedená podmienka vylučuje možnosť riešiť si ekonomické problémy ešte pred vedením exekúcie na majetok dlžníka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 171t návrhu zákona Odporúčame v § 171t ods. 2 vypustiť poslednú vetu, a to z dôvodu jej duplicity s § 171t ods. 1 poslednou vetou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 návrhu zákona všeobecne 1. Odporúčame nadpisy jednotlivých hláv štvrtej časti umiestniť pod ich číselným označením. Zároveň navrhujeme doplniť vhodný nadpis prvej hlavy štvrtej časti napr. slovami „Všeobecné ustanovenia“. Ide o úpravu v súlade s bodom 21.1. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. 2. Odporúčame bližšie špecifikovať slová „návrh“ a „konanie“, ktoré sú uvedené v jednotlivých ustanoveniach štvrtej časti, napr. v § 171a, § 171b, § 171e, § 171h, § 171l, § 171m, pričom tieto slová majú v jednotlivých ustanoveniach aj odlišný obsahový význam. 3. V nadväznosti na úpravu v § 10a novelizovaného zákona, ktorý používa pojem „úpadca“ vo vzťahu k fyzickej osobe, navrhujeme zvážiť používanie tohto pojmu aj v rámci predloženého znenia štvrtej časti tohto zákona. V prípade, že tento pojem sa nebude vo štvrtej časti používať, odporúčame úpravu § 10a novelizovaného zákona. 4. V celom texte návrhu zákona odporúčame upraviť označenie paragrafov v príslušnom číselnom a abecednom poradí, keďže niektoré z nich majú rovnaké označenie (napr. § 171p, § 171z). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 167 návrhu zákona Dávame na zváženie úpravu ustanovenia § 167 ods. 1 tak, aby sa za platobne neschopnú osobu, ktorá je oprávnená sa domáhať zbavenia sa svojich dlhov podľa predloženej právnej úpravy, nepovažoval dlžník, ktorého nesplneným peňažným záväzkom je iba záväzok uvedený v § 169. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 5 návrhu zákona Odporúčame v súvislosti s vypustením § 53 vypustiť aj vnútorné odkazy uvedené napr. v § 102 ods. 5 a v § 103 ods. 1 novelizovaného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 171b návrhu zákona 1. Odporúčame v § 171b ods. 1 bližšie špecifikovať slová „integračného procesu“ napr. odkazom na osobitný predpis v poznámke pod čiarou. 2. V § 171b ods. 2 písm. h) navrhujeme slová „svojich veriteľov“ nahradiť slovami „svojho veriteľa“, a to v súlade s bodom 3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. V tejto súvislosti poukazujeme aj na znenie § 239 Trestného zákona v znení neskorších predpisov. 3. V § 171b ods. 2 písm. i) navrhujeme za slovo „neplní“ vložiť slová „súdom určený“. Ide o precizovanie ustanovenia, keďže v prípade platobne neschopného dlžníka mohol byť vyhotovený aj iný splátkový kalendár, ktorý bol predmetom predchádzajúcej dohody veriteľa s dlžníkom a ktorý nebol splnený. 4. V § 171b ods. 3 navrhujeme za slová „vedúci zamestnanec alebo“ vložiť slovo „nadriadený,“. Poukazujeme v tejto súvislosti na terminológiu uvedenú v osobitných predpisoch, napr. v § 8 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. v § 4 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Zároveň pojem „nadriadený“ používa aj Trestný zákon v znení neskorších predpisov a Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Navrhujeme ustanovenie tiež upraviť v súlade s bodom 5.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 171p návrhu zákona V § 171p ods. 2 druhej vete navrhujeme slová „trvá na spísaní majetku“ nahradiť slovami „trvá na zapísaní majetku do súpisu“ a slová „voči namietajúcemu veriteľovi“ nahradiť slovami „voči prihlásenému veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku,“. V § 171p ods. 2 poslednej vete navrhujeme slová „žiaden veriteľ“ nahradiť slovami „žiaden prihlásený veriteľ“. Ide o precizovanie znenia ustanovenia za účelom jeho jednoznačnosti a väčšej zrozumiteľnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 171j návrhu zákona 1. V § 171j ods. 1 navrhujeme vypustiť slová „voči dlžníkovi“. Navrhujeme odstrániť duplicitné uvedenie subjektu, voči ktorému je prihlásená pohľadávka splatná. 