LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) čl. I, bod 11 (§ 169 ods. 1 písm. d)) predloženého návrhu K čl. I, bod 11 (§ 169 ods. 1 písm. d)) predloženého návrhu Podľa navrhovaného ustanovenia sa za nevymáhateľné voči dlžníkovi (t.j. voči fyzickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi) v prípade oddlženia považujú zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo vyrubiť takúto pokutu alebo sankciu bola porušená pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. Uvedené ustanovenie sa teda vzťahuje aj na zodpovednosť za pokutu uloženú za spáchané správne delikty. Úrad nepovažuje takéto ustanovenie, ktoré umožní dlžníkom vyhnúť sa celkom zodpovednosti za pokutu uloženú za správny delikt spáchaný pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára za odôvodnené. Za prvé, toto ustanovenie neumožňuje uspokojenie pohľadávky v rámci oddlženia ani v prípade pohľadávok z pokút, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu alebo podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. Toto ustanovenie sa líši od ustanovení, upravujúcich konkurzné konanie na majetok právnickej osoby. Podľa § 100 ods. 2 písm. c) zákona o konkurze a reštrukturalizácii v súčasnom znení, sú z uspokojenia v konkurze vylúčené mimozmluvné alebo zmluvné sankcie postihujúce majetok úpadcu, ak nárok na ne vznikol, boli uložené alebo prirástli po vyhlásení konkurzu. Pohľadávky, hoci vznikli rozhodnutím o uložení sankcie za správny delikt pred vyhlásením konkurzu je možné si v konkurze riadne uplatniť prihláškou. Nie je pritom podľa názoru úradu dôvodné, v prípade fyzických osôb a fyzických osôb podnikateľov takéto pohľadávky z uspokojenia celkom vylučovať. Za druhé je faktom, že ku konaniu a rozhodnutiu o správnom delikte môže prísť aj niekoľko rokov po jeho spáchaní, kedykoľvek, pokým neuplynie zákonom stanovená premlčacia doba (t.j. k rozhodnutiu môže dôjsť aj po skončení konkurzu, prípadne po splnení splátkového kalendára). Pritom majetkové pomery dlžníka môžu byť v čase vydania rozhodnutia, ktorým sa ukladá sankcia (resp. v čase splatnosti sankcie) úplne iné, neodôvodňujúce takéto „zvýhodnené postavenie.“ Úrad preto navrhuje toto ustanovenie (resp. súvisiace ustanovenia) preformulovať tak, aby vyššie uvedené pohľadávky bolo možné si v priebehu oddlženia uplatňovať rovnako ako ostatné pohľadávky (prípadne ich navrhujeme zaradiť medzi oddlžením nedotknuté pohľadávky podľa § 168 návrhu zákona rovnako ako peňažné tresty podľa Trestného zákona). Úrad tiež navrhuje, aby tieto pohľadávky bolo možné riadne vymáhať, pokiaľ bude právoplatné rozhodnutie o uloženej sankcii vydané po skončení konkurzu alebo splnení splátkového kalendára a to bez ohľadu na to kedy k porušeniu povinnosti, ktorá zakladá právo na uloženie pokuty došlo. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) 171 d Odsek (1) znie: „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácii poskytnutých od dlžníka, veriteľov, prípadne iných osôb. Správca vykoná šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. Správca je povinný oznámiť správcovi bytového domu alebo spoločenstvu vlastníkov bytov, že bol ustanovený za správcu dlžníka - fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý správca alebo SVB spravuje. Ďalej správca je povinný podať žiadosť o zapísanie poznámky v katastri nehnuteľností týkajúceho sa nehnuteľného majetku dlžníka. Odkaz na poznámku v katastrálnom plus exekučný. Dopĺňame o : Správca je povinný oznámiť správcovi bytového domu alebo spoločenstvu vlastníkov bytov, že bol ustanovený za správcu dlžníka - fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý správca alebo SVB spravuje. Ďalej správca je povinný podať žiadosť o zapísanie poznámky v katastri nehnuteľností týkajúceho sa nehnuteľného majetku dlžníka. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 171zd Ods. 2 (2) Návrh sa podáva na predpísanom tlačive. Súčasťou návrhu sú okrem všeobecných náležitostí návrhu a iných náležitostí návrhu ustanovených týmto zákonom aj dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie, zoznam majetku, zoznam záväzkov, identifikačné údaje správcu bytového domu alebo spoločenstva vlastníkov bytov, ak súčasťou zoznamu majetku je byt alebo nebytový priestor, prehľad doterajších príjmov a výdavkov dlžníka za uplynulých päť rokov, prehľad očakávaných výdavkov a príjmov dlžníka v nasledujúcich piatich rokoch a posledných päť daňových priznaní dlžníka, ak boli podané. Vzhľadom na ochranu práv vlastníka bytu – dlžníka a ostatných vlastníkov bývajúcich v bytovom dome dlžníka je potrebné, aby tento údaj bol súčasťou návrhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 13. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171zf, odsek 1 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne „(1) Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa prerušujú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 170). Ak súd určí splátkový kalendár, exekučný súd bez zbytočného odkladu tieto exekúcie zastaví. Trovy exekúcie platí povinný.“ Odôvodnenie Nie je možné od oprávneného spravodlivo požadovať aby hradil trovy exekučného konania , ktorého zastavenie nezavinil. Zastavenie konania zapríčinil povinný – dlžník tým, že požiadal o ochranu pred veriteľmi za účelom uspokojenia veriteľov formou splátkového kalendára. Preto považujeme za spravodlivé aby v takomto prípade trovy exekúcie znášal povinný, prípadne aby si trovy exekúcie musel exekútor taktiež prihlásiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 171zf Odsek 1 (1) Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa prerušujú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 170). Ak súd určí splátkový kalendár, exekučný súd bez zbytočného odkladu tieto exekúcie zastaví. Trovy exekúcie platí povinný. Náš návrh vychádza z toho, že trovy zastaveného exekučného konania nemá hradiť oprávnený ale povinný. Z tohto dôvodu sa mení aj posledná veta. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 171s Odsek 4 (4) Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správcu bytového domu, v ktorom sa nachádza byt alebo nebytový priestor, ktorý je súčasťou majetkovej podstaty dlžníka, že bol vyhlásený konkurz. Správca upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. Správca je povinný upovedomiť spoločenstvo vlastníkov bytov ako aj správcu bytového domu, ktorý je zákonným zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov a preto je potrebné doručovať aj jemu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) Čl. I bod 11 Odporúčam preskúmať možnosť zapracovať do návrhu zákona inštitút „opatrovníka v oddlžení“ spolupracujúceho so správcom a dlžníkom, minimálne v prípade dlžníkov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorého funkciou by bola podpora dlžníka pre obnovu a rozvoj jeho schopnosti viesť samostatný život a podpora jeho začlenenia do spoločnosti, a zabezpečenie úspešného procesu oddlženia, ako aj odstránenie rizika recidívy platobnej neschopnosti v budúcnosti. V tejto súvislosti odporúčam aj preskúmať možnosť novelizácie zákona č. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, a upraviť spôsob jeho ustanovenia s cieľom definovania rámca úloh opatrovníka v oddlžení na báze inštitútu sociálnej služby, zabezpečovanej na príslušnej odbornej úrovni. Súčasne odporúčam preskúmať možnosť úpravy časovej pôsobnosť činnosti opatrovníka v oddlžení, vzhľadom na regulačný priestor oboch všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby tento opatrovník v oddlžení túto „službu“ vykonával až do doby vzniku odôvodneného predpokladu úspešného začlenenia oddlženého do spoločnosti, dosiahnutia takého stupňa finančnej gramotnosti a zodpovednosti, z ktorého by bolo zrejme, že opätovne nenastane následok platobnej neschopnosti. Súčasťou preskúmania právnej úpravy by teda malo byť aj preskúmanie možnosti právnej reglementácie úpravy dotovania príslušných konzultačných a kontrolných právomoci opatrovníka v oddlžení pri právnych úkonoch oddlženého tak, aby tento inštitút vytváral účinný nástroj prevencie pred recidívou opätovného následku predlženia, s cieľom dosiahnutia harmonickej a ústavne konformnej právnej ochrany všetkých účastníkov budúcich právnych vzťahov tak, aby vzhľadom na obmedzujúcu podmienku novo navrhovaného § 166 ods. 2 návrhu zákona, takáto skutočnosť počas uvedenej lehoty, brániacej novej ochrane, vôbec nenastala. V uvedenej súvislosti súčasne odporúčam v novo navrhovanom § 166 ods. 2 sprísnenie podmienky domáhania sa opakovaného oddlženia v náväznosti na neplnenie odporúčaní opatrovníka v oddlžení, napríklad predĺžením lehoty z 10 rokov na 15 rokov. Z uvedeného dôvodu by navrhovaná úprava, v čl. I ako aj v osobitnom článku novelizujúcom zákon č. 448/2008 Z. z. mala obsahovať aj úpravu vzájomných práv a povinnosti medzi dlžníkom a opatrovníkom, vrátane oprávnenia opatrovníka ukladať dlžníkovi/oddlženému odporúčania, pokyny, alebo aj aprobačné právo k právnym úkonom ohrozujúcich solventnosť oddlženého. Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku predkladám v súlade s príslušnými nelegislatívnymi právnymi aktmi EÚ na úseku integrácie Rómov – predovšetkým vzhľadom na odporúčanie Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch, COM(2013) 460 final (Ú. v. EU C 378, 24. 12. 2013), a rovnako aj v súlade s príslušnými odporúčaniami RE, a výkladovým stanoviskám OSN k dočasným vyrovnávacím opatreniam. Uvedený návrh predkladám v súlade s rámcom § 8a ods. 1 písm. a) zákona č. 365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, v súlade s rámcom nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 8/04 uverejneného v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čiastka 220, pod č. 539/2005). Uvedený návrh je právne koeexistentný s odporúčaniami medzinárodných organizácií udelených Slovenskej republike v rámci implementácie medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) k čl. I bod 11 (§ 171b ods. 4) V § 171b ods. 4 odporúčam za slová „základné vzdelanie“ vložiť čiarku a za ňou slová „je zo sociálne znevýhodneného prostredia“. Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku predkladám v súlade s predchádzajúcou pripomienkou k čl. I bod. 11 a v súlade s uvedeným právnym rámcom upravujúcom integráciu Rómov. Poukazujem aj na základnú pracovnú definíciu medzinárodného práva – organizácie OSN - špeciálneho spravodajcu subkomisie OSN na ochranu ľudských práv, Marca Bossuyta, podľa ktorej dočasné vyrovnávacie opatrenia predstavujú „koherentný balík opatrení dočasného charakteru, ktorý je špecificky zameraný na nápravu pozície príslušníkov cieľovej skupiny v jednom alebo viacerých aspektoch ich sociálneho života s cieľom dosiahnuť rovnosť v praxi. Vzhľadom k tejto skutočnosti nejde o prípad pozitívnej diskriminácie. Navrhované opatrenie jednoznačne zlepšuje prístup členov znevýhodnených skupín do existujúcich sociálnych a ekonomických štruktúr. Súčasne s nálezom PL. ÚS 8/04 poukazujem na nasledujúce vety: - Pozitívne opatrenia sú zamerané na vyrovnanie príležitostí pre všetkých ľudí. Tieto opatrenia favorizujú tradične diskriminované kategórie ľudí, dovoľujúc im zúčastniť sa súťaže pri využívaní príležitostí, vychádzajúc z rovnakej základne, avšak bez nároku na úspech. Tieto opatrenia obsahujú množstvo techník, ako sú špeciálne školenia, vzdelávacie aktivity, prerozdelenie zdrojov z jednej skupiny do druhej skupiny a ďalšie. Cieľom týchto techník je zabezpečiť spravodlivý priebeh pri využívaní príležitostí a tento cieľ nadväzuje na cieľ materiálnej rovnosti, ktorá vyžaduje, aby nerovnaké situácie neboli riešené rovnako ako tie, ktoré sú štandardnými situáciami. - Cieľom takýchto opatrení môže byť len odstránenie dôsledkov predchádzajúcej diskriminácie a nerovnakých príležitostí pri dosahovaní rovnakého výsledku. Z toho vyplýva, že osobitné vyrovnávacie opatrenia treba chápať ako zvýhodnenie skupiny osôb s osobitným zreteľom na ich predošlé znevýhodnenie, ktoré im bránilo v rovnom prístupe k príležitostiam v praxi. Takéto opatrenia súčasne dopĺňajú účinky zásady rovnakého zaobchádzania, ktoré by pri handicapovaných skupinách osôb samo osebe nestačilo na zabezpečenie rovného prístupu k príležitostiam, ktorý však nemôže znamenať aj rovnosť výsledkov takého prístupu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) čl. I bod 11 (§ 171h ods. 1) Odporúčam v znení §171h upraviť možnosť odpustenia preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v previazanosti na osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia, alternatívne osoby v hmotnej núdzi, alternatívne zapracovať úpravu do návrhu zákona ako aj v osobitnom článku napríklad do zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spočívajúcu v inštitúte úhrady uvedenej odmeny na báze konštrukcie § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. Takéto odpustenie preddavku rovnako je možné odvíjať od podmienok zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku predkladám v súlade s čl. 12 ods. 1, 2 a čl. 39 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) čl. I bod 11 (§ 171u) V § 171u sa a konci pripájajú vety. „Nehnuteľnosť, najmä pozemok, bytový dom, byt, nedokončená, neskolaudovaná stavba alebo stavba v predčasnom užívaní, ktorá slúži, alebo má slúžiť na zabezpečenie bývania dlžníka a členov jeho spoločnej domácnosti, , ak dlžník nemá zabezpečenú inú možnosť bývania nemožno dražiť, ako hodnota predĺženia nepresahuje sumu 10.000 eur. Ak dlžník je vlastníkom viacerých nehnuteľností, dražbe nepodlieha nehnuteľnosť v ktorej býva v čase podania návrhu na konkurz.“. Navrhované doplnenie je možné prípadne systematicky upraviť aj v novo navrhovanom § 171o. Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku predkladám v súlade s už uvedeným medzinárodným právnym rámcom EU a RE, uvedeným v predchádzajúcich pripomienkach, osobitne s ohľadom na všeobecný komentár mimoriadneho spravodajcu OSN (CESCR ) č. 4 (1991) o právo na primerané bývanie (E/1992/23, príloha III), prijaté 12. decembra 1991, a všeobecný komentár č. 7 Právo na primerané bývanie (Art.11.1): nútené vysťahovanie : . 20.05.1997. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) čl. I bod 11 (§ 171h a § 171 zd) Odporúčam zvážiť, aby sa medzi kritériá, ktorých splnením sa podmieňuje prijatie návrhu na vyhlásenie konkurzu ustanovila aj podmienka, podľa ktorej musí dlžník mať zavedený bankový účet. Odporúčam preto zvážiť §171h ods. 1 doplnením nového pododseku, vyjadrujúceho túto zásadu/podmienku, a súčasne zapracovať recipročne do textu návrhu zákona v tretej hlave – splátkový kalendár. Odôvodnenie: Proces oddlženia v konkurzom alebo splátkovým kalendárom má pomôcť (re)integrácii osôb vo finančnej tiesni do oficiálnej ekonomiky. Táto reintegrácia nie je možná bez bankového účtu. Je preto odôvodnenou skutočnosťou, aj vzhľadom na navrhovaný inštitút opatrovníka v oddlžení, aby jednou z podmienok úspešnej realizácie oboch inštitútov oddlženia bolo vykonávania finančného hospodárenia prostredníctvom bankového účtu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) čl. I bod 11 (§ 171v) V § 171v alebo v § 171o žiadam zapracovať zásadu, podľa ktorej „súčasťou konkurznej podstaty, alebo predmetom dražby nemôže byť obydlie, hnuteľná vec, ktorá nie je stavbou podľa osobitého predpisu, ktoré slúži na zabezpečenie bývania dlžníka a členov jeho spoločnej domácnosti, ak dlžník nemá zabezpečenú inú možnosť bývania, ak hodnote predĺženia nepresahuje sumu 10.000 eur“. Obydlie, ktoré nie je stavbou, je negatívne vymedzené v § 43 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. Odôvodnenie: Pripomienku predkladám z rovnakých dôvodov ako pripomienku k navrhovanému zneniu § 171u návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) čl. I bod 11 (§ 171zg ods. 5) Odporúčam preskúmať možnosť vypustenia druhej vety § 171zg ods. 5, s cieľom zabezpečenia plynulosti procesu oddlženia., a to aj vzhľadom na ustanovenú zásadu v § 171zg ods. 4 „Uspokojenie nesmie byť nižšie ako 30 % z nezabezpečenej pohľadávky.