LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K analýze sociálnych vplyvov Odporúčam v analýze sociálnych vplyvov v bode 4.4 - vplyvy na zamestnanosť, zhodnotiť vplyvy navrhovaného navýšenia počtu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 37 zamestnancov. Odôvodnenie: Pripomienka je v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov a Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171z Navrhujeme doplniť o oprávnenie správcu za súhlasu zástupcu veriteľov urovnávať sporné práva dohodou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. súčasný návrh novely počíta s možnosťou požiadať o „osobný bankrot“ raz za desať rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára. Obávame sa, že táto lehota je krátka a skutočnosť, že raz za desať rokov môže dlžník požiadať o osobný bankrot, nebude dlžníkov motivovať k plneniu záväzkov. Preto odporúčame túto lehotu predĺžiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. aj napriek zdôvodneniu uvedenému v dôvodovej správe k novele zákona (princíp pari passu) nie je možné súhlasiť s „vyradením“ pohľadávky zo zmenky (§ 169 ods. 1 písm. c)) a pohľadávky zo zmluvných pokút resp. iných obdobných súkromnoprávnych nárokov (§ 169 ods. 1 písm. d)) z uspokojenia v prípade oddlženia. Odôvodnenie: Takýto názor zastávame z dôvodu, že veriteľ takýchto nárokov sa dostáva do nevýhodného postavenia, najmä v prípade, ak má veriteľ voči dlžníkovi (najmä fyzickej osobe podnikateľovi) pohľadávku zo zmenky, resp. pohľadávku tvoriacu len zmluvnú pokutu. Uvedené súkromnoprávne inštitúty sa v podnikateľskom prostredí (dlžník ako fyzická osoba - podnikateľ) využívajú dosť často. Odporúčame preto ustanovenia § 169 ods. 1 písm. c) a d) z novely zákona vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. v § 169 ods. 1 písm. e) navrhujeme, aby boli za nevymáhateľné považované pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. Odôvodnenie: Nie je zrejmé prečo by mali byť vymáhateľné v oddlžení aj pohľadávky, ktoré patria spriaznenej osobe a vznikli po podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu a pred vyhlásením konkurzu, ako to vyplýva z navrhovaného znenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. v § 170 ods. 1 písm. a) nie je zrejmé, prečo sa za „starý dlh“ považujú iba pohľadávky, ktoré vznikli „pred kalendárnym mesiacom“, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo podaný návrh na určenie splátkového kalendára, a nie tie, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu alebo podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. Nie je zrejmé, akým režimom sa budú spravovať pohľadávky, ktoré vznikli v kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo podaný návrh, avšak ešte pred vyhlásením konkurzu alebo podaním návrhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. v § 171zc je koncept pokračovania v konaní po smrti dlžníka bez zisťovania okruhu dedičov odôvodnený v dôvodovej správe tým, že „dedičia sú v skutočnosti tiež len veritelia na majetku poručiteľa“. S týmto tvrdením v dôvodovej správe podľa nášho názoru nemožno súhlasiť, keďže nezodpovedá princípu dedenia a generálnej sukcesie do práv a povinností poručiteľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K §167 ods. 2: Navrhujeme prvú vetu zmeniť nasledovne: „Dlžník je povinný v návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo v návrhu na určenie splátkového kalendára vyhlásiť skutočnosť, že je platobne neschopný a túto skutočnosť preukázať potvrdením vydaným exekútorom. Táto skutočnosť musí byť splnená počas celého konania, v opačnom prípade súd konanie zastaví.“ Odôvodnenie: Zamedzilo by sa špekulatívnemu vyhlasovaniu bankrotov tým, že bude potrebné platobnú neschopnosť osvedčiť exekútorom. Podmienkou na vyhlásenie konkurzu je totiž vedenie exekúcie a platobná neschopnosť. Platobnú neschopnosť súd podľa pripomienkovaného zákona nebude skúmať - postačuje vyhlásenie dlžníka. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. odporúčame v § 171a ods. 1 upraviť lehotu počas ktorej môže veriteľ podať návrh na zrušenie oddlženia až na 5 rokov, Odôvodnenie: splátkový kalendár môže byť v zmysle § 171zg zostavený až na dobu piatich rokov. Keďže neplnenie splátkového kalendára je jedným z dôvodov podania návrhu na zrušenie oddlženia, pri doterajšej lehote 3 rokov by nebol dlžník „motivovaný“ po uplynutí tejto lehoty plniť splátkový kalendár. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 166, ods.2: Dlžník je oprávnený domáhať sa zbavenia svojich dlhov konkurzom alebo splátkovým kalendárom iba raz za 15 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára. Odôvodnenie: Desaťročná doba je neprimerane krátka, mohlo by dôjsť k zneužitiu a navodeniu štandardu, že každých 10 rokov sa každý môže beztrestne zbaviť svojich dlhov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 169 ods. 1: Odporúčame vypustiť písm. f) zo znenia Odôvodnenie: Nakoľko nie je predpoklad vyšších dlhov u fyzických osôb, takéto ustanovenie môže viesť k demotivácií veriteľov, prihlásiť si svoje pohľadávky a v konečnom dôsledku k nezodpovednosti dlžníkov plniť si svoje obligácie. Uspokojenie veriteľov je navyše pomerné, čiže veriteľ sa k celej sume trov aj tak nikdy nedostane, preto by mal mať nárok aspoň na ich pomernú časť. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 169 ods. 1: Odporúčame vypustiť písm. d) Odôvodnenie: Takéto ustanovenie bude viesť dlžníka k nezodpovednosti vo vzťahu k plneniu svojich obligácií. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 169 ods. 1: Odporúčame vypustiť písm. c) Odôvodnenie: Degradácia inštitútu zmenky – zmenka ako zabezpečovací inštitút by v dôsledku tohto ustanovenia stratila význam. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. do § 166 návrhu novely zákona odporúčame medzi predpoklady oddlženia formou konkurzu zaradiť aj tzv. predpoklad minimálneho uspokojenia veriteľov, ako je to napr. v Českej republike (30 %). Odôvodnenie: Návrh novely je predložený v takom znení, že dlžník v prípade oddlženia formou konkurzu nemusí mať žiaden majetok a aj tak môže úspešne absolvovať proces oddlženia, t. j. zbaví sa 100 % výšky svojich dlhov. S minimálnym uspokojením nezabezpečených veriteľov vo výške 30 % počíta aj navrhovaná úprava oddlženia formou splátkového kalendára. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171m ods. 2 Navrhujeme skrátiť znenie odseku na: (2) Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví exekučné konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 170). Odôvodnenie: Vigilantibus iura – právo patrí bdelým, a preto nevidíme dôvod, prečo by výťažok z exekúcie, vedenej ešte pred začatím konkurzu, nemal byť vydaný oprávnenému, ktorý exekúciu včas inicioval, práve za účelom čo najskoršieho vymoženia svojich pohľadávok. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K §168 ods. 2: Navrhujeme vypustiť §168 ods. 2. Odôvodnenie: Postupovanie pohľadávok je bežná prax spoločností, ktorá umožňuje efektívne ušetriť náklady spojené s vymáhaním pohľadávok, a zároveň vymáhanie pohľadávok prostredníctvom subjektov, ktorý sa na túto činnosť špecializujú – takéto ustanovenie by znamenalo sťaženie podmienok v podnikateľskom prostredí pre vymáhanie pohľadávok prostredníctvom tretích osôb a v konečnom dôsledku nárast nákladov spojených s vymáhaním pohľadávok priamo veriteľmi. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171b ods. 5 Navrhujeme skrátiť znenie odseku na: „Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.“ Odôvodnenie: Hrozí šikanózne podávanie návrhov na oddĺženie v snahe oddialiť povinnosť plniť, resp. znížiť zadĺženie bez splnenia príslušných podmienok. Preskúmavanie splnenia podmienok súdom umožní rýchlejšie ukončenie konaní, pri ktorých nie sú splnené všetky podmienky. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171x ods. 2 Navrhujeme upraviť znenie nasledovne: (2) Dlžník alebo jeho blízka osoba so súhlasom dlžníka alebo obec, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom vypracovaným na žiadosť správcu. Odôvodnenie: Zabezpečenie objektívnosti záverov znaleckého posudku. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171u ods. 3 Navrhujeme vypustiť tento odsek. Odôvodnenie: Nepovažujeme za vhodné uprednostňovať právnu istotu vydražiteľa v konkurze pred vydražiteľom v dražbách vedených mimo konkurzného konania. Takýto stav môže viesť k zmätočnosti a právnej neistote. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. návrh novely zákona nepočíta s veriteľským návrhom na vyhlásenie konkurzu ak je dlžníkom fyzická osoba. Uvedený koncept sa nám javí ako „diskriminačný“ a preto odporúčame veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu vhodne zapracovať aj do znenia novely. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. v návrhu novely zákona chýbajú kontrolné a sankčné mechanizmy (okrem § 171b ods. 2 písm. i)), ktoré by dlžníka „odrádzali“ od porušenia splátkového kalendára, určeného podľa § 171zi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171ze ods. 1 písm. e) Spomínaný odsek a písm. navrhujeme upraviť nasledovne: (1) Súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi, ak zistí, že a) návrh podala oprávnená osoba, b) návrh spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, c) navrhovateľ, ktorý nemá vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, je v súlade s týmto zákonom riadne zastúpený, d) z predloženého návrhu vyplýva, že dlžník je platobne neschopný, e) od posledného poskytnutia ochrany pred veriteľmi uplynulo aspoň 5 rokov, f) nebráni tomu v minulosti vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár. Odôvodnenie: Snaha o vylúčenie nezodpovedného správania dlžníka, každé tri roky žiadať o ochranu pred veriteľmi. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171zg ods. 4 Navrhujeme nasledovné znenie odseku: (4) Uspokojenie nezabezpečených veriteľov v splátkovom kalendári sa vyjadrí celkovým percentom z pohľadávok, ktoré dlžník v súhrne poskytne každému nezabezpečenému veriteľovi počas nasledujúcich piatich rokov. Uspokojenie nesmie byť nižšie ako 50 % z nezabezpečenej pohľadávky. Odôvodnenie: Odpustenie polovice všetkých dlhov považujeme za dostatočnú možnosť dlžníka na znovu zapojenie sa do ekonomického prostredia, a zároveň dostatočné uspokojenie veriteľov v takejto situácii. Naopak 30 % je voči dlžníkovi príliš veľkorysé a môže to viesť k nezodpovednému správaniu na trhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171zh ods. 2 Navrhujeme nasledovné znenie odseku: (2) Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo uplynie uvedená lehota, správca podá návrh splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov na príslušný súd. Ak je to vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca je povinný upraviť návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov. Odôvodnenie: Konanie správcu má byť vždy v prospech veriteľov, ktorý akceptujú znížené uspokojenie svojich pohľadávok. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171zg ods. 5 Navrhujeme nasledovné znenie odseku: (5) Splátkový kalendár musí obsahovať aspoň o 20 % vyššie uspokojenie nezabezpečených veriteľov, aké by dosiahli v konkurze. Ak žiaden z nezabezpečených  veriteľov nepodal na súde námietku, má sa za to, že návrh splátkového kalendára takéto uspokojenie poskytuje. Odôvodnenie: Nepovažujeme za vhodné zjednocovať výšku uspokojenia s konkurzom – splátkový kalendár musí vždy priniesť veriteľom vyššie uspokojenie ako konkurz, inak tento inštitút pre veriteľov nemá zmysel. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §166 odsek 2 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne „(2) Dlžník je oprávnený domáhať sa zbavenia svojich dlhov konkurzom alebo splátkovým kalendárom iba raz za 15 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára.“ Odôvodnenie Desaťročná je neprimerane krátka, mohlo by dôjsť k zneužitiu a navodeniu štandardu, že každých 10 rokov sa každý môže beztrestne zbaviť svojich dlhov Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171zj ods. 1 Navrhujeme vypustiť z odseku písm. c) Odôvodnenie: Vyššia koncentrácia dlhov v nižšej hodnote u fyzickej osoby, a preto snaha o čo najskoršie vymoženie týchto drobných dlhov, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzať od drobných veriteľov, ktorí sú na splácanie pohľadávok citlivejší ako väčší veritelia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K 206d ods. 3 Spomínaný odsek navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Nevidíme dôvod zvýhodňovať dlžníkov, ktorí si nesplnili riadne svoje záväzky ani v skúšobnom období – môže viesť k nezodpovednému správaniu dlžníkov a k opakovanému zadlžovaniu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §166 odsek 2 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne „(2) Dlžník je povinný v návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo v návrhu na určenie splátkového kalendára vyhlásiť skutočnosť, že je platobne neschopný. Táto skutočnosť musí byť splnená počas celého konania, v opačnom prípade súd konanie zastaví.“ Odôvodnenie: Pokiaľ by celé konanie záviselo iba od vyhlásenia dlžníka, hrozí šikanózne podávanie návrhov na oddĺženie v snahe oddialiť povinnosť plniť, resp. znížiť zadĺženie bez splnenia príslušných podmienok. Preskúmavanie splnenia podmienok súdom umožní rýchlejšie ukončenie konaní, pri ktorých nie sú splnené všetky podmienky. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 8. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171d odsek 2 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne „(2) Iné šetrenia správca vykoná iba na podnet veriteľa, pokiaľ veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie sa robia na náklady veriteľa, ktoré sa považujú za trovy veriteľa súvisiace s uplatnením pohľadávky v konaní.“ Odôvodnenie: Dôkladné šetrenie pomerov dlžníka je pre konanie o oddĺžení dôležité, a preto je potrebné motivovať veriteľov aby sa na takomto šetrení podieľali, nie opačne. Náklady na šetrenie môžu presiahnuť aj výšku uplatnenej pohľadávky, na základe čoho veriteľ nemusí mať o takéto šetrenie vo väčšine prípadov záujem, pokiaľ si tieto náklady nebude môcť uplatniť u dlžníka. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 9. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171m odsek 2 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne (2) Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví exekučné konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 170). Odôvodnenie: Vigilantibus iura – právo patrí bdelým, a preto nevidíme dôvod, prečo by výťažok z exekúcie, vedenej ešte pred začatím konkurzu, nemal byť vydaný oprávnenému, ktorý exekúciu včas inicioval, práve za účelom čo najskoršieho vymoženia svojich pohľadávok. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §169 odsek 1, písmeno f) RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie vypustiť Odôvodnenie: Nakoľko nie je predpoklad vyšších dlhov u fyzických osôb, takéto ustanovenie môže viesť k demotivácií veriteľov, prihlásiť si svoje pohľadávky a v konečnom dôsledku k nezodpovednosti dlžníkov plniť si svoje obligácie. Uspokojenie veriteľov je navyše pomerné, čiže veriteľ sa k celej sume trov aj tak nikdy nedostane, preto by mal mať nárok aspoň na ich pomernú časť. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 7. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171b odsek 5 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne „(5) Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.“ Odôvodnenie: Hrozí šikanózne podávanie návrhov na oddĺženie v snahe oddialiť povinnosť plniť, resp. znížiť zadĺženie bez splnenia príslušných podmienok. Preskúmavanie splnenia podmienok súdom umožní rýchlejšie ukončenie konaní, pri ktorých nie sú splnené všetky podmienky. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §169 odsek 1, písmeno d) RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie vypustiť Odôvodnenie: Takéto ustanovenie bude viesť dlžníka k nezodpovednosti vo vzťahu k plneniu svojich obligácií. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §169 odsek 1, písmeno c) RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie vypustiť Odôvodnenie: Degradácia inštitútu zmenky – zmenka ako zabezpečovací inštitút by v dôsledku tohto ustanovenia stratila význam. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 17. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171zj, odsek 1 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne „(1) Ak celkové plnenie pre nezabezpečeného veriteľa podľa splátkového kalendára a) presiahne sumu 1 200 EUR, splátky je dlžník povinný poskytovať veriteľovi mesačne, najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca, b) nedosiahne sumu 1 200 EUR, ale presiahne sumu 100 EUR, splátky je dlžník povinný poskytovať veriteľovi polročne, najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka, c) nedosiahne ani sumu 100 EUR, splátku je dlžník povinný poskytnúť veriteľovi jedným plnením, najneskôr posledný deň prvého roku plnenia splátkového kalendára. Odôvodnenie: Vyššia koncentrácia dlhov v nižšej hodnote u fyzickej osoby, a preto snaha o čo najskoršie vymoženie týchto drobných dlhov, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzať od drobných veriteľov, ktorí sú na splácanie pohľadávok citlivejší ako väčší veritelia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 14. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171zg, odsek 4 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne (4) Uspokojenie nezabezpečených veriteľov v splátkovom kalendári sa vyjadrí celkovým percentom z pohľadávok, ktoré dlžník v súhrne poskytne každému nezabezpečenému veriteľovi počas nasledujúcich piatich rokov. Uspokojenie nesmie byť nižšie ako 50 % z nezabezpečenej pohľadávky. Odôvodnenie: Odpustenie polovice všetkých dlhov považujeme za dostatočnú možnosť dlžníka na znovu zapojenie sa do ekonomického prostredia, a zároveň dostatočné uspokojenie veriteľov v takejto situácii. Naopak 30 % je voči dlžníkovi príliš veľkorysé a môže to viesť k nezodpovednému správaniu na trhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 16. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171zh, odsek 2 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne (2) Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo uplynie uvedená lehota, správca podá návrh splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov na príslušný súd. Ak je to vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca je povinný upraviť návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov. Odôvodnenie: Konanie správcu má byť vždy v prospech veriteľov, ktorý akceptujú znížené uspokojenie svojich pohľadávok. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 15. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171zg, odsek 5 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne (5) Splátkový kalendár musí obsahovať aspoň o 20 % vyššie uspokojenie nezabezpečených veriteľov, aké by dosiahli v konkurze. Ak žiaden z nezabezpečených veriteľov nepodal na súde námietku, má sa za to, že návrh splátkového kalendára takéto uspokojenie poskytuje. Odôvodnenie: Nepovažujeme za vhodné zjednocovať výšku uspokojenia s konkurzom – splátkový kalendár musí vždy priniesť veriteľom vyššie uspokojenie ako konkurz, inak tento inštitút pre veriteľov nemá zmysel. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 11. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171x odsek 2 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne „(2) Dlžník alebo jeho blízka osoba so súhlasom dlžníka alebo obec, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom vypracovaným na žiadosť správcu.“ Odôvodnenie: Zabezpečenie objektívnosti záverov znaleckého posudku. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 12. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171ze, odsek 1, písmeno e) RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne e) od posledného poskytnutia ochrany pred veriteľmi uplynulo aspoň 5 rokov, Odôvodnenie: Snaha o vylúčenie nezodpovedného správania dlžníka, každé tri roky žiadať o ochranu pred veriteľmi. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 10. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171u odsek 3 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie vypustiť Odôvodnenie: Nepovažujeme za vhodné uprednostňovať právnu istotu vydražiteľa v konkurze pred vydražiteľom v dražbách vedených mimo konkurzného konania. Takýto stav môže viesť k zmätočnosti a právnej neistote. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 18. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §206d, odsek 3 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie vypustiť Odôvodnenie: Nevidíme dôvod zvýhodňovať dlžníkov, ktorí si nesplnili riadne svoje záväzky ani v skúšobnom období – môže viesť k nezodpovednému správaniu dlžníkov a k opakovanému zadlžovaniu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 171k Odsek 1 Navrhované znenie: (1) Dlžník môže vypovedať zmluvu, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť, ak bola uzavretá pred vyhlásením konkurzu. Výpoveď je účinná doručením druhej zmluvnej strane. Zmluvu môže dlžník vypovedať aj v prípade, že bola dohodnutá na určitý čas. Zmluvu o nájme bytu a podnájme bytu (časti bytu) a nebytového priestoru môže dlžník v postavení prenajímateľa vypovedať len za podmienok ustanovených Občianskym zákonníkom a zákonom o nebytových priestoroch Dopĺňame poslednú vetu, ktorá znie: „Zmluvu o nájme bytu a podnájme bytu (časti bytu) a nebytového priestoru môže dlžník v postavení prenajímateľa vypovedať len za podmienok ustanovených Občianskym zákonníkom a zákonom o nebytových priestoroch. Odôvodnenie: asi je potrebné pre úplnosť doplniť aj o podnájom bytu, časti bytu a nájom nebytového priestoru Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 171n Odsek 2 Náš návrh znie: „(2) Ak dražbu navrhol záložný veriteľ, vyhlásenie konkurzu nebráni v konaní dražby. Ak však predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby. To neplatí, ak ide o zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytu a NP a SVB podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. Odôvodnenie: proces dražby bol naštartovaný, majetok jeho sa speňažuje tak, že sa vykoná dražba, pretože jeho dlh je už nad 2 000 eur a uspokojenie z jeho majetku majú mať predovšetkým záložní veritelia a najmä záložný veriteľ zo zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 171r Odsek 4 Návrh znie: „(4) Speňažením zaťaženého majetku zanikajú iba zabezpečovacie práva prihláseného zabezpečeného veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie práva. Nezaniká zákonné záložné právo v zmysle v zmysle § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ide o to, aby sa výslovne v zákone stanovilo, že toto zákonné záložné právo nezaniká. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr) Za účelom ochrany legitímneho hmotného zabezpečenia dlžníka a jeho rodiny, najmä ochrany jeho obydlia a zavedenia chránenej hodnoty domovského obydlia odporúčam v § 171o ods. 1 prvej vete za slová „ku dňu vyhlásenia konkurzu“ vložiť slová „s výnimkou majetku podľa § 171oa ods. 3 písm. a)“ a v druhej vete za slová „speňažením takéhoto majetku“ vložiť slová „s výnimkou výťažku podľa § 171oa ods. 3 písm. b).“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 171u Odsek 1 (1) Nehnuteľnosti správca speňaží dražbou za primeraného použitia osobitného predpisu.25c Je potrebné vypustiť: „Overenie priebehu dražby notárom sa nevyžaduje“. Ak sa má použiť primerane, tak aj s notárskou zápisnicou. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr) V § 169 je potrebné vypustiť znenie odseku 2 z dôvodu nadbytočnosti, keďže nedotknuté pohľadávky sú zo svojej podstaty vymáhateľné, čo vyplýva aj z navrhovaného znenia § 168. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I všeobecne Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona je jeho účelom zabezpečiť riešenie úpadku fyzických osôb zavedením oboch konceptov riešenia úpadku fyzických osôb, t. j. likvidácie majetkovej podstaty dlžníka (,,Fresh start“), ako aj reštrukturalizácie záväzkov dlžníka podľa splátkového kalendára (,,No fresh start“). Zavedenie konceptu splátkového kalendára umožní zadlženým fyzickým osobám dosiahnuť toľko potrebné oddlženie, pri zachovaní prevažnej časti ich majetku. Zavedenie tohto inštitútu do konkurzného zákona je vítaným krokom, ktorý uľahčí fyzickým osobám dosiahnuť potrebné oddlženie. Treba však podotknúť, že predkladateľ sa pri tvorbe návrhu zákona zameral len na dôsledky neúmernej zadlženosti obyvateľstva a nie na jej príčiny. Nemožno preto očakávať, že samotná novelizácia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a tým aj zavedenie splátkového kalendára rapídnym spôsobom zvýši počet osôb podávajúcich návrh na oddlženie. Za stanovenej podmienky, ktorou je možnosť žiadať oddlženie len raz za 10 rokov, je možné očakávať, že fyzické osoby budú zvažovať, či využiť túto možnosť, zvlášť keď legislatíva, ani sociálno-ekonomické pomery v krajine nezabezpečujú zlepšenie ich situácie po oddlžení. Navrhovaná právna úprava je veľmi ,,proveriteľská“ a trpí niektorými závažnými nedostatkami na strane ochrany dlžníka v úpadku. Zákonodarca vôbec neberie do úvahy, že niektorí dlžníci sa dostali do predlženia len z dôvodov, že im zamestnávateľ nevyplatil niekoľko mesiacov mzdu alebo, že im ako drobným podnikateľom neboli vyplatené splatné faktúry za prácu, ktorú ako subdodávatelia vykonali pre zmluvných partnerov. Poukazujeme na niektoré podstatné nedostatky návrhu zákona: Pokiaľ ide o zavedenie splátkového kalendára, návrh zákona stanovuje pomerne nejasné kritériá pre jeho zostavenie, ako aj jeho následné určenie. Kritériá na uspokojenie nezabezpečených veriteľov upravené v § 171zg sú nejasne formulované a budú podľa nášho názoru spôsobovať výkladové a aplikačné problémy v praxi. Navyše samotné plnenie splátkového kalendára neprimerane zvýhodňuje veľkých veriteľov, pričom vôbec nerešpektuje právo na pomerné postupné uspokojovanie minoritných veriteľov. Druhým závažným nedostatkom navrhovanej právnej úpravy je absencia ochrany nehnuteľnosti, v ktorej má úpadca a členovia jeho rodiny bydlisko pred jej predajom v konkurze. Návrh zákona len umožňuje úpadcovi právo výkupu majetku z konkurznej podstaty, pričom zákon úplne ignoruje inštitút tiesne. V tejto súvislosti navrhujeme inšpirovať sa zahraničnou právnou úpravou, najmä úpravou konkurzného zákona v Spojených štátoch amerických, ktorá umožňuje dlžníkovi v konkurze za určitých podmienok nielen odložiť speňaženie z dôvodov hmotnej núdze alebo sociálnej odkázanosti, ale tiež zachrániť svoje obydlie pred jeho speňažením. Ďalším nedostatkom je zahrnutie celého majetku dlžníka vrátane príjmov, a to ako do