2. V § 171j ods. 2 navrhujeme zvážiť úpravu znenia v nadväznosti na odôvodnenie tohto ustanovenia, v ktorom sa používa slovné spojenie „dlžník úpadcu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 171f návrhu zákona Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 25b na konci citácie právneho predpisu pripojiť tieto slová: „v znení neskorších predpisov“. Ide o úpravu v súlade s bodom 26 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 171zi návrhu zákona Odporúčame v § 171zi ods. 1 za slová „prípadne aj“ vložiť slová „na námietky dlžníka a“. Navrhujeme v znení ustanovenia zohľadniť zásadu rovnosti účastníkov konania v súlade s čl. 47 ods. 3 Ústavy SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 169 návrhu zákona V § 169 ods. 1 písm. b) odporúčame vypustiť odkaz 25a v súlade s bodom 22.3. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 168 návrhu zákona V § 168 ods. 1 písm. g) navrhujeme slová „nepeňažná pohľadávky“ uviesť v správnom gramatickom tvare „nepeňažná pohľadávka“. Odporúčame v § 168 ods. 2 slová „ods. 1 písmena a)“ nahradiť slovami „odseku 1 písm. a)“ v súlade s bodmi 56 a 57 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 171r návrhu zákona 1. V § 171r ods. 2 odporúčame zvážiť nahradenie slov „s neskorším“ slovami „so skorším“. Domnievame sa, že účelom ustanovenia bolo posúdiť možnosť uspokojenia najmä pohľadávky so skorším zabezpečovacím právom. 2. V § 171r ods. 6 navrhujeme za slovo „zabezpečovacieho“ vložiť slovo „práva“. Ide o gramatickú úpravu textu. 3. V § 171r ods. 7 poslednej vete navrhujeme za slová „nadobúdateľovi“ vložiť slová „zaťaženého majetku“. Ide o precizovanie textu ustanovenia. 4. V § 171r ods. 8 navrhujeme zvážiť úpravu overovania hodnovernosti údajov, ktoré oznamuje zabezpečený veriteľ správcovi, a to v katastri nehnuteľností, resp. v Notárskom centrálnom registri záložných práv. Domnievame sa, že aspoň pri spochybnení týchto údajov zo strany dlžníka by mala byť upravená možnosť ich overenia správcom z uvedených verejne prístupných zdrojov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Predkladacej správe Odporúčame v Predkladacej správe a Dôvodovej správe vypustiť legislatívnu skratku ,,ZRK“, nakoľko sa v texte nepoužíva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bodu 9 V bode 9 odporúčame nahradiť slová ,,sa odsek 3 dopĺňa písmenom a)“ slovami ,,sa v odseku 3 vkladá písmeno a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bodu 11 § 168 ods. 2 V bode 11 § 168 ods. 2 odporúčame nahradiť slová ,,písmena a)“ slovami ,,písm. a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bodu 11 § 168 ods. 1 V bode 11 § 168 ods. 1 odporúčame upraviť písmeno g). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bodu 11 V bode 11 odporúčame upraviť označenie § 171z“ na strane 14 (na § 171w). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou č. 25b) Odporúčame v texte poznámky pod čiarou č. 25b) nahradiť slová ,,v znení zákona č. 8/2005 Z. z.“ slovami ,,v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou č. 25c) Odporúčame v texte poznámky pod čiarou č. 25c) pripojiť na konci slová ,,v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bodu 11 § 168 ods. 2 V bode 11 § 168 ods. 2 odporúčame nahradiť slovo ,,ibaže“ slovami ,,to neplatí ak“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bodu 11 § 170 V bode 11 § 170 odporúčame upraviť slovosled úvodnej vety za čiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bodu 12 V bode 12 odporúčame nahradiť slovo ,,písmeno“ slovom ,,písmená“, na konci úvodnej vety vložiť bodkočiarku a navrhovaný text písmen a) a b) dať do úvodzoviek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bodu 11 § 171za V bode 11 § 171za odporúčame v odseku 1 nahradiť slovo ,,vyhasenia“ slovom ,,vyhlásenia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. II bodu 2 V Čl. II v bode 2 odporúčame nahradiť slová ,,písm. a“ slovami ,,písm. a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 9 [(§ 109 ods. 3 písm. a)] Citácie „písmená a) až d)“ a „písmena „b) až e)“ dať do súladu s platným znením zákona a nahradiť citáciami „písmená a) až f)“ a „písmena „b) až g). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 2 a 3 (§ 3 ods. 2 a 3) Slovo „odsek“ nahradiť slovom „ods.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 7 (§ 107a ods. 1) Za slovo „pripája“ vložiť slovo „táto“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Navrhovaný text v bode 13 za bodkočiarkou odporúčame dať do úvodzoviek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171f) V poznámke pod čiarou k odkazu 25b na konci pripojiť slová „v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171e) 1. V odseku 5 druhú vetu dať do súladu s 171z ods. 1, v ktorom sú širšie vymedzené majetkové nároky správcu a uvádzajú sa aj nevyhnutné náklady a výdavky správcu spojené s vedením konkurzu, náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu. 2. V odseku 5 tretej vete slová „V konaní o splátkovom kalendári“ nahradiť slovami „V konaní o určenie splátkového kalendára“ a podobne ako v predchádzajúcej vete upresniť majetkové nároky správcu v tomto konaní, napr. v súlade s odsekom 6 a navrhovaným § 204 písm. f), v ktorom sa uvádzajú aj paušálne náhrady za nevyhnutné náklady spojené s výkonom správcovskej činnosti. 3. V odseku 6 slová „o určení“ nahradiť slovami „o určenie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 166 ods. 3) Navrhované znenie dať do súladu so znením § 171h ods. 1 písm. d) návrhu zákona a na konci pripojiť slová „alebo konanie o výkon rozhodnutia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 DRUHÁ HLAVA Nadpis „Konkurz“ umiestniť pod označenie „Druhá hlava“; táto pripomienka sa vzťahuje aj na umiestnenie nadpisov pod označenie „Tretia hlava“ a „Štvrtá hlava“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171d) 1. V odseku 1 slová „od dlžníka, veriteľov, prípadne iných osôb“ nahradiť slovami „dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami“. 2. V odseku 4 slová „§ 74 a § 75“ nahradiť slovami „§ 74 a 75“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 168) 1. V odseku 1 písm. g) slovo „pohľadávky“ nahradiť slovom „pohľadávka“. 2. V odseku 2 slová „ods. 1 písmena a)“ nahradiť slovami „odseku 1 písm. a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171p) 1. Opraviť duplicitné označenie paragrafu. 2. V odseku 2 je potrebné prehodnotiť slová „žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči namietajúcemu veriteľovi žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu“ a následne v celkovom kontexte aj poslednú vetu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171r) 1. V odseku 6 na konci prvej vety pripojiť slovo „práva“. 2. V odseku 7 slovo „katastra“ nahradiť slovom „katastrálnom území“; táto pripomienka sa vzťahuje aj na § 171x ods. 1 a 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171s) 1. V odseku 1 Slová „(§ 168 a § 170)“ nahradiť slovami „(§ 168 a 170)“ a slová „§ 30 a § 31“ slovami „§ 30 a 31“. 2. V odseku 6 slovo „pohľadávka“ nahradiť slovom „pohľadávky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171l ods. 1) Odporúčame zvážiť vloženie slov „alebo splátkovým kalendárom“ za slová „v konkurze (§ 170)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171u) V poznámke pod čiarou k odkazu 25c na konci pripojiť slová „v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171t ods. 2) Vypustiť druhú vetu ako duplicitnú s druhou vetou odseku 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171z ods. 1) S poukazom na § 171o a § 171e ods. 6 odporúčame v úvodnej vete slová „určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov“ nahradiť slovami „speňaženia majetku tvoriaceho konkurznú podstatu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171zb) 1. V odseku 1 slová „po splní rozvrhu“ nahradiť napríklad slovami „po rozvrhnutí“. 2. V odseku 2 poslednej vete vypustiť slovo „tiež“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171v ods. 2) V tretej vete za slovo „Ak“ vložiť slová „prihlásené veritelia“ a v štvrtej vete za slovo „zabezpečiť“ vložiť slovo „prihlásený“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171a ods. 1) Slovo „vyhasenia“ nahradiť slovom „vyhlásenia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Min