“ Odôvodenie: Je zrejme z obsahu pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) čl. I bod 11 (§ 171zf ods. 2) Odporúčam preskúmať možnosť odkladu dražby obydlia z ustanovenej doby 6 mesiacov na dobu 12 mesiacov. Odôvodnenie: Pripomienku predkladám v súlade s rámcom odôvodnenia pripomienky k § 171u. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl.2 -Všeobecná pripomienka k novele zákona č.7.2005 Z.z. o konkurze a reštruktualizácii Pripomienky vypracovala pracovná skupina: (c) OZ Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc (c) program Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, Mgr. Silvia Belovičová, JUDr. Martin Provazník Pripomienku podporili: Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director Navrhujeme novelizovať súčasne zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzii č. 327/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov najmä v týchto smeroch: - príkladom stanoviť ďalšie okolnosti ako napr. strata bývania/ohrozenie bývania, nepriaznivá sociálna situácia, ktoré by Centrum právnej pomoci (ďalej len “CPP”) malo brať do úvahy pri posudzovaní žiadosti fyzickej osoby. - upraviť podmienky na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti a stanoviť minimálne dvojnásobok životného minima ako hornú hranicu príjmu, aj s ohľadom, že jeho výška mierne presahuje výšku minimálnej mzdy, tzn. takto stanovené kritérium má prevenčný charakter pre osoby, ktoré sú v pracovnom procese, ich príjmy im neumožňujú si zabezpečiť advokáta, ale sociálna situácia si to vyžaduje - zvážiť, či by právna pomoc nemohla zahŕňať aj pomoc pri preskúmavaní dlžníkovej finančnej situácie, a to najmä pre prípad, ak sa dlžník nebude kvalifikovať na podanie návrhu na konkurz alebo návrhu na určenie splátkového kalendára. To že “CPP” bude kontaktným miestom, kam sa budú ľudia s nízkym (alebo žiadnym) príjmom, v zložitej sociálnej a finančnej situácii obracať, by sa mohlo využiť práve pri práci s týmito ľuďmi pri zvyšovaní ich finančnej gramotnosti a inklúzie. Pomoc by mohla zahŕňať aj mediáciu s veriteľmi. Cieľom tejto pomoci je dosiahnuť, aby dlžník ktorý má problémy so splácaním dlhov a má nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona, mal možnosť získať právnu službu, ktorej cieľom by bolo zanalyzovať dlžníkove dlhy najmä po právnej stránke. Následne by takýto právny zástupca mohol vyjednať nové splátkové kalendáre s veriteľmi, či upozorniť dlžníka na to, že nie je dôvod hradiť napr. premlčané dlhy. Takáto právna služba by slúžila na prevenciu, t.j. dlžník by sa mohol dohodnúť s veriteľmi a jeho situácia by nemusela skončiť tak, že jediné riešenie pre dlžníka by bol už len konkurz. - upraviť prísne nastavené podmienky ohľadom súčinnosti oprávnenej osoby, ktoré by mohli viesť k predčasnej strate nároku na poskytnutie právnej pomoci. - stanoviť miestnu príslušnosť “CPP” tak, aby sa sprístupnila právna pomoc v mieste , kde sa ľudia skutočne zdržiavajú - explicitne zahrnúť poskytovateľov sociálnych služieb medzi spolupracujúce subjekty “CPP” - vhodným spôsobom upraviť podmienky oprávnenosti na poskytnutie pôžičky a spôsob jej splácania Zdôvodnenie: Považujeme za dôležité zdôrazniť, že zo znenia pripravovanej novely zákona o konkurze a reštruktualizácii nie je zrejmé ako sa “oddlženie” skutočne stane prístupným pre širokú skupinu rôznym spôsobom znevýhodnených osôb (napr. aj ľudí bez domova). Napriek tomu ich oddlženie, by malo pozitívne dôsledky na ich aktivizáciu, spoločenské začlenenie a v konečnom dôsledku aj na úsporu nákladov štátu na riešenie problematiky bezdomovectva. V návrhu sa uvažuje o paušálnej odmene správcu, viacerými úpravami sa znižujú celkové náklady na konkurz a vytvára sa priestor (uvažuje sa) o poskytovaní pôžičky Centra právnej pomoci. Napriek tomu, nie sú vôbec stanovené podmienky na získanie takejto pôžičky a podmienky jej splácania, nemení sa ani súčasné nastavenie podmienok oprávnenosti poskytnutia bezplatnej právnej pomoci “Centrom” čím môžu byť obmedzené v prístupe k oddlženiu niektoré skupiny osôb, náplň právnej pomoci”Centra” neobsahuje činnosti ktoré budú predchádzať podaniu návrhu na oddlženie a tým pádom nie malé množstvo práce zostane na iných pomáhajúcich profesiách (napr. sociálny pracovníci), ktorých odborné i časové kapacity sú v tejto oblasti poddimenzované. Za týchto okolností nie je zrejmé nakoľko sa teda oddlženie stane aj reálne dostupné. Prístup cieľovej skupiny ľudí bez domova i ďalších znevýhodnených skupín je riešený len implicitne preto je dôležité súčasne novelizovať príslušné ustanovenia zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi “zákon o CPP”. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 166 ods. 3 Pripomienku podporili: Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director Domov sv. Jána z Boha, n.o. štatutár Mgr. Matúš Ferenčík Navrhujeme znenie: Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu iba, ak je voči nemu vedená exekúcia, alebo je prijímateľom špecializovaného sociálneho poradenstva podľa osobitného predpisu. Odôvodnenie: 1) Poskytnutie možnosti oddlženia len dlžníkom, proti ktorým je vedená exekúcia, bude podľa nášho názoru demotivovať dlžníkov splácajúcich svoje záväzky a môže to spôsobiť aj narušenie sociálnej práce, ktorej cieľom je viesť dlžníkov k zodpovednému prístupu k ich záväzkom. Dlžník bude demotivovaný riešiť svoje dlhy splátkami mimo konkurzu. 2) Existencia dlhu na zdravotnom poistení má za následok stratu možnosti plnej zdravotnej starostlivosti. Veriteľ (ZP) nemusí mať záujem na vymáhaní svojej pohľadávky voči dlžníkovi formou exekúcie a dlžník nemusí mať možnosti a schopnosti uzatvoriť splátkový kalendár na svoj dlh. To môže viesť k pretrvávajúcemu problému v prístupe k zdravotnej starostlivosti. 3) Podmienka prebiehajúcej exekúcie môže ďalej spôsobiť aj to, že veritelia nebudú svoje pohľadávky vymáhať a príslušenstvo tak bude naďalej narastať. 4) Podmienku tiež nepovažujeme za vhodnú z dôvodu, že fyzické osoby by museli čakať na aktivitu veriteľa, ktorý ale vôbec nemusí podať návrh na vykonanie exekúcie, resp. vôbec nemusí mať exekučný titul. 5) Zavedenie alternatívnej možnosti vstupu do procesu konkurzu v podobe špecializovaného sociálneho poradenstva (§19 ods.3 zák.