samotného konkurzu, tak aj do inštitútu splátkového kalendára, pričom predkladateľ zákona nepočíta so žiadnym mechanizmom, ktorý by zabránil prepadu úpadcov do stavu hmotnej núdze alebo ich sociálnej odkázanosti a ktorý by súčasne pri tom umožnil uspokojenie veriteľov v najširšej možnej miere. V tejto súvislosti poukazujeme tiež na právnu úpravu v niektorých štátoch, ako napríklad v Spojených štátoch amerických alebo vo Veľkej Británii, kde dôchodkové dávky a bežný príjem nepodliehajú konkurzu. Posledným namietaným nedostatkom je skutočnosť, že dlžník, ani správca nemôže uplatniť námietku voči pohľadávkam prihláseným v konkurze. Navrhované znenie zákona prenecháva túto možnosť len veriteľom, pričom v praxi sa veriteľské návrhy na popieranie pohľadávok vyskytujú len zriedkakedy. Navyše veritelia nedisponujú dostatkom informácií o záväzkovo-právnych vzťahoch a pomeroch dlžníkov na to, aby dokázali posúdiť pravdivosť a pravosť prihlasovaných pohľadávok a vylúčili tak prípadné špekulatívne prihlášky pohľadávok. Navyše vylúčenie prieskumu prihlásených pohľadávok súdom je v rozpore s právom Európskej únie, podľa ktorého ochrana spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami musí byť bezpodmienečná. Je pozitívnym záväzkom štátu, aby za každých okolností zabezpečil, že na neprijateľné zmluvné podmienky sa nebude vôbec prihliadať. V tomto zmysle akékoľvek vylúčenie poskytnutia ochrany pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami, hoci aj v štádiu konkurzného konania, je v rozpore s čl. 6 ods. 1 Smernice Rady 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a relevantnou judikatúrou, najmä vo veci C-40/08 Asturcom, C-415/11 Azíz, C-76/10 Korčkovská c/a Pohotovosť. Vítame zavedenie inštitútu splátkového kalendára do právneho poriadku Slovenskej republiky. Avšak bez akceptovania uvedených zásadných pripomienok nepovažujeme navrhovanú novelu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za spôsobilú na zaradenie do ďalšieho legislatívneho procesu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 171zf ods. 1 posledná veta Navrhujeme vypustiť „trovy exekúcie platí oprávnený“ alebo reformulovať tak, aby trovy exekučných konaní bol v týchto prípadoch povinný hradiť dlžník. Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie porušuje právo na súdnu ochranu veriteľa, ochranu jeho majetku, je v rozpore s dobrými mravmi a nedôvodne zvýhodňuje dlžníka. Exekučné konanie je vedené na základe toho, že dlžník neplní svoju povinnosť. Už s jeho začatím má náklady (v podobe poplatku za žiadosť o poverenie na vykonanie exekúcie, preddavky na trov exekútora a pod.). Náklady exekúcie zastavenej z dôvodu, že dlžníkovi je určený splátkový kalendár, nie je možné pripisovať na ťarchu veriteľa (oprávneného). Na zastavení exekúcie nemá žiadne zavinenie a je navrhované znenie hrubým spôsobom poškodzuje oprávnených. Považujeme preto za spravodlivé, aby trovy exekúcie boli uhradené prednostne pred určenými splátkami a ich úhrada bola podmienkou účinnosti splátkového kalendára alebo aby tieto trovy exekúcie ich uhradil štát a regresne si nárok vymáhal od dlžníka po splnení splátkového kalendára alebo po neúčinnosti splátkového kalendára. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr) Odporúčam v § 171zg vypustiť znenie odseku 5, pretože aplikáciou predmetného ustanovenia hrozia prieťahy z dôvodu napádania splátkového kalendára veriteľmi, pričom súd bude musieť preskúmavať výšku možného výťažku z konkurzu. Keďže určenie tohto potenciálneho výťažku je problematické, je potrebné garantovať primerané čiastočné uspokojenie veriteľov iba cez určenie minimálneho percentuálneho uspokojenia veriteľov (§ 171zg ods. 4) na adekvátnej úrovni. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 166 ods. 1) Navrhujeme výslovne v návrhu zákona definovať, že právny inštitút „oddlženie“ zahŕňa právny inštitút konkurzu a splátkového kalendára. Odôvodnenie: Keďže sa v návrhu zákona niekedy používa pojem „oddlženie“, inokedy „konkurz a splátkový kalendár“, evokuje tento legislatívny slovník zdanie, ako keby išlo o rozdielne právne inštitúty. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 171zg ods. 4 Navrhujeme upraviť mieru uspokojenia minimálne na 66 % z nezabezpečenej pohľadávky. Odôvodnenie: Navrhovaná miera uspokojenia 30 % je neprimerane nízka, navyše ide o sumu ktorú veriteľ získa za celú dobu určeného splátkového kalendára (t.j. až 5 rokov). Spravodlivé sa preto javí, aby minimálne uspokojenie nebolo nižšie ako 66 %. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 .§ 169 ods. 1 písm. a) a b). Navrhujeme, aby v písmenách a) a b) bola vypustená časť vety za bodkočiarkou. Domnievame sa, že neexistuje žiaden dôvod, aby príslušenstvo pri pohľadávkach z úveru na bývanie malo osobitné postavenie a nevzťahovali sa na neho ustanovenia písmen a) a b). Odôvodnenie: Nie je z návrhu zákona zrejmé, prečo platí výnimka pre pohľadávky z úveru na bývanie. Pokiaľ chce navrhovateľ zákona vyňať spod uspokojenia časť príslušenstva pohľadávky, mal by to urobiť rovnako pre všetky typy pohľadávok. Vzhľadom na právo Európskej únie, ako aj judikatúru Súdneho dvora Európskej únie (vid vyššie uvedené rozsudky vo veciach C-40/08 Asturcom, C-415/11 Azíz, C-76/10 Korčkovská c/a Pohotovosť) s prihliadnutím na pozitívny záväzok štátu poskytnúť spotrebiteľovi ,,ex offo“ ochranu v prípade neprijateľných zmluvných podmienok navrhujeme, aby do ustanovenia odseku 1 bolo doplnené písmeno g), podľa ktorého vylúčené z uspokojovania v oddlžení budú aj pohľadávky, príslušenstvo pohľadávok, zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne sankcie vyplývajúce z neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 167 ods. 2) Nesúhlasíme so zrušením obligátneho skúmania platobnej neschopnosti dlžníka. Vylúčením súdneho prieskumu sa zvyšuje riziko podávania špekulatívnych návrhov na oddlženie, ako aj vykonanie konkurzného konania u dlžníkov, u ktorých bolo možné uspokojenie veriteľov dosiahnuť v omnoho vyššej miere prostredníctvom exekučných konaní. Účelom prieskumu platobnej neschopnosti nie je len ochrana samotného dlžníka, ale hlavne ochrana záujmov veriteľov na dosiahnutí čo najvyššieho uspokojenia ich pohľadávok voči dlžníkovi. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171a ods. 2) Podľa nášho názoru sa v prvej vete odseku 2 nesprávne použil pojem „o zrušení oddlženia“. Správne by mala prvá veta odseku 2 znieť: „Právoplatné rozhodnutie o zrušení splátkového kalendára alebo o zrušení konkurzu je účinné voči všetkým.