č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákon o sociálnych službách) dáva, za splnenia všeobecného predpokladu platobnej neschopnosti, príležitosť na oddlženie tým dlžníkom, ktorí svoj dlh za asistencie intenzívnej sociálnej práce podľa svojich možnosti splácajú a nemusí tak nevyhnutne prísť k exekučnému konaniu. Akreditácia špecializovaného sociálneho poradenstva na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny spolu s registráciou poskytovateľa tejto služby do registra , ktorý vedie vyšší územný celok, dáva pri súčasnom znení zákona o sociálnych službách, predpoklad najvyššej možnej miery ochrany pred zneužitím. Zastávame názor, že akreditovaní poskytovatelia špecializovaného sociálneho poradenstva môžu na základe “Evidencie prijímateľov sociálnej služby” (§ 95 zák. č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov) vydať so súhlasom klienta potvrdenie organizácie o tom, že konkrétna osoba je prijímateľom špecializovaného sociálneho poradenstva. Potvrdenie poskytovateľa spolu s rozhodnutím o udelení akreditácie, by v tomto prípade mali byť obligatórnou súčasťou návrhu na vyhlásenie konkurzu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl.2 Pripomienky vypracovala pracovná skupina: (c) OZ Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc (c) program Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, Mgr. Silvia Belovičová, JUDr. Martin Provazník Pripomienku podporili: Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director Navrhujeme nepriamo novelizovať zák. č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, kde by sa uviedlo, že ustanovenie § 9 ods. 2 predmetného zákona neplatí pre toho dlžníka, ktorý podal návrh na konkurz, návrh na oddlženie, alebo na dlžníka, o ktorom súd rozhodol o oddlžení. Zdôvodnenie:Ak zamýšľaným cieľom novely o konkurze a reštruktualizácii bolo okrem iného zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, tento dôsledok pôvodne navrhované ustanovenie § 171 ods.4 nemá, nakoľko zdravotné poisťovne nie sú orgánom verejnej moci. Možným riešením, by bola zmena príslušných ustanovení zákona o zdravotnej starostlivosti, tak aby jej poskytovanie nebolo viazané na existenciu/neexistenciu dlhu. Takéto riešenie je však väčším zásahom do súčasnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti a vyžaduje si komplexnejšie posúdenie dôsledkov i akceptáciu viacerých dotknutých subjektov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171g ods. 2 Pripomienky vypracovala pracovná skupina: (c) OZ Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc (c) program Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, Mgr. Silvia Belovičová, JUDr. Martin Provazník Pripomienku podporili: Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director Domov sv. Jána z Boha, n.o. štatutár Mgr. Matúš Ferenčík Navrhujeme znenie: Návrh sa podáva na predpísanom tlačive. Okrem všeobecných náležitostí a iných náležitostí ustanovených týmto zákonom, návrh v prílohe obsahuje zoznam majetku a zoznam veriteľov a v prípade, že návrh podáva osoba, ktorá je prijímateľom špecializovaného sociálneho poradenstva podľa osobitného predpisu, návrh obsahuje v prílohe aj potvrdenie jeho akreditovaného poskytovateľa a rozhodnutie o udelení akreditácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §171h ods.1 písm.d) Pripomienky vypracovala pracovná skupina: (c) OZ Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc (c) program Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, Mgr. Silvia Belovičová, JUDr. Martin Provazník Pripomienku podporili: Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director Domov sv. Jána z Boha, n.o. štatutár Mgr. Matúš Ferenčík Navrhujeme znenie: §171h ods.1 písm.d) : voči dlžníkovi sa vedie exekúcia alebo konanie o výkon rozhodnutia alebo je prijímateľom špecializovaného sociálneho poradenstva podľa osobitného predpisu, Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) 171r ods. 7 Pripomienky vypracovala pracovná skupina: (c) OZ Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc (c) program Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, Mgr. Silvia Belovičová, JUDr. Martin Provazník Pripomienku podporili: Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director Domov sv. Jána z Boha, n.o. štatutár Mgr. Matúš Ferenčík Navrhujeme znenie: 171r ods. 7: Ak dlžník, jeho blízka osoba so súhlasom správcu, alebo obec, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza so súhlasom správcu, poskytne do konkurznej podstaty náhradu za hodnotu zaťaženého majetku, ktorá prevyšuje ťarchy na majetku, zaťažený majetok prestane podliehať konkurzu. Aká hodnota má byť poskytnutá do konkurznej podstaty, sa posúdi podľa znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí správca na podnet a náklady dlžníka alebo jeho blízkej osoby alebo obce. Ak už takýto znalecký posudok bol správcom vyhotovený, vychádza sa z takéhoto znaleckého posudku. Ak takúto hodnotu poskytla blízka osoba dlžníka alebo obec, správca bezodplatne prevedie zaťažený majetok na toho, kto takúto hodnotu poskytol. Náklady prevodu a odmeny správcu za prevod nesie nadobúdateľ. Voči nadobúdateľovi sa zabezpečený veriteľ môže domáhať len toho, čoho by sa mohol domáhať voči dlžníkovi. Odôvodnenie: Požiadavku súhlasu správcu navrhujeme z dôvodu zamedzenia zneužívania tejto možnosti blízkymi osobami, ktoré by mohli skupovať nehnuteľnosti svojich blízkych osôb za účelom ich ďalšieho prenájmu týmto blízkym osobám za „úžernícke“ nájomné resp. poplatky za služby spojené s nájmom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §168 ods. 1 písm. b) Pripomienky vypracovala pracovná skupina: (c) OZ Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc (c) program Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, Mgr. Silvia Belovičová, JUDr. Martin Provazník Pripomienku podporili: Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director Domov sv. Jána z Boha, n.o. štatutár Mgr. Matúš Ferenčík Navrhujeme zvážiť znenie: pohľadávka z pôžičky poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci na úhradu preddavku na paušálnu odmenu správcu v konkurze a na úhradu nákladov konkurzu vrátane príslušenstva takejto pohľadávky. Odôvodnenie: Uvedené znenie navrhujem iba v prípade ak zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku nemá dôsledok na účinky oddlženia §171 ods. 1, tzn. aj po zrušení konkurzu pre nedostatok majetku sa dlžník zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom... Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171zf ods. 2 Pripomienky vypracovala pracovná skupina: (c) OZ Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc (c) program Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, Mgr. Silvia Belovičová, JUDr. Martin Provazník Pripomienku podporili: Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director Domov sv. Jána z Boha, n.o. štatutár Mgr. Matúš Ferenčík Navrhujeme znenie: Dlžník má právo žiadať odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom o 12 mesiacov (z o dobrovoľných dražbách). Odôvodnenie: Keďže táto novela neposkytuje ochranu obydlia, považujeme za potrebné aspoň predĺžiť moratórium na predaj nehnuteľnosti veriteľom na reálnejšiu lehotu, v ktorej si dlžník bude môcť nájsť náhradné bývanie. Obdobie 12 mesiacov je reálnejším odrazom možností dlžníkov a pomáhajúcich profesií realizovať stabilizáciu životnej situácie tak, aby neprišlo k neželanému dôsledku bezdomovectva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 1 Navrhujeme vypustiť a ponechať doterajšie definície foriem úpadku. Navrhovaná koncepcia abstrahuje od skutočnosti, že v prípade insolvenčných konaní ide o konania kolektívneho charakteru a zároveň neberie do úvahy výkon podnikateľskej činnosti zo strany fyzických osôb, v rámci ktorej sa môžu dostať do špecifickej formy úpadku v podobe predĺženia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 3 Navrhujeme vypustiť a ponechať doterajšiu úpravu. Návrh vylučuje použitie inštitútov upravených v ZKR na riešenie predĺženia fyzickej osoby podnikateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 2 Navrhujeme vypustiť a ponechať doterajšiu úpravu. Navrhovaná koncepcia platobnej neschopnosti fyzických osôb abstrahuje od skutočnosti, že v prípade insolvenčných konaní ide o konania kolektívneho charakteru. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171zg ods. 3 Pripomienky vypracovala pracovná skupina: (c) OZ Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc (c) program Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, Mgr. Silvia Belovičová, JUDr. Martin Provazník Pripomienku podporili: Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director Domov sv. Jána z Boha, n.o. štatutár Mgr. Matúš Ferenčík Navrhujeme, aby podzákonnou normou boli zadefinované nevyhnutné výdavky potrebné na zabezpečenie bývania, pričom sem bude patriť aj primerané komerčné nájomné bývanie. Pripomienka na definovanie nevyhnutných výdavkov potrebných na zabezpečenie bývania, kde bude patriť aj primerané komerčné nájomné bývanie má za cieľ upozorniť na problém absencie definovania týchto nákladov a zároveň potrebu jasného akceptovania nákladov na primerané komerčné nájomné bývanie za nevyhnutné výdavky potrebné na zabezpečenie bývania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 9 Navrhujeme vypustiť a ponechať doterajšiu úpravu. Nie je nám zrejmý dôvod diskriminácie fyzických osôb podnikateľov v rámci prístupu k inštitútu reštrukturalizácie poskytujúceho ochranu zachovaniu prevádzky ich podniku. Inštitút splátkového kalendára v navrhovanej podobe nepredstavuje vo vzťahu k reštrukturalizácii pre fyzické osoby podnikateľov plnohodnotnú alternatívu a jeho účel je nie je totožný s účelom reštrukturalizačného konania, ktorým je prioritne zachovanie prevádzky dlžníkovho podniku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 10 Navrhujeme vypustiť a ponechať doterajšiu úpravu v nadväznosti na pripomienku k bodu 9. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 166 ods. 2 Navrhujeme prehodnotiť ods. 2 v navrhovanom znení a naviazať časovú lehotu, kedy je možné pri fyzických osobách aplikovať inštitúty upravené v ZKR, výlučne na určenie splátkového kalendára. Takto navrhované znenie opätovne abstrahuje od pôsobenia fyzických osôb podnikateľov v rámci trhovej ekonomiky a viedlo by k nemožnosti aplikovať právnu úpravu regulujúcu ich „odchod z trhu“ v prípade ich úpadku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171c Navrhujeme vypustiť a ponechať všeobecnú úpravu odporovateľnosti podľa ust. § 57 ZKR a nasl., ktoré poskytujú navrhovateľovi viac možností na uplatnenie práva odporovať voči subjektu, ktorý mal z odporovateľného právneho úkonu prospech. Predmetný návrh je navyše v rozpore s kolektívnym charakterom insolvenčného konania a povedie k poškodeniu väčšiny veriteľov dlžníka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 167 Navrhujeme vypustiť a ponechať doterajšiu všeobecnú úpravu platobnej neschopnosti. Navrhovaná koncepcia platobnej neschopnosti fyzických osôb abstrahuje od skutočnosti, že v prípade insolvenčných konaní ide o konania kolektívneho charakteru. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 169 ods. 1 Navrhujeme vypustiť písm. c) z dôvodu narušenia právnej istoty zmenkových veriteľov a otáznej ústavnej konformity navrhovanej úpravy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 166 ods. 3 Navrhujeme vypustiť a ponechať možnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu pri naplnení zákonných predpokladov úpadku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171k ods. 1 Navrhujeme prehodnotiť navrhované znenie tak, aby oprávnenie vypovedať zmluvu, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť, mal správca. Zmluvy tohto charakteru môžu mať podstatný dopad na hodnotu majetku podliehajúceho konkurzu pre tretie nezainteresované osoby, pričom vzhľadom na návrhom predpokladané právo výkupu dlžníka alebo jeho blízkych osôb, môže byť záujem dlžníka na ukončení takýchto zmlúv v priamom rozpore so záujmom veriteľov na najvyššom možnom výťažku zo speňaženia tohto majetku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171i ods. 3 Navrhujeme navrhované znenie upraviť tak, že dlžník a jeho blízke osoby budú oprávnení užívať výlučne veci, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie ich životných potrieb. Návrh opätovne abstrahuje od skutočnosti, že popri spotrebiteľoch bude konkurzné konanie vedené aj voči fyzickým osobám podnikateľom a konkurzu bude podliehať aj majetok tvoriaci ich podnik, na ktorého užívaní a s tým spojeným opotrebením nemôže mať dlžník žiaden oprávnený záujem, ktorý by mal byť zákonnou úpravou chránený. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171g Navrhujeme doplniť o úpravu umožňujúcu podať návrh na vyhlásenie konkurzu aj zo strany veriteľa. Navrhované znenie obmedzuje oprávnenia veriteľa pri vymáhaní pohľadávok a ponecháva iniciatívu pri riešení úpadku výlučne na dlžníkovi. Ide o prístup, ktorý sa v rámci zákonnej úpravy už v minulosti neosvedčil a mal za následok faktické ohrozenie uspokojenia pohľadávok prihlásených veriteľov (viď skúsenosť s úpravou účinnou pred novelou č. 348/2011 Z. z.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171i ods. 1 Navrhujeme znenie doplniť o úpravu oprávnenia správcu vykonávať správu majetku podliehajúceho konkurzu, t.j. činnosť smerujúcu k zabezpečeniu ochrany majetku pred stratou, zničením alebo iným znehodnotením. Navrhované znenie predpokladá ponechanie správy majetku na dlžníkovi bez ingerencie veriteľov, ktorí majú byť uspokojovaní z výťažku z jeho speňaženia, a správcu, ktorý má majetok speňažovať a to pri zachovaní zásady, že náklady správy sú nákladmi konkurzu, o ktoré sa uspokojenie veriteľov znižuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171g ods. 2 Navrhujeme upraviť znenie tak, aby zostal zachovaný aj zoznam záväzkov – výrazná pomôcka pre správcu a pre urýchlenie konania, samotný zoznam veriteľov je nedostatočný, pretože dlžník môže (a spravidla aj máva) u jedného veriteľa viacero záväzkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171 zj ods. 3) Ako sme uviedli vo všeobecných pripomienkach, zákonom stanovené termíny plnenia splátkového kalendára zvýhodňujú veľkých veriteľov, pričom u menších veriteľov nerešpektujú ich právo na postupné pomerné uspokojovanie ich pohľadávok. Navyše ustanovenie § 171zj ods. 4 návrhu zákona neprimerane zvýhodňuje veriteľov, ktorí pred povolením splátkového kalendára sa s dlžníkom dohodli na výhodnejších lehotách splatnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 .§ 171b ods. 2 písm. b). V návrhu zákona je potrebné špecifikovať pojem „drobný veriteľ“ pre potreby aplikácie odsekov 3 a 4. Nie je dôvodné odlišne posudzovať poctivý zámer u rôznych kategórií dlžníkov. Ústava Slovenskej republiky zaručuje rovnosť občanov pred zákonom a táto má mať dôraz aj vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171i ods.3 „Dlžník a jeho blízka osoba so súhlasom dlžníka sú oprávnení vec tvoriacu konkurznú podstatu užívať zvyčajným spôsobom; sú však povinní chrániť ju pred poškodením, stratou a zničením a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania jej hodnota zmenšuje. Každý, kto má v užívaní vec tvoriacu konkurznú podstatu, je povinný umožniť správcovi kedykoľvek túto vec ohliadnuť. Ak má takúto vec v užívaní niekto iný ako dlžník alebo jeho blízka osoba, môže ju užívať len so súhlasom správcu. Všetky príjmy z takéhoto užívania veci treťou osobou patria do konkurznej podstaty.