“. Prípadne navrhujeme pre jednoduchší výklad ponechať v uvedenej vete tohto odseku len pojem „o zrušení oddlženia“, ktorý zahŕňa aj právny inštitút zrušenia splátkového kalendára aj zrušenia konkurzu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 167 ods. 1) Pre jasnú aplikáciu uvedeného ustanovenia je potrebné stanoviť minimálnu výšku peňažného záväzku tak, aby túto sumu predstavoval súčet peňažných záväzkov dlžníka. Odôvodnenie: Podľa nášho názoru zákon pripúšťa právny stav, že dlžník môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo určenie splátkového kalendára kvôli malej pohľadávke napriek tomu, že disponuje ešte s majetkom. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 168 ods. 3) Navrhujeme na konci odseku pripojiť slová: „v lehote podľa tohto zákona“. Odôvodnenie: Uvedené zákonné ustanovenie navodzuje dojem, že prihláška uvedená v § 168 ods. 3 návrhu zákona nepodlieha žiadnym časovým obmedzeniam. Takýmto exaktným spresnením sa jasne ustanoví, že nedotknuté pohľadávky možno v konkurze prihlasovať riadne v lehote spolu s ostatnými pohľadávkami. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 168 až § 170 Uvedená koncepcia definovania pohľadávok v oddlžení je chaotická a neprehľadná. Navrhujeme najskôr uviesť pohľadávky uspokojované v oddlžení (§ 170), následne pohľadávky vylúčené z uspokojovania v oddlžení (§ 169) a až následne oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 168). Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 .§ 171b ods. 2 písm. g) a h). Navrhujeme vypustiť písmená g) a h). Odôvodnenie: Citované právne situácie ohľadom nepoctivého zámeru sú riešené normami trestného práva. Ide o subjektívnu stránku dlžníka, ktorú treba skúmať komplexne. V tejto súvislosti považujeme potrebné poukázať na to, že táto konštrukcia vychádza z neurčitých, a preto aj objektívne neoveriteľných domnienok, ktoré nie sú viazané na zavinenie dlžníka a ako také nevychádzajú z psychického vzťahu dlžníka k jeho správaniu. Vzhľadom na právnu nejednoznačnosť máme zato, že existuje reálna možnosť zneužitia týchto ustanovení. Navyše z dôvodu neúmernej zadlženosti obyvateľstva v dôsledku fungovania nebankových subjektov a právnych následkov spojených s ich činnosťou, najmä neschopnosťou zadlžených subjektov splácať príslušenstvá pohľadávok, ktorých výška presahuje dobré mravy, sú dlžníci často nútení brať nové úvery na krytie príslušenstva starých úverov. Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme z ustanovenia § 171b ods. 2 vypustiť písmená g) a h), nakoľko by tieto mohli viesť k zrušeniu oddlženia po speňažení majetku dlžníkov v konkurze a k vzniku ich opätovnej zadlženosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171s ods. 5) Vzhľadom na naše všeobecné pripomienky k návrhu zákona navrhujeme, aby bolo doplnené ustanovenie, na základe ktorého by dlžník mohol popierať prihlásené pohľadávky veriteľov u správcu. Navrhujeme tiež, aby správca mal povinnosť preskúmať prihlásené pohľadávky veriteľov nielen po formálnej, ale aj obsahovej stránke a v prípade, ak zistí, že pohľadávka veriteľa je sporná alebo založená na existencii neprijateľnej zmluvnej podmienky zo spotrebiteľskej zmluvy, bol povinný ju aj bez návrhu veriteľa alebo dlžníka poprieť. Takýto postup zabezpečí povinnú ochranu spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami podľa práva Európskej únie (pozri pripomienky k § 169 ods. 1). Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171zd ods. 2) Domnievame sa, že pri rozhodovaní súdu o prípustnosti návrhu na určenie splátkového kalendára môže existovať určité riziko, že požiadavky ochrany spotrebiteľa nebudú naplnené. Platí, že splátkový kalendár musí odsúhlasiť súd, avšak nie je zrejmé, v ktorej fáze konania o inštitúte splátkového kalendára a či vôbec bude mať súd možnosť plniť si povinnosti týkajúce sa ochrany spotrebiteľa. V tejto súvislosti upozorňujeme, že na rozdiel od konkurzu nie je pri splátkovom kalendári upravená podmienka prebiehajúcej exekúcie. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171o ods. 3) V súvislosti so všeobecnými pripomienkami navrhujeme, aby ustanovenie § 171o ods. 3 návrhu zákona bolo doplnené o ďalší majetok nepodliehajúci konkurzu, najmä bežný príjem dlžníka, dôchodkové dávky a dávky zo sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171s ods. 6) Vzhľadom na naše pripomienky k § 171s ods. 5 navrhujeme odsek 6 vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I § 167 ods. 1 V ustanovení § 167 ods. 1 navrhujeme nahradiť slovné spojenie „ak nie je schopný plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok“ slovným spojením „ak nie je schopný plniť 180 dní po splatnosti aspoň dva peňažné záväzky, ktoré spolu prevyšujú hodnotu 2.000,00 eur“. Dôvody: Uvedeným postupom sa eliminuje vyvolanie konkurzu na základe zanedbateľných pohľadávok v dôsledku ktorých sa dlžník dokáže účelovo dostať do konkurzného konania. Predložené znenie umožňuje dlžníkovi účelovo vyvolať konkurz z titulu nízkej pohľadávky a vtiahnuť do konkurzného konania aj „veľkých“ veriteľov, ktorým doposiaľ riadne plnil pohľadávky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171zg ods. 5) V odseku 5 navrhujeme vypustiť prvú vetu. Odôvodnenie: Z návrhu zákona vyplýva povinnosť, ktorú nie je možné reálne verifikovať. Ak je podaný návrh na určenie splátkového kalendára, potom nie je možné zistiť, aké uspokojenie nezabezpečených veriteľov sa dosiahne konkurzom, keďže konkurz neprebehol. Ako bude určované, aké uspokojenie by bolo dosiahnuteľné v konkurze, kto to určí, správca alebo súd? Predpokladáme, že v praxi by určenie toho, či uspokojenie veriteľov dosahuje aspoň toľko, čo v konkurze mohlo byť predmetom niekoľkoročného súdneho konania, čím by mohli vznikať nielen prieťahy v konaní, ale odďaľovalo by sa aj uspokojenie veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171 zi ods. 3) Druhú vetu navrhujeme upraviť takto: „Neúčasť na pojednávaní toho, kto podal námietku, nie je dôvodom na odročenie pojednávania, ak sa pojednávania nemôže zúčastniť bez vážnych dôvodov.“. Odôvodnenie: Na strane veriteľa môžu existovať vážne dôvody, pre ktoré sa na konkrétnom pojednávaní nebude môcť zúčastniť. Tieto skutočnosti však súdu musí včas oznámiť. Ak by súd neprihliadol na dôvodnú neúčasť, odňal by veriteľovi možnosť konať pred súdom. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171 zi ods. 1) Vzhľadom na pripomienky uvedené k § 171zh ods. 2 navrhujeme znenie druhej vety upraviť takto: ,,Vychádza pritom z návrhu správcu, pričom prihliadne aj na námietky veriteľov a vyjadrenie dlžníka, prípadne aj na iné známe okolnosti.“. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171zg ods. 4) Podľa druhej vety odseku 4 uspokojenie nesmie byť nižšie ako 30 % z nezabezpečenej pohľadávky. Zo znenia nie je zrejmé, či celkové uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov nesmie byť nižšie ako 30 % alebo či sa tento limit vzťahuje na každú pohľadávku jednotlivo. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171ze) V súvislosťou s pripomienkami k § 167 ods. 2 navrhujeme, aby do ustanovenia § 171ze ods. 1 a 2 bol zavedený obligátny prieskum platobnej neschopnosti dlžníka zo strany súdu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I § 169 ods. 1 V ustanovení § 169 odsek 1 novely navrhujeme vypustiť pododseky písmena a), c), d) a f) a doterajšie pododseky b) a e) označiť ako pododseky a) a b). Dôvody: Nevidíme dôvod, prečo by nemohlo byť nevymáhateľné príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5 % z istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky. Čo sa týka nároku zo zmenky, mal by byť vymáhateľný ako každá iná pohľadávka. Správca je predsa oprávnený v pochybnostiach pohľadávku poprieť a následne by mohol byť nárok dôkladne preskúmaný súdom v rámci incidenčného konania. Vzhľadom na prijatie CSP existuje predpoklad, že incidenčné konania budú riešené rýchlejšie ako doposiaľ a nebudú predlžovať vedený konkurz. Taktiež by ako každá iná pohľadávka mali byť vymáhateľné aj zmluvné pokuty a iné sankcie. Dôvod pre vylúčenie týchto pohľadávok z uspokojenia nie je uvedený ani v dôvodovej správe k novele. Pokiaľ ide o trovy účastníkov konania, nakoľko zákon na viacerých miestach ustanovuje obligatórne právne zastúpenie a existuje predpoklad, že účastníci budú využívať služby právnej pomoci, aby sa vyhli vadným podaniam, neexistuje dôvod prečo im náhradu týchto nákladov nepriznať. Je logické, že dlžník v rámci konkurzu tieto náklady musí znášať. Náklady by účastníkom nevznikli, ak by dlžník situáciu neriešil konkurzom. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I § 171b ods. 4 Navrhujeme vypustiť § 171b odsek 4 novely a doterajší odsek 5 označiť ako odsek 4. Dôvody: Máme za to, že text zákona všeobecne zaväzuje všetky osoby rovnako. Výnimka, kedy sa ustanovenia prísnejšie aplikujú je definovaná v § 171b odsek 3 novely. Vzhľadom na uvedené nemá význam definovať ešte jeden okruh osôb, na ktoré sa ustanovenia budú aplikovať miernejšie. Je potrebné zdôrazniť, že tieto osoby budú zo zákona poučené správcom a možno predpokladať, že aj ich právnym zástupcom. Nie je teda na mieste zbytočne hľadieť na ich povinnosti inak (miernejšie) ako určuje zákon. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I § 171 ods. 4 V ustanovení § 171 odsek 4 novely navrhujeme nahradiť slovné spojenie „súd prihliadne aj bez námietky dlžníka“ slovným spojením „správca prihliadne aj bez námietky dlžníka. Následne správca požiada súd, aby vydal rozhodnutie, že je pohľadávka nevymáhateľná. Voči rozhodnutiu súdu môže dotknutý veriteľ podať odvolanie.“ Dôvody: Nakoľko správca posudzuje podané prihlášky, javí sa nám ako vhodnejšie, ak by nevymáhateľnosť pohľadávok posudzoval správca. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171b ods. 5 V ustanovení § 171b odsek 5 novely navrhujeme nahradiť slovné spojenie „iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer“ slovným spojením „aj bez návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer“. Dôvod: Sme názoru, že poctivý zámer dlžníka by bolo vhodné preskúmavať zo strany súdu vždy ex offo, nie len špeciálne na návrh veriteľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171m ods. 2 až 5 Ustanovenia § 171m odseky 2 až 5 novely navrhujeme nahradiť ustanoveniami: "(2) Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu preruší exekučné konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 170). Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich trov, vydá správcovi. (3) Exekučné záložné právo k dlžníkovmu majetku vyhlásením konkurzu zaniká. (4) Ak sa konkurz zastaví alebo zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, súd bez zbytočného odkladu pokračuje v exekučnom konaní; prípadné exekučné záložné právo zaniknuté v dôsledku vyhlásenia konkurzu sa obnovuje. (5) Ak dôjde k skončeniu konkurzného konania po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo správca zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konania prerušené podľa odseku 2 sa zastavujú.“ Dôvody: Predchádzajúci bod možno aplikovať aj na exekučné konania upravené v § 171m, ktoré by taktiež mohli byť počas konkurzu len prerušené a následne, až po úspešnom ukončení konkurzného konania, zastavené. Ak by konkurzné konanie malo byť v danom prípade ukončené inak (napr. pre nedostatok predpokladov vedenia konkurzného konania) bude sa v exekúcii pokračovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171l ods. 1 - 3 Ustanovenia § 171l odseky 1 až 3 novely navrhujeme nahradiť ustanoveniami: „(1) Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu preruší konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 170) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 169). Ak sa konkurz zastaví alebo zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, súd bez zbytočného odkladu pokračuje v konaní. (2) Ak dôjde k skončeniu konkurzného konania po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo správca zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konania prerušené podľa odseku 1 sa zastavujú.“ Doterajší odsek 4 § 171l novely navrhujeme označiť ako odsek 3. Dôvody: Podľa ustanovenia § 171l odsek 1 dôjde vyhlásením konkurzu k zastaveniu súdnych konaní vedených proti dlžníkovi. Podľa ustanovenia § 171l odsek 3, ak dôjde k zrušeniu konkurzu z dôvodu, že neboli splnené predpoklady na jeho vedenie, na zastavenie súdneho konania sa neprihliada. Zákon tu nedefinuje, aký by mal byť postup veriteľa ako účastníka zastaveného súdneho konania v prípade zrušenia konkurzu pre nedostatok predpokladov na jeho vedenie. Vzhľadom na tieto nevyriešené skutočnosti sa javí vhodnejšie pri vyhlásení konkurzu súdne konanie len prerušiť. Ak potom dôjde k ukončeniu konkurzného konania na základe rozvrhu výťažku, došlo by k finálnemu zastaveniu prerušeného súdneho konania. Naproti tomu, ak by bolo konkurzné konanie zastavené, lebo neboli splnené predpoklady vedenia konkurzného konania, v prerušenom súdnom konaní by bolo možné pokračovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171d ods. 1 a ods. 2 Ustanovenia § 171d odsek 1 a odsek 2 novely navrhujeme nahradiť ustanoveniami: „(1) Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácii poskytnutých od dlžníka, veriteľov, prípadne iných osôb. Majetkové pomery dlžníka správca preskúmava aj nad rámec informácií poskytnutých od veriteľa, a to s odbornou starostlivosťou. (2) Šetrenia podľa odseku 1 sa robia na náklady dlžníka a budú uspokojené ako pohľadávky proti podstate.“ Dôvody: Považujeme však za nevyhnuté, aby majetkové pomery dlžníka správca preskúmal a prešetril aj nad rámec informácií poskytnutých od veriteľa, a to s odbornou starostlivosťou. Prioritou by pri zisťovaní majetku mala byť garancia jeho úplného zistenia a identifikácie. Preto nie je správne vykonávať šetrenie len na podnet veriteľa a za predpokladu, že tieto náklady bude znášať sám veriteľ. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171q ods. 2 Ustanovenie § 171q odsek 2 novely navrhujeme vypustiť. Doterajší odsek 3 navrhujeme označiť ako odsek 2. Dôvod: Čo sa týka vylúčenia vecí v konkurzu, považujeme toto ustanovenie za nevhodné. Pasivita veriteľov v danej veci môže spôsobiť neželané zníženie majetku v konkurznej podstate. Máme za to, že vec možno z konkurzného konania vylúčiť na základe podanej excindačnej žaloby obdobne, ako je tomu v exekučnom konaní. Žalobu by iniciovala osoba tvrdiaca, že vec do konkurznej podstaty nepatrí. Informáciu o prebiehajúcom excindačnom konaní by správca zverejnil v obchodnom vestníku. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171n ods. 2 Ustanovenie § 171n odsek 2 novely navrhujeme nahradiť ustanovením: „(2) Ak dražbu navrhol záložný veriteľ, vyhlásenie konkurzu nebráni v konaní dražby. Prevyšujúci výťažok odovzdá záložný veriteľ správcovi do konkurznej podstaty.“ Dôvody: Máme za to, že v prípade už pripravenej dražby, by bolo jej ukončenie z titulu vyhlásenia konkurzu nehospodárne. Nie je dôvod, prečo veriteľa nenechať toto záložné právo realizovať, pokiaľ správcovi odovzdá výťažok prevyšujúci jeho pohľadávku. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171r ods. 7 Ustanovenie § 171r odsek 7 novely navrhujeme nahradiť ustanovením: „(7) Ak blízka osoba dlžníka so súhlasom dlžníka alebo obec, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka poskytne do konkurznej podstaty náhradu za hodnotu zaťaženého majetku, ktorá prevyšuje ťarchy na majetku, zaťažený majetok prestane podliehať konkurzu. Aká hodnota má byť poskytnutá do konkurznej podstaty, sa posúdi podľa znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí správca na podnet a náklady blízkej osoby dlžníka alebo obce. Ak už takýto znalecký posudok bol správcom vyhotovený, vychádza sa z takéhoto znaleckého posudku. Následne správca bezodplatne prevedie zaťažený majetok na toho, kto takúto hodnotu poskytol. Náklady prevodu a odmeny správcu za prevod nesie nadobúdateľ. Voči nadobúdateľovi sa zabezpečený veriteľ môže domáhať len toho, čoho by sa mohol domáhať voči dlžníkovi.“ Dôvody: Prvá veta uvedeného ustanovenia predpokladá možnosť, že dlžník vykúpi resp. poskytne do konkurznej podstaty náhradu za hodnotu zaťaženého majetku, ktorá prevyšuje ťarchy na majetku, v dôsledku čoho zaťažený majetok prestane podliehať konkurzu. V tejto súvislosti sa zdá nevhodné uvádzať v ustanovení aj osobu dlžníka. Dlžník ako kľúčový subjekt vedeného konkurzného konania vzhľadom na vedený konkurz nemá (nemal by mať a nemôže mať) majetok ktorým by bol schopný realizovať toto vykúpenie. Ustanovenie akoby predpokladá, že dlžník bude mať časť majetku mimo konkurzného konania a konkurznej podstaty, ktorý môže uplatniť, ak má dôjsť k speňaženiu určitého majetku, ktorý si dlžník nepraje speňažiť. Navrhujeme preto ponechať v ustanovení ako osoby oprávnené vykúpenie realizovať len blízke osoby so súhlasom dlžníka alebo obec. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171x ods. 1 a 2 Ustanovenia § 171x odsek 1 a 2 novely navrhujeme nahradiť ustanoveniami: „(1) Blízka osoba dlžníka so súhlasom dlžníka alebo obec, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza so súhlasom dlžníka, má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe alebo v ponukovom konaní alebo ponúknutá veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia dražby alebo ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom. (2) Blízka osoba dlžníka so súhlasom dlžníka alebo obec, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza so súhlasom dlžníka, má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom.“ Dôvody: Považujeme za nevhodné uvádzať v ustanovení aj osobu dlžníka. Dlžník ako kľúčový subjekt vedeného konkurzného konania vzhľadom na vedený konkurz nemá (nemal by mať a nemôže mať) majetok ktorým by bol schopný realizovať toto vykúpenie. Ustanovenie akoby predpokladá, že dlžník bude mať časť majetku mimo konkurzného konania a konkurznej podstaty, ktorý môže uplatniť, ak má dôjsť k speňaženiu určitého majetku, ktorý si dlžník nepraje speňažiť. Navrhujeme preto ponechať v ustanovení ako osoby oprávnené vykúpenie realizovať len blízke osoby so súhlasom dlžníka alebo obec. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171r ods. 8 Ustanovenie § 171r odsek 8 novely navrhujeme nahradiť ustanovením: „(8) Ak správca požiada zabezpečeného veriteľa, ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, ale svoju pohľadávku do konkurzu neprihlásil, o oznámenie výšky zabezpečenej pohľadávky, zabezpečený veriteľ je povinný poskytnúť správcovi túto informáciu do 30 dní od jeho žiadosti. Následne správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z údajov oznámených zabezpečeným veriteľom a zabezpečený veriteľ za správnosť týchto údajov zodpovedá.“ Dôvody: Z ustanovenia vyplýva povinnosť zabezpečeného veriteľa oznámiť do 45 dní od vyhlásenia konkurzu správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, aj keď sa neprihlásil. Za správnosť týchto údajov zodpovedá veriteľ. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že možno predpokladať, že nie každý veriteľ bude mať vedomosť o vedenom konkurznom konaní. Preto nie je vhodné ukladať týmto veriteľom povinnosť, aby z ich z vlastnej iniciatívy uvedené informácie správcovi poskytli. Sme názoru, že o uvedenú informáciu by mal veriteľa požiadať priamo správca a následne by mu v stanovenej lehote veriteľ túto informáciu poskytol. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171zc Ustanovenie § 171zc novely navrhujeme nahradiť ustanovením: „Ak dlžník počas konkurzného konania zomrie, súd konanie zastaví. Konkurzná podstata sa stáva predmetom dedenia.“ Dôvody: V súvislosti so smrťou dlžníka považujeme za vhodnejšie konanie ukončiť a postupovať podľa mimosporového poriadku tak, že konkurzná podstata sa stane predmetom dedenia. V prípade (čo bude pravdepodobne vždy), že bude dedičstvo predĺžené, bude prenechané na úhradu pohľadávok veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171 ods. 5 Ustanovenie § 171s odsek 5 novely navrhujeme nahradiť ustanovením: „(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo iný prihlásený veriteľ. Ustanovenie § 32 sa použije primerane.“ Dôvod: Uvedené ustanovenie by bolo vhodné upraviť tak, aby popieranie pohľadávok bolo realizované správcom alebo veriteľom za primeraného použitia ustanovenia