“ Okrem možnosti užívania majetku patriaceho do konkurznej podstaty so súhlasom správcu, je účelné doplniť povinnosť dlžníka uchovávať a skladovať hnuteľný majetok patriaci do konkurznej podstaty na vlastné náklady a zodpovednosť bez možnosti jeho užívania a to z dôvodu, že vzhľadom na „nízky rozpočet“ správcu, bude veľmi ťažké až nemožné zabezpečiť a skladovať majetok na náklady konkurzného konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171b ods. 2 písm. b) „Ustanovenie definuje pojem „nepoctivý zámer“ tak, že dlžník má nepoctivý zámer iba ak v zozname veriteľov neuvedie veriteľov, ktorý sú fyzickými osobami.“ Navrhujeme predmetné ustanovenie preformulovať tak, aby bol dlžník povinný uviesť v zozname veriteľov aj právnické osoby. Navrhované znenie ustanovenia je v rozpore so zásadou účastníkov konania, keď zvýhodňuje veriteľov fyzické osoby pred právnickými osobami. Zoznam veriteľov v ktorom nebudú uvedený aj veritelia, ktorý sú právnickými osobami má nulovú vypovedaciu hodnotu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171s ods. 4 „Správca je povinný upovedomiť len veriteľov FO o vyhlásení konkurzu.“ Opäť ide o ustanovenie, ktoré zvýhodňuje veriteľov FO pred veriteľmi PO. Ustanovenie navrhujeme preformulovať tak, aby boli veritelia zrovnoprávnený bez ohľadu na to či sú PO alebo FO. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) 171i odsek 3 Náš návrh znie: „(3) Dlžník a jeho blízka osoba so súhlasom dlžníka sú oprávnení vec tvoriacu konkurznú podstatu užívať zvyčajným spôsobom; sú však povinní chrániť ju pred poškodením, stratou a zničením, ako aj uhrádzať náklady spojené s užívaním tejto veci, najmä vykonávať úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania jej hodnota zmenšuje. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na správcu. Každý, kto má v užívaní vec tvoriacu konkurznú podstatu, je povinný umožniť správcovi kedykoľvek túto vec ohliadnuť. Ak má takúto vec v užívaní niekto iný ako dlžník alebo jeho blízka osoba, môže ju užívať len so súhlasom správcu. Všetky príjmy z takéhoto užívania veci treťou osobou patria do konkurznej podstaty“. ide o ochranu dlžníka, ako aj ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Všeobecne sa predpokladá, že dlžník zostáva bývať v „starom“ byte, pričom mu aj naďalej budú vznikať náklady spojené s užívaním tohto bytu až do jeho speňaženia v rámci konkurzného konania. Správca alebo spoločenstvo pri doteraz platnej právnej úprave nemá možnosť zistiť skutočnosť, že na majetok vlastníka bol vyhlásený konkurz, pokiaľ ho na túto skutočnosť neupozorní sám vlastník (čo je veľmi zriedkavé), resp. túto skutočnosť zistí náhodne. Vyhlásenie konkurzu je zverejňované v Obchodnom vestníku a ak správca spravuje niekoľko sto, resp. niekoľko tisíc bytov, vyhľadávaním v Obchodnom vestníku túto skutočnosť nemá šancu ako zistiť. Neplatí ani tá skutočnosť, že by sa vyhlásenie konkurzu mohlo týkať vlastníka, ktorý má evidovaný vyšší dlh a preto by u neho mohol byť predpoklad k vyhláseniu konkurzu. Môže ísť aj o vlastníka, ktorý si do vyhlásenia konkurzu svoju povinnosť platiť za byt plnil a na byte v čase vyhlásenia konkurzu nemá evidovaný dlh, resp. má evidovaný dlh nízky. Pôvodný sa dopĺňa o: ako aj uhrádzať náklady spojené s užívaním tejto veci, najmä vykonávať úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv a... Odôvodnenie: Naše skúsenosti sú tie, že fyzická osoba – vlastník bytu prestáva uhrádzať plnenia spojené s užívaním bytu a preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv po vyhlásení konkurzu, čím sa jeho dlh zvyšuje. Uvedené povinnosti je potrebné zdôrazniť aj pre správcu. K tomuto pozri aj navrhovaný § 171 zg. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl. I.§ 169 ods. 1 písm. d) Podľa predmetného ustanovenia sú z uspokojenia vylúčené aj verejnoprávne sankcie za oneskorené zaplatenie poistného vzniknuté pred vyhlásením konkurzu, bez ohľadu na to, či boli alebo neboli predpísané. Aj keď je zrejmý zámer predkladateľa na oddlžení fyzických osôb v čo najširšom rozsahu, upozorňujeme, že uvedeným dochádza k zvýhodneniu tých, ktorí si neplnia svoje odvodové a iné povinnosti v oblasti sociálneho poistenia riadne a včas a využijú inštitút konkurzu resp. splátkového kalendára oproti tým odvádzateľom, ktorí dodržiavajú platobnú disciplínu. V tejto súvislosti upozorňujeme na skutočnosť, že Sociálna poisťovňa voči fyzickým osobám eviduje 122 miliónov penále, ktoré bolo predpísané a ďalších 91 miliónov Eur, kde došlo k oneskorenej úhrade, avšak penále ešte nebolo predpísané. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 6. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171b odsek 2, písmeno b) RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu v dôsledku čoho veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, i keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť Odôvodnenie: Pri fyzických osobách je vysoká pravdepodobnosť, že väčšina veriteľov bude drobných, a preto nevidíme dôvod pre ich vylúčenie z informačnej povinnosti dlžníka podľa tohto ustanovenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl. I § 170 Podľa predmetného ustanovenia sa za pohľadávky uspokojované v konkurze alebo splátkovým kalendárom považujú pohľadávky vzniknuté pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz. Zákon však neupravuje status tých pohľadávok, ktoré vzniknú v mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz ani následne po vyhlásení konkurzu, tak ako je to pri konkurzoch právnických osôb (pohľadávky proti podstate) alebo pri reštrukturalizáciách (prednostné pohľadávky). Považujeme preto na nevyhnutné, uvedené skutočnosti doriešiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl I § 171m ods. 2 Účinky vyhlásenia konkurzu vo vzťahu k exekučnému konaniu navrhujeme upraviť tak, ako je upravené v druhej časti zákona o konkurze a reštrukturalizácii, t. j. zastavenie ex offo a nie na základe rozhodnutia súdu. Preto v § 171m ods. 2 navrhujeme upraviť znenie prvej vety nasledovne „Vyhlásením konkurzu sa zastavujú exekučné konania v ktorých sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§170). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl.I § 171p ods. 2 Predmetným ustanovením sa rieši možnosť prihlásiť do konkurzu pohľadávku, ktorá podľa hmotného práva mohla byť uspokojená z BSM. Znamená to, že pohľadávka voči druhému z manželov sa po neuspokojení v konkurze stáva nevymáhateľná? Je to bez ohľadu na to, že druhý manžel neprešiel oddlžením? Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr) Zároveň v § 168 ods. 1 písm. c) je potrebné za slová „zabezpečená pohľadávka“ vložiť slová „ktorá je úverom na bývanie podľa osobitného predpisu“ a doplniť odkaz a poznámku pod čiarou na § 1 ods. 3 zákona 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odporúčam zmeniť okruh pohľadávok, ktoré nie sú dotknuté oddlžením tak, aby medzi nedotknuté pohľadávky (§ 168) nespadali všetky zabezpečené pohľadávky, ale iba zabezpečené pohľadávky z úveru na bývanie (úver poskytovaný na základe zákona 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné tiež slová v nadpise „Zabezpečený veriteľ“ v § 171r nahradiť slovami „Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie“ a upraviť navrhované znenie tak, aby ustanovovalo postavenie iba zabezpečených veriteľov úveru na bývanie a majetku dlžníka, ktorý je zaťažený zabezpečovacím právom z úveru na bývanie. Rovnako je potrebné primerane preformulovať ustanovenia, ktoré rozdielne upravujú postavenie zabezpečených veriteľov a nezabezpečených veriteľov tak, aby z nich vyplývalo rozdielne postavenie zabezpečených veriteľov úveru na bývanie oproti všetkým ostatným veriteľom. Ide najmä o ustanovenia § 171o ods. 3, § 171u, 171zg, 171zh a 171zj. Odporúčam, aby zabezpečení veritelia, ktorí nie sú zabezpečenými veriteľmi úveru na bývanie, boli uspokojení v konkurze prednostne z oddelenej časti konkurznej podstaty, ktorá je zaťažená ich záložným právom. Časť oddelenej podstaty by sa podobne ako dnes stala súčasťou všeobecnej konkurznej podstaty iba, ak by hodnota oddelenej konkurznej podstaty po odrátaní chránenej hodnoty podľa § 171o a v prípade domovského obydlia prevyšovala výšku pohľadávky zabezpečenej záložným právom, ktoré zaťažuje majetok spadajúci do oddelenej konkurznej podstaty. V súvislosti s uvedeným je potrebné adekvátne upraviť najmä znenia § 171o,171u, 171v a 171z. Návrh vytvára predpoklady na to, aby veritelia boli motivovaní zabezpečovať všetky úvery a pôžičky záložným právom. Výsledkom takéhoto postupu bude, že ich pohľadávky nebudú žiadnym spôsobom dotknuté oddlžením. Takéto postavenie veriteľa môže byť legitímne iba v prípade vysoko regulovaného úverového produktu - úveru na bývanie. Preto je potrebné zúžiť okruh veriteľov, ktorých pohľadávky nebudú dotknuté oddlžením na zabezpečených veriteľov úveru na bývanie. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl.I § 171zi Podľa § 171i súd pri určení splátkového kalendára preskúma podané námietky veriteľov a rozhodne v zákonom určenej lehote, avšak predmetné ustanovenie neupravuje žiadny právny nástroj na ochranu veriteľa, ak jeho námietky neboli zohľadnené. Z uvedeného dôvodu považujeme za potrebné doplniť inštitút na zabezpečenie ochrany veriteľa podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu súdu. V navrhovanom znení zákona nie je riešená situácia, ako sa postupuje, ak dôjde k porušeniu splátkového kalendára (nedodržaniu termínu splátky resp. zaplatením nižšej splátky, ako je určená v splátkovom kalendári). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr) Do § 168 ods. 1 medzi oddlžením nedotknuté pohľadávky odporúčam doplniť aj pohľadávku správcu dane a pohľadávku colného orgánu, z dôvodu ochrany záujmov štátu, resp. obcí, pretože do nedotknutých pohľadávok patria aj pohľadávky správcu dane, medzi ktorými sú aj daňové nedoplatky daňových subjektov a pohľadávky colného orgánu, ako je colný dlh a iné platby vyberané colnými orgánmi podľa colných predpisov. Upozorňujem, že vybraté clo je tradičným vlastným zdrojom Európskej únie, ktoré je Slovenská republika po odpočítaní paušálnych nákladov na výber povinná odvádzať do rozpočtu Európskej únie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl. I § 171zf ods. 1 Navrhujeme vypustiť povinnosť oprávneného platiť trovy exekúcie; sme toho názoru, že tieto trovy exekúcie by mal povinný zaplatiť v rámci splátkového kalendára. Exekútor sa tak dostane do postavenia ako každý iný veriteľ, ktorého pohľadávka v rámci exekúcie nebola uhradená. Inštitút splátkového kalendára je obdoba reštrukturalizácie dlžníka právnickej osoby, preto by veriteľ nemal znášať neúspech exekučného konania na vlastné náklady. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl.I § 171zg V odseku 2 navrhujeme doplniť nové písmeno d), ktoré znie: „d) vznik a neplatenie nových záväzkov“. Pri zostavení splátkového kalendára by mala byť určitá zábezpeka pre veriteľov, že dlžník zmenil svoje finančné správanie, čím by zároveň preukázal poctivý zámer splácať dlhy. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl.I § 171zj ods. 5 Nie je zrejmý postup v prípade, ak po ukončení konania vo veciach sociálneho poistenia vyjdú najavo nové skutočnosti, v dôsledku čoho dôjde k zmene dlžnej sumy, ktorá môže byť vyššia alebo aj nižšia ako bola pôvodná dlžná suma poistného, ktorá je určená v splátkovom kalendári. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K bodu 4 (§ 11 ods. 1) Je potrebné na konci pripojiť túto vetu: „Veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu aj na dlžníka, ktorým je fyzická osoba, ak je dlžník platobne neschopný podľa § 167 ods. 1“, pretože inak by nebolo možné vyhlásiť konkurz napríklad voči fyzickej osobe, ktorá je daňovým dlžníkom; zároveň je potrebné primerane upraviť aj ďalšie dotknuté ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl.I § 171u ods. 2 V súvislosti s definíciou najnižšieho podania nie je jednoznačné, či ide o veriteľa s neskorším poradím zabezpečovacieho práva alebo neskoršie prihláseného, odporúčame preto uvedené ustanovenie spresniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl.I § 171ze ods. 1 písm. e) Navrhovaná podmienka 3 rokov od posledného poskytnutia ochrany pred veriteľmi nie je v súlade s § 166 ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu V § 180 ods. 1 je potrebné slová „osobitného predpisu32)“ nahradiť slovami „odseku 5“ a vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu 32. Zároveň je potrebné doplniť nový odsek 5, ktorý znie: „(5) Ustanovenie odsekov 1 až 4 sa použijú, ak zmluvu o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát uzatvorili tieto osoby: a) orgány verejnej moci členského štátu Európskej únie alebo iných štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, b) Národná banka Slovenska alebo centrálna banka iného štátu, Európska centrálna banka, Medzinárodný menový fond, Európska investičná banka, Medzinárodná rozvojová banka a Banka pre medzinárodné zúčtovanie, c) banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zahraničná poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, inštitúcia elektronických peňazí, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, subjekt kolektívneho investovania a zahraničný subjekt kolektívneho investovania, d) iná osoba ako osoba podľa písmena c) podliehajúca obozretnému dohľadu, ktorá v rámci svojho podnikania vykonáva ako hlavný predmet podnikania niektorú z činností, ktoré môže podľa osobitného predpisu vykonávať banka, ako aj osoba so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti, e) iná osoba ako osoba podľa písmena c) podliehajúca obozretnému dohľadu, ktorej hlavným predmetom podnikania je nadobúdanie podielov na majetku podľa osobitného predpisu, ako aj osoba so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti, f) centrálny depozitár cenných papierov, prevádzkovateľ platobného systému, zúčtovací agent, clearingový ústav, spoločný zástupca majiteľov dlhopisov alebo iných dlhových cenných papierov, ako aj osoba so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti vrátane osoby, ktorej predmetom činnosti je zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi alebo výkon činností ústrednej protistrany, aj keď nie je zahraničným centrálnym depozitárom, g) iná osoba, ako je uvedená v písmenách a) až f), ak druhou zmluvnou stranou je niektorá z osôb uvedených v písmenách a) až d) a f).“. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je posilnenie právnej istoty a eliminovanie možného nesprávneho výkladu zákona v aplikačnej praxi. Novelou zákona č. 117/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách bol rozšírený okruh osôb, ktoré môžu uzavrieť zmluvu o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát. Novela, podobne ako pôvodné znenie § 180 citovaného zákona, riešila túto otázku odkazom na § 151me Občianskeho zákonníka, ktorý v odseku 8 ustanovuje zoznam osôb pre účely aplikácie na zmluvu o záložnom práve na pohľadávky z účtu a úverové pohľadávky, a preto v úvodnej vete ako aj v písmene g) druhom bode odkazuje na „záložné právo“. V aplikačnej praxi sa preto vyskytli otázky, či existencia záložného práva k pohľadávke z účtu, z inej formy vkladu alebo k pohľadávke z úveru nie je podmienkou pre aplikáciu § 180 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Takýto výklad by nebol logický a nebol by v súlade so smernicou 2002/47/ES a ani s praxou obchodovania na kapitálových trhoch, kde pohľadávky zo zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát často nie sú zabezpečené, resp. sú zabezpečené alebo inak kryté iným spôsobom, než zriadením záložného práva k pohľadávke z účtu, z inej formy vkladu alebo k pohľadávke z úveru. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr) Znenie § 171u žiadam, za účelom zvýšenia ochrany obydlia dlžníkov, avšak bez zásadnej zmeny v postavení veriteľov v procese konkurzu, doplniť o nový odsek tohto znenia: „(5) Správca speňaží domovské obydlie dlžníka až po pokuse speňažiť ostatné súčasti konkurznej podstaty a vymôcť všetky pohľadávky spadajúce do konkurznej podstaty. Speňaženiu domovského obydlia nebráni, ak sa správca nepokúsil speňažiť veci nepatrnej hodnoty alebo vymôcť pohľadávky nepatrnej hodnoty.“. Je potrebné v prípade konkurzu určiť poradie speňažovania majetku, pričom nehnuteľnosť slúžiaca na bývanie dlžníka by mala byť speňažovaná ako posledná. Speňaženiu obydlia by však nemalo brániť to, ak sa ešte nespeňažili hnuteľné veci alebo nehnuteľné veci nepatrnej hodnoty alebo ak nedošlo k speňaženiu veci napriek snahe správcu (napr. viacnásobná neúspešná dražba majetku dlžníka). Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr) V § 171h je potrebné odsek 1 doplniť písmenom h) tohto znenia: „h) dlžník má v deň podania návrhu na vyhlásenie konkurzu bankový účet, ktorý jednoznačne identifikoval v návrhu na vyhlásenie konkurzu.“. Je potrebné, aby medzi kritériá, ktorých splnením sa podmieňuje prijatie návrhu na vyhlásenie konkurzu bol aj bankový účet dlžníka a aby identifikácia tohto účtu bola jednou z náležitostí návrhu na vyhlásenie konkurzu (§171g ods. 2). Zároveň je potrebné v § 171ze doplniť písmeno g), tohto znenia: „g) dlžník má v deň podania návrhu na určenie splátkového kalendára bankový účet, ktorý jednoznačne identifikoval v návrhu na určenie splátkového kalendára.“. Rovnako je potrebné, aby identifikácia bankového účtu dlžníka bola jednou z náležitostí návrhu na určenie splátkového kalendára (§171zd ods. 2). Proces oddlženia, či už v konkurze, alebo splnením splátkového kalendára, má pomôcť (re)integrácii osôb vo finančnej tiesni do oficiálnej ekonomiky. Táto reintegrácia nie je možná bez bankového účtu, a preto považujem za potrebné, aby jednou z podmienok pripustenia osôb k oddlženiu bola existencia bankového účtu dlžníka. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr) V § 171zf ods. 2 žiadam predĺžiť obdobie odkladu dražby obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom v prípade splátkového kalendára až na 12 mesiacov od momentu splatnosti záväzku dlžníka voči zabezpečenému veriteľovi. Zároveň žiadam rozšíriť možnosti požiadať o odklad dražby obydlia aj pre prípad konkurzu, kde by sa možnosť odkladu dražby obydlia mala týkať tak dražby na návrh zabezpečeného veriteľa, ako aj dražby realizovanej správcom konkurznej podstaty v rámci konkurzu. V súvislosti s uvedeným je preto potrebné primerane upraviť aj ostatné znenia druhej hlavy štvrtej časti návrhu, najmä § 171u.Účelom je, aby dlžník vstupujúci do oddlženia, čiže do konkurzu alebo do oddlženia splátkovým kalendárom mal zabezpečenú dočasnú ochranu svojho obydlia, bez ohľadu na to, či je obydlie zaťažené záložným právom. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SK, a.s. (Slovenská konsolidačná, a.s.) § 171r Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že tohto procesu sa nemusia zúčastniť zabezpečení veritelia. Bolo by teda dobré určiť im povinnosť, aby sa na procese museli zúčastniť. V rámci procesu musia mať samostatné postavenie, pretože majú záložné práva. Ich úplným vyňatím by však jedna skupina veriteľov bola zásadným spôsobom uprednostnená, čo by im vyhovovalo, pretože keď sa dlžník oslobodí od ostatných dlhov, zostane mu viac peňazí na splácanie napríklad hypotéky. Uvedené sa navrhuje z dôvodu, že napr., byt na hypotéku bude technicky mimo procesu oddlženia, takže je možné, že ak sa dlžník dohodne s poskytovateľom hypotéky ako s veriteľom, byt mu zostane. Príde maximálne o auto, televízor či počítač. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SK, a.s. (Slovenská konsolidačná, a.s.) § 169 ods. 1 písm.d. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že v prípadoch oddlženia, fyzické osoby nemusia v rámci tohto procesu uhradiť rôzne sankcie a pokuty verejnoprávneho charakteru ako napr. sankcie vyplývajúce zo zákona o priestupkoch atď. Z uvedeného vyplýva riziko, že takýto dlžníci budú zneužívať predmetné ustanovenie a uprednostňovať nezodpovedné správanie, nakoľko takéto pohľadávky sa stanú nevymáhateľnými. Na rozdiel od predkladateľa zákona a jeho dôvodovej správy máme za to, že tu je významným spôsobom narušený princíp pari passu, teda rovného postavenia veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I druhá časť piata hlava § 44 „Nakladanie s majetkom úpadcu“ v Čl. I druhá časť piata hlava § 44 „Nakladanie s majetkom úpadcu“ doplniť nový odsek. 7 takto: (7) Ak je konkurz vyhlásený na majetok úpadcu, ktorý má jadrový materiál, je správca povinný oznámiť túto skutočnosť Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky“ Odôvodnenie: Opakovane (avšak nie veľmi často) sa v praxi stáva, že dochádza k nakladaniu s jadrovým materiálom úpadcu, bez toho, aby bol Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky informovaný o vyhlásení konkurzu na tohto úpadcu (§ 10 ods. 1 písm. m) atómového zákona) a následne k nakladaniu s jadrovým materiálom v rozpore s atómovým zákonom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SK, a.s. (Slovenská konsolidačná, a.s.) § 166 ods. 3 Uvedené ustanovenie považujeme za neprípustné zvýhodňovanie dlžníkov, ktorí svoje pohľadávky nechajú dospieť až do štádia exekučného konania, na rozdiel od tých, ktorí sú síce platobne neschopní ale snažia sa svoje pohľadávky riešiť formou splátkových kalendárov a pod. Znamená to, že nútime veriteľov, aby sa svojich pohľadávok domáhali v nezmyselných exekúciách, aj keď je jasné, že dlžník je v úpadku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SK, a.s. (Slovenská konsolidačná, a.s.) § 171x ods. 1, ods.2 Týmto ustanovením sa môže stať, že dražby v rámci konkurzu nebudú efektívne, nakoľko účastníci dražby budú v právnej neistote a to, či aj napriek vydraženiu získajú nehnuteľnosť. Rovnako tak je zarážajúce, aby dlžník mohol vykúpiť majetok z konkurznej podstaty. Tým, sa de facto otvára možnosť zatajovaniu majetku dlžníka (finančné prostriedky), ktorý mal vydať do podstaty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 169 ods. 1 písm. d) Ustanovenie za nevymáhateľné označuje všetky zmluvné pokuty a ďalšie peňažné sankcie, kde právo uplatniť ich alebo vyrúbiť ich vzniklo pred začatím konkurzu. Navrhujeme ustanovenie vypustiť prípadne upraviť tak, aby sa vzťahovalo len na sankcie a zmluvné pokuty, ktoré neboli vyrúbené, alebo uplatnené v súlade so zákonom a dobrými mravmi. Ustanovenie opäť bezdôvodne obmedzuje veriteľov, ktorí konali v súlade s právom a dobrými mravmi a znemožňuje im dosiahnuť uspokojenie svojich oprávnených nárokov bez toho, aby k tomu existoval akýkoľvek právny dôvod. Ustanovenie v podstate porušuje zásadu nedotknuteľnosti vlastníctva zakotvenú v Ústave SR. Zavedením nevymáhateľnosti nárokov zo zmluvných pokút dochádza k poškodeniu veriteľa, nakoľko okrem často krát nesplnenej povinnosti takto prichádza aj o paušálnu náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti dlžníka. Koncept oddlženia by nemal predstavovať spôsob zbavenia sa dlhov dlžníka spôsobom, kedy prestáva byť prakticky zodpovedný za svoje záväzky a za dôsledky ich porušenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016